Regeling vervallen per 12-07-2024

Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023

Geldend van 11-06-2024 t/m 11-07-2024

Intitulé

Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Beleid, programmabureau Energietransitie d.d. 23 april 2024 ;

overwegende dat het college verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen wil bevorderen door het verstrekken van subsidie voor isolerende maatregelen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020;

besluit:

de ‘Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023’ gewijzigd vast te stellen.

Artikel 1 - Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2020;

 • b)

  eigenaar woning:

  • natuurlijk persoon die de woning in eigendom heeft of krijgt, en die daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben;

  • een particuliere verhuurder die eigenaar is van (meergezins-) woningen, niet zijnde een woningcorporatie, zorginstelling of stichting;

 • c)

  energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

 • d)

  slecht geïsoleerde woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet met een energielabelklasse D, E, F, of G, of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waarin ten minste twee van de volgende bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • 1.

   de vloer;

  • 2.

   de gevel;

  • 3.

   het dak, de zolder of de vliering;

  • 4.

   de ramen in de woonkamer en overige kamers;

 • e)

  Rd-waarde: warmteweerstand van het isolatiemateriaal, uitgedrukt in m2 K/W;

 • f)

  U-waarde: warmtegeleiding van glas, uitgedrukt in W/m2;

 • g)

  doe-het-zelf: de aanvrager voert de isolatiewerkzaamheden zelf uit (aankoop en aanbrengen van isolatiemaatregelen);

 • h)

  materiaalkosten: kosten voor nieuw isolatiemateriaal (bijv. minerale wol, gespoten isolatieschuim, dubbel glas) en de benodigde constructie (bijv. een raamwerk om het isolatiemateriaal tussen te klemmen).

 • i)

  arbeidskosten: kosten die verband houden met het verrichten van arbeid voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal en de benodigde constructie door een installatiebedrijf;

 • j)

  CO2-gestuurd ventilatiesysteem: vraag gestuurd ventilatiesysteem, waarbij een CO2-meter regelt hoe hard of zacht er geventileerd wordt;

 • k)

  balansventilatie met warmteterugwinning : ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat net zoveel verse lucht wordt aangevoerd als er gebruikte lucht wordt afgevoerd. De binnenkomende lucht wordt alvast opgewarmd door de lucht die naar buiten gaat (warmteterugwinning). Inzet van CO2-sensoren en vochtsensoren zorgen ervoor dat er op maat wordt geventileerd.

Artikel 2 - Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar van een woning.

 • 2. De woning is gebouwd vóór 1992.

 • 3. De woning heeft een woonbestemming op grond van het geldende bestemmingsplan.

 • 4. De woning is slecht geïsoleerd (zoals bedoeld in artikel 1 onder d).

Artikel 3 - Maatregelen en kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van de volgende isolatiemaatregelen:

  • a.

   het aanbrengen van minimaal 20 m2 vloer- of bodemisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W;

  • b.

   het aanbrengen van minimaal 20 m2 dakisolatie aan de binnenzijde van het dak, met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;

  • c.

   het vervangen van minimaal 8 m2 bestaand glas (enkel of dubbel) door HR++ glas of beter met een U-waarde van 1,2 of lager;

  • d.

   het aanbrengen van minimaal 8 m2 energiezuinig glas of voorzetramen voor monumenten/beschermd dorpsgezicht of vergelijkbare woningen met een U-waarde van 3,5 of lager.

 • 2. Subsidie kan worden verstrekt voor het plaatsen of vervangen van de volgende energiezuinige ventilatiesystemen. Daarnaast dient minimaal één isolatiemaatregel, als bedoeld in lid 1, te worden uitgevoerd:

  • a.

   een CO2-gestuurd ventilatiesysteem;

  • b.

   balansventilatie met warmteterugwinning (evt. in combinatie met CO2-sturing).

 • 3. Materiaalkosten en arbeidskosten voor het aanbrengen van de isolerende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

 • 4. Per woning kan eenmalig subsidie op basis van de ‘Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023’ worden aangevraagd.

Artikel 4 – Doe-het-zelf

 • 1. Maatregelen als bedoeld in artikel 3, eerste lid mogen door de aanvrager zelf worden uitgevoerd.

 • 2. Alleen materiaalkosten voor isolerende maatregelen komen bij doe-het-zelf voor subsidie in aanmerking.

 • 3. De aanvrager die de isolatiemaatregelen aan de woning aanbrengt, voert de werkzaamheden goed uit.

Artikel 5 - Maatregelen en kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Isolatiemaatregelen die reeds zijn uitgevoerd op het moment van aanvraag.

 • 2. Isolatiemaatregelen bij een nieuwe op- of aanbouw van de bestaande woning.

 • 3. Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of regelgeving van de gemeente.

 • 4. Materiaalkosten of arbeidskosten voor de afwerking (bijv. gipsplaten, behang).

 • 5. Bij doe-het-zelf: de arbeidskosten.

Artikel 6 – Hoogte van de subsidie

Een subsidie op basis van deze regeling bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.460,- inclusief btw per isolerende maatregel en maximaal € 2.000,- inclusief btw per woning (bij twee of meer isolerende maatregelen, of een isolerende maatregel in combinatie met een ventilatiemaatregel).

Artikel 7 - Subsidieplafond

 • 1. De gemeenteraad stelt een subsidieplafond voor deze subsidieregeling vast (conform artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening).

 • 2. Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de Algemene Subsidieverordening wordt subsidieverlening geweigerd als het subsidieplafond bereikt is.

Artikel 8 – Aanvraag subsidie

 • 1. Een aanvraag voor subsidieverlening wordt voorafgaand aan het uitvoeren van de isolatiemaatregelen ingediend bij het college, met behulp van een door het college vastgesteld formulier ‘Aanvraag subsidie isolatie’.

 • 2. Het aanvraagformulier wordt ondertekend en gaat vergezeld van:

  • a.

   een offerte van een daartoe gespecialiseerd bedrijf, met daarop vermeld:

   • eigenaar van de woning

   • adres

   • de isolatiemaatregelen (inclusief merk en isolatiewaarde) of

   • de ventilatiemaatregelen

   • verwachte datum van installatie

   • onderscheid in materiaalkosten en direct gerelateerde arbeidskosten voor het aanbrengen van de isolerende maatregelen of ventilatiemaatregelen, en overige werkzaamheden;

  • b.

   bij doe-het-zelf: een begroting van de kosten van het isolerende materiaal (bijv. print-screen van webshop);

  • c.

   indien beschikbaar: een kopie van het geregistreerde energielabel van de woning;

  • d.

   bij buitengevelisolatie: een verleende Omgevingsvergunning.

Artikel 9 – Behandeling aanvraag subsidie

 • 1. Het college bevestigt binnen twee weken schriftelijk de ontvangst van de aanvraag.

 • 2. De aanvrager ontvangt binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag een beschikking met het gereserveerde subsidiebedrag.

 • 3. Indien een aanvraag niet voldoet aan alle gestelde vereisten, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag binnen vier weken aan te vullen. Indien de gevraagde gegevens en bescheiden voldoende zijn om de aanvraag te beoordelen, wordt de aanvraag alsnog als een volledige aanvraag aangemerkt en als zodanig geregistreerd. Het college stelt de aanvrager daarvan zo spoedig mogelijk in kennis. Als datum van registratie geldt de datum waarop het college de volledige aanvraag heeft ontvangen.

 • 4. Het college verdeelt het subsidiebedrag op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meerdere aanvragen zijn binnengekomen, dan wordt geloot om de aanvragen van die dag in volgorde van afhandeling te zetten.

 • 5. Indien de aanvraag niet binnen de door het college gestelde termijn als bedoeld in het derde lid wordt aangevuld, besluit het college de aanvraag niet verder te behandelen. De aanvrager kan eventueel een nieuwe aanvraag indienen.

Artikel 10 - Aanvraag subsidievaststelling

 • 1. Binnen een termijn van 39 weken na ontvangst van de beschikking met het gereserveerde subsidiebedrag moeten de isolatiemaatregelen worden uitgevoerd en dient de aanvrager een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 • 2. Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld formulier ‘Vaststelling subsidie isolatie’.

 • 3. Het formulier wordt ondertekend en gaat vergezeld van:

  • a.

   een kopie van een gespecificeerde factuur van het installatiebedrijf, met daarop vermeld:

   • naam woningeigenaar;

   • adres;

   • datum van installatie;

   • de isolatiemaatregelen (inclusief merk en isolatiewaarde), of;

   • de ventilatiemaatregelen;

   • bij doe-het-zelf: de aankoopbon van het isolatiemateriaal;

  • b.

   een kopie van het betalingsbewijs;

  • c.

   foto’s van het isolatiemateriaal, de uitvoering van de werkzaamheden en het eindresultaat, of;

  • d.

   foto’s van het plaatsen van het ventilatiesysteem en het eindresultaat.

Artikel 11 - Vaststelling en uitbetaling subsidie

 • 1. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste vier weken verdagen.

 • 2. Na het besluit tot vaststelling wordt de subsidie uitbetaald binnen een termijn van vier weken.

 • 3. Voorschotten worden niet verstrekt.

Artikel 12 - Hardheidsclausule

Het college kan de bepalingen uit deze subsidieregeling (deels) buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 - Slotbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking na dagtekening en wordt aangehaald als: Subsidieregeling isolatie Pijnacker-Nootdorp 2023.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 23 april 2024.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp

secretaris

Björn Lugthart

burgemeester