Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dalfsen

Geldend van 15-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dalfsen

Het college van burgemeester en wethouders gelet op:

 • Titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • De jeugdwet;

 • De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugd gemeente Dalfsen;

 • Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugd gemeente Dalfsen;

besluit vast te stellen:

Financieel besluit gemeente Dalfsen

Inleiding

In de Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dalfsen (dan wel de verordening die deze vervangt, verder te noemen: “verordening”) wordt de hulp die de gemeente indien nodig vanuit de Wmo aan inwoners verleent onderverdeeld in 3 thema’s. Deze thema’s zijn ook gebruikt in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Dalfsen (verder te noemen: “beleidsregels”). Die thema’s zijn:

 • 1.

  Iedereen doet mee

 • 2.

  Gezond en veilig opgroeien

 • 3.

  Wonen in een veilige en gezonde omgeving

Die hulp kan de gemeente geven in de volgende vormen:

1. Zorg in natura;

In de verordening en in de beleidsregels zijn regels opgenomen over de zorg in natura. De gemeente zorgt ervoor dat de hulp wordt ingezet. Dit kan in de vorm van een dienst zijn maar het is ook mogelijk dat er een product (hulpmiddel, woonvoorziening, woningaanpassing) wordt gegeven. De tarieven zijn vastgelegd in overeenkomsten met aanbieders en leveranciers.

2. Hulp in de vorm van geld, een financiële tegemoetkoming of een onkostenvergoeding;

Het is soms mogelijk een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van bijvoorbeeld een noodzakelijke verhuizing of voor de aanschaf van een sportrolstoel. In de verordening en in de beleidsregels zijn diverse regels opgenomen over hulp in de vorm van geld. De tarieven voor deze vormen van hulp zijn in dit besluit vastgelegd.

3. Hulp in de vorm van een Persoonsgebonden budget (verder te noemen: “Pgb”).

De verordening en de beleidsregels bevatten regels over het Pgb, onder meer over hoe de hoogte of het tarief van een Pgb wordt vastgesteld. Een deel daarvan heeft specifiek betrekking op het Pgb. De tarieven hiervoor zijn in dit besluit vastgelegd.

In dit besluit, dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld, is de actuele hoogte of het actuele tarief voor een aantal soorten hulp op basis van de Wmo vastgelegd. Alle bedragen zijn excl. Btw. Omdat de gemeente bij zorg in natura de hulp niet in financiële vorm verschaft komt zorg in natura in dit besluit verder niet meer aan de orde.

Voor de in dit besluit voorkomende begrippen geldt de betekenis die daaraan in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en/of de Jeugdwet en/of de Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp van de gemeente Dalfsen en/of Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp wordt gegeven.

Hoofdstuk 1. Voorzieningen per thema: Iedereen doet mee

1.1 Begeleiding

1.1.1 Pgb Begeleiding (groepsbegeleiding en persoonlijke begeleiding)

(Zie artikel 3.3, beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp)

Naast de verstrekking hulp-op-maat in natura is het ook mogelijk hulp-op-maat te verstrekken in de vorm van Pgb. In onderstaande tabel zijn de pgb-tarieven te vinden.

Productomschrijving

Eenheid

Tarief bij instelling

Tarief bij ZZPér

Tarief Sociaal netwerk

Basisondersteuning uurtarief

uur

€ 62,82

€ 50,25

€ 24,42

Basisondersteuning+ uurtarief

uur

€ 68,47

€ 54,78

€ 24,42

Gespecialiseerde ondersteuning uurtarief

uur

€ 74,75

€ 59,80

€ 24,42

Basisondersteuning Dagdeel

dagdeel

€ 37,06

€ 29,65

€ 24,42

Basisondersteuning+ Dagdeel

dagdeel

€ 46,49

€ 37,19

€ 24,42

Gespecialiseerde ondersteuning Dagdeel

dagdeel

€ 64,70

€ 51,76

€ 24,42

Vervoer zonder rolstoel

etmaal

€ 12,60

€ 12,60

€ 12,60

Vervoer met rolstoel

etmaal

€ 21,00

€ 21,00

€ 21,00

1.2 Verplaatsen in en om de woning

1.2.1 Sportrolstoel

(Zie artikel 3.5.3, beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp)

Voor de aanschaf van een sportrolstoel is eens in de 3 jaar een financiële tegemoetkoming mogelijk van maximaal € 2.895.

De afschrijvingstermijn voor een sportrolstoel bedraagt 3 jaar. Uitkering van de tegemoetkoming vindt plaats nadat een factuur is overgelegd.

1.3 Verplaatsen in de woonomgeving

1.3.1 Collectief vervoer / Mijn Taxi op Maat (MTOM)

(Zie artikel 3.6.5, beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp)

De reizigers betalen een eigen bijdrage per kilometer. Vanaf 1 januari 2024 gelden de tarieven hieronder.

Ritlengte

Basistarief

Spitstarief

0 - 5 km

€ 1,68

€ 2,80

5 - 9 km

€ 2,63

€ 4,38

9 - 13 km

€ 3,57

€ 5,95

13 - 17 km

€ 4,51

€ 7,52

17 - 21 km

€ 5,47

€ 9,11

21 - 25 km

€ 6,41

€ 10,69

1.3.2 Vergoeding voor gebruikskosten eigen auto

(Zie artikel 3.6.8, beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp)

Voor de gebruikskosten van een eigen auto is jaarlijks een financiële tegemoetkoming mogelijk van maximaal €535.

Hoofdstuk 2. Voorzieningen per thema: Gezond en veilig opgroeien

2.1 Kilometervergoeding jeugdige

Als het de jeugdige en zijn ouders niet lukt om, eventueel met hulp van mensen uit hun omgeving vervoer naar de jeugdhulpverlener te krijgen kan er een aanvraag gedaan worden voor een vervoersvoorziening. Als de gemeente besluit dat er een vervoersvoorziening nodig is kan er een kilometervergoeding gegeven worden als dit de meest passende en goedkope oplossing is. Voor de hoogte van deze kilometervergoeding volgt de gemeente Dalfsen de ‘belastingvrije vergoeding eigen vervoer’ zoals de belastingdienst vaststelt. De actuele hoogte van de kilometervergoeding is online te vinden.

2.2 Tarieven zorgaanbieders

De tarieven voor de gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp zijn te vinden in het inkoopdocument van het RSJ IJsselland. De meest actuele versie van het inkoopdocument is op de website van het RSJ IJsselland te vinden. Hierin staan de tarieven voor jeugdhulp in natura.

2.3 Pgb tarieven jeugdhulp door professionele hulpverleners

Er geldt een maximumtarief voor een pgb voor het verlenen van jeugdhulp. Dat is gelijk aan het tarief voor jeugdhulp in natura. Het tarief voor hulp in natura wordt bepaald door de regionale inkoop. De tarieven voor hulp in natura zijn te vinden zoals omschreven in artikel 2.2.

2.4 Pgb tarief jeugdhulp door het sociaal netwerk

Het uurtarief voor jeugdhulp vanuit het sociaal netwerk is € 24,42.

Hoofdstuk 3. Voorzieningen per thema: Wonen in een veilige en gezonde omgeving

3.1 Primaat van verhuizen

3.1.1 Financiële tegemoetkoming voor verhuiskosten.

(Zie artikel 5.3, beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp)

Voor een aantal bijkomende kosten in het kader van het wonen in een veilige en gezonde omgeving kan een tegemoetkoming worden verstrekt. Dit is een vast bedrag dat eenmalig wordt uitgekeerd.

Soort tegemoetkoming

Maximaal bedrag per 1-1-24

Tegemoetkoming verhuiskostenvergoeding

€ 2.881

3.2 Een schoon en leefbaar huis

(Zie artikel 5.7, beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp)

Naast de verstrekking hulp-op-maat in natura is het ook mogelijk hulp-op-maat te verstrekken in de vorm van Pgb.

Productomschrijving

Eenheid

Tarief bij instelling

Tarief bij ZZPér

Sociaal netwerk

Persoonlijke verzorging

uur

€ 40,20

€ 32,16

Hulp bij het Huishouden Schoonmaak / Was

minuut

€ 0,59

€ 0,47

€ 0,35

Hulp bij het Huishouden Regie

minuut

€ 0,62

€ 0,50

€ 0,35

3.3 Beschermd wonen en beschermd thuis

(Zie artikel 5.8, beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp)

Naast de verstrekking hulp-op-maat in natura is het ook mogelijk hulp-op-maat te verstrekken in de vorm van Pgb.

3.3.1 Pgb segment Wmo Wonen

Productcode

Productnaam

Declaratie eenheid

Tarief per 1 januari 2024

15C01

Beschermd wonen BASIS

Etmaal

€ 148,55

15C02

Beschermd wonen PLUS

Etmaal

€ 185,95

15C03

Module dagbesteding beschermd wonen

Dagdeel

€ 39,03

15C04

Module nazorg volgend op beschermd wonen

Uur

€73,08

15C05

Module verblijf één kind bij ouder beschermd wonen

Etmaal

€26,91

15C06

Module verblijf twee kinderen bij ouder beschermd wonen

Etmaal

€53,82

Productcode

Productnaam

Declaratie eenheid

Tarief per 1 januari 2024

15C02

Begeleid wonen

Etmaal

€ 110,10

15C03

Module dagbesteding begeleid wonen

Dagdeel

€ 39,03

15C04

Module nazorg volgend op begeleid wonen

Uur

€73,08

15C05

Module verblijf één kind bij ouder begeleid wonen

Etmaal

€26,91

15C06

Module verblijf twee kinderen bij ouder begeleid wonen

Etmaal

€53,82

Ondertekening