Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelet op:

Artikel 222 Provinciewet;

Vast te stellen de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Artikel 1 Provinciale opcenten

Het aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, als bedoeld in artikel 222 Provinciewet, bedraagt: 95,7.

Artikel 2 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting.

Ondertekening

Den Haag, 12 december 1980
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
M. VROLIJK,  voorzitter
J. DE VRIES, griffier
 

Toelichting op het wijzigingsbesluit, Prov. Blad 2016, 6348

Bij besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 12 december 1980 is de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting vastgesteld. (Provinciaal Blad 1981, nummer 12).

Met voorliggend besluit van Provinciale Staten wordt:

- Artikel 1 van de verordening gewijzigd; de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting wordt verlaagd.

De voorgestelde wijziging is conform:

- het amendement A518 uit de juni 2016 vergadering van Provinciale Staten.

- het voorstel van Gedeputeerde Staten om in de Begroting 2017 extra te investeren in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

Als gevolg daarvan worden de opcenten op de motorrijtuigenbelasting structureel verlaagd met in totaal € 2 mln. Het tarief voor de provinciale opcenten komt hiermee uit op 91,4.

3 Wat willen we bereiken?

In Artikel 1 van de verordening wordt het aantal opcenten van 92,0 gewijzigd in 91,4. Deze wijziging vloeit voort uit het amendement A518 uit de juni 2016 vergadering van Provinciale Staten en het voorstel van Gedeputeerde Staten om extra te investeren in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voorgesteld wordt om per 1 januari 2017 de Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting te wijzigen.

Wat mag het kosten?

Er is een structurele verlaging op de opbrengst voor de jaren 2017, 2018 en 2019 van € 2,0 miljoen per jaar.

Den Haag, 11-10- 2016

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

drs. G.M. Smid-Marsman, drs. J. Smit