Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Doesburg

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-02-2025

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Doesburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg,

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 10 van de Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelasting 2024,

overwegende dat:

 • -

  het college op basis van de Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelasting de bevoegdheid heeft gekregen weggedeelten aan te wijzen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van belasting geparkeerd mag worden;

besluit:

 • -

  vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Doesburg’

Artikel 1 Aanwijzingsplaatsen

 • 1. In onderstaande tabel zijn de plaatsen opgenomen waarbinnen de parkeerplaatsen bestemd zijn voor het parkeren tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelasting:

 • Tabel 1: Locaties betaald parkeren

  Locatie:

  Omvat de volgende weggedeelten:

  Hanzeweg

  De parkeerplaatsen langs de Hanzeweg ter hoogte van huisnummer 4

  Meipoortwal

  Tussen Meipoortstraat en Meipoortwal 26

 • 2. In onderstaande tabel zijn de plaatsen opgenomen waarbinnen de parkeerplaatsen bestemd zijn voor het parkeren tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelasting:

 • Tabel 2: Locaties waar betaald parkeren geldt en met een vergunning geparkeerd mag worden

  Locatie:

  Omvat de volgende weggedeelten:

  Contre Escarpe

  Tussen de Veerpoortdijk en Hanzeplein

  Hanzeweg

  De parkeerplaatsen ter hoogte van de IJsselkade

  Parkeerterrein F.D. Rooseveltsingel

  Gehele parkeerterrein

  Parkeerterrein Kloostertuin

  Gehele parkeerterrein

  Parkeerterrein Markt

  Gehele parkeerterrein

  Parkeerterrein Zandbergstraat

  Geheel parkeerterrein

  Veerpoortdijk

  Gehele weg

 • 3. In onderstaande tabel zijn de plaatsen opgenomen waarbinnen de parkeerplaatsen bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders als bedoeld in artikel 2, lid 2 van de Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelastingen met een dagkaart ter plaatse aangeduid met een bord model E9 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord “dagkaart toegestaan” of gelegen binnen een zone E9 met onderbord “dagkaart toegestaan” mag worden geparkeerd:

 • Tabel 3: Locaties waar alleen met een vergunning of dagkaart geparkeerd mag worden

  Locatie:

  Omvat de volgende weggedeelten:

  Bergstraat

  Gehele weg

  Boekholtstraat

  Gehele weg

  Bresstraat

  Gehele weg

  Burgemeester Flugi van Aspermontlaan

  Gehele weg

  Burgemeester Nahuyssingel

  Gehele weg

  Contre Escarpe

  Tussen Veerpoortdijk en Burg. Flugi van Aspermontlaan

  F.D. Rooseveltsingel

  Gehele weg

  Gasthuisstraat

  Gehele weg

  Heerenstraat

  Gehele weg

  Heiligegeeststeeg

  Gehele weg

  Hoogestraat

  Gehele weg

  Kloosterstraat

  Gehele weg m.u.v. parkeerplaats Maartenshof

  Koepoortstraat

  Gehele weg

  Koepoortwal

  Gehele weg

  Koetsveldstraat

  Gehele weg

  Korte Koepoortstraat

  Gehele weg

  Korte Veerpoortstraat

  Gehele weg

  Kosterstraat

  Gehele weg

  Lindewal

  Gehele weg

  Markt

  Tussen Kerkstraat en parkeerterrein Markt

  Meipoortstraat

  Gehele weg

  Meipoortwal

  Tussen Meipoortwal 26 en Burgemeester Nahuyssingel

  Nieuwstraat

  Gehele weg

  Ooipoortstraat

  Gehele weg

  Parkeerterrein Bresstraat Noord

  Geheel parkeerterrein

  Parkeerterrein Bresstraat Zuid

  Geheel parkeerterrein

  Parkeerterrein Hoogestraat

  Geheel parkeerterrein

  Parkeerterrein Kosterstraat

  Geheel parkeerterrein

  Parkeerterrein Paardenmarkt

  Geheel parkeerterrein

  Parkeerterrein Oliemolensteeg

  Geheel parkeerterrein

  Parkeerterrein Waterstraat

  Geheel parkeerterrein

  Philippus Gastelaarsstraat

  Gehele weg

  Roggestraat

  Tussen huisnummers 1 en 7

  Schout bij Nacht Doormansingel

  Gehele weg

  Veerpoortstraat

  Gehele weg

  Veerpoortwal

  Gehele weg

  Zandbergstraat

  Vier parkeervakken naast nr. 55 en zes parkeervakken tegenover nr. 34

Artikel 2 Tijdstippen betaald parkeren

 • 1. Parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid wordt geheven van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur;

 • 2. Parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, tweede lid wordt dagelijks (van maandag t/m zondag van 0.00 uur tot 24.00 uur) geheven;

 • 3. Op de algemeen erkende feestdagen, alsmede Oudejaarsdag, is geen parkeerbelasting verschuldigd.

Artikel 3 Wijze van betalen bij betaald parkeren en dagkaart parkeren

 • 1. De betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening op de heffing en de invordering parkeerbelasting’ vindt plaats door direct bij aanvang van het parkeren de verschuldigde parkeerbelasting te voldoen door het in werking stellen van de aanwezige parkeerapparatuur middels het inwerpen van muntstukken, dan wel door middel van een betaalpas, kentekenparkeren, of door via een telefoon/parkeerapp in te loggen op de centrale computer van de Belparkeer-providers.

 • 2. Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat, waar geen kenteken van het voertuig dient te worden ingevoerd, dient na betaling van de verschuldigde parkeerbelasting het verkregen parkeerticket als bewijs van betaling op een van buitenaf goed leesbaar plaats achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

 • 3. Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur worden de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 4. Er wordt tenminste een bedrag gepind of (indien mogelijk) zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur geworpen als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 5. Betaling van een dagkaart als bedoeld in artikel 1, derde lid, kan geschieden door het aanschaffen van een dagkaart bij de balie van het Stadskantoor, Leigraafseweg 8 te Doesburg (tijdens openingstijden) dan wel bij aanwezige parkeerapparatuur. De verkregen dagkaart dient als bewijs van betaling op een van buitenaf goed leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

 • 6. Bij het via een telefoon inloggen op de centrale computer van de Belparkeer-providers geeft de belastingplichtige het juiste zonenummer en kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd door.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2025.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Doesburg’

 • 3. Bij inwerkingtreding van dit besluit wordt het Aanwijzingsbesluit parkeren Doesburg 2024, vastgesteld op 17 januari 2017 en zoals gewijzigd bij besluit van het college op 27 februari 2024, ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Doesburg tijdens zijn collegevergadering van 11 juni 2024.

de gemeentesecretaris,

P. Werkman

de burgemeester,

drs. L.W.C.M. van der Meijs