Mandaatbesluit actieve openbaarmaking rapporten rechtmatigheidstoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeenten regio IJsselVecht

Geldend van 15-06-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit actieve openbaarmaking rapporten rechtmatigheidstoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeenten regio IJsselVecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg;

Overwegende dat:

 • -

  de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle het rechtmatigheidstoezicht Wmo aan de toezichthouders van het team Toezicht van de afdeling Inkomensondersteuning van de gemeente Zwolle hebben opgedragen en hiertoe een Dienstverleningsovereenkomst met dit team zijn aangegaan;

 • -

  voornoemde gemeenten de actieve openbaarmaking van de rapporten rechtmatigheidstoezicht Wmo die in opdracht van de gemeenten door het team Toezicht worden opgesteld van groot belang vinden;

 • -

  alle voornoemde gemeenten een inspanningsverplichting hebben tot actieve openbaarmaking van documenten zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet open overheid (Woo)

Gelet op:

 • -

  artikel 3.1 van de Wet open overheid (Woo) en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Besluit:

 • -

  de bevoegdheid tot het actief openbaar maken (zoals bedoeld in artikel 3.1. van de Woo) van rechtmatigheidsrapporten Wmo te mandateren aan de teamleider van het team Toezicht van de afdeling Inkomensondersteuning van de gemeente Zwolle;

 • -

  voornoemd mandaat te verlenen onder de navolgende voorwaarden:

  • 1.

   de gemandateerde bevoegdheid dient te worden uitgevoerd conform de bepalingen zoals genoemd in artikel 3.1 van de Woo;

  • 2.

   gemandateerde is gehouden aan de colleges van burgemeester en wethouders informatie te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid

  • 3.

   gemandateerde is gehouden de documenten die ter uitvoering van het mandaat uitgaan zodanig op te stellen dat hieruit kan worden afgeleid dat het gaat om een gemandateerde bevoegdheid

  • 4.

   dit mandaat eindigt op het moment van intrekking van dit besluit.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie van dit besluit.

Ondertekening

Hardenberg, 11 juni 2024 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

Secretaris, Burgemeester,

I.A.A.Oostmeijer-Oosting M.W. Offinga