Regeling vervalt per 01-01-2027

Subsidieregeling Vitaliteitsakkoord gemeente Papendrecht 2024-2026

Geldend van 18-06-2024 t/m 31-12-2026 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling Vitaliteitsakkoord gemeente Papendrecht 2024-2026

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Papendrecht,

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht,

gelet op het Vitaliteitsakkoord 2024-2026 Papendrecht,

gelet op de Brede SPUK/GALA;

overwegende dat het voor de uitvoering van het Vitaliteitsakkoord wenselijk is nadere regels vast te stellen om het uitvoeringsbudget Sportakkoord uit te keren;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Vitaliteitsakkoord gemeente Papendrecht 2024-2026

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: de algemene subsidieverordening Gemeente Papendrecht;

 • 2.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht;

 • 3.

  Vitaliteitsakkoord: combinatie van sportakkoord en preventieakkoord.

 • 4.

  Uitvoeringsbudget Sportakkoord: de middelen die de gemeente Papendrecht ontvangt in het kader van de regeling sportakkoord 2024-2026.

Artikel 2. Doel

Het doel van de regeling is een middel om samen richting te geven aan gemeenschappelijke ambities voor vitale en gezonde inwoners in Papendrecht, in lijn met de ambities van het Vitaliteitsakkoord: Een stevig fundament op te zetten met een groter bereik en meer betekenis van de waarde van sport voor de maatschappij.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Kosten voor het organiseren van activiteiten in 2024, 2025 en 2026 die gericht zijn op het verwezenlijken van de doelstellingen uit het Vitaliteitsakkoord.

Artikel 4 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  dekking van schulden uit eerdere activiteiten.

Artikel 5. Verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond is vastgesteld op €23.581,voor 2024, €23.581 voor 2025 en €18.131,-voor 2026.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en door de stuurgroep beoordeeld.

 • 3.

  Per aanvraag kan maximaal €5.000,- worden toegekend.

Artikel 6. Aanvraag en verantwoording

 • 1.

  De subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen.

 • 2.

  Een aanvrager kan één of meerdere aanvragen indienen.

 • 3.

  Aanvragen voor het kalenderjaar 2024 kunnen gedurende het gehele jaar ingediend worden. Dit geldt ook voor 2025 en 2026.

 • 4.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van het door het college vastgestelde aanvraagformulier. Dit is te vinden op de website van gemeente Papendrecht.

 • 5.

  De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de bij het Vitaliteitsakkoord betrokken organisaties en heeft tot taak:

  • a.

   adviseren van de indiener van de aanvraag;

  • b.

   beoordelen van de aanvraag op basis van deze regeling.

 • 6.

  De aanvrager koppelt binnen drie maanden na de activiteit terug aan de stuurgroep over het verloop van de activiteit en overlegt een verslag met daarin onder andere het aantal unieke deelnemers aan de activiteit. De aanvrager stemt met de stuurgroep af wat zij verder van belang vinden te vermelden in de terugkoppeling. Daarnaast zijn foto's en/of filmpjes of andere uitingen waaruit blijkt dat de activiteit georganiseerd is, een aanvulling op het verslag.

Artikel 7. Weigerings- en intrekkingsgronden

Het college weigert de subsidie als:

 • a.

  Sprake is van een situatie zoals beschreven is in artikel 9 van de Asv;

 • b.

  Als niet wordt voldaan aan de aanvullende eisen zoals vermeld zoals vermeld in deze regeling.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekendgemaakt via de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.

 • 2.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2024 in werking en eindigt per 1 januari 2027.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Vitaliteitsakkoord gemeente Papendrecht 2024-2026.'

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht van 28 mei 2024.

de voorzitter, de secretaris,

M.J.M. van Driel, J.M. Ansems