Verordening Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening

Geldend van 07-06-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen Verordening Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • 1.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon zoals omschreven in artikel 2 lid 1 en 2, die een aanvraag doet voor een Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening.

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal.

 • 3.

  Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

 • 4.

  KIFID: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Bij KIFID kunnen inwoners terecht met klachten over een financieel product of dienst.

 • 5.

  Maatregelen: maatregelen op het gebied van het energiezuinig maken van woningen, die het college toestaat en kunnen worden gefinancierd met de Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening.

 • 6.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering, voor zover noodzakelijk voor het treffen van de maatregelen alsmede de kosten die gepaard gaan met het aanvragen en aangaan van de Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening.

 • 7.

  Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening bij SVn.

 • 8.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair geves-tigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregi-streerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen, waarvan:

 • 1.

  eigenaar-bewoner die de overwaarde van de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeen-te vastgestelde maatregelen;

 • 2.

  de minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide;

 • 3.

  een aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt eigenaar zijn, zelf bewonen of gaan bewonen.

Artikel 3 Kenmerken

De Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening die hypothecair wordt verstrekt en kent gedurende de looptijd geen rente en aflossingsverplichting. De hoofdsom met samengestelde rente is opeisbaar bij verkoop. Deze leenvorm is in overeenstemming met de productspecificaties en uitvoeringsre-gels van de Stimuleringslening van SVn. Deze lening:

 • 1.

  de Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000;

 • 2.

  het rentetarief wordt gehanteerd volgens de productspecificaties van de Verzilverlening van SVn;

 • 3.

  wordt verstrekt vanuit een bouwdepot;

 • 4.

  waarbij (tussentijds) boetevrij aflossen te allen tijde is toegestaan, met een minimaal bedrag van € 250.

Artikel 4 Maatregelen

 • 1. Te realiseren maatregelen die bijdragen aan het levensloopbestendig- en verduurzamen en energiezuinig maken van de woning.

 • 2. Het college kan de in het eerste lid vermelde beleidsdoelen nader specificeren en wijzigen.

Artikel 5 Budget

 • 1. De Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening is alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 2. Bij het verzoek om aanpassing van het budget is het college verplicht hier instemming voor te vragen aan de raad.

 • 3. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3 en 4 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening wordt schriftelijk ingediend bij het college op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal formulier via een door de gemeente aangewezen website/portal en gaat onder opgave van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld een offerte;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslis-sing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die door middel van een toewijzings- of afwijzingsbe-sluit mee aan de aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het vierde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening bij SVn in, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepa-lingen;

 • 4.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500;

 • 5.

  de Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

 • 6.

  de werkzaamheden die gepaard gaan met de investering waarvoor de lening wordt aange-vraagd al zijn begonnen of al zijn gerealiseerd of;

 • 7.

  de Verzilverlening niet tot stand komt.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaam Oldenzaal Verzil-verlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn;

 • 2. de verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente en SVn;

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening. Indien de aanvra-ger het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 11 Hardheidclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Blijverslening gemeente Oldenzaal 2018.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als verordening Duurzaam Oldenzaal Verzilverlening.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2024,

de griffier,

B.C. de Groot

de voorzitter,

P.G. Welman