Gemeente Rhenen - Regeling Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2024

Geldend van 01-07-2024 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - Regeling Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2024

Inleiding

Ouders kunnen voor kinderopvang gebruik maken van de reguliere kinderopvangtoeslag. Er zijn gezinnen of alleenstaande ouders die als gevolg van sociaal-medische redenen, geen of beperkt recht hebben op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale of gezondheidsredenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Voor deze gezinssituaties is er de Regeling Kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Het doel van deze regeling is om ouders te ontlasten, danwel kinderen te ondersteunen die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand dreigen op te lopen. De SMI-regeling biedt ouders een financiële tegemoetkoming om een tijdelijke oplossing voor kinderopvang mogelijk te maken en toe te kunnen werken naar een structurele oplossing voor de gezinssituatie.

De gemeenten hebben volledige beleidsvrijheid gekregen van de Rijksoverheid om invulling te geven aan de SMI-regeling. De gemeenten worden in staat gesteld om maatwerk toe te passen. Vooralsnog is het bieden van maatwerk de reden om de SMI-regeling niet in een wet te verankeren.

Artikel 1 Doel SMI-regeling

De SMI regeling heeft twee doelen:

 • a.

  Het tijdelijk ontlasten van ouders met een chronische ziekte of een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking.

 • b.

  Het ondersteunen van kinderen die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand oplopen of dreigen op te lopen en voor wie kinderopvang een tijdelijke oplossing kan zijn.

Artikel 2 Doelgroep

De doelgroep voor de SMI-regeling is:

 • Gezinnen of alleenstaande ouders die in de gemeente Rhenen wonen én

 • die geen of beperkt recht hebben op reguliere kinderopvangtoeslag én

 • op basis van sociaal medische gronden niet in staat zijn om voor de kinderen tot 13 jaar (dan wel laatste groep basisschool) te zorgen.

Artikel 3 Uitgangspunten

 • 1.

  De aanvraag voldoet aan de kenmerken zoals omschreven in artikel 1, onder a en b en artikel 2.

 • 2.

  De kinderopvang met behulp van de SMI-regeling is een tijdelijk middel, geen structurele oplossing.

 • 3.

  De tegemoetkoming wordt in principe tijdelijk verleend voor 6 maanden, waarbij de periode wordt afgestemd op de acties die worden ondernomen om de opvoed- en opgroeisituatie van het kind structureel te verbeteren. Na 3 maanden vindt een evaluatie plaats.

 • 4.

  De termijn van 6 maanden kan éénmalig worden verlengd met 3 maanden, als de structurele oplossing nog niet behaald is.

 • 5.

  Om aanspraak te kunnen maken op de tijdelijke tegemoetkoming bij sociaal medische indicatie is tijdens een gesprek met de ouder en het Jeugdteam en/of het Sociaal team de leefsituatie goed in kaart gebracht. Ook is er een integraal plan (gezinsplan dan wel ondersteuningsplan) opgesteld waarin helder omschreven is naar welke structurele oplossingen de ouder toewerkt.

 • 6.

  Er zijn geen opvangmogelijkheden in het eigen sociale netwerk.

 • 7.

  Er wordt altijd vastgesteld of er geen andere regelingen, zoals hieronder vermeld, van toepassing zijn:

  • Recht op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, zie website Belastingdienst.

   • Vanaf 1 januari 2021 hebben ook ouders met een permanente WLZ-indicatie recht op Kinderopvangtoeslag.

   • Ook ouders met een tijdelijke WLZ-indicatie hebben recht op Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

  • Recht op gesubsidieerde kindplaatsen voor VVE kinderen, zie subsidieregeling van de gemeente Rhenen.

  • Recht op gesubsidieerde kindplaatsen voor reguliere peuteropvang, zie subsidieregeling van de gemeente Rhenen.

  • Recht op vergoeding eigen bijdrage via de regeling: Nadere regels gemeentelijke compensatie voor eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang 2017, zie website gemeente Rhenen onderdeel uitvoering Werk en Inkomen.

Artikel 4 Tegemoetkoming, eigen bijdrage en opvangkosten

 • 1.

  De noodzakelijke omvang van de kinderopvang waarvoor de tegemoetkoming kan worden verleend wordt in samenspraak met de ouder (s) bepaald. De tegemoetkoming wordt verleend voor de periode (max. 9 maanden: 6 maanden plus de optie tot éénmalige verlenging van 3 maanden) en het aantal uur per week gedurende welke de inzet van kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie, noodzakelijk is.

 • 2.

  De ouder(s) is een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt conform de belastingtabel kinderopvangtoeslag berekend. Kan de ouder de eigen bijdrage niet betalen?. Dan hoeft de ouder de eigen bijdrage niet te betalen. De ouder moet dit wel kunnen aantonen door bewijsstukken (bijv. inkomensverklaring belastingdienst) in te leveren. Hieruit moet blijken dat het bruto verzamelinkomen van de ouder en eventuele partner te laag is om zelf de eigen bijdrage te betalen. Te laag is betekent hier: het inkomen is maximaal 120% van het sociaal minimum. De concrete bedragen zijn te vinden op de website van het UWV.

 • 3.

  Voor ouder(s) met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum vergoedt de gemeente Rhenen de werkelijke kinderopvangtarieven van de opvang.

 • Voor ouder(s) met een inkomen boven 120% van het sociaal minimum hanteert de gemeente het door het Rijk jaarlijks vastgestelde fiscale tarief. Opvangkosten die boven het maximum uurtarief komen, betaalt de ouder zelf.

Artikel 5 Aandachtspunten voor het onderzoek regeling sociaal medische indicatie

 • 1.

  Aanvullend op het onderzoek op alle levensdomeinen is het nodig om de volgende gegevens mee te nemen in het onderzoek:

  • a.

   Naam, adres en BSN van de ouder;

  • b.

   Indien van toepassing: naam en BSN van de partner en, als dit een ander adres is dan het adres van de aanvrager, het adres van de partner;

  • c.

   Naam, adres, geboortedatum en BSN van het kind waarop de aanvraag betrekking heeft;

  • d.

   De geldigheidsduur van de indicatie toepassing SMI-regeling en het aantal uren per week;

  • e.

   Het gezinsplan dan wel ondersteuningsplan dat samen met het Jeugdteam en/of Sociaal team is opgesteld, waarin ook vermeld is op welke wijze er gewerkt wordt aan een structurele oplossing voor de langere termijn;

  • f.

   Bewijsstukken (bijv. inkomensverklaring belastingdienst) waaruit blijkt hoe hoog het bruto verzamelinkomen van de ouder en diens eventuele partner is;

  • g.

   Een offerte of de overeenkomst van de kinderopvang of het gastouderbureau dat de kinderopvang gaat verzorgen, waarin in ieder geval wordt aangegeven:

   • Het aantal uren kinderopvang per kind per week,

   • Kostprijs per uur,

   • De ingangsdatum en de einddatum van de kinderopvang.

 • Is er nog geen plaatsingsovereenkomst van de kinderopvang? Maar is al wel duidelijk dat er kinderopvang zal plaatsvinden? Dan kan de ouder de plaatsingsovereenkomst na het besluit inleveren.

Artikel 6 Verlening tegemoetkoming

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen acht weken (max. zes weken onderzoek en max. twee weken opstellen beschikking) na ontvangst van alle benodigde gegevens een besluit over de aanvraag. Onvolledig ingediende aanvragen schorten de beslistermijn op, mits de indiener tijdig op de hoogte gesteld wordt de aanvraag te completeren.

  • a.

   In dringende situaties kan de tegemoetkoming alvast voor 6 weken worden uitgekeerd: een spoed-voorschot. In de tussentijd loopt het onderzoek door. Blijkt uit het onderzoek dat het voorschot op de tegemoetkoming onterecht was? Dan betalen de ouders het terug. De budgethouder moet akkoord geven voor dit spoed-voorschot.

 • 2.

  Voorbeeld van een spoedsituatie: ouder(s) kunnen door medische situatie hun kind niet zelf opvangen. Ook in het netwerk (familie, buren) is geen tijdelijk opvang mogelijk. Kind moet direct ergens opgevangen worden, maar ouders verwachten de 1e factuur van de kinderopvang niet zelf geheel te kunnen betalen.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de termijn van het besluit met ten hoogste vier weken opschorten.

 • 4.

  De verlening van de tegemoetkoming SMI wordt in een beschikking vastgelegd. In de beschikking staat de termijn van de kinderopvang, het aantal dagdelen en het aantal uren kinderopvang per week.

 • 5.

  De betaling van de tegemoetkoming wordt rechtstreeks aan de ouder (s) betaald.

 • 6.

  Blijkt later dat de tegemoetkoming onterecht is uitgekeerd? Dan moeten de ouders het teveel gekregen bedrag terug betalen.

 • 7.

  Is de aanvraag onvolledig? En niet hersteld door de indiener? Dan kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 7 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder (s) doet al het mogelijke om de inzet van de noodzakelijke kinderopvang zo beperkt mogelijk te houden.

 • 2.

  De ouder doet aan het college van burgemeester en wethouders uit eigen beweging of op verzoek direct mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een tegemoetkoming.

 • 3.

  De ouder is verplicht aan het college van burgemeester en wethouders, daarnaar gevraagd, medewerking te verlenen aan de uitvoering van deze regeling.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1.

  Zijn er onvoorziene omstandigheden of ontwikkelingen die leiden tot onevenredig nadelige situaties? Dan kan het college van burgemeester en wethouders besluiten van deze Regeling SMI af te wijken.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt per 1 juli 2024 in werking met ingang van de dag na publicatie. Tegelijkertijd vervalt de Regeling Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2021.

 • 2.

  Deze regeling sluit aan bij de volgende wettelijke kaders: de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Kinderopvang, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en de Jeugdwet.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 2024.

Ondertekening

Deze regeling is vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 februari 2024.

De secretaris De burgemeester

P. Bonthuis C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld