Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland Toekomstbestendig bouwen

Geldend van 14-06-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland Toekomstbestendig bouwen

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op de artikelen 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland Toekomstbestendig bouwen

Artikel 1 Hoogte subsidieplafonds

De deelplafonds voor de onderscheidenlijke paragrafen 7B en 7C van hoofdstuk 7 Toekomstbestendig bouwen van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland genoemd in de tabel opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage, worden vastgesteld op de behorende bedragen en verdeeld overeenkomstig de daarbij in de betreffende tabel gestelde wijze.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland Toekomstbestendig bouwen

Ondertekening

Den Haag, 28 mei 2024,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

voorzitter,

drs. J. Smit

Bijlage behorende bij het Besluit deelplafonds 2024 Subsidieregeling wonen Zuid-Holland Toekomstbestendig bouwen

Tabel deelplafonds

Subsidieregeling en nummer

Paragraaf/onderdeel

Bedrag deelplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Paragraaf 7B

Drinkwaterbesparing sociale huurwoningen

€ 300.000,--

2024

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

 

Paragraaf 7C Opschalen houtbouw sociale huurwoningen

€ 1.000.000,--

2024

Volgorde van binnenkomst als bedoeld in artikel 1.3 van de Subsidieregeling wonen Zuid-Holland

Toelichting

n.v.t.