Regeling vervalt per 01-07-2025

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebieden 2024-2025

Geldend van 01-07-2024 t/m 30-06-2025

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebieden 2024-2025

DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE

Overwegende

Dat op 30 juni 2024 de aanwijzing van de gebieden binnenstad, het voetbalstadion en omgeving en de invalswegen van Enschede als veiligheidsrisicogebieden afloopt; dat deze gebieden bij besluit van 6 juni 2023 voor de periode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebieden, waarin de bevoegdheid tot preventief fouilleren zoals bedoeld in artikel 151b Gemeentewet kan worden ingezet;

Dat blijkens een voorstel van de Politie Basisteam Enschede de volgende redenen aanwezig zijn om deze gebieden opnieuw aan te wijzen als veiligheidsrisicogebieden:

 • Door de politie zijn de volgende registraties opgemaakt rondom wapens en voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens:

  • -

   Binnenstad:

   1 mei 2023 t/m 30 april 2024: 51 registraties van wapens in het publieke domein in de binnenstad (inclusief de resultaten van preventief fouilleeracties in oktober 2023 en maart 2024); de wapens in de registraties betreffen vuurwapens (pistolen), alarmpistolen, luchtdrukwapens, hagelgeweren, (val)messen en stiletto’s, zwaar vuurwerk en pepperspray;

  • -

   Toegangswegen:

   1 mei 2023 t/m 30 april 2024; 8 registraties betreffende wapens in het publieke domein op de toegangswegen; de wapens in de registraties betreffen 4 keer pepperspray, een ploertendoder en 3 keer een steekwapen;

  • -

   Gebied rondom de Grolsch Veste (voetbalstadion):

   1 mei 2023 t/m 30 april 2024: 3 registraties waarin sprake is van wapens in het publieke domein rond voetbalstadion de Grolsch Veste; de wapens in de registraties betreffen twee gevallen van vuurwerk en één geval van een geprepareerde paraplu; in alle gevallen waren de incidenten (Europees) voetbal gerelateerd;

 • In de periode 1 mei 2023 t/m 30 april 2024 hebben ernstige geweldsincidenten plaatsgevonden in het centrum van Enschede (en daarbuiten). Bij deze incidenten zijn overtredingen op de Wet Wapens en Munitie (WWM) gepleegd, in samenhang met feiten als zware mishandeling of (poging tot) doodslag/moord. Het meest opvallend zijn twee incidenten in de binnenstad in december 2023 waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen, namelijk een steekincident aan de Deurningerstraat en een steekincident aan de Van Lochemstraat;

 • Resultaten van preventief fouilleeracties binnenstad en toegangswegen:

  De meest recente preventief fouilleeractie heeft plaatsgevonden op 16 maart 2024. Aanleiding hiervoor was het aantal aangetroffen (steek)wapens sinds augustus 2023. Ook hebben zich in die periode ernstige wapengerelateerde incidenten voorgedaan (december 2023). Ook in de voorgaande jaren hebben er preventief fouilleeracties plaatsgevonden. Resultaten van preventief fouilleeracties:

  • -

   16 maart 2024: in totaal zijn 24 messen, 5 pepperspray, 1 schroevendraaier, 1 schaar, 1 kniptang,1 zaag en 1 ploertendoder in beslag genomen;

  • -

   14 oktober 2023: in totaal zijn 23 boetes uitgeschreven voor diverse feiten, 6 personen zijn aangehouden en er zijn 17 wapens in beslag genomen (12x WWM);

  • -

   25 maart 2023: in totaal zijn 24 boetes uitgeschreven voor diverse feiten, 1 persoon is aangehouden en er zijn 8 wapens in het kader van de WWM in beslag genomen;

  • -

   10 januari 2020: in totaal zijn 10 boetes uitgeschreven voor diverse feiten en 3 wapens in het kader van de WWM in beslag genomen;

 • Bij thuiswedstrijden van FC Twente ontstaan vaak veiligheidsrisico’s in de directe omgeving van het voetbalstadion en daarbuiten:

  • -

   Regelmatig zijn er (kleine) incidenten rondom de Grolsch Veste. In het verleden zijn bussen van de tegenpartij met stenen bekogeld en er zijn ongeregeldheden geweest na afloop van een wedstrijd. Ook het afgelopen seizoen was dit weer het geval, zeker rond Europees voetbal. Dit heeft er toe geleid dat het OM een bevel tot preventief fouilleren heeft afgegeven in de veiligheidsrisicogebieden.

  • -

   Er wordt met enige regelmaat vuurwerk afgestoken voor, tijdens en na wedstrijden. Ook is er regelmatig sprake van het aansteken van fakkels. Dit bracht onrust en gevaar met zich mee voor bezoekers.

  • -

   Komend seizoen worden er in de Grolsch Veste weer risicowedstrijden gespeeld waarbij er 1000 supporters in het uitvak zitten. Tevens zitten er regelmatig gastsupporters in andere vakken in de skyboxen of vakken van de business-club. Dat kan ongewilde reacties geven van de Twente aanhang.

  • -

   Bij elke thuiswedstrijd van FC Twente is te verwachten dat er tussen de 25.000 en 29.000 toeschouwers in het stadion zijn. Een aantal supporters zijn onder invloed van alcoholhoudende drank en/of drugs. Voor de wedstrijd wordt er stevig ingedronken door sommige supporters.

  • -

   Ook afgelopen seizoen is de politie gebleken dat er op de parkeerterreinen rondom de Grolsch Veste veelvuldig wordt gecrost met auto’s en motoren. Het gebied wordt vaak genoemd als het gaat om illegale carmeetings.

  • -

   FC Twente speelt internationaal voetbal en het stadion wordt soms ingezet voor grote interlandwedstrijden. FC Twente heeft zich geplaatst voor de voorronde van de Champions League in 2024. Internationale wedstrijden brengen diverse veiligheidsrisico’s met zich mee.

Dat gezien het voorgaande sprake is van verstoring van de openbare orde door aanwezigheid van wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

Dat de aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden en het daarmee kunnen toepassen van het instrument preventief fouilleren in deze gebieden noodzakelijk is om beter te kunnen handhaven op openbare ordeverstoringen door aanwezigheid van wapens of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan; dat de officier van justitie bevoegd is om voor de aangewezen gebieden een bevel tot preventief fouilleren af te geven;

Dat daarom veiligheidsrisicogebieden worden aangewezen waarin het instrument van preventief fouilleren kan worden ingezet om een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens te voorkomen of te beëindigen;

Dat overleg heeft plaatsgevonden met de politie en de officier van justitie in het driehoeksoverleg alvorens tot deze aanwijzing over te gaan;

Gelet op het bepaalde in artikel 151b Gemeentewet en artikel 2:76 Algemene Plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende aanwijzing van veiligheidsrisicogebieden:

Artikel 1

De volgende gebieden met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, die zijn aangegeven op de kaarten die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd en daarvan deel uitmaken, worden aangewezen als veiligheidsrisicogebied:

 • Het centrum in de binnenstad van Enschede, zijnde het gebied omsloten door de Ripperdastraat, de Ruyterlaan, Hengelosestraat, Molenstraat, Oldenzaalsestraat, Boulevard 1945, Mooienhof, Ledeboerstraat, Kuipersdijk, Beltstraat, Koningstraat, Haaksbergerstraat, met inbegrip van genoemde straten voor zover grenzend aan het omsloten gebied;

 • Het gebied rond de Grolsch Veste, zijnde het gebied omsloten door de gemeentegrens van Enschede, de Hengelosestraat, de Auke Vleerstraat en het Twentekanaal, en het gebied omsloten door de Kanaalstraat en de Lonnekerbrugstraat, met inbegrip van genoemde straten voor zover grenzend aan het omsloten gebied;

 • De invalswegen van Enschede, zijnde de A35/N35, de Haaksbergerstraat/N18, de Oldenzaalsestraat, de Weerseloseweg, de Deurningerstraat, de Gronausestraat, de Boulevard 1945 tussen de Oldenzaalsestraat/Mooienhof en Gronausestraat, de Oostweg, de Zuiderval, de Westerval, de Auke Vleerstraat, de Hendrik ter Kuilestraat, de Parkweg (tussen de Westerval en de Lambertus Buddestraat) en de Hengelosestraat, alle straten inclusief op- en afritten en naastgelegen parkeerplaatsen en voor zover gelegen binnen de gemeentegrens.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2024 en geldt tot en met 30 juni 2025.

Artikel 3

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebieden 2024-2025.

Ondertekening

Aldus op 28 mei 2024 vastgesteld.

Burgemeester van Enschede,

R.W. Bleker

Bijlagen

Kaart 1 Binnenstad

afbeelding binnen de regeling

Kaart 2 Grolsch Veste en omgeving

afbeelding binnen de regeling

Kaart 3 Invalswegen

afbeelding binnen de regeling

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen daartegen een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad). Een bezwaarschrift kan worden verstuurd aan de Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE. Als bezwaren te laat worden ingediend kunnen deze in beginsel niet meer in behandeling worden genomen. Het bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit, de gronden van het bezwaar en ondertekening. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet zo mogelijk worden meegezonden. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl, onder de zoekterm “Bezwaarschrift”.

Toelichting

Met deze aanwijzing worden de gebieden (met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven) bepaald waarbinnen de bevoegdheid tot preventief fouilleren mag worden uitgeoefend. Deze bevoegdheid mag worden uitgeoefend na een daartoe strekkend bevel van de officier van justitie op grond van de WWM. Daarbij kan worden gelast tegenover eenieder de bevoegdheden uit te oefenen die worden genoemd in de artikelen 50, 51 en 52 WWM, zijnde vervoermiddelen te onderzoeken op wapens of munitie, eenieder aan zijn kleding te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie en verpakkingen met inbegrip van reisbagage te onderzoeken op wapens en munitie.