Ondermandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep

Geldend van 13-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Intitulé

Ondermandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar;

Gelet op:

 • -

  artikel 5 van de Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep;

 • -

  de in voornoemd artikel door de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders verleende mandaten, volmacht en machtiging;

 • -

  de in voornoemd artikel vermelde collegebevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en het doorverlenen van andere vertegenwoordigingsbevoegdheden;

 • -

  artikel 10:4, tweede lid en artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 Ondermandaat en doorverlening bevoegdheden

 • 1. Aan de medewerkers beleidsuitvoering II (consulenten werk en participatie) van de afdeling Werk, inkomen jeugd en zorg wordt ondermandaat verleend voor het nemen van besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht alsmede, volmacht en machtiging voor het verrichten van andere rechtshandelingen en feitelijke handelingen ter uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in §1 tot en met §3 van de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep, met uitzondering van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 6 en 13, eerste en derde tot en met zesde lid van de subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep.

 • 2. Aan de medewerkers, conform de Mandaatregeling Leidschendam-Voorburg 2021 en later, wordt ondermandaat verleend tot het beschikken op bezwaarschriften alsmede volmacht en machtiging voor het voeren van gerechtelijke procedures, conform het Procesvertegenwoordigingsbesluit Leidschendam-Voorburg 2022 en later, en het behandelen van klachten voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 maart 2023.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar 28 november 2023.

drs. K.D. Handstede,

gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,

burgemeester