Regeling vervalt per 01-01-2026

Vaststelling Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen provincie Drenthe

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 04-09-2024 t/m 31-12-2025

Intitulé

Vaststelling Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 3, derde lid, en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen voor investeringen voor energiebesparende isolatiemaatregelen;

 • -

  zij het isoleren van particuliere woningen willen stimuleren;

 • -

  niet iedereen voldoende financiële middelen heeft om de eigen woning te kunnen isoleren;

 • -

  isolatie van woningen leidt tot verlaging van de energierekening van minder draagkrachtige eigenaar-bewoners;

 • -

  zij daarom een subsidie willen verstrekken waardoor de minder draagkrachtige eigenaar-bewoner beter in staat is om zijn woning te isoleren;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen provincie Drenthe vast te stellen.

Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen provincie Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

basisregistratie inkomen: basisregistratie als bedoeld in hoofdstuk IVA van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

bouwbedrijf: bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid of een vergelijkbare sectie;

eigenaar-bewoner: natuurlijke persoon die een koopwoning in Drenthe of de gemeente Hardenberg in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

geregistreerd inkomen: het inkomen dat de Belastingdienst registreert in de basisregistratie inkomen;

koopwoning: bestaande gebouwde onroerende zaak, niet zijnde een bestaand appartement, die een zelfstandige woongelegenheid vormt alvorens de energiebesparende isolatiemaatregelen plaatsvinden en in de basisregistratie, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, met een woonfunctie is geregistreerd.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel eigenaar-bewoner(s) met een geregistreerd inkomen dat in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag (gezamenlijk) lager is dan € 52.671,-- in Drenthe te stimuleren om te investeren in energiebesparende isolatiemaatregelen als bedoeld in artikel 3.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verstrekken in de vorm van een geldbedrag voor de aanschaf van en het door een bouwbedrijf in een koopwoning laten aanbrengen van isolatiemateriaal, voor één of meer van de volgende typen energiebesparende isolatiemaatregelen:

 • a.

  spouwmuurisolatie;

 • b.

  gevelisolatie;

 • c.

  vloer- dan wel bodemisolatie;

 • d.

  dakisolatie dan wel zolder- of vlieringvloerisolatie;

 • e.

  glasisolatie;

 • f.

  isolerende buitendeuren.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een eigenaar-bewoner.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 4 september 2024 tot en met 31 december 2025.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt voorafgaand aan het verrichten van de energiebesparende isolatiemaatregelen schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten beschikbaar gesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de volgende bescheiden:

  • a.

   een vermelding van het adres van de koopwoning waarin de energiebesparende isolatiemaatregelen worden verricht;

  • b.

   een door de aanvrager en bouwbedrijf ondertekende offerte of opdrachtbevestiging van het bouwbedrijf dat niet ouder dan twee maanden is, met daarop ten minste de naam en het adres van de eigenaar-bewoner(s) en het bouwbedrijf dat de energiebesparende isolatiemaatregelen gaat verrichten; een omschrijving van het soort energiebesparende isolatiemaatregel en de aanverwante werkzaamheden die door het bouwbedrijf worden verricht; de datum waarop de energiebesparende isolatiemaatregelen worden verricht en de plaats die in de desbetreffende koopwoning geïsoleerd wordt;

  • c.

   een afschrift van het in de basisregistratie geregistreerd inkomen over het aan de aanvraag om subsidie voorafgaande jaar van de eigenaar-bewoner(s) van de koopwoning waarin de energiebesparende isolatiemaatregelen worden verricht;

  • d.

   Kadastraal Uittreksel (eigendomsinformatie).

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een subsidie wordt geweigerd:

  • a.

   als de door de aanvrager en het bouwbedrijf ondertekende offerte of opdrachtbevestiging van het bouwbedrijf ouder dan twee maanden is;

  • b.

   voor zover ten aanzien van dezelfde energiebesparende isolatiemaatregel(en) voor dezelfde kosten door Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt;

  • c.

   als blijkt dat het geregistreerd inkomen over het aan de aanvraag om subsidie voorafgaande jaar van de eigenaar-bewoner(s) (gezamenlijk) gelijk is aan of hoger is dan € € 52.671,--;

  • d.

   als uit het Kadastraal Uittreksel blijkt dat de aanvrager geen eigenaar is van de koopwoning waarin de energiebesparende isolatiemaatregelen plaatsvinden;

  • e.

   als uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager niet zijn hoofdverblijf heeft in of direct na renovatie van de koopwoning zal hebben in de koopwoning waarin de energiebesparende isolatiemaatregelen plaatsvinden;

  • f.

   als het bouwbedrijf is gestart met het verrichten van de energiebesparende isolatiemaatregelen voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend.

2. Een subsidie wordt ook geweigerd als in het geval van spouwmuurisolatie de energiebesparende isolatiemaatregelen worden uitgevoerd door een bouwbedrijf dat niet vermeld staat op de website natuurvriendelijkisoleren.nl.

3. In afwijking van artikel 14, tweede lid, onderdeel g, van de Asv wordt subsidie niet geweigerd indien de te verstrekken subsidie minder zou bedragen dan € 1.000,--.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de kosten voor de aanschaf van en het door een bouwbedrijf in een koopwoning laten aanbrengen van isolatiemateriaal voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 2.500,--.

 • 2.

  Als al subsidie is verstrekt ten aanzien van dezelfde energiebesparende isolatiemaatregel(en) voor dezelfde subsidiabele kosten of een deel daarvan, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan het totaal van 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 2.500,--.

Artikel 10 Subsidieplafond en verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  De hoogte van het subsidieplafond bedraagt voor de looptijd van deze regeling: € 4.000.000,-.

 • 2.

  Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 3.

  Op de dag dat verstrekking van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld op basis van loting.

Artikel 11 Subsidieverplichtingen

De energiebesparende isolatiemaatregelen worden binnen een jaar na de datum van subsidieverstrekking verricht.

Artikel 12 Subsidievaststelling

Subsidies worden door Gedeputeerde Staten zonder voorafgaande subsidieverlening direct vastgesteld.

Artikel 13 Overgangsrecht

Deze subsidieregeling blijft na 31 december 2025 van toepassing op subsidies die op grond van deze subsidieregeling zijn aangevraagd.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 4 september 2024 en vervalt op 1 januari 2026.

Artikel 15 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen provincie Drenthe.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 28 mei 2024

Kenmerk 4.7/2024000762

Uitgegeven: 10 juni 2024