Regeling vervallen per 28-01-2015

Speelautomatenhalverordening Terschelling

Geldend van 07-12-2001 t/m 27-01-2015

Intitulé

Speelautomatenhalverordening Terschelling

De raad van de gemeente Terschelling;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2001, nummer 20017 97;

gelet op het bepaalde in titel V a van de Wet op de Kansspelen en het Speelautomaten-besluit 2000 en artikel 147 van de Gemeentewetbesluit:vast te stellen de Speelautomatenhalverordening Terschelling. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) de wet : de Wet op de Kansspelen, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 24 december 1998b) speelautomatenbesluit : het Koninklijk Besluit van 1 juni 2000;c) speelautomaat: een automaat als bedoeld in artikel 30, onder a van de wet; d) behendigheidsautomaat: een speelautomaat als bedoeld in artikel 30, onder b van dewet;e) kansspelautomaat: een speelautomaat als bedoeld in artikel 30, onder c van de wet;f) speelautomatenhal:een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c van de wet;g) ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;h) beheerder:degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

 

Artikel 2 Exploitatie en vestiging speelautomatenhal

1. Het is verboden zonder een vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.2. De burgemeester kan voor maximaal één speelautomatenhal een vergunning verlenen. 

Artikel 3 Aanvraag vergunning

De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van:a) een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaatsen in de speelautomatenhal en in welk aantal kansspel- en behendigheidsautomaten worden opgesteld;b) een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;c) een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken;d) een verklaring omtrent het gedrag van de ondernemer en de beheerder(s), dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigen; 

Artikel 4 Termijn

De burgemeester beslist binnen dertien weken. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste dertien weken worden verdaagd.

Artikel 5 Vergunning

1. De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.2. In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.3. Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze hebben in elk geval betrekking op:a. de sluitingstijden van de speelautomatenhal;b. het toezicht in de speelautomatenhal;c. het aantal en type speelautomaten dat mag worden opgesteld;d. de exploitatie van de hal. 

Artikel 6 Weigering vergunning

1. De vergunning wordt geweigerd, indien:a. het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen isverleend;b. de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor hetpubliek toegankelijk is;c. de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt;d. de ondernemer of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteldover één of meer aan hen toebehorende goederen, als bedoeld in Boek I, titel 19 vanhet Burgerlijk Wetboek;e. door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van deburgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van dewinkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;f. de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldendebestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan c.q. leefmilieuverordening inde zin van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing.2. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het vorigelid, onder c. 

Artikel 7 Aanvraag nieuwe vergunning

1. Indien een overeenkomstig artikel 5, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 3 onder d genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen twee weken nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden.2. De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvrage voor een nieuwe vergunning voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvraag is ingediend binnen zes maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 8 Intrekken vergunning

De burgemeester kan de vergunning intrekken op de volgende gronden:1. indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave ten onrechte is verleend;2. indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, onder e;3. indien de houder van de vergunning één van de bepalingen uit Titel V a van de wet heeft overtreden;4. indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;5. indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken. 

Artikel 9 Wisseling ondernemer

1. Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen dertien weken een nieuwe vergunning te worden aangevraagd;2. n alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen vier weken na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd;3. op een tijdig ingediende aanvraag niet is beslist is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

 

Artikel 10 Overtreding

Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dit artikel gegeven voorschriften wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie, eventueel tezamen met openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak.

Artikel 11 Opsporingsambtenaren

De opsporing van de in artikel 10 strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 12 Betreden speelautomatenhal

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal, desnoods tegen de wil van de rechthebbende of gebruiker, te betreden verleend aan ambtenaren:a) die en voorzover zij door het bevoegd gezag belast zijn met de uitvoering van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;b) die en voorzover zij door het bevoegd gezag belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening;c) die en voorzover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening. 

Artikel 13 Titel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Speelautomatenhalverordening Terschelling.

Artikel 14 Inwerkingtreding

1. De verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.2. Met ingang van de dag, als bedoeld in het tweede lid, wordt de "Speelautomatenhalverordening Terschelling", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 maart 1994, ingetrokken.3. Een vergunning die voor de inwerkingtreding van deze verordening is verleend blijft van kracht, totdat op een nieuwe aanvraag ingevolge artikel 2 van deze verordening, isbeslist. 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 20 november 2001.