Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010 (Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010)

Geldend van 02-07-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2014

Intitulé

Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010 (Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010)

Besluit van Provinciale Staten van 2 juni 2010, tot vaststelling van de Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010 (Prov. Blad 2010, nr. 87) en gewijzigd bij besluit van 25 juni 2015 (Prov. Blad 2014, nr. 1100)

Hoofdstuk 1 Begripsbepaling

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

Hoofdstuk 2 De kamers en griffier

Artikel 2 De kamers uit Gedeputeerde Staten

De kamers uit Gedeputeerde Staten voor de behandeling van administratieve geschillen zijn belast met de behandeling van alle administratieve geschillen, die op grond van wettelijke voorschriften aan de beslissing van Gedeputeerde Staten zijn onderworpen.

Artikel 3 Griffier

1. De kamers worden ondersteund door een griffier als bedoeld in artikel 171 van de Provinciewet. 2. De secretaris van de commissie bedoeld in artikel 5 van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014 is tevens griffier voor de behandeling van de administratieve geschillen. De plaatsvervangende secretarissen van de commissie bedoeld in artikel 5 van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014 zijn tevens plaatsvervangende griffiers. 3. Gedeputeerde Staten kunnen plaatsvervangende griffiers benoemen, die niet tevens plaatsvervangende secretarissen van de commissie bedoeld in artikel 5 van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland 2014 zijn.

Artikel 4 Verslag werkzaamheden

Gedeputeerde Staten brengen jaarlijks aan Provinciale Staten verslag uit over de werkzaamheden aangaande de behandeling van administratieve geschillen.

Hoofdstuk 3 Behandeling van administratieve geschillen

Artikel 5 Vooronderzoek

1. De griffier kan advies of inlichtingen inwinnen bij deskundigen en getuigen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de zitting te verschijnen.2. Indien door of namens de kamer een onderzoek is uitgevoerd, worden belanghebbenden en het verwerend orgaan geïnformeerd over de uit het onderzoek verkregen informatie.

Artikel 6 Zitting

De griffier bepaalt plaats en tijdstip van de zitting, waarin de kamer de belanghebbenden en het verwerend orgaan hoort.

Artikel 7 Uitnodiging zitting

De griffier nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan voor de zitting schriftelijk uit.

Artikel 8 Openbaarheid zitting

1. De zitting van de kamer is openbaar.2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de kamer het nodig oordeelt of indien een van de aanwezige leden of een belanghebbende daartoe een verzoek doet.3. De voorzitter van de kamer beslist op het verzoek als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 9 Verslaglegging

1. Het verslag van de zitting is een verkorte weergave van wat ter zitting is verhandeld.2. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.3. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden toegevoegd.

Artikel 10 Nader onderzoek en nieuwe feiten en omstandigheden

1. Indien daartoe aanleiding is, kan de kamer na de zitting een nader onderzoek instellen. De griffier informeert belanghebbenden en het verwerend orgaan daarover en nodigt hen zo nodig uit voor een nieuwe zitting.2. Indien na de zitting nieuwe feiten en omstandigheden bekend worden, informeert de griffier belanghebbenden en het verwerend orgaan daarover en nodigt hen uit voor een nieuwe zitting.

Artikel 11 Beslissing

1. De kamer beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over de door haar te nemen beslissing.2. De meervoudige kamer beslist bij meerderheid van stemmen.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 12 Intrekking

De Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland van 15 december 1999 (Provinciaal Blad 1999, 78) wordt ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsbepaling

De Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland van 15 december 1999 (Provinciaal Blad 1999, 78) blijft van toepassing op administratieve geschillen, die vóór 1 juli 2010 zijn ingediend.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010. Indien het Provinciaal Blad, waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2010, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad, waarin de verordening wordt geplaatst, en werkt de verordening terug tot en met 1 juli 2010.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening behandeling administratieve geschillen Zuid-Holland 2010.

Ondertekening

Den Haag, 2 juni 2010 Provinciale Staten van Zuid-Holland, J. FRANSSEN, voorzitter H. ENGELS-VAN NEIJEN, griffier