Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieregeling uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma musea gemeente Katwijk 2024

Geldend van 07-06-2024 t/m 31-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma musea gemeente Katwijk 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk (verder: college);

overwegende het belang om lokale voorzieningen op het gebied van cultuur te stimuleren en toegankelijk te maken en te houden voor inwoners van de gemeente Katwijk en zo talentonwikkeling en identiteitsvorming te bevorderen;

overwegende dat kunst en cultuur inwoners betrekt bij de (Katwijkse) samenleving;

overwegende dat het aanbod van kunst & cultuur in de gemeente Katwijk beter aan kan sluiten bij de behoeften van de jongere doelgroepen;

overwegende dat zij op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 (ASV 2018) bevoegd is nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma musea gemeente Katwijk 2024

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 (ASV 2018);

 • b.

  Musea en vergelijkbare instellingen: een non-profit organisatie, die toegankelijk is voor publiek en die door middel van collecties, programmering en participatie- en/of educatieve activiteiten dragers zijn van kunst en cultuur. En daarbij een belangrijke rol spelen bij het bewaren van de schatten uit ons verleden en de kennismaking van nieuwe generaties met dit verleden. Onder vergelijkbare instellingen verstaan we galerieën of culturele bezoekerscentra;

 • c.

  Jongere doelgroepen: inwoners van Katwijk in de leeftijd tot en met 18 jaar;

 • d.

  Aanvrager: musea in Katwijk;

 • e.

  Cultuureducatieaanbod: aanbod wat jongere doelgroepen kennis doet maken met kunst en cultuur (te denken aan collecties), bestaande uit een programmering van kunstzinnige- en cultureel bevorderende activiteiten;

 • f.

  Lokale basis- en/of voortgezet onderwijs: al het basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente Katwijk.

Artikel 2. ASV 2018

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 (ASV 2018) is onverkort van toepassing.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten en doelgroep

Met deze subsidie kunnen musea en vergelijkbare instellingen uitvoering geven aan plannen die als uiteindelijk doel hebben om lokale collecties, programmering en participatie- en/of educatieve activiteiten beter te laten aansluiten op de jongere doelgroepen, of om het bestaande cultuureducatieaanbod te versterken.

Artikel 4. Omschrijving en beleidsdoel

Om kunst en cultuur toegankelijker te maken voor de jongere doelgroepen, is het belangrijk dat het cultuuraanbod aansluit op de behoeften van jongere doelgroepen. De gemeente wil de musea in Katwijk stimuleren om uitvoering te geven aan de activiteiten die hieraan bijdragen.

Artikel 5. Toepassingsbereik

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verleend aan een musea en vergelijkbare instellingen gevestigd in de gemeente Katwijk die culturele activiteiten verrichten ten behoeve van jongere doelgroepen.

Artikel 6. Subsidievoorwaarden

 • 1. Een aanvrager kan op basis van deze regeling eenmalig een subsidie van maximaal €15.000 aanvragen, specifiek gericht op:

  • a.

   het cultuuraanbod binnen de gemeente Katwijk beter laten aansluiten op de jongere doelgroepen;

  • b.

   het aantrekkelijk maken voor jongere doelgroepen om musea te bezoeken;

  • c.

   het ondersteunen van de talentontwikkeling en identiteitsvorming van jongere doelgroepen.

 • 2. De aanvrager dient bij het aanvragen ten minste aan te geven:

  • a.

   hoe aansluiting wordt gezocht op de behoefte van de jongere doelgroep;

  • b.

   hoe de aanvrager deze doelgroep denkt te gaan bereiken;

  • c.

   hoe aansluiting wordt gezocht bij het lokale basis- en/of voortgezet onderwijs;

  • d.

   hoe de samenwerking wordt gezocht met het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs;

  • e.

   hoe nieuwe generaties worden aangemoedigd om kennis te maken met (schatten uit) het verleden van Katwijk;

  • f.

   hoe de aanvrager de aansluiting bij de jongere doelgroep gaat borgen in het reguliere programma.

 • 3. Overige voorwaarden:

  • a.

   de subsidie mag alleen worden uitgeven aan het uitvoeren van plannen die het cultuuraanbod voor jongere doelgroep versterken;

  • b.

   de subsidie is niet bedoeld voor huisvestingskosten.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Het college stelt voor het indienen van aanvragen een formulier vast. Dit formulier is digitaal (online) te vinden op de gemeentelijke website www.katwijk.nl en kan alleen via deze digitale weg worden ingediend.

 • 2. De aanvraag kan worden ingediend na bekendmaking van deze regeling en tot en met 1 juli 2024 23:59. Aanvragen die later worden ingediend kunnen worden geweigerd.

 • 3. De aanvrager dient bij de aanvraag in te dienen:

  • a.

   antwoord op vragen uit artikel 6;

  • b.

   een begroting waarin de kosten worden uitgesplitst.

 • 4. U dient de activiteiten reëel te begroten zodat u zuinig en effectief omgaat met de subsidie die aan u wordt verleend.

Artikel 8. Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt €90.000,- met een maximum van €15.000,- per aanvraag, zoals omschreven in artikel 6.

 • 2. Indien het totaal aangevraagde bedrag het subsidieplafond overschrijdt, wordt het beschikbare bedrag naar rato/evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

 • 3. Het toegekende bedrag mag gedurende 2024 en 2025 worden uitgegeven aan de doelen zoals genoemd in artikel 6.

 • 4. Uiterlijk 8 weken na het sluiten van de aanvraagperiode ontvangen de aanvragers een beschikking.

 • 5. Een wijziging van het subsidieplafond zal bekend worden gemaakt door het college.

Artikel 9. Weigeren van de aanvraag

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 (ASV 2018), kan de gevraagde subsidie worden geweigerd:

 • 1.

  In het geval dat de aanvraag te laat is ingediend;

 • 2.

  In het geval de aanvrager niet behoort tot de doelgroep genoemd in artikel 5;

Artikel 10. Verantwoording

 • 1. In afwijking van artikel 13 van de ASV 2018 dient de aanvrager binnen 3 maanden na afloop van de subsidieperiode een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in. De aanvraag tot vaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  • b.

   een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening).

 • 2. Vaststelling zal plaatsvinden binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat zij is bekend gemaakt.

 • 2. Deze subsidieregeling eindigt van rechtswege per 1 januari 2026.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling uitvoeringsbudget cultuureducatieprogramma musea gemeente Katwijk 2024.

Ondertekening