Verordening Fonds Hollandsche IJssel (Verordening Fonds Hollandsche IJssel)

Geldend van 12-12-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening Fonds Hollandsche IJssel (Verordening Fonds Hollandsche IJssel)

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 12 november 2008, tot vaststelling van de Verordening fonds Hollandsche IJssel (Prov. Blad 2008, nr. 104)

Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. het fonds: het fonds Hollandsche IJssel;

 • b. het uitvoeringscontract: het door de diverse partners ondertekende Uitvoeringscontract Hollandsche IJssel 1999-2010. Het uitvoeringscontract bevat afspraken met betrekking tot de ambities en doelstellingen, uitwerking van de doelstellingen en de beheersing gericht op een integrale aanpak van het project Hollandsche IJssel:

 • c. de partners: de ondertekenaars van het uitvoeringscontract, te weten;

 • de Ministers van VROM en V. en W., de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, de Hoogheemraadschappen van Schieland, Rijnland, Krimpenerwaard, alsmede het Zuiveringsschap Hollandsche Eilanden en Waarden;

 • d. de Stuurgroep; de Stuurgroep Hollandsche IJssel, waarin alle partners zijn vertegenwoordigd onder voorzitterschap van een lid van het college van Gedeputeerde Staten;

 • e. planning en controlcyclus: de specifiek voor de beheersing van het project Hollandsche IJssel gecreëerde beleids- en uitvoeringscyclus bevattende het uitvoeringscontract, het vierjarig uitvoeringsplan, het jaarprogramma, de voortgangsrapportage en de jaarverantwoording, alsmede de sturingsfilosofie voor de uitvoering van het project.

Hoofdstuk 2: Fondsbepalingen

Paragraaf 1: instellen fonds

Artikel 2

Het fonds Hollandsche IJssel wordt gevormd door de voor het Project Hollandsche IJssel in de Voorziening Bodemsanering gereserveerde middelen; de OVP Voorziening Hollandsche IJssel; de OVP Voorziening Werkbudget; de OVP Voorziening Artery. OVP houdt in Overlopende Vlottende Passiva.

Artikel 3

Het fonds wordt beheerd door Gedeputeerde Staten.

Artikel 4

De gelden die van de overheidspartners en particulieren worden ontvangen, worden aan het fonds toegevoegd op de dag dat deze gelden op de provinciale bankrekening worden bijgeschreven. De eigen bijdragen van de provincie worden aan het fonds toegevoegd op de dag dat Provinciale Staten besluiten tot terbeschikkingstelling van de middelen.

Artikel 5

De maximale fondsomvang is niet aan regels gebonden.

Paragraaf 2 Doelstellingen

Artikel 6

De gelden uit het fonds zijn bedoeld voor het realiseren van de doelstellingen verwoord in het uitvoeringscontract. De doelstellingen hebben betrekking op de ambities ten aanzien van kwalitatieve herontwikkeling, een schone rivier, een mooie rivier en een rivier met ideeën.

 Hoofdstuk 3: Bestedingen uit het fonds

Artikel 7

De fondsstand mag rekening houdend met de verplichtingen op korte termijn nooit negatief zijn.

Artikel 8

De bestedingen door Gedeputeerde Staten uit het fonds moeten voortvloeien uit het door de Stuurgroep Hollandsche IJssel vastgestelde jaarprogramma.

Artikel 9

De bestedingen uit het fonds kunnen uitsluitend bestaan uit een interne budgettoekenning aan een uitvoerend organisatie-onderdeel bij de provincie en uit fysieke overboeking van middelen aan externe partners die een onderdeel van het jaarprogramma uitvoeren en worden alleen verricht indien daar een investeringsbesluit van de Stuurgroep Hollandsche IJssel aan ten grondslag ligt. Deze bestedingen worden uitdrukkelijk niet aangemerkt als een subsidie in de zin van artikel 4:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De Algemene Subsidie Verordening van de Provincie Zuid-Holland en Titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op deze bestedingen.

Artikel 10

Gedeputeerde Staten beschrijven de administratieve organisatie inhoudende regels ten aanzien van de besluitvorming over de aanwending van de middelen uit het fonds, alsmede regels ten aanzien van het beheer van het fonds.

Artikel 11

De provincie Zuid-Holland is uitsluitend aansprakelijk tegenover de partners voor tekorten, die ontstaan zijn door handelingen die in strijd zijn met de in artikel 11 bedoelde beschreven administratieve organisatie.

Hoofdstuk 4: Verantwoording

Artikel 12

De verantwoording over de bestedingen van het fonds wordt opgenomen in de jaarverantwoording, zoals deze is opgenomen in de planning en controlcyclus van het project Hollandsche IJssel.

Artikel 13

De jaarverantwoording als bedoeld in artikel 13, dient tevens als verantwoordingsdocument voor de aanwending van specifiek van de partners verkregen inkomsten voor de uitvoering van delen van het uitvoeringsprogramma.

Artikel 14

De Stuurgroep stelt de jaarverantwoording, tevens inhoudend de fondsverantwoording, vast.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 15

De werking van deze verordening wordt op hetzelfde tijdstip geëvalueerd als het uitvoeringscontract, doch uiterlijk vier jaren na de inwerkingtreding van het uitvoeringscontract.

Artikel 16

Over de fondsstand per 1 januari van enig jaar wordt rente vergoed en aan het fonds toegevoegd. Het percentage komt overeen met het percentage dat de provincie gebruikelijk vergoedt als vrijwillige rentevergoeding over reserves, fondsen en voorzieningen.

Artikel 17

Bij liquidatie van het fonds worden de restantmiddelen verdeeld op de wijze die in het uitvoeringscontract is opgenomen.

Artikel 18

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na afkondiging in het provinciaal blad.

 Artikel 19

In bijzondere gevallen kunnen Gedeputeerde Staten afwijken of ontheffing verlenen van de bepalingen en voorschriften van deze verordening. In voorkomende gevallen wordt de Stuurgroep schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 20

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening fonds Hollandsche IJssel.

 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. het fonds: het fonds Hollandsche IJssel;

 • b. het uitvoeringscontract: het door de diverse partners ondertekende Uitvoeringscontract Hollandsche IJssel 1999-2010. Het uitvoeringscontract bevat afspraken met betrekking tot de ambities en doelstellingen, uitwerking van de doelstellingen en de beheersing gericht op een integrale aanpak van het project Hollandsche IJssel:

 • c. de partners: de ondertekenaars van het uitvoeringscontract, te weten;

 • de Ministers van VROM en V. en W., de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, de Hoogheemraadschappen van Schieland, Rijnland, Krimpenerwaard, alsmede het Zuiveringsschap Hollandsche Eilanden en Waarden;

 • d. de Stuurgroep; de Stuurgroep Hollandsche IJssel, waarin alle partners zijn vertegenwoordigd onder voorzitterschap van een lid van het college van Gedeputeerde Staten;

 • e. planning en controlcyclus: de specifiek voor de beheersing van het project Hollandsche IJssel gecreëerde beleids- en uitvoeringscyclus bevattende het uitvoeringscontract, het vierjarig uitvoeringsplan, het jaarprogramma, de voortgangsrapportage en de jaarverantwoording, alsmede de sturingsfilosofie voor de uitvoering van het project.

Hoofdstuk 2: Fondsbepalingen

Paragraaf 1: instellen fonds

Artikel 2

Het fonds Hollandsche IJssel wordt gevormd door de voor het Project Hollandsche IJssel in de Voorziening Bodemsanering gereserveerde middelen; de OVP Voorziening Hollandsche IJssel; de OVP Voorziening Werkbudget; de OVP Voorziening Artery. OVP houdt in Overlopende Vlottende Passiva.

Artikel 3

Het fonds wordt beheerd door Gedeputeerde Staten.

Artikel 4

De gelden die van de overheidspartners en particulieren worden ontvangen, worden aan het fonds toegevoegd op de dag dat deze gelden op de provinciale bankrekening worden bijgeschreven. De eigen bijdragen van de provincie worden aan het fonds toegevoegd op de dag dat Provinciale Staten besluiten tot terbeschikkingstelling van de middelen.

Artikel 5

De maximale fondsomvang is niet aan regels gebonden.

Paragraaf 2 Doelstellingen

Artikel 6

De gelden uit het fonds zijn bedoeld voor het realiseren van de doelstellingen verwoord in het uitvoeringscontract. De doelstellingen hebben betrekking op de ambities ten aanzien van kwalitatieve herontwikkeling, een schone rivier, een mooie rivier en een rivier met ideeën.

 Hoofdstuk 3: Bestedingen uit het fonds

Artikel 7

De fondsstand mag rekening houdend met de verplichtingen op korte termijn nooit negatief zijn.

Artikel 8

De bestedingen door Gedeputeerde Staten uit het fonds moeten voortvloeien uit het door de Stuurgroep Hollandsche IJssel vastgestelde jaarprogramma.

Artikel 9

De bestedingen uit het fonds kunnen uitsluitend bestaan uit een interne budgettoekenning aan een uitvoerend organisatie-onderdeel bij de provincie en uit fysieke overboeking van middelen aan externe partners die een onderdeel van het jaarprogramma uitvoeren en worden alleen verricht indien daar een investeringsbesluit van de Stuurgroep Hollandsche IJssel aan ten grondslag ligt. Deze bestedingen worden uitdrukkelijk niet aangemerkt als een subsidie in de zin van artikel 4:21, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De Algemene Subsidie Verordening van de Provincie Zuid-Holland en Titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op deze bestedingen.

Artikel 10

Gedeputeerde Staten beschrijven de administratieve organisatie inhoudende regels ten aanzien van de besluitvorming over de aanwending van de middelen uit het fonds, alsmede regels ten aanzien van het beheer van het fonds.

Artikel 11

De provincie Zuid-Holland is uitsluitend aansprakelijk tegenover de partners voor tekorten, die ontstaan zijn door handelingen die in strijd zijn met de in artikel 11 bedoelde beschreven administratieve organisatie.

Hoofdstuk 4: Verantwoording

Artikel 12

De verantwoording over de bestedingen van het fonds wordt opgenomen in de jaarverantwoording, zoals deze is opgenomen in de planning en controlcyclus van het project Hollandsche IJssel.

Artikel 13

De jaarverantwoording als bedoeld in artikel 13, dient tevens als verantwoordingsdocument voor de aanwending van specifiek van de partners verkregen inkomsten voor de uitvoering van delen van het uitvoeringsprogramma.

Artikel 14

De Stuurgroep stelt de jaarverantwoording, tevens inhoudend de fondsverantwoording, vast.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 15

De werking van deze verordening wordt op hetzelfde tijdstip geëvalueerd als het uitvoeringscontract, doch uiterlijk vier jaren na de inwerkingtreding van het uitvoeringscontract.

Artikel 16

Over de fondsstand per 1 januari van enig jaar wordt rente vergoed en aan het fonds toegevoegd. Het percentage komt overeen met het percentage dat de provincie gebruikelijk vergoedt als vrijwillige rentevergoeding over reserves, fondsen en voorzieningen.

Artikel 17

Bij liquidatie van het fonds worden de restantmiddelen verdeeld op de wijze die in het uitvoeringcontract is opgenomen.

Artikel 18

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na afkondiging in het provinciaal blad.

 Artikel 19

In bijzondere gevallen kunnen Gedeputeerde Staten afwijken of ontheffing verlenen van de bepalingen en voorschriften van deze verordening. In voorkomende gevallen wordt de Stuurgroep schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 20

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening fonds Hollandsche IJssel.

Ondertekening

Den Haag, 12 november 2008 Provinciale Staten van Zuid-Holland, J. FRANSSEN, voorzitter H. ENGELS-VAN NEIJEN, griffier