Mandaatbesluit heffing, invordering, bezwaar en beroep inzake naheffingsaanslagen parkeerbelastingen

Geldend van 20-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Mandaatbesluit heffing, invordering, bezwaar en beroep inzake naheffingsaanslagen parkeerbelastingen

De heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Diemen, ieder voor zover bevoegd;

Overwegende dat

het noodzakelijk is het mandaat voor de heffing, invordering, bezwaar en beroep inzake parkeerbelastingen te regelen;

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 231, tweede lid, sub b, c en e van de Gemeentewet;

 • -

  de overeenkomst voor het leveren van Parkeerhandhaving betaald parkeren en parkeerschijfzones tussen gemeente Diemen en Egis Parking Services;

 • -

  de Parkeerverordening Diemen 2020;

 • -

  de beleidsregels wielklem Diemen 2021;

 • -

  de uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Diemen 2021.

Besluit met ingang van 1 januari 2024

vast te stellen het Mandaatbesluit heffing, invordering, bezwaar en beroep inzake naheffingsaanslagen parkeerbelastingen

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2024 mandaat te verlenen voor de volgende bevoegdheden:

 • a.

  het opleggen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting;

 • b.

  de invordering van parkeerbelastingen, waaronder in ieder geval het verzenden van een naheffingsaanslag parkeerbelasting en de afhandeling van bezwaar tegen de kosten;

 • c.

  de (dwang)invordering van schulden met betrekking tot parkeerbelastingen en invorderingskosten, waaronder in ieder geval begrepen het verzenden van aanmaningen en het aanbieden (al dan niet via de belastingdeurwaarder) van dwangbevelen en het indien mogelijk en nodig via klemmen en/of wegslepen van het voertuig waarop de schuld met betrekking tot parkeerbelasting van toepassing is;

 • d.

  de afhandeling van bezwaarschriften en beroepszaken inzake naheffingsaanslagen parkeerbelasting;

 • e.

  De afhandeling van beroepszaken inzake naheffingsaanslagen parkeerbelasting;

Artikel 2

De functionarissen of personen aan wie mandaat wordt verleend voor de hiervoor onder artikel 1 vermelde bevoegdheden, ten aanzien van artikel:

 • -

  1 a.; De parkeercontroleurs in dienst van Egis Parkings Services B.V., de medewerkers van City360 en de medewerkers van ParkerenDelft;

 • -

  1 b.; De directeur en de medewerkers van Tobias Beheer B.V.;

 • -

  1 c.; De directeur en de medewerkers van Tobias Beheer B.V. en de medewerkers van Hoogwout Berging B.V.;

 • -

  1d.; De directeur en de medewerkers van Tobias Beheer B.V. en de directeur en de medewerkers van InPublic B.V.;

 • -

  De directeur en medewerkers van DDV rechtsbijstand.

Artikel 3

De uitoefening van bevoegdheden en feitelijke handelingen aan de volgende voorschriften te verbinden:

 • a.

  De bij mandaat te nemen beslissing dient in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, voorschriften en beleidsuitgangspunten.

 • b.

  Indien de gemandateerde van oordeel is dat redelijkerwijs te verwachten is dat een te nemen beslissing bestuurlijke implicaties kan hebben, legt de gemandateerde de zaak met zijn advies voor aan de heffingsambtenaar en/of invorderingsambtenaar.

 • c.

  De gemandateerde is gehouden de heffingsambtenaar inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

 • d.

  De gemandateerde is gehouden alle stukken die ter uitvoering van het mandaat uitgaan op te maken in een vorm waaruit blijkt dat het gaat om een gemandateerde bevoegdheid. Dit gebeurt door het bezigen van een ondertekeningformule die luidt:

  “Namens de heffingsambtenaar,

  Functiebenaming medewerker,

  (Handtekening)”

  of

  “Namens de invorderingsambtenaar,

  Functiebenaming medewerker,

  (Handtekening)”

Artikel 4

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: “Mandaatbesluit heffing, invordering, bezwaar en beroep parkeerbelastingen”

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 18 januari 2024.

De heffingsambtenaar,

M. Cornelissen

de invorderingsambtenaar,

T. Schrandt