Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding 2025

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Intitulé

Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding 2025

Het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Midden-Delfland; gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Midden-Delfland 2016;

overwegende dat:

 • Kunst en Cultuur belangrijk is voor behoud en versterking van sociale verbinding en lokale identiteit, positief bij kan dragen aan het welbevinden van onze inwoners en ingezet kan worden als economische drager van onze gemeente;

 • het wenselijk is nadere regels te stellen voor de incidentele subsidieverlening

 • voor Kunst- en Cultuuractiviteiten,

BESLUIT:

vast te stellen de subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding 2025.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Midden-Delfland 2016;

 • b.

  Cultuur: de levenswijze van een groep mensen zoals die zich op verschillende manieren manifesteert en tot uitdrukking komt in waarden, normen, gewoontes, regels, tradities, rituelen, symbolen en Kunst;

 • c.

  College: het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Midden-Delfland;

 • d.

  Gemeente: Gemeente Midden-Delfland;

 • e.

  Kunst: het product van creatieve menselijke uitingen in onder meer de volgende disciplines: beeldende Kunst, muziek, drama, dans, literatuur, erfgoed en media;

 • f.

  Kunst- en Cultuuractiviteit: een laagdrempelige en openbaar toegankelijke activiteit op het gebied van Kunst en Cultuur, waaraan inwoners en daarnaast eventueel bezoekers van de Gemeente actief en/of passief kunnen deelnemen;

 • g.

  Vrijwilligersorganisatie: Een vrijwilligersorganisatie met naam en adres genoemd, formeel en informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en activiteiten organiseert in de gemeente in het algemeen belang. Alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en de uitvoering van het primaire proces wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers en er bestaat geen verband tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers. De verhouding tussen beroepskrachten en vrijwilligers kan variëren van geen tot 50% betaalde krachten.

Artikel 2. Doelstelling

De doelstelling van deze subsidieregeling is door middel van incidentele subsidieverstrekking Kunst- en Cultuuractiviteiten te stimuleren en hiermee sociale verbinding en lokale identiteit te behouden en/of te versterken, bij te dragen aan kwalitatieve versterking op het gebied van Kunst en Cultuur en ruimte te geven aan nieuwe initiatieven op het gebied van Kunst en Cultuur.

Artikel 3. Reikwijdte

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het College voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4. Activiteiten

Het College verstrekt uitsluitend incidentele subsidies voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling. Op grond van deze regeling kunnen aanvragers een subsidie aanvragen voor het lopende kalenderjaar voor Kunst- en Cultuuractiviteiten.

Artikel 5. Doelgroep

Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan Vrijwilligersorganisaties of groepen betrokken inwoners, die actief en aantoonbaar hun activiteiten ontplooien binnen de Gemeente.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidies op basis van deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond.

 • 2. De hoogte van het subsidieplafond is maximaal € 15.000,- per kalenderjaar.

 • 3. In uitzondering van lid 2, wanneer in de Gemeentebegroting het budget lager is dan € 15.000,-, geldt dat het subsidieplafond gelijk is aan het budget dat jaarlijks bij de vaststelling van de Gemeentebegroting wordt vastgesteld.

 • 4. Voor subsidieaanvragen op basis van deze subsidieregeling geldt dat de hoogte van een subsidietoekenning maximaal € 1.500,- is.

Artikel 7. Bijzondere verplichtingen ten aanzien van de aanvraag

 • 1. Een aanvrager vraagt subsidie conform deze regeling aan bij het College door gebruik te maken van een door het College vastgesteld aanvraagformulier Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding 2025.

 • 2. In afwijking van artikel 6, lid 2 ASV geldt dat een aanvraag voor een subsidie conform deze regeling vanaf 1 januari tot en met uiterlijk 15 februari van het betreffende kalenderjaar wordt ingediend.

Artikel 8. Toetsingscriteria

Aanvragen voor een subsidie op grond van deze regeling komen in aanmerking voor toekenning wanneer zij naar het oordeel van het College voldoen aan de volgende criteria:

 • a.

  de activiteiten zijn primair gericht op één of meer van de volgende disciplines:

  Cultuur, beeldende Kunst, muziek, drama, dans, literatuur, erfgoed;

 • b.

  de activiteiten vinden plaats in de Gemeente;

 • c.

  de activiteiten dragen bij aan de sociale verbinding onder de inwoners van de Gemeente en/of de activiteiten dragen bij aan het versterken van de lokale identiteit van de Gemeente;

 • d.

  de activiteiten worden niet reeds via een andere subsidieregeling van de gemeente Midden-Delfland gesubsidieerd

Artikel 9. Wijze van verdeling

 • 1. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, vindt verstrekking van subsidie plaats in volgorde van de door het College aangebrachte rangschikking, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Bij de rangschikking van de aanvragen kent het College punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal punten:

  • a.

   Activiteiten zijn nieuw of vernieuwend (20);

  • b.

   Activiteiten dragen bij aan kwalitatieve versterking op het gebied van Kunst en Cultuur (15);

  • c.

   Activiteiten dragen bij aan behoud of versterking van sociale verbinding (15);

  • d.

   Activiteiten dragen bij aan behoud of versterking van lokale identiteit van de Gemeente (15);

  • e.

   Het betreft een initiatief door een lokale organisatie of initiatiefnemer, wiens activiteiten primair gericht zijn op de Gemeente (15);

  • f.

   Er is een zo breed mogelijk bereik van potentiële deelnemers (10);

  • g.

   Er wordt samengewerkt met andere (culturele) organisaties en/of inwoners (5);

  • h.

   Naast de Gemeentelijke subsidie worden ook andere inkomstenbronnen geworven; het gaat hierbij om externe inkomstenbronnen zoals bijvoorbeeld fondsen (zaken als reguliere contributie tellen niet mee)(5).

 • 3. Bij een gelijke score van totaal aantal punten conform artikel 9, lid 2 tussen aanvragers, geldt de volgorde van datum van ontvangst van de complete subsidieaanvraag.

 • 4. Indien organisaties meerdere subsidieaanvragen indienen zal 1 aanvraag worden meegenomen in de rangschikking/ puntentelling. In dergelijke gevallen wordt door de gemeente contact opgenomen over de aanvraag.

  Wanneer na beoordeling van de aanvragen blijkt dat het subsidieplafond nog niet is bereikt kunnen andere aanvragen van dezelfde organisatie alsnog in behandeling worden genomen.

 • 5. Wanneer na beoordeling van de aanvragen die zijn ingediend voor de uiterlijke datum van indiening zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, blijkt dat het begrotingsplafond nog niet bereikt is, dan worden subsidieaanvragen die worden ingediend na deze datum in het betreffende kalenderjaar alsnog in behandeling genomen. In dat geval geldt dat verstrekking van subsidie plaatsvindt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond alsnog is bereikt.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Het College kan één of meer bepalingen uit deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 11. Slotbepalingen en citeertitel

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2025.

 • 2. Per 1 januari 2025 wordt de Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding 2024 ingetrokken.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding 2025.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 14 mei 2024,

drs. M.A.I. Born

gemeentesecretaris

drs. F.I. Noordermeer- van Slageren

burgemeester