Regeling vervalt per 31-12-2026

Nadere regels subsidie Lokale Aanpak Isolatie Helmond

Geldend van 13-06-2024 t/m 30-12-2026 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2023

Intitulé

Nadere regels subsidie Lokale Aanpak Isolatie Helmond

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.4, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2020;

Om de middelen ter beschikking te stellen voor de subsidieregeling middels de SPUK Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma

Besluit:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie Lokale Aanpak Isolatie Helmond

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: College van burgemeester en wethouders;

 • b.

  Doelgroep van het Nationaal Isolatieprogramma: Eigenaar-bewoners van grondgebonden slecht geïsoleerde koopwoningen met een WOZ-waarde onder het gemeentelijke gemiddelde van de gemeente Helmond met een peildatum van 1-1-2022.

 • c.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft, die voor permanente bewoning is bestemd en waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

 • d.

  Slecht geïsoleerde woning:

  • 1.

   Een woning met een energielabelklasse D, E, F of G en een bouwjaar van vóór 1993; of

  • 2.

   Een woning met een vergelijkbare energetische staat. Dat wil zeggen een woning voor 1993 waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn. Zie bijlage 2.

 • e.

  Energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

 • f.

  Grondgebonden koopwoning: woning, in bezit van een eigenaar-bewoner, die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de bouwlagen aansluit op het maaiveld;

 • g.

  WOZ-waarde: De waarde taxatie van uw woning gebaseerd op de Wet waardering onroerende zaken.

 • h.

  Gemeentelijk gemiddelde WOZ-waarde gemeente Helmond: De gemiddelde waarde taxatie van de woningvoorraad in de gemeente Helmond. De waarde wordt op de gemeentelijke website gepubliceerd.

 • i.

  Isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning, die voldoen aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak.

  De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouw gebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd;

 • j.

  Voucher: voucher voor grote energiebesparende materialen, zoals glaswol, PIR- of houtvezelplaten, specifiek bedoeld voor doe-het-zelf isolatiemaatregelen;

 • k.

  Minimale isolatiewaarden maatregelen: de minimale energetische isolatiewaarde van verschillende isolatiemaatregelen zoals omschreven in bijlage 1;

 • l.

  Natuurvriendelijk isoleren: tijdelijke landelijke werkwijze die met na-isolatie rekening houdt met eventueel aanwezige beschermde diersoorten waarbij de zorgplicht uit de wet Natuurbescherming Artikel 1.11 in acht worden genomen. Zoals beschreven op https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationaal-isolatieprogramma/landelijke-aanpak-natuurvriendelijk-isoleren

 • m.

  Doe-het-zelf isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf in de woning wordt aangebracht;

 • n.

  SPUK lokale aanpak: Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;

 • o:

  Soortenmanagement plan: een beleidsplan gericht op het versterken van de staat van instandhouding van beschermde diersoorten binnen een gemeente, berustend op ecologisch onderzoek, dat wordt opgesteld met als doel het dienen als onderbouwing voor het aanvragen van een ontheffing, vergunning of vrijstelling van een verbod ten aanzien van beschermde diersoorten, als bedoeld in artikel 3.3, 3.8 en artikel 3.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g van de Omgevingswet, dan wel ten aanzien van hun voorplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren, ter versnelling van de energiebesparende isolatie van de thermische schil van gebouwen in de gebouwde omgeving;

 • o.

  Tranches: deel van een totale geldsom die door het Rijk beschikbaar wordt gesteld en die bepalend is voor de omvang van het subsidieplafond. De subsidieregeling zal uit drie tranches bestaan.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college aan de in artikel 4 nader aangeduide doelgroep van het Nationaal Isolatieprogramma.

Artikel 3. Doel subsidieregeling

Doel van de subsidieregeling is om de energietransitie te versnellen door het isoleren van slecht geïsoleerde grondgebonden koopwoningen in de gemeente Helmond te stimuleren conform de voorwaarden van de Externe link:SPUK lokale aanpak.

Artikel 4. Aanvrager

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een natuurlijke persoon die eigenaar- bewoner is van een grondgebonden, slecht geïsoleerde koopwoning in de gemeente Helmond en uit die hoofde behoort tot de doelgroep van het nationaal isolatieprogramma.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor in ieder geval één van de volgende uitgevoerde isolatiemaatregelen (deze activiteiten worden verder gespecificeerd in bijlage 1):

 • Dakisolatie

 • Zolder/vliering-vloerisolatie

 • Gevelisolatie

 • Spouwmuurisolatie

 • Vloerisolatie

 • Bodemisolatie

 • Glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K,)

De technische specificaties voor deze isolerende maatregelen zijn terug te vinden in bijlage 1.

Artikel 6. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Overeenkomstig artikel 1.4, zesde lid, van de Algemene Subsidieverordening gemeente Helmond 2020 stelt het college een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling. Het subsidieplafond zal voor iedere tranche van het Nationaal Isolatieprogramma worden vastgesteld door het college

 • 2. Het subsidieplafond voor de regeling 1e tranche (2023-2026) bedraagt € 831.600,-

 • 3. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.

 • 4. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt als indieningsdatum de datum van de volledige aanvraag.

 • 5. Als de totale beschikbare subsidie van een tranche niet volledig benut wordt, zal het overgebleven bedrag bij het einde van de tranche, worden opgeteld bij het subsidieplafond van de volgende tranche, tenzij het college anders besluit.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

Per aanvraag wordt, voor 100% van de kosten, subsidie tot een bedrag van maximaal €1.200,- (inclusief BTW) toegekend voor het uitvoeren van isolerende maatregelen. Doe-het-zelf isolatiemaatregelen krijgt de subsidie in vorm van een voucher. Bij het gebruik van bio-based isolatiemateriaal is de subsidie in de vorm van een voucher maximaal €1.500,-.

Artikel 8. Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dienen aan alle navolgende criteria te worden voldaan:

 • 1.

  De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 4 zijn alleen subsidiabel als de isolatiemaatregel wordt aangebracht op een slecht geïsoleerd bouwdeel van de woning.

 • 2.

  De eigenaar-bewoner heeft een grondgebonden koopwoning met energielabel D, E, F of G. Heeft een woning geen geldig energielabel? Dan is de woning een slecht geïsoleerde woning als minimaal 2 bestaande bouwdelen niet of slecht zijn geïsoleerd. Zoals beschreven in artikel 1, lid 1, sub d.

 • 3.

  De eigenaar-bewoner heeft een koopwoning met een WOZ-waarde die niet hoger is dan het gemiddelde in de gemeente Helmond. Dit zal jaarlijks gepubliceerd worden op (www.helmond.nl) De actuele WOZ-waarde is terug te vinden in de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 en het www.woz-waardeloket.nl.

 • 4.

  Het eindresultaat van de isolatie moet leiden tot een minimale isolatiewaarde zoals beschreven in bijlage 1. Dit kan door de aannemer/glaszetter in de offerte te laten verklaren welke isolatiewaarde bereikt wordt en bij doe-het-zelf werkzaamheden door productinformatie en toegepaste diktes van de materialen door middel van relevante foto’s aantoonbaar te maken.

 • 5.

  Per grondgebonden koopwoning kan aanspraak gemaakt worden op deze regeling tot het maximum is bereikt van €1.500,- per adres.

 • 6.

  Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie voor isolatie als zij dit laten uitvoeren door isolatiebedrijven die de training Natuurvrij maken hebben gevolgd en beschikken over het daarbij behorende certificaat (zie Natuurvriendelijk isoleren )

 • 7.

  Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie voor isolatie indien er voldaan wordt aan de voorwaarden van de werkwijze van natuurvriendelijk isoleren óf (pre-)Soortenmanagementplan. Hierbij geldt dat het maximum percentage van de te isoleren woningvoorraad in die CBS-bevolkingskern nog niet bereikt mag zijn

 • 8.

  Voorts gelden de navolgende aanvullende voorwaarden voor specifieke isolerende maatregelen:

  • a.

   Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie voor isolerende deuren en/of isolerende panelen in kozijnen als zij dat in combinatie met HR++, triple- of vacuümglas toepassen.

  • c.

   Doe-het-zelvers hebben meerdere aanvullende voorwaarden:

   • -

    Een voucher wordt verstrekt aan de eigenaar-bewoner nadat er is vastgesteld dat het isolatiemateriaal kan worden aangebracht in de woning.

   • -

    De voucher is enkel en alleen geldig voor isolatiemaatregelen conform de werkwijze natuurvriendelijk isoleren. Hierbij worden dezelfde technische specificaties gehanteerd als beschreven in Bijlage 1.

   • -

    Voor de aanschaf van bio-based isolatiematerialen heeft de voucher een maximale waarde van €1.500,-.

   • -

    De voucher dient binnen 90 dagen verzilverd te worden. Na het verstrijken van de termijn is de voucher niet meer geldig.

   • -

    De eigenaar-bewoner heeft de met de voucher aangeschafte isolatiemaatregelen binnen 3 maanden op juiste wijze aangebracht.

   • -

    De eigenaar-bewoner levert na het uitvoeren van de isolatiemaatregelen bewijslast aan door middel van een foto van de uitgevoerde maatregel en een kopie van de bon van de aangeschafte materialen.

Artikel 9. Subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 2.2., eerste lid, d, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2020 wordt een aanvraag voor subsidie digitaal ingediend via Externe link: www.helmond.nl. De benodigde inhoud van de subsidieaanvraag wordt beschreven in artikel 10.

 • 2. Een subsidieaanvraag kan ook via een contactformulier worden ingediend, indien de aanvrager de aanvraag niet digitaal in kan dienen als gevolg van het niet hebben van DigiD.

Artikel 10. Formele eisen aan de aanvraag.

 • 1. De aanvrager vraagt subsidie aan voor Doe-het-zelf-maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden, en dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren:

  • a.

   Energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen nog te isoleren zijn),

  • b.

   WOZ-waarde

  • c.

   Bouwjaar

  • d.

   Oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)

 • 2. De aanvrager vraagt subsidie aan voor isolatiemaatregelen die zijn uitgevoerd tussen 1 oktober 2023 en 31 maart 2024, en dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren:

  • a.

   Energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen nog te isoleren zijn)

  • b.

   WOZ-waarde

  • c.

   Bouwjaar

  • d.

   Oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)

  • e.

   IBAN

  • f.

   Betaalbewijs

  • g.

   Offerte van de aannemer waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de isolatiewaarden inclusief U/Rd-waarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen die voldoen aan de door Rijk gestelde eisen te vinden in bijlage 1.

  • h.

   Facturen voor de uitgevoerde subsidiabele activiteiten, waarop het deel van de kosten die subsidiabel zijn voldoende duidelijk uitgesplitst en aangemerkt zijn, inclusief datum van uitvoering.

  • i.

   Natuurvriendelijk isoleren garantie van het isolatiebedrijf.

 • 3. De aanvrager vraagt subsidie aan voor isolatiemaatregelen voordat de maatregel is uitgevoerd, en dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren:

  • a.

   Energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen nog te isoleren zijn),

  • b.

   WOZ-waarde

  • c.

   Bouwjaar

  • d.

   Oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)

  • e.

   IBAN

  • f.

   Offerte van de aannemer waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de isolatiewaarden inclusief U/Rd-waarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen en voldoen aan de door Rijk gestelde eisen.

  • g.

   Schriftelijke bevestiging van de aannemer dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de uitgebrachte offerte.

  • h.

   Natuurvriendelijk isoleren garantie van het isolatiebedrijf.

Artikel 11 Directe subsidievaststelling.

Conform het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Helmond 2020, neemt het college op een aanvraag om een subsidie op grond van deze subsidieregeling, direct een besluit tot vaststelling van de subsidie, dus zonder voorafgaande beschikking tot subsidieverlening.

Artikel 12 Beslistermijn

 • 1. Het college neemt binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing over de vaststelling van de subsidie.

 • 2. Het college kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen, indien de gecompliceerdheid van de aanvraagt een verlenging rechtvaardigt. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de aanvrager.

Artikel 13 Beslissing op de aanvraag

 • 1. Het college toetst volledige aanvragen op de relevante bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, Algemene subsidieverordening Helmond en bepalingen van deze subsidieregeling c.q. de Wet natuurbescherming.

 • 2. De subsidie voor Doe-het-zelf maatregelen zal worden verstrekt als voucher. Deze is te besteden bij geselecteerde partijen te vinden op www.heelhelmondduurzaam.nl

 • 3. Het college kan een controle uitvoeren. Indien bij de controle blijkt dat de activiteiten niet of niet geheel zijn verricht conform de aanvraag of anderszins niet is voldaan aan enige bepaling van deze subsidieregeling, kan het college de subsidie intrekken ofwel ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen en overgaan tot het terugvorderen van de teveel betaalde subsidie.

 • 4. Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het college de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van vier weken alsnog de projectactiviteiten uit te voeren conform de ingediende aanvraag respectievelijk subsidieverplichtingen alsnog na te komen, tenzij aanstonds duidelijk is dat de verlangde prestatie blijvend onmogelijk is.

Artikel 14. Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   De gesubsidieerde activiteiten binnen zes maanden na verzenddatum van de vaststellingsbeschikking uitgevoerd te hebben;

  • b.

   Originele facturen en andere bewijsstukken ten minste vijf jaren te bewaren na vaststelling van de subsidie;

  • c.

   Medewerking verlenen aan steekproefsgewijze controles, al dan niet ter plaatse, door of vanwege het college.

 • 2. Indien de uitvoering van de activiteiten binnen de termijn, bedoeld in artikel 14, sub a, buiten de schuld van de subsidieontvanger niet mogelijk is, kan het college besluiten die termijn op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de subsidieontvanger eenmaal te verlengen. Er vindt echter geen verlenging plaats tot een datum na 31 december 2026.

Artikel 15 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Helmond 2020, kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren indien:

 • a.

  Reeds eerder dezelfde subsidie uit hoofde van deze subsidieregeling is verstrekt door het college, waarbij het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 1.200, - is bereikt.

 • b.

  De subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies en leningen voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

 • c.

  De kosten voor de uitvoering van de voorzieningen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;

 • d.

  De activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet bijdragen aan de realisatie van het doel van de regeling;

 • e.

  De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderde maatregel;

 • f.

  Niet voldaan wordt aan de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen als bedoeld in artikel 8 van deze subsidieregeling;

 • g.

  Isolatiemaatregel niet is uitgevoerd door bedrijven met een natuurvriendelijk isoleren keurmerk;

 • h.

  Het maximum percentage van 3% in het eerste jaar, oplopend tot 6% van de te isoleren woningvoorraad van de werkwijze natuurvriendelijk isoleren is bereikt in de desbetreffende bevolkingskern;

 • i.

  De maatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is;

 • j.

  Het subsidieplafond van de desbetreffende tranche is bereikt, als bedoeld in artikel 6 van deze regeling.

Artikel 16. Uitbetaling.

 • 1. Het college verstrekt gaat uiterlijk binnen vier weken na vaststelling van de subsidie als bedoeld in artikel 11, over tot betaling van het subsidiebedrag.

 • 2. Een voucher voor een doe-het-zelf maatregel verstrekt het college binnen twee weken na vaststelling van de subsidie aan de aanvrager.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college is bevoegd af te wijken van deze regeling indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

Artikel 18. Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt op de dag na de wettelijke bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 oktober 2023, voor zover het subsidies betreft als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van deze subsidieregeling.

 • 2. Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2026, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die al voor die datum zijn ingediend en waarop op nog niet is beslist of al wel een beslissing is genomen, maar die nog niet onherroepelijk is geworden.

Artikel 19. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Helmond'

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Helmond,

Mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de burgemeester

mr. A.S. Meijer

de secretaris.

Bijlage 1 Maatregelenlijst

Nr.

Isolatie maatregelen

Criterium

1

Gevelisolatie

 • 1.

  U kunt kiezen voor gevelisolatie door voorzetwand aan de binnenzijde van de buitengevel aan te brengen of door isolatie aan de buitenzijde van de buitengevel aan te brengen.

 • 2.

  U moet minimaal 10 m2 gevel hebben laten isoleren. Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 3.

  De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • 4.

  Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komt niet in aanmerking voor subsidie.

2

Spouwmuurisolatie

 • 1.

  U moet minimaal 10m2 spouwmuur isoleren.

 • 2.

  Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 1,1 [m2 K/w].

 • 3.

  U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • 4.

  U laat de isolatiemaatregelen uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf met natuurvriendelijk isoleren keurmerk.

3

Vloerisolatie

 • 1.

  U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aan te brengen.

 • 2.

  U moet minimaal 20 m2 van de bestaande vloer isoleren.

 • 3.

  Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 4.

  De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • 5.

  Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

4

Bodemisolatie

 • 1.

  U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aan te brengen.

 • 2.

  Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 3.

  U moet minimaal 20 m2 van de bestaande bodem isoleren.

 • 4.

  De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • 5.

  Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

5

Dakisolatie

 • 1.

  Bij dakisolatie kiest u het isoleren van het bestaande dak aan de binnen- of buitenzijde van het dak.

 • 2.

  U moet minimaal 20 m2 van het bestaande dak isoleren.

 • 3.

  Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 4.

  De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

6

Zolder- of vlieringvloerisolatie

 • 1.

  De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.

 • 2.

  U moet minimaal 20 m2 van de bestaande zolder- vlieringvloer isoleren.

 • 3.

  Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • 4.

  De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

7

Triple glas

 • 1.

  Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.

 • 2.

  U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.

 • 3.

  De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple glas is maximaal 0,7 W/m2K.

 • 4.

  Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.

 • 5.

  Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.

8

HR++ glas

 • 1.

  U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.

 • 2.

  De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K nodig.

 • 3.

  U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie.

 • 4.

  Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.

 • 5.

  Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het HR++ glas telt hierin mee.

9

Isolerend paneel in kozijn

 • 1.

  Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.

 • 2.

  U krijgt alleen subsidie voor een isolerend paneel in een kozijn als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen

 • 3.

  U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerend paneel toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K.

 • 4.

  Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen.

 • 5.

  Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het isolerende paneel telt hierin mee.

10

Isolerende deur

 • 1.

  U krijgt alleen subsidie voor een isolerende deur als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.

 • 2.

  U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerende deur toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.5 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K.

 • 3.

  Past u een isolerende deur toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere subsidiebedrag voor het Triple glas.

 • 4.

  Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in ons aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van de isolerende deur telt hierin mee.

Bijlage 2 Slecht geïsoleerde woning

Bij een woning zonder energielabel wordt gekeken naar slecht geïsoleerde bouwdelen. In de tabel staan indicaties van Rc of U-waarde. Een woning komt in aanmerking voor subsidie als deze twee bouwdelen heeft die niet zijn geïsoleerd. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd telt als een van deze bouwdelen.

Bouwdeel

Wanneer aanpakken?

Indicatie dikte of Rc of U-waarde

Dak, hellend/plat

Geen, slechte en matige isolatie

Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0

Dak, zolder-/vlieringvloerisolatie

Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is

Rc ≤ 0,5

Gevel

Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig

Rc ≤ 1,1

Vloer-/bodemisolatie

Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig

Minder dan 5cm aanwezig, Rc ≤ 1,3

Glas

Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas

Ug waarde ≥ 1,6