Regeling vervallen per 08-10-2014

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Lelystad

Geldend van 16-12-2010 t/m 07-10-2014

Intitulé

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Lelystad

het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op de

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Wet bescherming persoonsgegevens

Besluit:

Vast te stellen de navolgende Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente

Lelystad:

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

het besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders dat via de Wet is aangewezen als verantwoordelijke;

basisadministratie: de geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens over de bevolking

van de gemeente Lelystad als bedoeld in artikel 2 van de Wet;

basisregistratie personen: de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Lelystad;

Systematische verkrijging: de spontane verstrekking van mutaties op gegevens, hetzij

elektronisch hetzij op papier (mutatieberichtgeving).

ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet in de basisadministratie is opgenomen;

GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het besluit;

autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de Wet betreffende de

systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

beheerder: de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de

basisregistratie personen, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures,

verstrekking- en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

Informatiebeveiligingsplan: Stelsel van procedures en maatregelen voor de dagelijkse praktijk

random de GBA en waardedocumenten;

beveiligingsbeheer: het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de

maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan;

gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende

het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingsysteem;

applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het GBA-toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de informatievoorziening daaruit;

gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke of beheerder persoonsgegevens

verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, en die geen zeggenschap heeft over de verwerking.

GBA audit: Periodiek wordt de kwaliteit van gemeentelijke basisadministratie onderworpen aan een audit door een namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling.

Uitwijk: het voortzetten van de dienstverlening anders dan op het eigen systeem of de eigen locatie.

Artikel 2

 • 1.

  Het afdelingshoofd Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken is beheerder van de basisregistratie personen en van het autorisatiebesluit en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij kan de taak van informatiebeheerder en privacybeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer van zijn ondergeschikte ambtenaren.

 • 2.

  De senior medewerker kwaliteit en informatievoorziening van de afdeling Advies en Beheer is

beveiligingsfunctionaris. De beveiligingsfunctionaris is verantwoordelijk voor het toezicht op de

naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan.

3.De beveiligingsfunctionaris rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het directieteam en het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3

1.De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

a) gegevensbeheer;

b) applicatiebeheer;

c) gegevensverwerking;

2.De teamleider Informatie- en Communicatietechnologie van de afdeling Facilitaire Zaken wijst

medewerkers aan die zijn belast met het systeem beheer.

Hoofdstuk 2 HET INFORMATIEBEHEER

Artikel 4

De informatiebeheerder voorziet in:

a) een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

b) een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de

bijhoudings- en beheerprocedures;

c) een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 12 bedoelde kwaliteitssteekproef;

d) administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien;

e) periodiek overleg tussen hem en de op basis van deze regeling aangewezen beheerders;

f) richtlijnen voor de bijhouding van de basisregistratie personen.

Artikel 5

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders, als de

verantwoordelijke van de basisregistratie personen, over de navolgende aspecten die voortvloeien uit deze basisregistratie te weten:

a) persoonsinformatievoorziening;

b) beveiliging;

c) privacy;

d) gegevenskwaliteit;

e) personeelsaangelegenheden.

Artikel 6

De informatiebeheerder beslist:

a) over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem;

b) op verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de

basisregistratie personen en de GBA-V;

c) op verzoeken van binnengemeentelijke afnemers en derden tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen;

d) op verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot het systematisch verkrijgen van

gegevens;

e) over het toekennen van autorisaties met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, onder b, c en d.

Artikel 7

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

a) de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

b) de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking als genoemd in artikel 6 geschiedt volgens de bepalingen uit de Wet, de Verordening basisregistratie

personen Lelystad 2010 en de Wet bescherming persoonsgegevens;

c) de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de basisregistratie personen worden nageleefd;

d) alle in artikel 3, lid 1 genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingsysteem en van de gevolgen van deze installatie;

e) de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit het Informatiebeveiligingsplan worden

nageleefd.

Artikel 8

De informatiebeheerder, of een op grond van artikel 3, lid 1 aangewezen functionaris, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de basisregistratie personen aangaan.

Hoofdstuk 3 HET GEGEVENSBEHEER

Artikel 9

1.De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

a) de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de basisadministratie;

b) het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de basisadministratie;

c) de communicatie met de afnemers en andere houders van basisadministraties over

gegevensverwerking;

d) het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de basisadministratie;

e) het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van

persoonsgegevens in de basisadministratie.

2.De gegevensbeheerder beslist binnen 5 dagen op het in behandeling nemen van een melding van een afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de basisadministratie opgenomen (authentiek) gegeven en stelt de afnemer in kennis van deze beslissing.

Artikel 10

De gegevensbeheerder voorziet in:

 • a.

  de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 81, 82 en 83 van de Wet;

 • b.

  controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de basisregistratie personen

Artikel 11

De gegevensbeheerder is bevoegd, in overleg met de applicatiebeheerder, vanuit de in artikel 9

bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de basisadministratie.

Artikel 12

De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de

daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op het welslagen van de GBA audit.

Artikel 13

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 4 HET SYSTEEMBEHEER

Artikel 14

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem.

Artikel 15

De systeembeheerder voorziet in:

a) de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

b) een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA-apparatuur is opgesteld;

c) de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

d) de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 16

De systeembeheerder is bevoegd:

a) direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

b) aanwijzingen te geven over:

 • -

  beheer van toepassingssystemen;

 • -

  beheer van bestanden;

 • -

  reconstructiemaatregelen.

Artikel 17

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 5 HET APPLICATIEBEHEER

Artikel 18

De applicatiebeheerder voorziet in:

a) een planning van periodieke gegevensverstrekkingen die op basis van het autorisatiebesluit worden gedaan;

b) de communicatie bij storingen in hard- en software;

c) een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

d) de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder op grond van een besluit van de informatiebeheerder;

e) het bijhouden van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 6 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

f) het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

g) de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en/of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

h) het bijhouden van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan;

i) een oplossing, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor de onder h genoemde problemen en klachten;

j) de voorlichting aan alle in artikel 3 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

k) de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de

systeembeheerder;

I) de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de basisregistratie personen worden ontleend;

m) de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

n) een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zonodig door inschakeling van een derde.

Artikel 19

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

a) de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

b) het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

c) de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van de door het college vastgestelde Privacyreglement basisregistratie personen Lelystad 2010;

d) het beheer van de tabellen van de basisregistratie personen;

e) het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 20

De applicatiebeheerder is bevoegd:

a) gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de basisregistratie personen aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

b) over het gebruik van de basisregistratie personen gedragsregels op te stellen.

Artikel 21

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de

uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk. De procedure uitwijk maakt onderdeel uit van het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 22

De applicatiebeheerder ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het informatiebeveiligingsplan worden nageleefd.

Artikel 23

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

a) het overleg genoemd in artikel 4, onder e;

b) het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6 HET PRIVACYBEHEER

Artikel 24

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de inhoudelijke afhandeling van de verzoeken als bedoeld in artikel 6, onder b, c en d van deze Beheerregeling

 • b.

  het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de Wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 25

De privacybeheerder voorziet in:

 • a.

  de afhandeling van de verzoeken om inzage in de basisregistratie personen overeenkomstig artikel 79 van de Wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • b.

  de behandeling van alle verzoeken om geheimhouding die op basis van artikel 102 lid 1a ingediend worden en doet eventueel de privacytoets van art. 102 lid 2;

 • c.

  de afhandeling van verzoeken ingevolge artikel 36, 37 en 40 van de Wet bescherming

persoonsgegevens;

 • d.

  de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • e.

  de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de basisadministratie ingevolge artikel 103 van de Wet.

Artikel 26

De privacybeheerder is bevoegd:

a.op grond van het in artikel 24, sub b genoemde toezicht, alle gebruikers van het

toepassingssysteem aanwijzingen te geven;

b.ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 27

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet, de daarbij behorende regelingen en de Wet bescherming Persoonsgegevens, voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 7 DE GEGEVENSVERWERKING

Artikel 28

De gegevensverwerkers voorzien in:

 • a.

  het verwerken van de gegevens in de basisadministratie overeenkomstig de voorschriften van de krachtens de Wet voorgeschreven systeembeschrijving (Logisch Ontwerp GBA) en de handleiding uitvoeringsprocedures, voor zover zij daartoe door de informatiebeheerder zijn geautoriseerd;

 • b.

  het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

 • c.

  de archivering van de brondocumenten, op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

 • d.

  de behandeling van mutaties;

 • e.

  de behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking;

 • f.

  de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerkberichten;

 • g.

  de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de Wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet geen ontleningstatus is gegeven;

 • h.

  de dagelijkse controle van de in de basisadministratie aangebrachte actualiseringen;

 • i.

  de kennisgeving aan de ingeschrevene voor wat betreft de verwerking van:

  • -

   wijziging van het naamgebruik;

  • -

   verzoek geheimhouding;

  • -

   vervolginschrijving voor zover het betreft een binnengemeentelijke verhuizing en

een vervolginschrijving die leidt tot opname in de basisadministratie;

 • j.

  de toezending van de complete persoonslijst aan de ingeschrevene ingeval van een:

  • -

   1e inschrijving in de basisadministratie;

  • -

   vervolginschrijving uit het buitenland.

Artikel 29

De gegevensverwerkers

 • a.

  beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan, voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien;

 • b.

  beslissen over het verwerken van resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van een melding van een afnemer;

 • c.

  stellen afnemers in kennis van de beslissing ingevolge sub b van dit artikel.

Hoofdstuk 8 HET BEVEILIGINGSBEHEER

Artikel 30

De beveiligingsfunctionaris is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de beveiligingsmaatregelen en -procedures, zoals uitgewerkt in het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 31

De beveiligingsfunctionaris is bevoegd om het management van de afdelingen Burgerzaken,

Belastingen en Leerlingzaken en Stadswinkel adviezen te geven ten aanzien van

beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit het Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 32

De beveiligingsfunctionaris ziet er op toe dat:

a) beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet en het Informatiebeveiligingsplan worden

nageleefd;

b) de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 33

De beveiligingsfunctionaris adviseert het college van burgemeester en wethouders, als

verantwoordelijke van de basisregistratie personen, rechtstreeks over beveiligingsaspecten die uit het Informatiebeveiligingsplan voortvloeien.

Artikel 34

De beveiligingsfunctionaris voorziet in een jaarlijkse rapportage over de activiteiten inzake het

beveiligingsbeheer.

Hoofdstuk 9 SLOTBEPALINGEN

Artikel 35

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden voor de basisregistratie personen als bedoeld in artikel 1 van de Verordening basisregistratie personen Lelystad 2010 alsmede voor de daarin

genoemde aangehaakte gegevens.

Artikel 36

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt, onder

gelijktijdige intrekking van de op 18 September 2007 vastgestelde GBA-beheerregeling Lelystad 2007 .

Artikel 37

Deze regeling kan worden aangehaald als Beheerregeling BRP 2010.

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Lelystad van 21 September 2010.

het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage 1: Aanwijzing van beheerfunctionarissen

Op grond van artikel 3, lid 1 van de Beheerregeling BRP 2010 zijn de navolgende

beheerfunctionarissen aangewezen:

Gegevensbeheer

Als gegevensbeheerders zijn aangewezen:

 • 1.

  de vaktechnisch specialisten van het cluster Burgerzaken;

 • 2.

  de vaktechnisch specialisten van het team Stadswinkel, Burgerzaken en Belastingen.

Vervanging vindt onderling plaats.

Applicatiebeheer

Als applicatiebeheerder is aangewezen de heer R.W. Linger, specialist F.

Zijn plaatsvervanger is de heer C. van Os, specialist F.

Belast met het berichtenverkeer zijn alle medewerkers van het cluster Burgerzaken.

Gegevensverwerking

Als gegevensverwerkers worden alle medewerkers van het cluster Burgerzaken en het team

Stadswinkel, Burgerzaken en Belastingen aangewezen.

Lelystad, ..............................

Het afdelingshoofd Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken

Op grond van artikel 3, lid 2 van de Beheerregeling BRP 2010 zijn de navolgende

beheerfunctionarissen aangewezen:

Systeembeheer

Als systeembeheerder is aangewezen de heer A.C.H. ter Bruggen.

Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de heer G. van Putte.

Lelystad, ...............................

De teamleider Informatie- en Communicatietechnologie van de afdeling Facilitaire Zaken