Directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit Zaffier

Geldend van 21-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit Zaffier

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam "de gemeenschappelijke regeling Zaffier", ieder voor wat haar/zijn bevoegdheid betreft;

Gelet op:

het bepaalde in de Gemeentewet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke Regelingen, het Burgerlijk wetboek, de Gemeenschappelijke regeling Zaffier en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;

overwegende dat voorwaarden en de instructie opgesteld dienen te worden waaronder de directeur werkzaam zal zijn;

Besluit: vast te stellen het Directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit Zaffier

overeenkomstig onderstaande tekst:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Zaffier is van toepassing op dit statuut. Daarnaast wordt in dit statuut verstaan onder:

 • a.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan (de mandaatgever) een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Mandaatgever: degene die het mandaat verleend.

 • c.

  Gemandateerde: degene die het mandaat verkrijgt.

 • d.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten.

 • e.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • f.

  Medewerker: de persoon die in dienst is van Zaffier of Stichting WNK Participatie Bevordering dan wel een andere arbeidskracht die werkzaamheden verricht voor Zaffier op basis van een overeenkomst van opdracht dan wel inkoopovereenkomst.

 • g.

  Bestuursorgoon: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, dan wel de voorzitter van Zaffier.

Artikel 2. Doelstelling

 • 1. Het statuut regelt, benoemt en beschrijft, de door het dagelijks bestuur aan de directeur opgedragen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden welke zijn vastgesteld in, en ontleend worden aan, de gemeenschappelijke regeling.

 • 2. Het dagelijks bestuur kan, na overleg met de directeur, nadere aanwijzingen en richtlijnen geven over de wijze waarop de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden warden uitgevoerd.

Artikel 3. Taken directeur

 • 1. De directeur is belast met de dagelijkse aansturing van de organisatie.

 • 2. Ter uitvoering van het in het vorige lid bepaalde draagt de directeur zorg voor een efficiente en effectieve inrichting van Zaffier.

 • 3. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid, het geldelijk beheer binnen de vastgestelde begroting en de bedrijfsvoering.

 • 4. De directeur is namens het dagelijks bestuur bevoegd tot het vaststellen van arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen van de medewerkers met inachtneming van de van toepassing zijnde cao('s), van eventueel instemmings- en/of het adviesrecht van de Ondernemingsraad en/of de (verplichte) betrokkenheid van het Lokaal Overleg. Afwijkende arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen die specifiek de directeur aangaan zijn hiervan uitgezonderd.

 • 5. De directeur is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een goede werksfeer in de organisatie.

 • 6. De directeur bevordert, onverminderd de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden, een goede samenwerking en samenhang tussen de verschillende afdelingen en teams.

 • 7. De directeur vervult'de functie van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en onderhoudt het contact met de Ondernemingsraad.

 • 8. De directeur stuurt de clustermanagers, de strategisch beleidsadviseur en concerncontroller rechtstreeks aan.

 • 9. De directeur en de clustermanagers, de strategisch beleidsadviseur en concerncontroller voeren regelmatig gezamenlijk overleg. Het overleg dient ter bewaking van de eenheid in de uitoefening van de aan Zaffier overgedragen taken. Dit overleg wordt aangeduid met de benaming 'managementteam'.

 • 10. De directeur vertegenwoordigt Zaffier in en buiten rechte.

Artikel 4. Toezicht en verantwoording

 • 1. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

 • 2. Het dagelijks bestuur houdt ten minste een maal per jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek en brengt de uitkomst van deze gesprekken vertrouwelijk ter kennisname aan het algemeen bestuur.

Artikel 5. Mandaat, volmacht en machtiging directeur

 • 1. Het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, verlenen de directeur het mandaat om namens hen alle besluiten te nemen die nodig zijn om een goede invulling te geven aan zijn taak en bevoegdheid, zoals deze op grand van de gemeenschappelijke regeling Zaffier zijn toebedeeld, een en ander voor zover hieronder niet uitdrukkelijk uitgesloten en met inachtneming van de hieronder genoemde beperkingen en voorwaarden.

 • 2. Met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

  • a.

   Volmacht om in naam van Zaffier privaatrechtelijke handelingen aan te gaan;

  • b.

   Machtigingen om in naam van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur of de voorzitter handelingen te verrichten die noch als een besluit noch als een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn aan te merken.

 • 3. De directeur is bevoegd om arbeidsovereenkomsten met medewerkers aan te gaan en te beeindigen.

Artikel 6. Ondertekening

Daar waar door de mandaatgever een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

Namens [titel mandaatgever] van Zaffier,

[naam van de gemandateerde], [functie van de gemandateerde]

(deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend)

Artikel 7. Ondermandaat, subvolmacht en machtiging

 • 1. De directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen aan medewerkers van Zaffier. Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit. De voorschriften die voor het mandaat gelden zijn onverminderd van toepassing op het ondermandaat. Daarnaast kan de directeur aan een ondermandaat extra voorschriften verbinden.

 • 2. Onder ondermandaat wordt tevens verstaan subvolmacht en machtiging.

Artikel 8. Vervanging

De directeur draagt zorg voor een adequate vervanging bij afwezigheid.

Artikel 9. lnwerkingtreding, intrekking Tijdelijke directiestatuut en citeertitel

 • 1. Dit statuut treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2023.

 • 2. Het Tijdelijk Directiestatuut Zaffier 2022 wordt hiermee ingetrokken.

 • 3. Dit statuut wordt aangehaald als: Directiestatuut Zaffier.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 7 december 2023

De voorzitter R.G.te Beest

De directeur. J.C. Mokveld