Regeling vervalt per 01-01-2027

Subsidieregeling Isolerende Maatregelen (SIM) Oegstgeest 2024-2026

Geldend van 18-06-2024 t/m 31-12-2026 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling Isolerende Maatregelen (SIM) Oegstgeest 2024-2026

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oegstgeest,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, art. 31, 33 en 35 van de Participatiewet en art. 2, eerste lid onder sub c/e en 3 van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2023 (hierna: ASV Oegstgeest 2023);

besluit vast te stellen:

Subsidieregeling Isolerende Maatregelen (SIM) Oegstgeest 2024-2026.

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders

 • b.

  energietoeslaggerechtigden: bewoners die energietoeslag hebben ontvangen.

 • c.

  huishouden: een of meerdere personen die op een adres in Oegstgeest ingeschreven staat/staan als (permanent) verblijfadres, wonend in een grondgebonden koopwoning met een WOZ-waarde van maximaal €572.000 (peildatum december 2022) en een energielabel D, E, F of G, of bij gebrek aan label, minstens 2 slecht of niet geïsoleerde bouwdelen;

 • d.

  aanvraagdatum: dag van de subsidieaanvraag;

 • e.

  subsidiebudget: het totaalbedrag van waaruit de subsidieregel uitgekeerd kan worden aan huishoudens.

 • f.

  subsidie: bij het spoor ‘Volledig ontzorgd’ korting op de factuur ter hoogte van maximaal het beschikbare voucherbedrag voor de doelgroep. Bij de sporen ‘Zelf bedrijf regelen’ of ‘Doe-het-zelf’ ontvangt het huishouden subsidie van maximaal het beschikbare voucherbedrag via een cash-back regeling.

Artikel 2 Doel van de regeling

De regeling heeft tot doel het stimuleren van het treffen van isolerende maatregelen in grondgebonden woningen. Dit leidt tot de reductie van het energieverbruik bij een huishouden en daarmee tot CO₂-reductie en besparing op de energiekosten door:

 • a.

  Het aanbrengen en uitvoeren van grote isolatiemaatregelen en diensten.

 • b.

  Het geven of laten geven van algemeen en specifiek woninggericht advies over energiebesparing.

 • c.

  Ondersteunen in het aanvragen van andere subsidies, zoals de ISDE.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. Voor deze regeling moet gebruik worden gemaakt van de applicatie van het Duurzaam Bouwloket.

 • 2. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op voor permanente bewoning bestemde bestaande woning(en) of gebouw(en) die ook als zodanig wordt/worden bewoond. De woning beschikt over een eigen toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Oegstgeest en zijn opgeleverd vóór de aanvraagdatum.

 • 3. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de aanvraagdatum:

  • a.

   op een adres woont waar een andere huisgenoot op hetzelfde adres de subsidie al heeft ontvangen;

  • b.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 4. Een huishouden dat voldoet aan de voorwaarden, kan een aanvraag indienen op de aanmeldpagina van het Duurzaam Bouwloket

 • 5. De subsidie is alleen van toepassing op isolatiemaatregelen uit de lijst (zie artikel 6).

 • 6. De subsidie kan worden aangevraagd tot 30 juni 2026. De isolatie-werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd vóór 1 januari 2027.

 • 7. Als er sprake is van doe het zelf of de keuze voor een isolatiebedrijf dat buiten het aanbod van het Duurzaam Bouwloket valt, dan kan enkel achteraf door een huishouden de korting op de factuur worden aangevraagd. Er dient te alle tijden te worden voldaan aan de actievoorwaarden gesteld door Duurzaam Bouwloket.

 • 8. Als de subsidieontvanger heeft gekozen voor een eigen isolatiebedrijf, dan dient subsidieontvanger alle daarop betrekking hebbende facturen en (betaal)bewijzen en foto’s tijdens en na het aanbrengen van de maatregel in te dienen via het systeem van Duurzaam Bouwloket.

 • 9. Als de subsidieontvanger heeft gekozen voor doe-het-zelf, dan dient de subsidieontvanger alle daarop betrekking hebbende facturen, (betaal)bewijzen en foto’s tijdens en na het aanbrengen van de maatregel in te dienen via het systeem van Duurzaam Bouwloket.

Artikel 4 Reikwijdte

Voor zover in de subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV Oegstgeest 2023 van toepassing.

TITEL II. Isolatiemaatregelen

Artikel 5 Doelgroep

Er zijn twee doelgroepen geformuleerd, die in aanmerking kunnen komen voor subsidie binnen de regeling.

 • 1.

  De eerste doelgroep zijn de energietoeslaggerechtigden met een grondgebonden koopwoning met een WOZ-waarde uit 2022 (met peildatum december 2022) van maximaal €572.000,- met een laag energielabel (D, E, F, G) of minstens twee slecht geïsoleerde bouwdelen in de situatie dat er geen label bekend is.

 • 2.

  De tweede doelgroep zijn de overige bewoners van grondgebonden koopwoningen met een WOZ-waarde uit 2022 (met peildatum december 2022) van maximaal €572.000, met een laag energie label (D, E, F, G) of minstens twee slecht geïsoleerde bouwdelen in de situatie dat er geen label bekend is.

Artikel 6 Isolatiemaatregelen

De volgende isolatiemaatregelen komen in aanmerking voor de subsidie:

 • Vloer- en bodemisolatie

 • Binnenzijde schuin dak isolatie

 • HR++ glas

Maatregel

Toelichting

Voordelen

Vloer-/ bodem isolatie

Het aanbrengen van isolatie onder de vloer of op de bodem van de woning.

Het isolatiemateriaal wordt op de bodem van de kruipruimte aangebracht. Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Het vocht en de kou wordt vanuit de kruipruimte tegengehouden, waardoor het woonklimaat wordt verbeterd en de stookkosten verlaagd.

Binnenzijde schuin dak isolatie

Het van binnenuit isoleren van het dak op zolder.

Een bewoner kan zelf aan de slag met een doe-het-zelf aanpak en hierbij subsidie ontvangen, zodat de totaalprijs lager ligt door het besparen op uitvoerkosten.

HR++-glas

Het plaatsen van HR++ glas aan de voor, zij en/of achterzijde van het gebouw.

Door het plaatsen van HR++ glas wordt de warmte in huis gehouden en gaat er dus minder verloren.

Artikel 7 Uitkering subsidiebedrag, hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Het totale subsidiebudget is € 288.187,-.

 • 2. Een huishouden ontvangt eenmalig een korting op de factuur van maximaal €1.300,- of €4.000,- voor het toepassen van één grotere isolatiemaatregel zoals vastgelegd in artikel 6.

 • 2. De wijze waarop korting wordt toegepast verschilt per wijze van aanvraag, overeenkomstig het derde of vierde lid hieronder.

 • 3. Een huishouden dat gebruikt maakt van het aanbod van het Duurzaam Bouwloket ontvangt een directe korting op de factuur van de uitgevoerde isolatiemaatregel(en).

 • 4. Een huishouden dat (1) gebruik maakt van een eigen gekozen isolatiebedrijf (die niet binnen het aanbod van het Duurzaam Bouwloket zit) of (2) kiest voor een doe-het-zelf-aanpak ontvangt de korting achteraf via een cash-back regeling, binnen 8 weken na een compleet verzoek tot uitbetaling.

 • 5. De eerste doelgroep, zoals vastgelegd in artikel 5, eerste lid, krijgt een korting van maximaal €4.000,-.

 • 6. De tweede doelgroep, zoals vastgelegd in artikel 5, tweede lid, krijgt een korting van maximaal €1.300,-.

 • 7. Alle uitgevoerde maatregelen die aan de voorwaarden voldoen bij een bewoner uit een van de twee doelgroepen die zijn uitgevoerd vanaf 1 januari 2024 kunnen met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor deze subsidie. Een voorwaarde is dat deze woning binnen de doelgroep valt en via het systeem worden aangemeld in verband met de energielabel controle.

Artikel 8 Verantwoording en vaststelling subsidie

De subsidie wordt direct vastgesteld bij de verlening via de aanmeldpagina van het Duurzaam Bouwloket.

TITEL III INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Artikel 9 Inwerkingtreding en einde

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt per 1 januari 2027.

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Subsidieregel Isolerende Maatregelen (SIM) Oegstgeest 2024-2026.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 4 juni 2024.

Het college van burgemeester en wethouders,

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de aanvraagdatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. In bijzondere omstandigheden mag hiervan afgeweken worden op grond van artikel 4:84 AWB.

Artikel 5

Een bouwdeel is slecht geïsoleerd als de waardes gelijk of lager zijn dan de waardes in de rechterkolom van onderstaande tabel.

Bouwdeel

Wanneer aanpakken?

Indicatie dikte of Rc of U-waarde

Dak, hellend/plat

Geen, slechte en matige isolatie

Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0

Dak, zolder-/vlieringisolatie

Als er geen zolder-/vlieringisolatie aanwezig is

Rc ≤ 0,5

Gevel

Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig

Rc ≤ 1,1

Vloer-/bodemisolatie

Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig

Minder dan 5 cm aanwezig, Rc ≤ 1,3

Glas

Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas

Ug waarde ≥ 1,6

Artikel 5

De SPUK vanuit het Nationaal Isolatie Programma is bedoeld voor isolatie van koopwoningen. De Oegstgeest heeft deze gelden begin 2024 ontvangen. Bij de keuze voor een isolatiebedrijf buiten het aanbod van het Duurzaam Bouwloket om en keuze voor doe-het-zelf zal de subsidie financieel worden uitgekeerd. In alle andere gevallen wordt de korting direct door het isolatiebedrijf verrekend.

Bij de subsidie op isolatiemaatregelen wordt er gekeken naar koopwoningen met een maximale WOZ-waarde uit 2022 (peildatum december 2022) van €572.000 met een laag energielabel (D, E, F, G) ) of minstens twee slecht geïsoleerde bouwdelen in de situatie dat er geen label bekend is. Er worden binnen deze aanpak drie doelgroepen geformuleerd.

 • 1.

  De groep met de boven genoemde voorwaarden zal €1300 subsidie krijgen.

 • 2.

  De tweede doelgroep zijn de energietoeslaggerechtigden die voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden. Deze doelgroep heeft de meeste ondersteuning nodig en zal daarom een bedrag krijgen van maximaal €4000.

 • 3.

  De laatste doelgroep bestaat uit de overige bewoners. Deze doelgroep wordt ondersteund doordat zij mee kunnen doen met een collectieve inkoopactie, maar er is geen subsidiebedrag voor deze groep vrijgemaakt.