Regeling vervalt per 01-01-2025

Tweede Tranche Tijdelijke uitvoeringsregeling “5 jaar Beekdaelen” (2024)

Geldend van 14-06-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Tweede Tranche Tijdelijke uitvoeringsregeling “5 jaar Beekdaelen” (2024)

De gemeenteraad van Beekdaelen

gelet op:

 • -

  titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • -

  de Algemene Subsidieverordening Beekdaelen.

overwegende

 • -

  dat de gemeente Beekdaelen op 1 januari 2024, 5 jaar bestaat,

 • -

  dat de gemeente Beekdaelen dit op gepaste wijze wil vieren,

 • -

  dat de gemeenteraad van Beekdaelen er aan hecht dat de festiviteiten in en met de samenleving gevierd worden,

 • -

  er een budget van €50.000,-- beschikbaar is (Tweede Tranche),

 • -

  de activiteiten geïnitieerd kunnen worden vanuit de sectoren kunst, cultuur, sport/ bewegen of welzijn of een combinatie hiervan.

Besluit

vast te stellen de: Tweede Tranche Tijdelijke uitvoeringsregeling “5 jaar Beekdaelen” (2024)

Artikel 1 Doelgroep

 • 1. De subsidie aanvraag is mogelijk voor stichtingen, verenigingen of overige burgerinitiatieven, voor zover deze gevestigd dan wel woonachtig zijn in de gemeente Beekdaelen.

 • 2. De subsidie kan worden verleend aan in de in het eerste lid vermelde categorieën aanvragers op het gebied van kunst, cultuur, sport/ bewegen of welzijn of een combinatie hiervan.

Artikel 2 Activiteit

 • 1. De subsidie kan worden verleend als bijdrage in de redelijke kosten van activiteiten die leiden tot een of meer kunst/ culturele, sportieve of welzijnsactiviteiten voor publiek.

 • 2. De bovengenoemd activiteiten moeten een zichtbare bijdrage leveren aan het 5 jarig bestaan van de gemeente Beekdaelen.

 • 3. De activiteiten moeten plaatsvinden in de gemeente Beekdaelen in het jaar 2024.

Artikel 3 Subsidieplafond en hoogte van subsidie

 • 1. Het subsidieplafond van de subsidieregeling bedraagt €50.000,--.

 • 2. Het subsidieplafond geldt voor de periode 14 juni 2024 tot en met 31 december 2024.

 • 3. De subsidie wordt verleend op basis van de volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 4. Indien een aanvraag niet volledig is, geldt het tijdstip waarop de onvolledige aanvraag is gecompleteerd als tijdstip van ontvangst in de zin van het vorige lid.

 • 5. Een aanvrager kan eenmalig een bedrag van maximaal €500,-- aanvragen.

 • 6. Aanvragers kunnen een samenwerkingsverband aangaan waardoor zij de subsidie kunnen stapelen.

 • 7. Indien het subsidieplafond is bereikt, worden de aanvragen afgewezen.

Artikel 4 Vaststelling

De subsidie wordt verleend en direct vastgesteld. Het toegekende subsidiebedrag wordt na vaststelling z.s.m. overgemaakt op de rekening van de aanvrager zodat de activiteit met de bijdrage kan worden gefinancierd.

Artikel 5 Verantwoording

Er vindt beoordeling en toekenning voorafgaande aan het evenement plaats. Er vindt geen verantwoording achteraf plaats.

Artikel 6 Aanvraagprocedure

 • 1. De aanvraag dient digitaal te worden ingediend vóór 15 november 2024.

 • 2. Bij de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het aanvraagformulier, zoals dat kan worden gedownload op de website van de gemeente Beekdaelen of op aanvraag beschikbaar is.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van de desbetreffende bepaling zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze regeling geldt tot 1 januari 2025.

Ondertekening

Aldus besloten d.d. 11 juni 2024 in de vergadering van de gemeenteraad van Beekdaelen.

De griffier

Mw. B. van der Wijst

De voorzitter

Dhr. ing. E. Geurts