Regeling vervalt per 01-01-2027

Subsidieregeling energiebesparing in goederen en diensten (SEGD) Oegstgeest 2023-2026

Geldend van 18-06-2024 t/m 31-12-2026 met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2023

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparing in goederen en diensten (SEGD) Oegstgeest 2023-2026

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Oegstgeest,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 31, 33 en 35 van de Participatiewet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2023 (hierna: ASV Oegstgeest 2023);

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking komen om ondersteund te worden om energie te besparen.

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende regels vast te stellen;

 • -

  het college wil stimuleren dat huishoudens die zelf onvoldoende financiële ruimte hebben om te verduurzamen in huis, kleine energiebesparende kunnen treffen ter verlaging van de energiekosten.

besluit vast te stellen

Subsidieregeling energiebesparing in goederen en diensten (SEGD) Oegstgeest 2023-2026.

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders

 • b.

  energietoeslaggerechtigden: bewoners die energietoeslag hebben ontvangen.

 • c.

  huishouden: een of meerdere personen die op een adres in Oegstgeest ingeschreven staat/staan als (permanent) verblijfadres. In meervoud huishoudens;

 • d.

  peildatum: dag van de subsidieaanvraag;

 • e.

  subsidiebudget: het totaalbedrag van waaruit de subsidieregel uitgekeerd kan worden aan huishoudens: Energiearmoede €200.000,-

 • f.

  subsidie in natura: energiebesparende maatregelen uit bijlage 1, diensten en adviezen ter bevordering van energiebesparing in huis;

Artikel 2 Doel van de regeling

De regeling heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen en het geven van advies over energiebesparing aan inwoners. Dit leidt tot de reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot CO₂-reductie en besparing op de energiekosten door middel van:

 • a.

  Het aanbrengen en uitvoeren van (kleine) energiebesparende maatregelen en diensten.

 • b.

  Het geven of laten geven van algemeen en specifiek woninggericht advies over energiebesparing.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op voor permanente bewoning bestemde bestaande woning(en) of gebouw(en) die ook als zodanig bewoond wordt/worden. De woning beschikt over een eigen toegang, keuken, douche en wc. De woning moet kadastraal gelegen zijn in de gemeente Oegstgeest en opgeleverd zijn vóór de peildatum.

 • 2. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   op een adres woont waar een andere huisgenoot op hetzelfde adres de subsidie al heeft ontvangen;

  • b.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 3. Studenten met een eigen adres en huisnummer die voldoen aan de andere voorwaarden van de aanvraag, mogen los van elkaar deelnemen aan de regeling. Studenten die gezamenlijk op één adres wonen met hetzelfde huisnummer mogen gezamenlijk, als één huishouden, eenmalig deelnemen voor de gehele woning.

 • 4. Huishoudens die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • 5. De subsidie is alleen van toepassing op maatregelen uit de lijst van producten (zie bijlage 1). Producten die niet op de lijst staan, worden getoetst door de gemandateerde ambtenaar. Bij positief besluit wordt het product toegevoegd aan de lijst.

 • 6. De subsidie kan worden verstrekt tot en met 31 december 2026.

Artikel 4 Reikwijdte

Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV Oegstgeest van toepassing.

TITEL II. Kleine energiebesparende maatregelen

Artikel 5 Doelgroep

 • 1. De subsidie in natura is bedoeld voor huishoudens met kans op energiearmoede. De subsidie wordt ambtshalve verleend.

 • 2. De doelgroep bestaat uit energietoeslaggerechtigden, aangevuld met de data over de slechte energie labels op wijk -en staatniveau.

 • 3. Zowel huurders als woningeigenaren kunnen meedoen met deze actie.

Artikel 6 Subsidiebedrag, hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de periode 2023/2024 een maximaal bedrag beschikbaar van €200.000 voor de energiearmoede aanpak.

 • 2. Een huishouden ontvangt eenmalig de subsidie in natura tot een maximum van €85 per huishouden aan kleine energiebesparende maatregelen zoals vastgelegd in bijlage 1.

 • 3. Het subsidiebedrag per huishouden is niet financieel uit te keren, ook als niet het volledige bedrag niet wordt benut door de huishoudens.

 • 4. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen

 • 5. Het is niet mogelijk als collectief de subsidie aan te vragen, maar gaat per individueel huishouden.

Artikel 7 Verantwoording en vaststelling subsidie in natura

 • 1. De subsidie in natura wordt:

  • a.

   direct vastgesteld en verleend ter plekke.

 • 2. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in lid 1, onderdeel b, is de aanvrager verplicht om op de door zijn of haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie in natura wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3. Het college mag bij subsidies die worden vastgesteld, steekproefsgewijs controleren of de gesubsidieerde activiteiten overeenkomstig de subsidieaanvraag en eventuele overige verplichtingen zijn gerealiseerd.

TITEL INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Artikel 8 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 01-09-2023

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt per 1 januari 2027.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als:

Subsidieregeling energiebesparing in goederen en diensten (SEGD) Oegstgeest 2023-2026.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 4 juni 2024.

Het college van burgemeester en wethouders,

Artikelsgewijze toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 staat niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. In bijzondere omstandigheden mag hiervan afgeweken worden op grond van artikel 4:84 AWB.

Artikel 1

De regeling is alleen van toepassing op inwoners die zelfstandig een woning bewonen. Daar horen een eigen toegang, keuken, douche en wc bij. Maar deze mogen wel gedeeld worden met andere bewoners die geen kostendeler zijn. Studenten mogen dus wel meedoen aan deze regeling. Hebben studenten een eigen adres als zodanig geregistreerd (bijv Straatnaam 1A, 1B en 1C) kan er voor ieder adres een aanvraag gedaan worden. Hebben alle studenten kamers op hetzelfde adres (bijv. 3 studenten die wonen op 1 geregistreerd adres zijnde Straatnaam 1), dan kan er eenmaal aan aanvraag worden ingediend met een maximum van €85-.

Artikel 3

De mandatering van de ambtenaar is geregeld in het mandaatregister van de gemeente Oegstgeest. De gemandateerde ambtenaar toetst of het product dat ontbreekt op de lijst, voldoet aan zowel de eisen van de oorspronkelijke subsidieverstrekker (het Rijk) en of het product bijdraagt aan een verlaging van de energierekening. Als het product voldoet aan de voorwaarden, wordt deze toegevoegd aan de lijst van bijlage 1. De ambtenaar heeft dus ook mandaat om deze lijst gedurende de regeling te wijzigen. Bij de wijzigingen wordt in acht genomen dat het maximaal budget per woning niet wordt overschreden. Ook zal de meest actuele lijst gepubliceerd zijn en wordt gecommuniceerd welke wijzigingen er zijn gemaakt ten opzichte van de vorige versie.

Artikel 5

Per huishouden kan maximaal één subsidie per aanpak vanuit een SPUK regeling verstrekt worden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 van die regeling in.

Artikel 6

Deze subsidies worden uitgekeerd vanuit specifieke uitkeringsgelden (SPUK-gelden) die het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente Oegstgeest, specifiek voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen. Het gaat hier om de SPUK energiearmoede.

Tijdens deze aanpak komt de door de gemeente aangewezen uitvoerder langs met de materialen en installeert deze in de woning tijdens een deur-aan-deuractie. Dit wordt gedaan op basis van woningen met de laagste WOZ-waardes en woningen met indicatief lage energie labels (D, E, F, G), daarom dus woningen met slechte isolatie van de schil. Hiermee wordt de subsidieaanvraag van de inwoner mondeling gedaan en direct verstrekt aan de aanvrager. Het maximumbedrag van €85- per huishouden houdt in dat per woning opgemaakt wordt hoeveel er bespaard kan worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Is een woning al goed geïsoleerd, zullen materialen en installatie beschikbaar worden gesteld tot verdere optimalisatie niet haalbaar is. Tot een maximum van €85,- wordt dit kosteloos beschikbaar gesteld aan de doelgroep, inclusief materialen en installatie. Er is echter geen minimumbedrag vastgesteld. Het subsidiebedrag kan tussen de €0 en €85 euro liggen, afhankelijk van de woning en het stookgedrag.

Bijlage 1: Energiebesparende maatregelen toegekend binnen de SEGD Oegstgeest 2023-2024

De duurzaamheidsmaatregelen worden direct bij plaatsing eigendom van de bewoner. Hieronder staan de kleine energiebesparende producten in een overzicht:

 • Energiemeter

 • Radiatorventilator

 • Deurdranger

 • Ledlamp (10 varianten)

 • Brievenbusborstel

 • Tochtstrip E en P

 • Douchetimer

 • Waterbespaarders voor kraan en douche

 • Radiatorfolie

 • Waterbesparende douchekop

 • Siliconen deurstrip

 • Stekkerdoos met killschakelaar

 • Leidingisolatie

 • Koelkastthermometer

 • Fleecedeken