Regeling vervalt per 01-01-2029

Algemeen belang besluit

Geldend van 18-06-2024 t/m 31-12-2028 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Algemeen belang besluit

De raad van de gemeente Waadhoeke;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2024;

Gelet op artikel 25h, vijfde en zesde lid, van de Mededingingswet en § 2a van de Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke;

Overwegende dat:

 • -

  Het scheiden van afvalstromen op school de kennis en bewustwording van leerlingen en leerkrachten over het belang van gescheiden inzameling voor verwerking en hergebruik versterkt;

 • -

  Het scheiden van afvalstromen op school bijdraagt aan ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid om afvalstromen overal (thuis al gebruikelijk en dus ook op school) optimaal te scheiden en daarmee tevens invulling te geven aan de in dit kader relevante levensbeschouwingen, zoals: jong geleerd is oud gedaan als ook een beter milieu begint bij jezelf;

 • -

  Het scheiden van al het groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en etensresten afkomstig van scholen direct bijdraagt aan het bereiken van de milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen op zowel landelijk (Landelijke Afvalbeheer Plan LAP3) als gemeentelijk niveau (Duurzaamheidsagenda Waadhoeke);

 • -

  Het scheiden van gft-afval en etensresten op scholen belangrijk is voor het bereiken van het landelijke programma Van Afvalstof naar Grondstof (VANG), hoogwaardige recycling en een circulaire economie;

 • -

  Alleen door het op school ingezamelde gft-afval en etensresten in vervolg te scheiden van het restafval is separate verwerking mogelijk voor hoogwaardige toepassingen, zoals compostmateriaal als bodemverbeteraar;

 • -

  Het scheiden van gft-afval en etensresten op scholen aansluit bij de aangenomen motie Van Eijs/Von Martels (2020-2021, 30 175, nr. 366) waarin de regering een grondslag wil bieden voor gemeenten om afvalstromen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval in te kunnen zamelen;

 • -

  Tot nu toe de mogelijkheid om gft-afval en etensresten gescheiden in te zamelen op scholen ontbreekt en/of vanuit kostenoogpunt voor scholen niet haalbaar is, terwijl scholen dit wel wensen en graag verwezenlijkt zien (bevestigd door een uitgevoerde inventarisatie onder alle scholen in 2023), zonder dat dit ten koste gaat van de voor scholen beschikbare onderwijsgelden;

 • -

  Voor de inzameling van gft-afval en etensresten op doelmatige en (kosten)efficiënte wijze kan gebruik worden gemaakt van de bestaande reguliere inzameling voor het gft-afval afkomstig van huishoudens door de inzameldienst van Omrin, waarmee voorkomen wordt dat er een separate inzamelroute ingesteld dient te worden (met bijbehorende extra rijbewegingen);

 • -

  De inzameling en af te voeren hoeveelheid gft-afval en etensresten van scholen heeft nauwelijks tot geen invloed en/of geen effect op de reguliere bestaande inzameling van dezelfde afvalstroom afkomstig van de circa 21.000 huishoudens in Waadhoeke, die gezamenlijk jaarlijks totaal ca. 7.000.000 kilogram gft-afval via de groene container aanbieden;

 • -

  De voor scholen beschikbare onderwijsgelden blijvend ingezet kunnen worden voor onderwijsdoeleinden en dientengevolge alle kosten op basis van de geldende inzamel- en verwerkingstarieven van Omrin volledig in rekening van de gemeente Waadhoeke worden gebracht (totaal ca. € 75 per deelnemende schoolvestiging, deels afhankelijk van de aangeboden hoeveelheid gft-afval);

 • -

  De negatieve effecten voor marktpartijen zijn zo klein mogelijk gehouden doordat de doelgroep beperkt is tot scholen in de gemeente Waadhoeke en het soort afval beperkt is tot gft-afval en etensresten. Bij de inzameling hiervan wordt een zeer klein gedeelte van de potentiële marktactiviteit ingevuld;

 • -

  De inzameling van gft-afval en etensresten afkomstig van scholen vanuit economisch oogpunt op dit moment beperkt relevant is als uit te voeren activiteit door marktpartijen, zodat het voor de hand ligt dat uitvoering van deze activiteit van overheidswege vanuit het algemene belang plaatsvindt en daarmee wettelijk is uitgezonderd van de geldende gedragsregels van de Mededingingswet.

Besluit:

 • 1.

  De gescheiden inzameling van gft-afval en etensresten afkomstig uit scholen aan te wijzen als een economische activiteit van algemeen belang in de zin van artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet.

 • 2.

  Dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 januari 2024.

 • 3.

  Dat dit aanwijzingsbesluit vervalt op 1 januari 2029.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juni 2024.

De voorzitter,

De griffier,

Bezwaar maken

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

U stuurt uw bezwaar naar:

De gemeenteraad van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB FRANEKER

In uw bezwaar staat in ieder geval:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum;

 • -

  het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • -

  waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • -

  uw handtekening.

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen