Regeling vervallen per 05-01-2024

Speelautomatenverordening Kaag en Braassem 2009

Geldend van 22-01-2009 t/m 04-01-2024

Intitulé

Speelautomatenverordening Kaag en Braassem 2009

Nr ;

De raad van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen het voorstel van het college van Alkemade en het college van Jacobswoude ;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Wet op de kansspelen en het Speelautomatenbesluit; B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:Speelautomatenverordening Kaag en Braassem 2009

Artikel 1 Speelautomaten

 • 1 In dit artikel wordt verstaan onder:a. Wet: de Wet op de kansspelen;b. speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a, van de Wet;c. kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c, van de Wet;d. hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d, van de Wet;e. laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e, van de Wet. 

Artikel 2 Inrichtingen

 • 1 In hoogdrempelige inrichtingen zijn maximaal 3 speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten;

 • 2 In laagdrempelige inrichtingen zijn maximaal 3 speelautomaten toegestaan, met dien verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan;

 • 3 De burgemeester kan voor een samengestelde inrichting vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van maximaal 3 speelautomaten.

 • 4 De kansspelautomaten mogen alleen worden opgesteld in de hoogdrempelige ruimte van de inrichting.

Artikel 3 Halverbod

 • 1 Het is verboden in de gemeente Kaag en Braassem een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 30 onder c, lid 1 sub c van de Wet in werking te hebben.

 • 2 Van dit verbod kan geen ontheffing worden verleend.

Artikel 4 Vergunningperiode

Een vergunning voor het aanwezig hebben van speelautomaten geldt voor maximaal 24 maanden.

Artikel 5 Voorschrift en beperkingen

De burgemeester kan voorschriften en beperkingen aan de vergunning verbinden. Deze voorschriften en beperkingen kunnen worden aangevuld of ingetrokken.

Artikel 6 Strafbepalingen

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 7 Toezichthouders

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast: opsporingsambtenaren van de politieregio Hollands-Midden en personen, werkzaam voor het gemeentelijk organisatieonderdeel voor toezicht en handhaving. 

 • 2 Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen. 

Artikel 8 Intrekken oude regeling

De Speelautomatenverordening Jacobswoude 2007 en de Verordening op de speelautomaten Alkemade 2002 worden ingetrokken.

Artikel 9 Overgangsbepaling

 • 1 Vergunningen en ontheffingen - hoe ook genaamd - verleend krachtens de voorschriften bedoeld in artikel 7 - indien en voor zover hetgebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende maximaal 5 jaren na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht. 

 • 2 Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de voorschriften bedoeld in artikel 7 blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en bepalingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende maximaal 5 jaren na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht. 

 • 3 Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning of ontheffing - hoe ook genaamd - op grond van de voorschriften bedoeld in artikel 7 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast. 

 • 4 Op een aanhangig beroep- of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing, bedoeld in het eerste lid, dan wel een voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 7 is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de voorschriften bedoeld in artikel 7. 

 • 5 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, blijft een vergunning of ontheffing - hoe ook genaamd - van kracht, totdat onherroepelijk is beslist op een aanvraag voor een, krachtens een in deze verordening overeenkomstig opgenomen gebod of verbod vereiste, vergunning of ontheffing, indien deze aanvraag ten minste acht weken voor afloop van de in het eerste lid genoemde termijn bij het bevoegde bestuursorgaan is ingediend. 

 • 6 Gebods- of verbodsbepalingen waarvoor een vergunning of ontheffing vereist is krachtens deze verordening en niet voorkomend in de voorschriften als bedoeld in artikel 7 zijn niet van toepassing:a. gedurende 2 weken na het in werking treden van deze verordening;b. ook na de onder a. bepaalde termijn, voor zover degene die de vergunning of ontheffing nodig heeft, binnen deze termijn een aanvraag heeft ingediend, totdat onherroepelijk op deze aanvraag is beslist. 

 • 7 De intrekking van de voorschriften bedoeld in artikel 7 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die voorschriften genomen nadere regels, beleidsregels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken. 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van haar bekendmaking. 

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Speelautomatenverordening Kaag en Braassem 2009.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Kaag en Braassem van 2 januari 2009
De griffier,                                               De voorzitter,I.J.M. Romijn-Speekenbrink                H.B. Eenhoorn