Subsidieregeling Inbraakpreventie 2025

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Intitulé

Subsidieregeling Inbraakpreventie 2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening Roosendaal:

Overwegende dat:

- Het college subsidie wil verlenen voor inbraak werende maatregelen voor woningen, met als doel woninginbraken te voorkomen.

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling Inbraakpreventie 2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: inwoner van de gemeente Roosendaal die subsidie aanvraagt voor de inbraak werende maatregelen van zijn/haar koopwoning. Er kan maximaal één aanvraag worden ingediend per aanvrager en/of woning;

 • b.

  bestaande woning: een woning of appartement bestemd voor permanente bewoning met inbegrip van de voor permanente bewoning bestemde bijgebouwen bij die woning of dat appartement;

 • c.

  eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de subsidieaanvrager en waarvoor het college slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken;

 • d.

  eigenaar: een natuurlijk persoon die eigenaar is van een woning en deze permanent bewoont;

 • e.

  gecertificeerd bedrijf: een bedrijf dat voldoet aan het keurmerk PKVW voor particulieren, zie www.preventiecertificaat.nl;

 • f.

  gecertificeerde inbraak werende materialen: de gecertificeerde inbraak werende materialen zijn voorzien van een PKVW keurmerk of SKG sterren en zijn te vinden op de productenlijst PKVW. Deze lijst wordt geregeld geactualiseerd. De actuele versie vindt u terug op de website van www.politiekeurmerk.nl onder de groene knop ‘productenlijst PKVW’.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is woningbezitters in de gemeente Roosendaal te stimuleren om inbraak werende maatregelen te treffen zodat woninginbraken worden voorkomen en het aantal woninginbraken wordt verminderd.

De doelstelling valt onder het beleidsterrein openbare orde en veiligheid, en valt onder de reikwijdte van de Algemene subsidieverordening Roosendaal, zoals in artikel 2, eerste lid, onder b, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal aangegeven.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door eigenaren van bestaande woningen in de gemeente Roosendaal.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De aanschaf van de volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen gecertificeerde inbraak werende materialen.

 • 2. De montage van inbraak werende materialen door een medewerker van een gecertificeerd (PKVW-) bedrijf.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie en subsidieplafond

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 250,- per aanvraag. Per woning kan maximaal 1 aanvraag worden ingediend.

 • 2. Het subsidieplafond voor het jaar 2025 bedraagt € 33.000,-

 • 3. Het subsidieplafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad. Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt verlaagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. Indien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidiëren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt ingetrokken.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Kosten voor het aanschaffen en/of monteren van inbraak werende materialen, zoals omschreven in artikel 4.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten die zijn gemaakt voor 1 december 2024;

  • b.

   indirecte kosten van een gecertificeerd (PKVW-)bedrijf waaronder voorrijkosten, voorbereidingskosten, offertekosten en advieskosten;

  • c.

   kosten gericht op het verkrijgen van een PKVW-certificaat.

Artikel 7 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een ondertekend aanvraagformulier waarop in ieder geval het volgende is vermeld:

  • a.

   contact- en IBAN-gegevens van de aanvrager;

  • b.

   adres van bestaande woning waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • c.

   een omschrijving van de aangeschafte inbraak werende materialen en/of de uitgevoerde inbraak werende werkzaamheden van een gecertificeerd bedrijf.

 • 2.

  In het geval van de aanschafkosten van inbraak werende materialen:

  • a.

   een kopie van de kassabon waarop het product duidelijk leesbaar is.

 • 3.

  In het geval van de kosten van een gecertificeerd bedrijf:

  • a.

   een kopie van de factuur waarop de kosten zijn gespecificeerd;

  • b.

   een kopie betaalbewijs.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025, of tot het beschikbare subsidieplafond van € 33.000 is bereikt.

Artikel 9 Wijze van verdeling (wie het eerst komt, die het eerst maalt)

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige en complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond bereikt is.

 • 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop deze aanvulling is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden, als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn door middel van loting gerangschikt.

 • 4. Indien geen of onvoldoende financiële middelen in de begroting worden vastgesteld, geldt het bepaalde in artikel 5 lid 3 van deze subsidieregeling en kunnen reeds ingediende aanvragen buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 10 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van een andere subsidieregeling reeds subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens.

Artikel 12 Weigeringsgronden

 • 1. Het college kan een aanvraag weigeren indien aan de aanvrager op grond van deze subsidieregeling al subsidie is verleend voor een activiteit die vergelijkbaar is met de aangevraagde activiteit;

 • 2. Het college kan een aanvraag weigeren indien de aanvrager in de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2024 reeds direct of indirect subsidie heeft ontvangen van de gemeente Roosendaal voor de subsidieregeling inbraakpreventie.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2025.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 18 juni 2024,

de secretaris, de burgemeester,