Besluit aanwijzing elektronische – en schriftelijke communicatiekanalen Alblasserdam

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Intitulé

Besluit aanwijzing elektronische – en schriftelijke communicatiekanalen Alblasserdam

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de gemeenteraad, ieder voor zover het zijn of haar bevoegdheden betreft;

Gelet op de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (afdeling 2.3 Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluiten:

vast te stellen het navolgende:

Besluit aanwijzing elektronische – en schriftelijke communicatiekanalen Alblasserdam

Artikel 1 Elektronische post

Voor het indienen van officiële elektronische berichten, zoals bedoeld in artikel 2.13 lid 1 Awb worden de volgende elektronische kanalen aangewezen:

 • a.

  Het digitale kanaal dat daarvoor is aangewezen bij of krachtens wettelijk voorschrift;

 • b.

  Het daarvoor bestemde webformulier, indien dit op de gemeentelijke website beschikbaar is en geen kanaal zoals bedoeld onder a. beschikbaar is;

 • c.

  Het generieke contactformulier, zoals dat op de gemeentelijke website beschikbaar is gesteld, indien geen kanaal zoals bedoeld onder a. en b. beschikbaar is.

 • d.

  Het e-mailadres: gemeente@alblasserdam.nlmailto:gemeente@dordrecht.nl, indien er geen kanaal zoals bedoeld onder a. en b. beschikbaar is.

 • e.

  Het e-mailadres: griffier@alblasserdam.nl, indien er geen kanaal zoals bedoeld onder a. en b. beschikbaar is en het bericht is gericht aan de gemeenteraad.

 • f.

  Een specifiek daartoe ingericht en bekendgemaakt e-mailadres.

Artikel 2 Schriftelijke post

Naast de in artikel 1 genoemde elektronische kanalen kunnen officiële berichten als bedoeld in artikel 1 ook worden ingediend door middel van schriftelijke post gericht aan:

Gemeente Alblasserdam

Postbus 2

2950 AA Alblasserdam

Artikel 3 Niet aangewezen kanalen

Berichten als bedoeld in artikel 1 die worden ingediend via en die worden verzonden aan andere adressen dan die genoemd in de artikelen 1 en 2, zoals persoonlijke e-mailadressen van medewerkers van de gemeente, gelden niet als officieel ingediend en worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanwijzing elektronische – en schriftelijke communicatiekanalen Alblasserdam.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking, doch niet eerder dan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer in werking treedt.

Ondertekening

Alblasserdam 14 mei 2024

Het college van burgemeester en wethouders,

De waarnemend secretaris, de burgemeester,

H. Schnitker J.W. Boersma

De burgemeester,

J.W. Boersma

De gemeenteraad

De griffier, de voorzitter,

I.M. de Gruijter J.W. Boersma