Delegatie- en mandaatbesluit gemeenteraad 2024

Geldend van 07-06-2024 t/m heden

Intitulé

Delegatie- en mandaatbesluit gemeenteraad 2024

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 april 2024, nr. 16/6, reg.nr. INTB-24-06374;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t :

 • 1.

  het Delegatie- en mandaatbesluit gemeenteraad 2023 in te trekken;

 • 2.

  het Delegatie- en mandaatbesluit gemeenteraad 2024 vast te stellen.

Artikel 1. Te delegeren bevoegdheden

De raad delegeert de uitoefening van de navolgende bevoegdheden aan het college van burgemees-ter en wethouders:

 • 1.

  Het nemen van procedurebesluiten als bedoeld de Algemene wet bestuursrecht ingeval een aan-vraag gericht is aan de Raad en de Raad het bevoegde bestuursorgaan is;

 • 2.

  Het voeren van juridische procedures en het nemen van alle daarbij behorende beslissingen;

 • 3.

  Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet open over-heid (Woo);

 • 4.

  Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie op grond van de Wet

 • 1.

  hergebruik van overheidsinformatie (art. 4 Who)

 • 5.

  Besluiten tot het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Wegenwet;

 • 6.

  Het vaststellen van delen van het omgevingsplan (Omgevingswet) voor zover het gaat om:

  • 6.1.

   het verwerken van onherroepelijke omgevingsvergunningen;

  • 6.2.

   het verwerken van wijzigingen van juridisch-technische aard;

  • 6.3.

   het verwerkingen van wijzigingen die noodzakelijk zijn als gevolg van hogere wet- of regel-geving;

  • 6.4.

   het wijzigen van de plaats en richting van werkingsgebieden met maximaal 5 meter.

 • 7.

  Het nemen van een voorbereidingsbesluit in het kader van de Omgevingswet

 • 8.

  Het elektronisch waarmerken en publiceren van digitale Omgevingswet instrumenten.

 • 9.

  De bevoegdheid tot het vaststellen van bebouwde kom grenzen als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • 10.

  De bevoegdheden opgenomen in artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

 • 11.

  Het aanwijzen als een huis der gemeente als bedoeld in artikel 1:63 BW.

 • 12.

  De aanwijzing van elektronische kanalen voor het indienen van berichten in de zin van artikel 2:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Intrekking eerdere besluiten

Het Delegatie- en mandaatbesluit 2023 wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als Delegatie- en mandaatbesluit gemeenteraad 2024.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 mei 2024

de griffier,

B.C. de Groot

de voorzitter,

P.G. Welman