Vervangingsbesluit Oirschot 2024

Geldend van 13-06-2024 t/m heden

Intitulé

Vervangingsbesluit Oirschot 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot;

gelezen het voorstel d.d. 21 mei 2024 en Handboek doorlopende vervanging archiefbescheiden;

gelet op:

 • -

  artikel 7 van de Archiefwet 1995;

 • -

  artikel2 lid 1 en artikel 6 van het Archiefbesluit 1995;

 • -

  artikel 26a en 26b van de Archiefregeling;

Besluit

artikel 1

 • 1. over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van analoge informatie, zowel welke inge-volge de selectielijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in Gemeentearchieven als de archiefbescheiden welke volgens de selectielijst als blijvend te bewaren worden aangemerkt. Na reproductie worden de analoge stukken vernietigd.

 • 2. Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het Handboek doorlopende vervanging ar-chiefbescheiden.

artikel 2

Dit besluit treedt in met ingang van 27 mei 2024.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Vervangingsbesluit Oirschot 2024.

Ondertekening

Oirschot, 21 mei 2024,

Burgemeester en wethouders van Oirschot,

de secretaris,

Saskia Willems-van Ulden

de burgemeester,

Judith Keijzers-Verschelling