Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting (Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting)

Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2021

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 12 december 1980, tot vaststelling van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 januari 1981 (Prov. Blad 1980, nr. 12), gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van 18 december 1986, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 21 januari 1987, (Prov. Blad 1987, nr. 21), bij besluit van 15 december 1988, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1989, nr. 89.002537, bij besluit van 30 november 1989, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 maart 1990, nr. 90.005521, bij besluit van 31 oktober 1991, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 december 1991, nr. 91.011798 (Prov. Blad 1992, nr. 24), bij besluit van 29 oktober 1992 (Prov. Blad 1993, nr. 17), bij besluit van 28 oktober 1993 (Prov. Blad 1994, nr. 21), bij besluit van 15 december 1995, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1996, nr. 99.000572 (Prov. Blad 1996, nr. 32), bij besluit van 20 december 1996 (Prov. Blad 1997, nr. 23), bij besluit van 10 november 1999 (Prov. Blad 1999, nr. 75), bij besluit van 7 november 2001 (Prov. Blad 2001, nr. 86), bij besluit van 13 november 2002 (Prov. Blad 2002, nr. 75) en bij besluit van 12 november 2003 (voordracht 5359, Prov. Blad 2003, nr. 81), bij besluit van 9 november 2005 (voordracht 5632, Prov. Blad 2005, nr. 98),bij besluit van 15 november 2006 (voordracht 5745, Prov. Blad 2006, nr. 67) , bij besluit van 14 november 2007 (Prov. Blad 2007, nr. 109), bij besluit van 12 november 2008 (voordracht 5993, Prov. Blad 2008, nr. 102), bij besluit van 11 november 2015 (Prov. Blad 2015, nr. 8052) en bij besluit van 9 november 2016 (Prov. Blad 2016, nr. 6348) en gewijzigd bij besluit van 12 december 2017 (Prov. Blad 2017, 5881)

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelet op:

Artikel 222 Provinciewet;

Vast te stellen de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting

Artikel 1 Provinciale opcenten

Het aantal opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting, als bedoeld in artikel 222 Provinciewet, bedraagt: 90,4.

Artikel 2 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting.

Ondertekening

Den Haag, 12 december 1980
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
M. VROLIJK,  voorzitter
J. DE VRIES, griffier
 

Toelichting op het wijzigingsbesluit, Prov. Blad 2016, 6348

Bij besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 12 december 1980 is de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting vastgesteld. (Provinciaal Blad 1981, nummer 12).

Met voorliggend besluit van Provinciale Staten wordt:

- Artikel 1 van de verordening gewijzigd; de heffing van opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting wordt verlaagd.

De voorgestelde wijziging is conform:

- het amendement A518 uit de juni 2016 vergadering van Provinciale Staten.

- het voorstel van Gedeputeerde Staten om in de Begroting 2017 extra te investeren in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

Als gevolg daarvan worden de opcenten op de motorrijtuigenbelasting structureel verlaagd met in totaal € 2 mln. Het tarief voor de provinciale opcenten komt hiermee uit op 91,4.

3 Wat willen we bereiken?

In Artikel 1 van de verordening wordt het aantal opcenten van 92,0 gewijzigd in 91,4. Deze wijziging vloeit voort uit het amendement A518 uit de juni 2016 vergadering van Provinciale Staten en het voorstel van Gedeputeerde Staten om extra te investeren in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voorgesteld wordt om per 1 januari 2017 de Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting te wijzigen.

Wat mag het kosten?

Er is een structurele verlaging op de opbrengst voor de jaren 2017, 2018 en 2019 van € 2,0 miljoen per jaar.

Den Haag, 11-10- 2016

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

drs. G.M. Smid-Marsman, drs. J. Smit