Mandaatbesluit Spoorzone Rijen

Geldend van 21-06-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit Spoorzone Rijen

Het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen

heeft in zijn vergadering van 9 april 2024 besloten het Governanceplan Gemeente voor de Spoorzone Rijen vast te stellen (zaaknummer 1049684), inhoudende onder andere het verlenen van volmacht, machtiging en mandaat aan de hieronder genoemde functionarissen voor de daarbij vermelde bevoegdheden:

 

Functionaris

Bevoegdheid

1a

Bestuurlijk opdrachtgever (BOG – college van B&W, namens deze: projectwethouder Spoorzone Rijen)

Besluitvorming: het initiëren van bestuurlijk overleg wanneer kaders van scope, budget en planning dreigen te worden overschreden. Initiëren van bestuurlijke besluitvorming om kaders bij te stellen opdat het project weer vervolgd wordt binnen nieuwe kaders;

1b

Bestuurlijk opdrachtgever

(BOG – college van B&W, namens deze: projectwethouder Spoorzone Rijen)

Financieel: actueel collegemandaat binnen de kaders van kredietverstrekking door de gemeenteraad en de door Rijk, Provincie en Gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen in het kader van BOK2023.

2a

Ambtelijk opdrachtgever

(AOG – Algemeen directeur ABG-organisate en gemeentesecretaris Gilze en Rijen)

Besluitvorming: alle projectbesluiten die nodig zijn om opdrachtgeversrol te vervullen binnen de kaders van BOK2023;

2b

Ambtelijk opdrachtgever

(AOG– Algemeen directeur ABG-organisate en gemeentesecretaris Gilze en Rijen)

Organisatie: Alle organisatorische besluiten die nodig zijn binnen de ABG-organisatie om het OG-schap namens Rijk, Provincie en Gemeente Gilze en Rijen in te vullen;

2c

Ambtelijk opdrachtgever

(AOG– Algemeen directeur ABG-organisate en gemeentesecretaris Gilze en Rijen)

Financieel: onderhandelingen over opdrachten tot € 2.000.000, - excl. BTW per gebeurtenis en opdrachtverlening tot een waarde van € 500.000, - excl. BTW per gebeurtenis binnen de kaders van het collegemandaat.

3a

Gemandateerd opdrachtgever Spoorzone (GOS – Programmamanager Spoorzone Rijen)

Besluitvorming: alle projectbesluiten die nodig zijn om uitvoerende opdrachtgeversrol te vervullen binnen de kaders van BOK2023 -> mandaat gelijk aan AOG (AOG delegeert dit mandaat direct door aan GOS);

3b

Gemandateerd opdrachtgever Spoorzone (GOS – Programmamanager Spoorzone Rijen)

Financieel: onderhandelingen over opdrachten tot € 1.000.000, - excl. BTW per gebeurtenis en opdrachtverlening tot een waarde van € 250.000, - excl. BTW per gebeurtenis binnen de kaders van het collegemandaat.

4a

Ambtelijk opdrachtnemer gemeentelijke scope (AON – directeur ABG met het aandachtsgebied ruimtelijk domein)

Besluitvorming: inzet mensen en middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de deelopdracht gemeentescope;

4b

Ambtelijk opdrachtnemer gemeentelijke scope (AON – directeur ABG met het aandachtsgebied ruimtelijk domein)

Financieel: onderhandelingen over opdrachten tot € 250.000, - excl. BTW per gebeurtenis en opdrachtverlening tot een waarde van € 50.000, - excl. BTW per gebeurtenis binnen de kaders van collegebesluiten en de kaders van de deelscope (Gemeentescope).

5a

Projectleider Gemeentelijke Scope (PLG – cluster Projecten binnen RO/ABG)

Besluitvorming: deelprojectbesluiten (Gemeentescope) die nodig zijn binnen de kaders van de Gemeentescope BOK2023;

5b

Projectleider Gemeentelijke Scope (PLG – cluster Projecten binnen RO/ABG)

Financieel: onderhandelingen over opdrachten tot € 250.000, - excl. BTW per gebeurtenis en opdrachtverlening tot een waarde van € 50.000, - excl. BTW per gebeurtenis binnen de kaders van collegebesluiten en de kaders van de deelscope (Gemeentescope).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in het college van burgemeesters en wethouders van Gilze en Rijen d.d. 9 april 2024.

De burgemeester,

D.A. Alssema

de gemeentesecretaris,

P.A.M. van Bavel