Reglement Provinciale adviescommissie GLB-NSP Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven

Geldend van 13-06-2024 t/m heden

Intitulé

Reglement Provinciale adviescommissie GLB-NSP Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven

Gedeputeerde Staten van Fryslân;

gelet op artikel 82 Provinciewet en

gelet op de Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Fryslân;

BESLUITEN

Vast te stellen het hierna volgende GLB-NSP Reglement Provinciale adviescommissie GLB-NSP Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven.

Artikel 1. Instelling, taak en samenstelling

 • 1. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân stelt een adviescommissie GLB-NSP Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven in.

 • 2. De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân over de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvragen en de rangschikking van aanvragen op basis van de openstellingsbesluiten voor paragraaf 2.4 Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven van de Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 provincie Fryslân (hierna: de regeling).

 • 3. De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier onafhankelijke leden. De voorzitter en de leden kiezen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4. De leden maken geen deel uit van of zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de provincie Fryslân.

Artikel 2. Lidmaatschap commissie

 • 1. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân benoemen, schorsen en ontslaan de voorzitter en de leden van de commissie.

 • 2. Benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaar. De voorzitter en de leden kunnen twee keer voor een periode van een jaar worden herbenoemd.

 • 3. Het lidmaatschap van de commissie eindigt:

  • a.

   na het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden;

  • b.

   op eigen verzoek van de voorzitter of het betreffende lid, schriftelijk ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

  • c.

   indien niet langer wordt voldaan aan gestelde in artikel 1, vierde lid, van dit reglement.

 • 4. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân kunnen de aftredende voorzitter en leden verzoeken hun functie te blijven vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 3. Secretariaat

De provincie verzorgt het secretariaat van de commissie en stelt een ambtelijk secretaris beschikbaar. De ambtelijke secretaris draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie. Hij kan daartoe voorstellen doen aan de commissie.

Artikel 4. Vergaderingen

 • 1. Vergaderingen van de commissie worden uitgeschreven door de voorzitter.

 • 2. Vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 3. Van de vergadering wordt een verslag gemaakt.

Artikel 5. Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1. De voorzitter of een lid van de commissie neemt niet deel aan het deel van de vergadering indien in dat deel van de vergadering een aanvraag wordt behandeld waarin de voorzitter of het lid op enigerlei wijze een belang heeft.

 • 2. De commissie waarborgt geheimhouding van de gegevens van de aanvragen en gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de aanvragen en zij waarborgt dat gevoelige informatie uit de aanvragen niet wordt verspreid, tenzij de provincie hiertoe verplicht is ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 6. Gang van zaken

 • 1. De voorzitter bepaalt de orde op de vergadering.

 • 2. De voorzitter en de leden beslissen bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.

 • 3. De voorzitter en de leden kennen in gezamenlijkheid punten toe aan de voorliggende aanvragen, op basis van de bepalingen in de Openstellingsbesluiten.

Artikel 7. Advies

 • 1. Het advies van de commissie bevat de gronden waarop het steunt en bevat de rangschikking van de projecten.

 • 2. Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 8. Vergoeding

 • 1. De voorzitter en leden komen op de volgende wijze in aanmerking voor een vergoeding:

  • a.

   de vergoeding bedraagt €135,14 per vergadering van een dagdeel overeenkomstig artikel 2.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

  • b.

   de vergoeding voor reis en verblijfkosten is overeenkomstig artikel 2.1 van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers en artikel 2.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.

Artikel 10. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als Reglement provinciale adviescommissie GLB-NSP Niet productieve investeringen op niet-landbouwbedrijven.

Ondertekening

Leeuwarden, 4 juni 2024

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Voorzitter drs. A.A.M. Brok,

Secretaris drs. ing. J.J. Algra