Regeling vervalt per 01-01-2027

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 november, nr. 21301235, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland 2023

Geldend van 05-06-2024 t/m 31-12-2026

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 november, nr. 21301235, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten ondernemers, kennisinstellingen of andere organisaties willen stimuleren en ondersteunen bij het opstellen en indienen van een aanvraag voor Europese subsidie;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregelen van toepassing achten:

Verordening (EG) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) (De-minimisverordening)

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland 2023

Artikel 1

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het opstellen en indienen van een tijdige en volledige ontvankelijke aanvraag voor een projectsubsidie op grond van de volgende Europese programma’s:

  • a.

   Kansen voor West 3 provincie Noord-Holland; of

  • b.

   Just Transition Fund-IJmond.

 • 2. De uitvoering van de projectsubsidie zal in Noord-Holland plaatsvinden of ten goede komen aan Noord-Holland.

Artikel 2

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon die een aanvraag voor een projectsubsidie in het kader van één van de in artikel 1 genoemde programma’s gaat opstellen en indienen.

Artikel 3

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de activiteit;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;

 • d.

  een de-minimisverklaring, en

 • e.

  een positief advies van het Steunpunt van de provincie Noord-Holland op het ingediende projectidee.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 8 januari 2024 vanaf 9:00 uur tot en met 22 december 2026 voor 17:00 uur is ontvangen.

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 5

Het subsidieplafond gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling bedraagt € 420.000,-.

Artikel 6

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 7

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit financieel niet haalbaar is;

 • b.

  de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01);

 • d.

  tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;

 • e.

  reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteit; of

  het steunpunt van de provincie Noord-Holland geen positief advies heeft gegeven op het ingediende projectidee.

Artikel 8

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die worden gemaakt voor het opstellen van een aanvraag voor een projectsubsidie als bedoeld in artikel 1 en bedraagt 100% van de kosten met een maximum van € 10.000,-.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van de De-minimisverordening van de Europese Commissie verstrekt mag worden.

 • 3. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4. Er gaat geen beschikking omtrent subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 9

 • 1. In de beschikking tot subsidieverstrekking wordt een termijn gesteld waarbinnen de aanvraag van de projectsubsidie bij het Europese programma moet zijn ingediend.

 • 2. In de beschikking tot subsidieverstrekking kunnen aan de subsidieontvanger daarnaast ook andere verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 10

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2027.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland 2023.

Ondertekening

Haarlem, 28 november 2023.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris