Beleidsregels voor verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2 van de Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor kamerverhuur en/of logies

Geldend van 22-12-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2 van de Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor kamerverhuur en/of logies

Gemeente Gilze en Rijen

Beleidsregels voor verlening van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2 van de Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken voor kamerverhuur en/of logies

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  onzelfstandige woonruimte, kamer: woonruimte welke geen eigen toegang heeft en welke niet door een persoon of huishouden kan worden bewoond, zonder dat dit daarbij afhankelijk is van wezenlijke voorzieningen buiten die woonruimte;

 • -

  kamerverhuur en/of logies: de verhuur van een deel van een al dan niet zelfstandige woonruimte ten behoeve van bewoning aan personen;

 • -

  kamerverhuur- en/of logiespand: gebouw of een deel van een gebouw waarin onzelfstandige woonruimte wordt verleend aan vier of meer personen;

 • -

  afwijking: een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan zoals omschreven in artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 2

 • 1. De aanvraag voor een afwijking van het bestemmingsplan voor kamerverhuur en/of logies wordt in tweevoud ingediend bij het College en gaat vergezeld van de volgende informatie en stukken in tweevoud:

  • -

   volledige (persoons)gegevens van de eigenaar van de woonruimte waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • -

   bewijs van eigendom van de woonruimte en, voor zover van toepassing, bewijs dat de aanvrager gerechtigd tot het doen van de aanvraag;

  • -

   adres en kadastrale gegevens van de woonruimte;

  • -

   namen van eventuele huidige bewoners van de woonruimte;

  • -

   het aantal personen dat de kamers gaat bewonen;

  • -

   een plattegrond van de bestaande situatie voorzien van oppervlakte maten;

  • -

   een plattegrond van de gewijzigde situatie voorzien van oppervlakte maten, waarbij is aangegeven welke ruimten als afzonderlijke woonruimte zullen worden gebruikt;

  • -

   het aantal en het soort auto’s (personenauto’s, bedrijfsbusjes enzovoorts) dat door de huurders zal worden gebruikt en de wijze waarop het parkeren van deze auto’s geregeld zal worden.

 • 2. Het College is bevoegd met betrekking tot de in dit artikel bedoelde bescheiden nadere regels te stellen of aanvullende gegevens op te vragen omtrent de inhoud, uitvoering en vorm van indiening.

Artikel 3

In het besluit tot verlenen van een afwijking van het bestemmingsplan voor kamerverhuur en/of logies, vermeldt het College de volgende informatie:

 • a.

  de eigenaar van de woonruimte waarop de afwijking betrekking heeft;

 • b.

  het adres van de woonruimte waarop de afwijking betrekking heeft;

 • c.

  de termijn waarbinnen van de afwijking gebruik dient te worden gemaakt;

 • d.

  het aantal kamers dat als afzonderlijke woonruimte wordt gebruikt;

 • e.

  de eventuele voorwaarden en voorschriften die aan de afwijking zijn verbonden.

Artikel 4

 • 1. Het College weigert een afwijking van het bestemmingsplan voor kamerverhuur en/of logies indien:

  • -

   de afwijking wordt aangevraagd voor een gebouw waar in het vigerende bestemmingsplan voor dat perceel een andere bestemming dan “wonen”/”woondoeleinden” is opgenomen;

  • -

   de afwijking wordt aangevraagd voor kamerverhuur en/of logies in een gebouw op een industrieterrein of voor een perceel vallend onder het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Gilze en Rijen;

  • -

   de afwijking wordt aangevraagd voor kamerverhuur en/of logies in een bijgebouw;

  • -

   het gebouw waarvoor de afwijking wordt aangevraagd niet voldoet aan de geldende eisen vanuit de Bouwverordening, het Bouwbesluit en Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit);

  • -

   verlening van de afwijking ertoe leidt dat meer dan 10% van de woonruimten in de betreffende straat wordt gebruikt als kamerverhuur- en/of logiespand. In een straat met minder dan 10 woningen is het mogelijk om voor maximaal één woning een afwijking te verlenen;

  • -

   vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat verlening van de afwijking zou leiden tot een verstoring van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, dan wel een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van voldoende parkeerruimte.

  • -

   de huurders niet staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) danwel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

 • 2. Het College kan een afwijking weigeren indien:

  • -

   het belang dat de aanvrager bij afwijking heeft niet opweegt tegen het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Bij de beoordeling van het belang van het behoud of de samenstelling van de woonruimtevoorraad worden mede betrokken de ligging en de te verwachten vraag naar het type woonruimte waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft.

Artikel 5

 • 1. Het College kan de afwijking van het bestemmingsplan voor kamerverhuur en/of logies intrekken indien:

  • -

   de afwijking is verleend op grond van door de afwijkinghouder verstrekte gegevens waarvan deze wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren;

  • -

   de aan de afwijking verbonden voorwaarden en voorschriften niet worden nagekomen;

  • -

   de houder van de afwijking een jaar na onherroepelijk worden van de afwijking daarvan nog geen gebruik heeft gemaakt;

  • -

   vaststaat of redelijkerwijs moet worden aangenomen dat handhaving van de afwijking zou leiden tot een verstoring van de openbare orde, veiligheid of gezondheid, dan wel een verstoring van een geordend woon- en leefmilieu in de omgeving van het gebouw waarop de afwijking betrekking heeft;

  • -

   de huurders niet binnen een maand nadat zij zich vestigen staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) danwel de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

 • 2. Het College gaat niet eerder tot intrekking van de afwijking over, dan dat degene te wiens aanzien het besluit tot intrekking wordt genomen bij aangetekende brief is gewaarschuwd dat zij de afwijking zullen intrekken, indien voor een door hen te bepalen datum niet zodanige maatregelen en/of voorzieningen zijn getroffen, dat alsnog aan de desbetreffende bepalingen van deze beleidsregels wordt voldaan en hij/zij in de gelegenheid is gesteld zich door of namens het College te doen horen.

Artikel 6

Een afwijking van het bestemmingsplan voor kamerverhuur en/of logies vervalt van rechtswege indien:

 • -

  het gebouw, waarvoor de afwijking geldt, uiterlijk twee jaren nadat het door brand of een vergelijkbare calamiteit is verwoest, vernield of beschadigd, niet zodanig is hersteld dat weer voldaan wordt aan de aan de afwijking verbonden voorwaarden en voorschriften;

 • -

  de houder van de afwijking de woonruimte waarop de afwijking betrekking heeft langer dan één jaar niet als kamerverhuur- en/of logiespand heeft gebruikt.

Artikel 7

Het College kan van de bepalingen in deze beleidsregels afwijken, voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.