Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda

Geldend van 04-06-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda

Gemeente Katwijk

Het college van burgemeester en wethouders (verder: college) stelt deze subsidieregeling vast op basis van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018 (verder: de Verordening).

Definities

Gebruikte termen hebben in enkelvoud en meervoud dezelfde betekenis. De definities zoals vastgelegd in:

 • Algemene Wet Bestuursrecht;

 • Wet Bibob;

 • Wmo 2015;

 • Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;

 • Uitvoeringsregeling Wmo 2015;

 • Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk 2018; en

 • Verordening maatschappelijk ondersteuning gemeente Katwijk 2022.

Bovenstaande definities zijn onverkort van toepassing. Bij conflicterende definities zijn definities uit een hoger op de voorgaande lijst genoemde wet of regeling leidend.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • Subsidieontvanger: Een rechtspersoon waaraan subsidie wordt verstrekt;

 • Onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een economische activiteit uitoefent;

 • Professioneel: waar beroepsmatig en betaald op grond van een dienstverband of overeenkomst werkzaamheden worden verricht (voor een organisatie);

 • Vrijwilligersorganisatie: een organisatie die (vrijwel) uitsluitend draait op de inzet van vrijwilligers.

 • Aantallenplafond: het maximaal aantal subsidieontvangers dat aanspraak kan maken op één beleidsopdracht.

Hoofdstuk 2 Aanvraag van de subsidie

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Het college verleent uitsluitend een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen die opschreven staan in de Maatschappelijke Agenda 2024-2028 ‘Met Elkaar’. Het college heeft met de Maatschappelijke Agenda (MAG) de te subsidiëren activiteiten binnen het sociaal domein ondergebracht in de volgende drie hoofdopgaven:

Opgave 1: Sterke, sociale en leefbare wijken.

Opgave 2: Opgroeien en ontwikkelen.

Opgave 3: Gezond en actief leven.

Beleidsopdrachten

Binnen de drie hoofdopgaven zijn meerdere beleidsopdrachten onderverdeeld. Subsidieaanvragers dienen hun aanvraag in, op basis van een beleidsopdracht. De beleidsopdrachten hebben verschillende looptijden. Het college maakt onderscheid tussen opdrachten met een looptijd van één, twee of vier jaar. Van welke looptijd sprake is, staat omschreven in de onderstaande tabel.

Opdracht

Looptijd

Opgave 1: Sterke, sociale en leefbare wijken

Mantelzorgondersteuning

4 jaar

Ondersteuning bij geldzorgen

4 jaar

Ontmoeting in de Wijk

Professioneel: 4 jaar

 

Vrijwillig: 2 jaar

Opgave 2: Opgroeien en ontwikkelen

Preventie en vroegsignalering jeugd en gezin

2 jaar

Jeugd en jongerenwerk

Professioneel: 4 jaar

 

Vrijwillig: 2 jaar

Opgave 3: Gezond en actief leven

Sport en bewegen

Professioneel: 4 jaar

 

Vrijwillig: 2 jaar

Gezonde leefstijl

2 jaar

Sociale veiligheid

2 jaar

Amateurkunsten

Professioneel: 2 jaar

 

Vrijwillig: 2 jaar

Deze beleidsopdrachten staan in Bijlage 1 verder uitgeschreven. De subsidieplafonds per opdracht worden jaarlijks gepubliceerd in een aanvullende publicatie op deze regeling.

Verlenging

Het college heeft de bevoegdheid om de subsidierelatie te verlengen, voor zover de subsidie-ontvangende partij hiermee instemt. Het college geeft hiertoe een verlengingsbeschikking af aan de betreffende partij. Een nieuwe aanvraag is in dat geval niet nodig. Over het moment van verantwoording wordt de betreffende partij in de verlengingsbeschikking geïnformeerd.

Subsidieregeling Initiatieven Maatschappelijke Agenda

Naast deze Subsidieregeling Initiatieven Maatschappelijke Agenda 2025 is er ook een Initiatievenregeling Maatschappelijke Agenda. De Subsidieregeling Initiatieven Maatschappelijke Agenda 2025 is het hele jaar open voor aanvragen tot €10.000. Hier staat meer informatie over de Initiatievenregeling Maatschappelijke Agenda.

De regels die omschreven staan in de Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda gelden expliciet niet voor de Initiatievenregeling Maatschappelijke Agenda. Binnen de Initiatievenregeling Maatschappelijke Agenda worden geen subsidies verleend voor activiteiten van aanvragen die binnen de Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda zijn geweigerd.

Artikel 3 Voorwaarden subsidieaanvraag

Aanvragers kunnen per beleidsopdracht één aanvraag indienen. Eén aanvraag kan betrekking hebben op meerdere activiteiten. Als een aanvrager toch meerdere aanvragen per beleidsopdracht indient, wordt de eerst ingediende aanvraag beoordeeld.

De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend bij het college via het betreffende aanvraagformulier op de website van de gemeente www.katwijk.nl/subsidies.

 • 2.

  Bij een aanvraag onder de € 25.000 per jaar levert de aanvrager de volgende documenten aan:

  • Aanbiedingsbrief met rechtsgeldige ondertekening

  • Een plan van aanpak bestaande uit:

   • Activiteitenplan

   • Balans van het meest recente boekjaar (incl. eigen middelen en reserve)

   • Een begroting van de activiteiten

 • 3.

  Bij een aanvraag gelijk aan- of boven de € 25.000 per jaar levert de aanvrager de volgende documenten aan:

  • Aanbiedingsbrief met rechtsgeldige ondertekening

  • Een plan van aanpak bestaande uit:

   • Activiteitenplan

   • Balans van het meest recente boekjaar

   • Een dekkingsplan

   • Een begroting van de activiteiten

 • 4.

  Als de aanvrager een ondernemer1 is (aanvullend):

  • Een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • Een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).

Artikel 4 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 6, lid 1 ASV 2018.

 • 1.

  In een aanvullende publicatie op deze subsidieregeling wordt de aanvraagtermijn gepubliceerd.

 • 2.

  Aanvragen die tenminste twee weken voor de uiterste indieningsdatum zijn ontvangen, worden beoordeeld op volledigheid. De subsidieontvanger krijgt éénmalig de gelegenheid zijn daarbij gebleken onvolledige aanvraag aan te vullen vóór de uiterste indieningsdatum.

 • 3.

  Aanvragen die korter dan twee weken voor de uiterste indieningsdatum worden ingediend en die onvolledig zijn, worden geweigerd.

 • 4.

  Aanvragen die niet op tijd zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Hoofdstuk 3 Verdelen van subsidiegelden

Artikel 5 Bekendmaking hoogte subsidieplafonds en indexaties

Op dit artikel is expliciet artikel 3, lid 1 van de ASV 2018 van toepassing.

 • 1.

  In het geval dat een subsidieplafond is vastgesteld, maakt het college uiterlijk acht weken voorafgaand aan de uiterste indieningsdatum in een aanvulling op deze regeling bekend:

  • a.

   Voor welke beleidsopdrachten subsidie kan worden aangevraagd;

  • b.

   Wat het subsidieplafond is per beleidsopdracht;

  • c.

   Welke (eventuele) percentages van loon- en prijsindexaties van toepassing zijn.

Artikel 6 Verdeelregels subsidie

 • 1. De subsidie wordt volgens een ‘tender’- systeem verdeeld:

  • a.

   Aanvragen die tijdig zijn ingediend worden op basis van kwalitatieve criteria gerangschikt op basis van punten (zie Bijlage 2: Toetsingskader);

  • b.

   Tijdens de beoordelingsprocedure kunnen aanvragen niet worden gewijzigd of samengevoegd.

  • c.

   Aanvragen met 45 punten of minder zijn onvoldoende en worden altijd geweigerd;

  • d.

   Wanneer een lagere rangschikking leidt tot weigering vanwege het overschrijden van het subsidieplafond, motiveert het college waarom de aanvraag een lage rangschikking krijgt;

  • e.

   Wanneer een subsidie niet volledig verleend kan worden als gevolg van het bereiken van het subsidieplafond, dan vindt verlening plaats ter hoogte van het nog beschikbare bedrag of gaat het college met de aanvrager in gesprek over aanpassing van het activiteitenplan;

  • f.

   Wanneer meerdere aanvragen een gelijke hoeveelheid punten behalen en daarmee door toekenning het plafond wordt overschreden, wordt subsidie verleend op basis van een loting door een notaris. Van de loting wordt een proces-verbaal/akte opgemaakt;

 • 2. Bij het verdelen van subsidies kan een aantallenplafond gehanteerd worden.

  • a.

   Met een aantallenplafond wordt weergegeven aan hoeveel partijen maximaal subsidie kan worden verleend, los van de vraag of het subsidieplafond is bereikt.

  • b.

   In bijzondere gevallen kan het college besluiten het aantallen plafond te overstijgen. Dit kan alleen wanneer het aantal aanvragen het aantallenplafond overstijgt, maar niet het gesloten plafondbedrag.

Meer informatie over de beoordeling van subsidies staat beschreven in Bijlage 2 ‘Toetsingskader’.

Artikel 7 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie, uiterlijk op 30 november van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Een subsidie kan worden geweigerd op basis van Algemene wet bestuursrecht of de ASV 2018. Daarnaast kan een subsidie op grond van deze regeling worden geweigerd:

 • 1.

  Als niet is voldaan aan de voorwaarden of de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie;

 • 2.

  Als de financiële middelen van de aanvrager, inclusief de aangevraagde subsidie, onvoldoende lijken om de te subsidiëren activiteit(en) uit te voeren;

 • 3.

  Als het activiteiten betreft die niet plaatsvinden in de gemeente Katwijk;

 • 4.

  Als het exploitatielasten van een organisatie betreft die niet kunnen worden toegerekend aan de activiteiten;

 • 5.

  De aanvraag en activiteiten zijn kostenefficiënt. Wanneer de activiteit naar het oordeel van het college met minder geld dan aangevraagd kan worden uitgevoerd, kan het college een lager subsidiebedrag verlenen of de subsidie weigeren;

 • 6.

  Als het activiteiten betreft die al volledig wordt gesubsidieerd vanuit een andere subsidie van de gemeente Katwijk;

 • 7.

  Als de aanvraag niet voldoet aan de Subsidieregeling reserves en eigen vermogen gemeente Katwijk 2014.

 • 8.

  Als de aanvragen van verschillende partijen op inhoud en wat doelgroep betreft in grote mate gelijk aan elkaar zijn. Subsidie wordt dan toegekend aan de aanvraag met het hoogste aantal behaalde punten. De andere aanvraag wordt dan geweigerd.

Artikel 9 Accounthoudergesprekken

 • 1. Accounthoudergesprekken gaan over de algehele voortgang, tussentijdse resultaten en eventuele knelpunten.

 • 2. Accounthoudergesprekken zijn geen onderdeel van (tussentijdse) verantwoording binnen deze regeling.

 • 3. Op verzoek van de gemeente of van de subsidieontvanger kunnen accounthoudergesprekken altijd plaatsvinden.

Artikel 10 Verantwoording van de subsidie

Naast de in artikel 10, 11, 13 en 14 ASV 2018, geldt het onderstaande.

 • 1.

  Subsidies met een totale waarde tot en met €5.000

  • a.

   Worden direct vastgesteld door het college;

 • 2.

  (Meerjarige) subsidies boven de €5.000:

  • a.

   Meerjarige subsidies worden jaarlijks, tussentijds verantwoord maar niet tussentijds vastgesteld.

  • b.

   Bij meerjarige subsidies is de subsidieontvanger vrij om binnen de subsidie-jaarschijven met budgetten van dezelfde beleidsopdracht te schuiven. De subsidieontvanger heeft het recht om de subsidiegelden naar eigen inzicht te verdelen over de gehele subsidieperiode. Dit moet specifiek zichtbaar worden gemaakt in de jaarlijkse tussentijdse verantwoording.

  • c.

   Deze tussentijdse verantwoording bestaat uit:

   • i.

    Inhoudelijke verantwoording n.a.v. het activiteitenplan;

   • ii.

    Financiële verantwoording n.a.v. de balans, het (eventuele) dekkingsplan en de begroting.

Artikel 11 Vaststelling van de subsidie

Naast de in artikel 10, 11, 13 en 14 ASV 2018, geldt het onderstaande.

 • 1.

  Het college verleent een subsidie via een beschikking op de aanvraag. In deze beschikking:

  • a.

   Benoemt het college of het een voorschot uitbetaald;

  • b.

   Kan het college aanvullende voorwaarden opnemen over de verantwoording;

  • c.

   Is opgenomen wanneer de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling indien.

 • 2.

  Subsidies met een waarde van €5.000:

  • a.

   Worden direct vastgesteld door het college;

  • b.

   Worden met voorschot verstrekt ter hoogte van het verleende subsidiebedrag.

 • 3.

  (Meerjarige) subsidies boven de €5.000:

  • a.

   Worden wel tussentijds verantwoord maar niet tussentijds vastgesteld, in afwijking van de ASV 2018 artikel 13, lid 1 en artikel 14, lid 1;

  • b.

   Worden vastgesteld aan het einde van de looptijd van de beschikking.

  • c.

   Voor de vaststelling dient de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling in bij het college;

   • i.

    Uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend.

   • ii.

    De aanvraag tot vaststelling bevat:

    • 1.

     Inhoudelijke verantwoording n.a.v. het activiteitenplan;

    • 2.

     Financiële verantwoording n.a.v. het (eventuele) dekkingsplan, de begroting met de daadwerkelijk gemaakte kosten en een financieel verslag (jaarrekening).

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Aanhaling

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda. De subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 13 Bijlagen

Bijlage 1: (1 t/m 9): Beleidsopdrachten

Bijlage 2: Toetsingskader

Bijlage 1: Beleidsopdrachten

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht Mantelzorgondersteuning: Steunpunt-Expertisecentrum Mantelzorg

Inleiding

 

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 1.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 2.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 3.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

 

Hoofdopgave

Sterke, sociale en leefbare wijken

Leven in sterke, sociale en leefbare wijken bevordert de sociale samenhang, gaat eenzaamheid tegen en zorgt ervoor dat inwoners zich kunnen ontwikkelen. Daarmee hebben sterke, sociale en leefbare wijken verschillende kanten. We willen graag dat mensen basisvaardigheden beheersen, genoeg inkomen hebben en voor zichzelf en anderen zorgen. Daarnaast gaat het in deze wijken ook over culturele ontwikkeling, omdat dit gezondheid en algemeen welbevinden bevordert. Sterke, sociale en leefbare wijken gaat tot slot over goed met elkaar omgaan en elkaar accepteren. Binnen deze opgave streven we naar een lokale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

 

Achtergrondinformatie

Maatschappelijk doel opdracht

Het doel van deze opdracht is om een sterk mantelzorgondersteuningspunt te bieden. Dit mantelzorgondersteuningspunt moet overbelasting van mantelzorgen verminderen en voorkomen. Inwoners die te maken krijgen met mantelzorgtaken kunnen laagdrempelig informatie en ondersteuning bij dit punt krijgen. Indien nodig worden mantelzorgers doorverwezen naar andere vormen van ondersteuning, waar oog is voor de behoeften van de mantelzorgers.

Mantelzorgondersteuning en informatievoorziening aan mantelzorgers wordt toegankelijk gemaakt en sluit aan bij de behoeftes van de mantelzorgers zelf.

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

In Katwijk zijn er ongeveer 1550 geregistreerde mantelzorgers van 21 jaar en ouder. Dit aantal is rond de 10% van de daadwerkelijke aantallen mantelzorgers binnen de gemeente. Daarnaast zijn er 99 geregistreerde jonge mantelzorgers in beeld, de leeftijden variëren tussen de 8 en 21 jaar.

Voor zowel volwassen mantelzorgers, mantelouders, als jonge mantelzorgers is er aanbod van hulp en ondersteuning. Deze hulp bestaat o.a. uit het geven van informatie die bij de specifieke situatie past, ondersteuning, advies en/of begeleiding. Denk hierbij aan geschikte cursussen gericht op preventie, trainingen, inloopspreekuren met een mantelzorgmakelaar en het op tijd doorverwijzen naar meer professionele hulp en ondersteuning. Om ondersteuning beter inzichtelijk te maken is een sociale kaart mantelzorgondersteuning beschikbaar.

Daarnaast is er de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten om informatie en ervaringen met elkaar te delen, denk hierbij aan bijvoorbeeld het Alzheimercafé en lotgenotenbijeenkomsten.

In 2023 heeft de gemeente een behoefteonderzoek onder mantelzorgers uit laten voeren. De uitkomsten van het onderzoek geven een beeld van wat leeft onder mantelzorgers. De feedback en verbeterpunten zijn verwerkt in de uitvoeringsagenda mantelzorgondersteuning.

Tot slot wordt jaarlijks een landelijke week van de Mantelzorg georganiseerd waar Katwijkse organisaties lokaal invulling aan geven.

Jonge mantelzorgers hebben andere hulp nodig, zij hebben een eigen specifiek gericht ondersteunend aanbod. In overleg met de jonge mantelzorgers is er een aanbod vastgesteld.

Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een mantelzorgwaardering.

Toekomstige ontwikkelingen

(Kwetsbare) inwoners wonen langer thuis, ook als ze ouder zijn en hulp nodig hebben. Dit komt onder andere door de vergrijzing en meer zorg buiten het ziekenhuis of de zorginstelling. Inwoners worden sneller naar huis gestuurd, en minder snel vanuit huis naar een zorginstelling. Daarbij wordt meer beroep gedaan op zorg en ondersteuning, zowel van mensen in de buurt als professionals.

Mantelzorg, het zijn van een goede buur en het hebben van een (sociaal) netwerk worden steeds belangrijker. Terwijl de verwachting is dat het aantal mantelzorgers in de toekomst juist zal gaan afnemen door de vergrijzing en het langer thuis wonen. Deze zaken hebben als mogelijk gevolg dat de druk en overbelasting voor de mantelzorgers zal gaan toenemen.

Veel mantelzorgers werken. Zij zijn op zoek naar een manier om werk en zorg meer in balans te krijgen. Hier ligt ook voor werkgevers een taak. Zij hebben goede informatie nodig om zich op de toekomst voor te bereiden, zodat werknemers hun zorgtaken kunnen combineren met hun werk.

Kortom: de druk op de mantelzorgers verlichten, is een maatschappelijke taak waar iedereen in Nederland voor staat. Regionale samenwerking kost tijd. Daarbij moet rekening gehouden worden met de capaciteit van regionale partijen. Het prioriteren en faseren van de diverse onderdelen van mantelzorgondersteuning is hierbij noodzakelijk.

De opdracht mantelzorgondersteuning is er dan ook continu in ontwikkeling is. Zo is binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorg Akkoord speciale aandacht voor mantelzorgers.

Acties gericht op het verbeteren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg worden integraal opgepakt en zijn vastgelegd in de uitvoeringsagenda.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

De inhoud van deze opdracht wordt vormgegeven door onderstaande punten:

 • 1.

  Passende, op de persoon gerichte ondersteuning bieden om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. (denk aan bv. inzet mantelzorgmakelaar).

 • 2.

  Er wordt maatwerkgerichte informatie en onafhankelijk advies gegeven.

 • 3.

  Een samenhangend aanbod van diensten, activiteiten en producten realiseren voor mantelzorgers, mantelouders én jonge mantelzorgers.

 • 4.

  Relevante informatie is goed vindbaar en toegankelijk beschikbaar, zowel online als offline. Dit i.s.m. de gemeente en het platform van Herberg Thuis.

 • 5.

  Er wordt gewerkt aan inclusieve ondersteuning (denk aan mantelouders, werkende mantelzorgers, mantelzorgers met een migratieachtergrond, jonge mantelzorgers).

 • 6.

  Regionale samenwerking bevorderen zodat er een breed informatienetwerk ontstaat.

 • 7.

  Professionaliseren van het mantelzorgsteunpunt voor zowel mantelzorgers, werkgevers als professionals.

 • 8.

  De punten uit het behoefteonderzoek van 2023 en de uitvoeringsagenda zijn leidend in de verdere doorontwikkeling van het ondersteuningsaanbod.

 • 9.

  De subsidieontvanger werkt samen met de gemeente aan de uitvoering van de in de uitvoeringsagenda gestelde doelen en acties.

Doelgroep

Mantelzorgers van alle leeftijden

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

 • Mantelzorgers, werkgevers, het onderwijs en professionals weten de juiste weg te vinden voor ondersteuning, advies en informatie.

 • Overbelasting van mantelzorgers wordt verminderd of voorkomen door een samenhangend aanbod van diensten, producten en activiteiten.

 • We hebben duidelijk in beeld wie de jonge mantelzorgers zijn en wat zij aan ondersteuning nodig hebben. Zo kan het juiste netwerk worden ingezet.

 • Vergroten van het informele netwerk in de buurt of wijk van de mantelzorger.

 • Bewustzijn vergroten bij werkgevers, scholen, sportclubs en welzijnsverenigingen over de rol van mantelzorger en wat dit betekent voor een volwassenen en jongeren.

 • We weten wat de regionale ontwikkelingen zijn met betrekking tot mantelzorgondersteuning. Dit is belangrijk omdat mantelzorgers (jong en oud) niet alleen gebonden zijn aan de gemeentelijke grenzen. Zij werken en studeren ook buiten de gemeentegrenzen van Katwijk.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

Jonge mantelzorgers ondersteunen vergt een andere werkwijze en aanpak dan volwassen mantelzorgers ondersteunen. Voor jonge mantelzorgers spelen school en sport een belangrijke rol om te kunnen ontspannen. Scholen kunnen faciliterend zijn. Bijvoorbeeld in het bieden van een rustige plek voor huiswerk. Meer bewustwording en erkenning van jonge mantelzorgers draagt bij aan een leven in balans voor deze jongeren.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale Acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

Respijtzorg (vervangende zorg door professionals) en (planbaar) kortdurend verblijf zijn geen onderdeel binnen deze opdracht. Deze onderwerpen vallen onder de Wmo en worden ook regionaal doorontwikkeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken omtrent respijtzorg.

Kaders

Landelijk

CBS, Movisie, Mezzo, VWS-programma Langer thuis/ Zorg en Ondersteuning thuis, Integraal Zorg Akkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord, Wmo 2015, Wlz en de Jeugdwet

Gemeentelijk

Verordening Wmo, beleidsregels Wmo, MAG, Plan van Aanpak GALA, Uitvoeringsagenda Mantelzorgondersteuning en Respijtzorg 2023-2026

Budgettair

€317.643,

Doorlooptijd

4 jaar

Aantal subsidieontvangers.

Professioneel aanbod: één subsidieontvanger

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht Ondersteuning bij geldzorgen en/of schulden

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 4.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 5.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 6.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Sterke, sociale en leefbare wijken

Leven in sterke, sociale en leefbare wijken bevordert de sociale samenhang, gaat eenzaamheid tegen en zorgt ervoor dat inwoners zich kunnen ontwikkelen. Daarmee hebben sterke, sociale en leefbare wijken verschillende kanten. We willen graag dat mensen basisvaardigheden beheersen, genoeg inkomen hebben en voor zichzelf en anderen zorgen. Daarnaast gaat het in deze wijken ook over culturele ontwikkeling, omdat dit gezondheid en algemeen welbevinden bevordert. Sterke, sociale en leefbare wijken gaat tot slot over goed met elkaar omgaan en elkaar accepteren. Binnen deze opgave streven we naar een lokale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Geldzorgen en/of het hebben van schulden kan iedereen overkomen. Ook in de gemeente Katwijk hebben inwoners te maken met geldzorgen, (problematische) schulden of leven inwoners rondom de armoedegrens. O.a. door de corona-, energie en wooncrisis is het aantal inwoners dat moeite heeft met rondkomen toegenomen en staat de bestaanszekerheid onder druk.

Het aantal volwassenen (19-64 jaar) dat aangeeft enige of grote moeite te hebben om rond te komen ligt in Katwijk in 2022 op 20%. In 2022 geeft 9% van de 65-plussers aan enige of grote moeite te hebben om rond te komen. 4,5% van de inwoners van Katwijk komt rond van een inkomen onder de armoedegrens. Deze inwoners ervaren stress, eenzaamheid en uitsluiting. Het aantal inwoners met financiële- en betalingsproblemen is in de afgelopen periode gestegen. Naar schatting heeft ongeveer de helft van de mensen met betalingsachterstanden ook moeite met lezen en schrijven. Daarnaast zien we dat een deel van de inwoners om verschillende redenen geen gebruik maakt van bestaande regelingen.

Inwoners die moeite hebben met het regelen van hun financiën, kunnen daarbij laagdrempelige financiële en administratieve hulp gebruiken. Dit betekent hulp op het gebied van geld (o.a. administratie), in combinatie met professionele hulp. Omdat mensen zich schamen voor hun geldproblemen is de drempel om hulp te vragen vaak groot.

Katwijk kent inwoners met diepe schulden. Zij kunnen een beroep doen op het Budget Informatie Punt (BIP) voor het regelen van de schulden. Een schuldentraject is vaak lang en zwaar. Het valt daarom niet mee om zo’n traject vol te houden, omdat er veel wettelijke regels zijn waaraan je moet voldoen. In Katwijk zijn er vrijwilligers die deze inwoners hierbij helpen.

Toekomstige ontwikkelingen

Het aantal huishoudens in armoede daalt de laatste jaren, ondanks de stijging van de energieprijzen in de afgelopen jaren. Dit komt door de tijdelijke steunmaatregelen (o.a. energietoeslag en prijsplafond) en structurele maatregelen (verhoging minimumloon, huurtoeslag) vanuit het Rijk. Tegelijkertijd krijgen we ook signalen vanuit maatschappelijke organisaties dat er meer inwoners aankloppen voor hulp- en ondersteuning op het gebied van geldzorgen en/of schulden. De vraag is vaker complex en financiële zorgen staan niet op zichzelf. In de toekomst wordt verwacht dat steeds meer inwoners ondersteuning bij geldproblemen en (problematische) schulden nodig hebben. Vrijwillige ondersteuning biedt uitkomst.

Oudere mensen die langer zelfstandig wonen, zullen vaker hulp nodig hebben bij het (digitaal) regelen van geldzaken en hun administratie.

Daarnaast zien we voor de toekomst een ontwikkeling naar meer digitalisering, bijvoorbeeld door de komst van digitaal bankieren, betaalapps en rekeningen die via de mail verstuurd worden. Door de toenemende complexiteit van de samenleving kan niet iedereen deze ontwikkelingen bijbenen en zich zelfstandig redden. Dit geldt voor zowel jong als oud.

Bij het bestrijden van geldzorgen, armoede en schulden gaat het om vertrouwen, het bespreekbaar maken van het onderwerp, het signaleren van de problematiek en het bieden van de juiste hulp en ondersteuning per inwoner. Hierbij is aandacht voor huishoudens met kinderen, die opgroeien in armoede.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

Om de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden wordt de nadruk in deze opdracht gelegd op verschillende trajecten en verschillende groepen binnen de gemeente Katwijk. Elke inwoner is anders en heeft andere hulp nodig. Het bereiken van alle doelgroepen (jong/oud, autochtoon/allochtoon etc.) is van belang bij de ondersteuning en de aanpak van geldzorgen.

De opdracht bestaat uit:

 • 1.

  Bieden van administratieve en financiële ondersteuning (individueel)

  We willen inwoners op een laagdrempelige manier helpen bij het omgaan met geld en het verzorgen van administratie. Dit kan gaan om:

  • Advies

  • Hulp bij het gebruik van tools zoals Geldfit of de Geldplannen van Startpunt Geldzaken

  • Hulp bij het aanvragen van regelingen of het organiseren van inloopspreekuren/voorlichting.

 • Zo willen we inwoners helpen om uit de geldzorgen te komen en hun financiële situatie beter te maken. Ook willen we hen helpen om geld over te houden of op een slimme manier te sparen, zodat er een buffer is bij (bijvoorbeeld) financiële tegenslagen. We willen inwoners helpen om hun geldzaken op orde te brengen om financieel zelfredzaam te zijn. We kijken daarbij niet alleen naar de financiële situatie. We hebben ook oog voor andere oorzaken, zoals het hebben van onvoldoende financiële vaardigheden, laaggeletterdheid of een licht verstandelijke beperking.

  We weten dat de doelgroep lastig te bereiken is. Schaamte en taboe speelt bij de doelgroep een grote rol. Om deze inwoners toch te kunnen bereiken en te zorgen dat ze weg naar de hulpinstanties weten te vinden, is een onderdeel van de uitvraag een aanpak om de doelgroep te bereiken.

  Binnen Katwijk bestaan meer voorzieningen om inwoners met geldzorgen en/of schulden individueel te ondersteunen. Het is belangrijk om hierin de samenwerking te zoeken en afspraken te maken over signalering en doorverwijzing van en naar ondersteuning. Uitgangspunt is dat de ondersteuning die wordt ingezet zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig is.

 • 2.

  Bieden van begeleiding en coaching tijdens schuldentrajecten (individueel)

  Bij problematische (langdurige) schulden, is er een oplossing via het BIP, oftewel het Budget Informatie Punt. Deze instantie kan het traject van de Schuldhulpverlening inzetten, waarbij de hulpvrager wekelijks een bedrag krijgt om van rond te komen. Deze trajecten duren lang en zijn taai om vol te houden. Voor sommige mensen is het belangrijk dat ze hierin worden begeleid. Dit kan via de professionele weg (coaching op indicatie), of via het Wijkteam (algemeen maatschappelijk werk) voor de kwetsbare mensen met meerdere problemen. Maar vaker kan een vrijwilliger, een maatje die met de inwoner meedenkt, hulp bieden. Hierbij kan gedacht worden aan (jongeren) schulphulpmaatjes die inwoners bijstaan en motiveren om het tamelijk zware traject vol te houden.

  Ondersteuning bieden of doorverwijzen naar de juiste hulp moet dicht om de inwoner gebeuren. Bij beide onderdelen (1 en 2) gaat het om ondersteuning door vrijwilligers in de wijk. Enige mate van professionalisering (bijvoorbeeld door cursussen) is hierbij wel noodzakelijk. Het gaat immers om een kwetsbare doelgroep. Ook is het belangrijk dat de vrijwilliger het netwerk kennen en weten wat mogelijk is in de schuldhulpverlening. De vrijwilligers moet bijvoorbeeld kunnen inschatten wanneer er meer of professionele hulp nodig is. Dit moet aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van een systeem van certificering.

Doelgroep

 • Inwoners van de gemeente Katwijk met geldproblemen en/of schulden

 • Inwoners die een traject bij het BIP volgen (specifiek voor opdrachtonderdeel 2)

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

De maatschappelijke effecten van de ondersteuning bij geldzorgen:

 • Meer inwoners ervaren regie over hun eigen leven

 • Minder mensen met (problematische) schulden

 • Minder uitval tijdens schuldtrajecten

 • Minder ongewenste maatschappelijke effecten (gezondheid, huiselijk geweld, sociaal isolement, opvoedingsproblemen)

 • Minder mensen leven in armoede

 • Meer mensen aan het werk

 • Meer mensen nemen deel en dragen bij aan de maatschappij

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

De hulpvragen op het gebied van geldzorgen en/of schulden komen uit de hele gemeente Katwijk. Het is van belang om de ondersteuning dichtbij de inwoner te organiseren. Om inwoners te bereiken vragen we de aanvrager om o.a. in te zetten op plekken waar inwoners komen. Hierbij kan de samenwerking gezocht worden met werkgevers, scholen, huisartsen, bibliotheken, buurthuizen, geboortezorg en het Wijkteam.

De toegang tot ondersteuning is vanaf 2020 ingericht vanuit het Wijkteam. Er is één toegang met één brede vraagverheldering aan het begin. Organisaties die inschrijven op deze opdracht werken samen en dicht tegen het Wijkteam aan.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

In deze opdracht gaat het om de ondersteuning aan inwoners van Katwijk die aanvullend is op de professionele ondersteuning (Wijkteam, maatwerkvoorzieningen, Budget Informatie Punt). Het gaat dus niet om de zware problematiek, dat is niet de primaire doelgroep. Maar wel aanbod om hierbij ondersteunend, signalerend en stabiliserend te zijn.

Kaders

Landelijk

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

Participatiewet (P-wet)

Gemeentelijk

Maatschappelijke Agenda

Algemene subsidieverordening gemeente Katwijk Coalitieakkoord

Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024 en Uitvoeringsagenda Armoede 2025-2028

Budgettair

€ 11.750

Doorlooptijd

4 jaar

Aantal subsidieontvangers

Eén subsidieontvanger

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht ontmoeten in de wijk en verenigingsondersteuning (professioneel)

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 1.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 2.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 3.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Sterke, sociale en leefbare wijken

Leven in sterke, sociale en leefbare wijken bevordert de sociale samenhang, gaat eenzaamheid tegen en zorgt ervoor dat inwoners zich kunnen ontwikkelen. Daarmee hebben sterke, sociale en leefbare wijken verschillende kanten. We willen graag dat mensen basisvaardigheden beheersen, genoeg inkomen hebben en voor zichzelf en anderen zorgen. Daarnaast gaat het in deze wijken ook over culturele ontwikkeling, omdat dit gezondheid en algemeen welbevinden bevordert. Sterke, sociale en leefbare wijken gaat tot slot over goed met elkaar omgaan en elkaar accepteren. Binnen deze opgave streven we naar een lokale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

De gemeente Katwijk heeft een rijk verenigingsleven en kent veel ontmoetingsmogelijkheden en vrijwilligersorganisaties die vormen van ontmoeting organiseren in verschillende wijken. Duizenden inwoners zijn vrijwillig actief bij verschillende organisaties, zoals kerken, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. De vrijwilligers zetten zich met heel hun hart in voor de Katwijkse gemeenschap. Zij leveren een flinke bijdrage aan het welzijn van onze Katwijkse inwoners.

Toekomstige ontwikkelingen

Het is de bedoeling dat de komende jaren ‘ontmoeten’ in alle wijken duurzaam tot leven gebracht wordt. Dit doen we door gebruik te maken van de methode community building. Hierbij worden nadrukkelijk rondom thema’s steungroepen gebouwd (community’s). Binnen de steungroepen zijn diverse partners en inwoners met elkaar verbonden. Professionals hebben een taak om verbindingen te maken en daarmee de steungroepen aan te jagen.

Op het gebied van vrijwilligerswerk staan we binnen de gemeente Katwijk voor uitdagingen. Dat komt door de volgende ontwikkelingen:

 • Nadruk op meer zelfredzaamheid;

 • De zorgvragen stijgen, meer mensen hebben zorg nodig;

 • De zorg- en ondersteuningsvragen worden ingewikkelder;

 • De vergrijzing zorgt voor een afname van vrijwilligers dit is door corona zichtbaar geworden;

 • De wet- en regelgeving rondom vrijwilligerswerk is ingewikkelder geworden; zo worden er aan vrijwilligerswerk een hoop eisen gesteld. En de takenpakketten van vrijwilligers zijn complexer en uitgebreider. Dit zorgt voor druk op de vrijwilliger;

 • Vrijwilligers zijn op zoek naar kortstondige en eenmalige activiteiten.

Deze ontwikkelingen maken het lastiger om enthousiaste en vitale vrijwilligers, binnen de gemeente Katwijk, te vinden en te houden. Verschillende organisaties laten weten dat er zorgen zijn over het feit dat er niet genoeg vrijwilligers binnen de vereniging zijn om de boel draaiende te houden. Deze zorg hangt samen met de trend dat, vooral jonge, vrijwilligers, zich niet meer voor lange tijd binden aan één organisatie. Jongeren maken nu eerder een keuze voor een bepaald type vrijwilligerswerk - dat ze bij meer organisaties kunnen doen. Het komt dus steeds vaker voor dat vrijwilligers zich voor eenmalige klussen of een korte periode op projectbasis willen inzetten. Dit betekent een uitdaging voor organisaties, die eraan gewend zijn dat vrijwilligers zich voor een lange periode toewijden en inzetten.

Door al deze ontwikkelingen zien we een beweging van verenigingen/organisaties die ervoor kiezen om professionele krachten in te zetten en geen gebruik te maken van de inzet van de vrijwilliger (dit noemen we ook wel de zogenoemde ‘verdringing van de vrijwilliger’). Dit betekent dat vrijwillige inzet minder wordt en dit vinden wij géén goede ontwikkeling. Doordat de samenleving complexer wordt, verwachten we dat de kwetsbare inwoners steeds kwetsbaarder worden en dat deze inwoners ook meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben om in de samenleving mee te kunnen doen. Activering en/of vrijwilligerswerk kan voor deze inwoners een uitkomst zijn om kleine stappen te zetten richting zelfredzaamheid. De begeleiding en ondersteuning van deze inwoners vraagt om meer specifieke kennis en inzicht van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Het accent van de deelopdracht vrijwilligersondersteuning zal in de komende jaren steeds meer komen liggen op de doorontwikkeling van het ondersteunen van vrijwilligers en verenigingen. Waarbij het ondersteunen en versterken van (jonge) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed afgebakend is en het matchen van vraag en aanbod gefaciliteerd wordt

Inhoud van de opdracht

De inhoud van deze opdracht bestaat uit twee deelopdrachten:

 • 1.

  Ontmoeten in de Wijk

  Een voor meerdere doelgroepen passend aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden wordt afgestemd op de vraag in de verschillende wijken. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat de verbinder, facilitator en aanjager is van ontmoeting in de wijk; een spin in het web tussen inwoners, maatschappelijk voorveld en gemeentelijke toegang. De partijen die ontmoeting bieden zijn van elkaar op de hoogte, werken samen (bijvoorbeeld door een -gedeeltelijk- gezamenlijk programmering) en zij kunnen de wijkbewoners wijzen op andere mogelijkheden die er in de wijk zijn. De subsidieontvanger geeft aan hoe het wijkgerichte werk vorm krijgt en hoe dit wordt uitgevoerd. Het is van belang dat in alle dorpskernen voldoende aanbod is, dat kan bijvoorbeeld zijn dat iedere dorpskern een huis van de wijk heeft of dat er dusdanig wordt samengewerkt met andere organisaties in de wijk, dat ontmoeting vanzelfsprekend is.

  Het is van belang dat de subsidieontvanger wijkgericht werkt. Dat wil zeggen dat ze hun inzet per wijk inrichten en dus ook per wijk hun inzet aanpassen op de lokale behoeftes en problemen. Specifiek betekent dat de kwetsbare wijken de meeste ondersteuning krijgen. Onder de kwetsbare wijken vallen Hoones, Cleijn Duin, Koestal, Molenwijk, Katwijk aan Zee en Centrum Noord (Rijnsburg). Daarbij gebruik makend van data op wijkniveau. Ook is het van belang dat de subsidieontvanger per wijk samenwerkt met relevante partners, zoals: Dunavie, wijkverenigingen, jeugd- en jongerenverenigingen, ouderenbonden, wijkregisseurs van de gemeente. Daar waar activiteiten voor bepaalde groepen niet tot stand komt vanuit de vrijwilligersorganisaties, springt de subsidieontvanger in en zorgt voor aanbod voor deze groepen.

  De subsidieontvanger zorgt ervoor dat er geen dubbel aanbod is met vrijwilligersorganisaties en ondersteunt de organisaties.

  Mensen met een beperking en/of sociaal psychische problematiek/GGZ achtergrond, kunnen net als andere wijkbewoners terecht bij de ontmoetingsmogelijkheden in de wijk.

  Het wijkteam heeft een signalerende functie en kan inwoners verwijzen naar de mogelijkheden in de wijk en/of aangeven dat er vanuit klanten behoefte is aan “nieuwe vormen” van ontmoeting. Dit geldt overigens voor alle wijkwerkers.

  De inschrijver faciliteert de ‘Doe-Mee-Weken’.

 • 2.

  Vrijwilligersondersteuning

  Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn cruciaal, ze vormen een belangrijke aanvulling op professionele organisaties en instanties. Daarom is het van belang dat vrijwilligers goed worden ondersteund, zodat ze het werk vol energie, met veel plezier en op de juiste manier kunnen doen. Ondersteuning betekent níet dat het werk wordt overgenomen. Het gaat erom dat vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers, waaronder jongeren, in hun kracht worden gezet en zelf de uitvoerende taken oppakken.

  De deel opdracht bestaat uit het ondersteunen en versterken van (jonge) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties (opdracht A), waarbij er ook een aanpak is voor de ondersteuning en versterking van kwetsbare inwoners als vrijwilliger (opdracht B).

  • A.

   Ondersteunen en versterken van (jonge) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Het is een uitdaging om over voldoende vitale vrijwilligers in de gemeente Katwijk te beschikken. Daarom willen we graag een zichtbaar en laagdrempelig ondersteuningspunt/ expertisecentrum, speciaal voor vrijwilligers en organisaties. Een ondersteuningspunt dat hen toerust, zonder taken over te nemen. Dit punt ondersteunt alle potentiële vrijwilligers, (minder zelfredzame) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties bij het organiseren, vinden en/of uitvoeren van de vrijwilligerstaken.

   Het betreft hier concreet: het promoten, adviseren en informeren van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De gemeente Katwijk wil dat het voor vrijwilligers en organisaties helder is waar en bij wie zij terecht kunnen voor advies, informatie of ondersteuning. Ook denken wij bij het ondersteunen en versterken van vrijwilligers aan het aanbieden of faciliteren van trainingen (bijvoorbeeld Niet-Pluis training, eenzaamheidstraining, signaleren van huiselijk geweld), intervisie, workshops en cursussen. De geboden ondersteuning biedt vrijwilligers de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen, door opleidingsmogelijkheden. Ook is er oog voor de overbelasting en het overvraagd zijn van de vrijwilliger. De (individuele) waardering van de vrijwilligers wordt uitgevoerd en past bij de behoeften van de vrijwilligers en organisaties.

   Naast het informeren en adviseren gaat het om het bemiddelen tussen vraag en aanbod van (jonge) vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Door zicht te hebben op de behoeften, interesses en mogelijkheden van de vrijwilliger en de vraag van de vrijwilligersorganisaties worden vraag en aanbod gematcht. Dit kan een langdurige samenwerking zijn, maar juist ook een eenmalige kortstondige match. Denk aan korte projecten zoals: ‘Doe plekken voor jongeren’, activiteiten en acties, de inzet bij NL-Doet, helpen bij een festival of op Burendag.

   De inschrijver weet of een match is gerealiseerd (warme overdracht), het aantal bemiddelingen en de tevredenheid van de vrijwilligers en de vrijwilligersorganisaties. Ook wanneer geen match is gerealiseerd of wanneer tussentijds afscheid van elkaar wordt genomen is er contact met de vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie, zodat de juiste nazorg wordt geleverd. In de inschrijving is terug te lezen hoe deze match wordt gerealiseerd, een digitaal platform moet onderdeel zijn van de beschrijving.

   Een voorwaarde in de opdracht is dat de inschrijver op de hoogte is van de sociale kaart van de gemeente Katwijk, de link weet te leggen tussen de verschillende organisaties en in goed contact staat met het wijkteam. Door deze link met het wijkteam worden zowel de vrijwilliger, de inwoner als de vrijwilligersorganisatie op tijd geholpen als blijkt dat de vrijwilliger de taken niet meer (helemaal) kan uitvoeren.

  • B.

   Ondersteuning van minder zelfredzame groepen Het ondersteunen en versterken van vrijwilligers betekent dat er aanbod is om de kwetsbare inwoner te ondersteunen en te versterken. Kwetsbare inwoners worden gestimuleerd om zich in te zetten voor de samenleving. Het naar vermogen meedoen leidt tot een gevoel van waardering en meerwaarde.

   Samen met de inwoner en de professional wordt er gekeken naar de mogelijkheden en de interesses van de vrijwilliger. Wat voor type werkzaamheden kunnen er gedaan worden? Gaat het om activerende werkzaamheden? Of om meer vrijwilligerswerk? Is er een individueel- of groepstraject mogelijk? Is er extra begeleiding nodig?

   Indien er sprake is van een vrijwilliger met beginnende dementie, wordt de vereniging ondersteunt op welke wijze zij het beste om kan gaan met deze vrijwilliger.

   Vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar een betaalde baan. Er is een vast aanspreekpunt en er is regelmatig contact met de vrijwilliger en organisatie, er is zicht op de (on)mogelijke ontwikkelingen van de vrijwilliger. Het nauwe contact met de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie is bij deze groep ontzettend belangrijk. Wanneer blijkt dat de vrijwilliger een stapje kan maken zorgt het ondersteuningspunt, samen met de samenwerkingspartners, voor een passende vervolgplek.

   Het is ook mogelijk dat de vrijwilliger langdurig dezelfde werkzaamheden doet, omdat dit het meest passend is. De ontwikkeling is voor elke vrijwilliger verschillend.

   De subsidieontvanger heeft zicht op de doelgroep en heeft een duidelijk beeld hoe zij een bijdrage leveren aan het ontmoeten in de wijk en/of hoe (kwetsbare) vrijwilligers ondersteund en begeleid kunnen worden. Ook weet de inschrijver hoe de sociale kaart van de gemeente Katwijk eruitziet en hoe de verbinding tussen organisaties tot stand komt. Van belang in deze opdracht is de samenwerking en afstemming met verschillende maatschappelijke organisaties, de gemeente en Provalu.

Doelgroep

 • Inwoners van Katwijk in het algemeen;

 • Kwetsbare inwoners in het bijzonder;

 • Alle vrijwilligers;

 • Toekomstige vrijwilligers;

 • Vrijwilligersorganisaties;

 • Jongeren;

 • Scholen;

 • Jeugd- en jongerenwerk;

 • Verenigingen;

 • Ondernemers;

 • Organisaties en bedrijven.

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

Voor ontmoeten in de wijk:

 • Ontmoeting bevorderen ter voorkoming van eenzaamheid.

 • Ontmoeting om de sociale interactie in de wijken te versterken (we willen graag dat de mensen met elkaar in de wijken met contact komen).

 • Betrekken van jongeren.

 • Ontmoeting tussen verschillende achtergronden bevorderen.

 • Aansluiting op de wijk met de verschillende doelgroepen die er wonen (doelgroepen integreren).

 • Positieve ontwikkelingen binnen kwetsbare wijken vallen Hoones, Cleijn Duin, Koestal, Molenwijk, Katwijk aan Zee en Centrum Noord (Rijnsburg).

 • Bevorderen van de zelfredzaamheid.

 • Inzetten op interventies gericht op zingeving. Denk aan de inzet van kunst en cultuur als middel om eenzaamheid tegen te gaan en verbinding met de buurt te bevorderen

 • Faciliteren van de ‘Doe-Mee-Weken’.

Voor vrijwilligersondersteuning:

 • Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties weten waar ze terecht kunnen voor ondersteuning.

 • Hulpvraag en aanbod sluiten op elkaar aan.

 • Meer inwoners nemen deel en dragen bij aan de maatschappij.

 • Het informele netwerk in de gemeente Katwijk wordt versterkt.

 • Verenigingen weten hoe ze om moeten gaan met de (jonge) vrijwilliger.

 • Vrijwilligers zijn vitaal en voelen zich gewaardeerd.

 • De zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners die zich vrijwillig inzetten wordt vergroot.

 • De basisvaardigheden van kwetsbare inwoners worden ontwikkeld.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

De behoefte/vraag naar ontmoeting in de wijk verschilt en wordt per wijk verschillend ingevuld. Zo is er in de ene wijk sprake zijn van het door ontwikkelen van centrale ontmoetingsplekken (zoals het Huis van de Buurt Zwanenburg in Katwijk aan Zee). Terwijl in een andere wijk behoefte is aan een netwerk van ontmoetingsplekken.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze samen op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

 • Verenigingsondersteuning in het kader van stimulering van sport en bewegen en arbeidsmatige dagbesteding vallen buiten deze opdracht.

 • De inzet en coördinatie van vrijwilligers opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne vallen buiten deze opdracht.

Kaders

Landelijk

Wmo 2015, VWS ‘Een tegen Eenzaamheid’.

Gemeentelijk

Maatschappelijke Agenda (MAG)

Budgettair

€864.732,83

Doorlooptijd

4 jaar

Aantal subsidieontvangers

Eén subsidieontvanger

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht ontmoeten in de wijk (vrijwillig)

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 1.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 2.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 3.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Sterke, sociale en leefbare wijken

Leven in sterke, sociale en leefbare wijken bevordert de sociale samenhang, gaat eenzaamheid tegen en zorgt ervoor dat inwoners zich kunnen ontwikkelen. Daarmee hebben sterke, sociale en leefbare wijken verschillende kanten. We willen graag dat mensen basisvaardigheden beheersen, genoeg inkomen hebben en voor zichzelf en anderen zorgen. Daarnaast gaat het in deze wijken ook over culturele ontwikkeling, omdat dit gezondheid en algemeen welbevinden bevordert. Sterke, sociale en leefbare wijken gaat tot slot over goed met elkaar omgaan en elkaar accepteren. Binnen deze opgave streven we naar een lokale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Katwijk kent veel ontmoetings-(mogelijkheden) en (vrijwilligers) organisaties (sport, zorg en welzijn) die verschillende vormen van ontmoeting organiseren in de verschillende wijken.

In de Hoornes is het thema ‘ontmoeting in de wijk’ duurzaam tot leven gebracht. Via het project Hoornes Samen In Beweging (HSIB) vindt afstemming en sturing plaats op de verschillende inspanningen die bijdragen aan ontmoeting.

Naast de onderlinge ontmoeting binnen de wijk wonen (kwetsbare) mensen langer thuis, ook als ze ouder zijn en hulp nodig hebben. Dit komt onder andere door de vergrijzing en meer zorg buiten het ziekenhuis of de zorginstelling. Zo wordt men sneller naar huis gestuurd en minder snel opgenomen in een zorginstelling. Eenzaamheid en isolatie zijn gevolg hiervan, naast dat ze zich steeds minder vitaal voelen. Hierdoor wordt meer beroep gedaan op zorg en ondersteuning, zowel van mensen in de buurt als professionals. Mantelzorg, het zijn van een goede buur en het hebben van een netwerk wordt steeds belangrijker. In Katwijk zijn veel verenigingen en kerken actief die zich met verschillende vormen van “burenhulp” bezighouden.

Toekomstige ontwikkelingen

Het is de bedoeling dat de komende jaren ontmoeten in alle wijken duurzaam tot leven gebracht wordt. Dit met gebruikmaking van de methode communitybuilding. Hierbij worden nadrukkelijk rondom thema’s steungroepen gebouwd (community’s). Binnen de steungroepen zijn diverse partners en inwoners met elkaar verbonden. Professionals hebben de taak om verbindingen te maken en daarmee de steungroepen aan te jagen.

Burenhulp en ondersteuning werken het best als ze op de schaal van de wijken en buurten wordt georganiseerd.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

Deze opdracht bestaat uit twee deelopdrachten.

 • 1.

  algemeen aanbod voor ontmoeting in de wijk: 

  Creëer een voor meerdere doelgroepen passend aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden. Dit aanbod is afgestemd op de vraag in de verschillende wijken. De partijen die ontmoeting bieden zijn van elkaar op de hoogte, werken samen (bijvoorbeeld door een - gedeeltelijk - gezamenlijke programmering) en kunnen de wijkbewoners wijzen op andere mogelijkheden die er in de wijk zijn.

  Mensen met een beperking en/of sociaal psychische problematiek /GGZ achtergrond kunnen net als andere wijkbewoners en met andere wijkbewoners terecht bij de ontmoetingsmogelijkheden in de wijk.

 • 2.

  Burenhulp

  Met burenhulpen bedoelen we hand en spandiensten voor kwetsbare inwoners (vaak met geen of een klein sociaal netwerk) van Katwijk die langer zelfstandig (thuis) moeten wonen. De inwoners weten waar en hoe ze de “burenhulp” kunnen regelen. De verenigingen en organisaties die “burenhulp” organiseren, weten van elkaars bestaan en aanbod en werken daarin met elkaar samen.

  De opdracht bestaat uit 2 onderdelen, namelijk:

  • 1.

   Het aanjagen en regisseren van de burenhulp (waaronder de bekendheid ervan verbeteren). Ook het stimuleren van “nieuwe” (burenhulp)initiatieven valt hieronder.

  • 2.

   Het uitvoeren van de burenhulp

Doelgroep

 • Inwoners van Katwijk in het algemeen;

 • Kwetsbare wijken - Hoones, Cleijn Duin, Koestal, Molenwijk, Katwijk aan Zee en Centrum Noord (Rijnsburg) - specifiek.

 • Kwetsbare inwoners in het bijzonder;

 • Ouderen en inwoners met een beperking die langer zelfstandig thuis moeten/kunnen blijven wonen. Het gaat hier uitdrukkelijk niet alleen om ouderen/senioren maar ook om ouders, volwassenen en jeugd.

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

 • Ontmoeting bevorderen ter voorkoming van eenzaamheid.

 • Verminderen kosten specialistische hulp en ondersteuning.

 • Gevoel van geborgenheid en verantwoordelijkheid voor de wijk vergroten.

 • Sociale interactie in de wijken te versterken. We willen graag dat inwoners in de wijken met elkaar in contact komen. Zo versterken zij het sociale netwerk en de eigen kracht.

 • Ontmoeting tussen verschillende achtergronden bevorderen.

 • Aansluiting van de wijk met de verschillende doelgroepen die er wonen (doelgroepen integreren).

 • Bevorderen van de zelfredzaamheid.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

De behoefte/vraag naar ontmoeting in de wijk verschilt per wijk en zal dus ook per wijk verschillend ingevuld worden. Zo zal er in de ene wijk sprake zijn van het door ontwikkelen van centrale ontmoetingsplekken (zoals het Huis van de Buurt Zwanenburg in Katwijk aan Zee). Terwijl in een andere wijk behoefte is aan een netwerk van ontmoetingsplekken.

Niet iedere buurt of wijk heeft dezelfde vraag met betrekking tot ontmoeten in de wijk en burenhulp. Zo is de (hoeveelheid) ondersteuning (van burenhulp) niet overal hetzelfde. Om hier een goed beeld van te krijgen moet input/data van de wijkregisseurs, gegevens van het CBS en de GGD monitor meegenomen worden.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of congnitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

Het gaat om hulp en ondersteuning van inwoners aan elkaar. We hebben het hier over een “civil society” waarin mensen voor elkaar zorgen. Het gaat dus niet om zorg- en hulpverlening die door professionals wordt gegeven.

Kaders

Landelijk

GALA, IZA, Wmo 2015, VWS, Een tegen Eenzaamheid

Gemeentelijk

GALA, Maatschappelijke Agenda (MAG)

Budgettair

Vrijwillig aanbod: €265.420,74

Doorlooptijd

Vrijwillig aanbod: 2 jaar

Aantal opdrachtnemers

Vrijwillig aanbod: meerdere opdrachtnemers

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht preventie en vroegsignalering jeugd en gezin

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 1.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 2.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 3.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Opgroeien en ontwikkelen

Kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Zo kunnen zij nu en later naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Om toe te werken naar zelfstandigheid en participatie is, naast een passende opleiding en een zinvolle vrijetijdbesteding, een gezond opvoedingsklimaat erg belangrijk. Zo kunnen kinderen en jongeren zich positief ontwikkelen. We zetten in op het versterken van kinderen, jongeren, hun opvoeders en opvoedomgeving.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Katwijk kent van oudsher de aanwezigheid van traditionele steunstructuren en gemeenschappen als de kerk, de buurtgemeenschappen en het verenigingsleven waar inwoners elkaar ontmoeten en steunen.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat het opgroeien van kinderen zonder obstakels verloopt. De oorzaken hiervan zijn divers van aard en vragen verschillende vormen van ondersteuning. Er is in Katwijk een toename van het beroep dat wordt gedaan op de jeugdhulp. Dit is een ontwikkeling die ook regionaal en landelijk zichtbaar is. In Katwijk streven we ernaar om voor de meest voorkomende hulpvragen lokaal laagdrempelige voorzieningen beschikbaar te hebben. Dit kan in de vorm van informatie, advies en consultatie, vroegsignalering en (tijdelijke) ondersteuning. De ondersteuning richt zich vooral op het stimuleren en versterken van een sociaal netwerk rond de jeugdigen en het gezin en het versterken van de eigen kracht.

Toekomstige ontwikkelingen

In de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 staat opgenomen dat het van belang is dat jeugdigen en gezinnen zoveel mogelijk zijn toegerust om hulpvragen gezamenlijk en in hun sociale context op te pakken. Daarvoor is lokaal een stevige pedagogische basis nodig.

Bij de doorontwikkeling van een duurzaam zorglandschap is het van belang dat er een daarop toegerust voorveld is. In dit voorveld heeft preventie en vroegsignalering een belangrijke functie in het tijdig ondervangen van problemen.

Katwijk wil de ingeslagen weg voortzetten met het inrichten van een sterk preventief veld van maatschappelijke basiszorg. In dit veld worden veelvoorkomende problemen vroegtijdig gesignaleerd en wordt laagdrempelig preventieve steun geboden. Gekeken wordt hoe bestaande initiatieven in het voorveld versterkt kunnen worden, aanvullend op wat in de basis al door de jeugdgezondheidszorg en het lokale wijkteam wordt geboden.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

Katwijkse kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op en krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Wanneer jeugdigen en gezinnen obstakels ervaren bij het opgroeien wordt op een passende manier vroegtijdig (tijdelijke) steun geboden. Deze steun is gericht op het versterken van de eigen kracht van de jeugdigen en opvoeders en het stimuleren en versterken van sociale netwerken en steunstructuren rond het gezin. Hiermee bereiken we dat problemen bij het opgroeien voor jeugdigen en gezinnen beter hanteerbaar worden en informele ondersteuning duurzaam wordt ingericht en daarmee inzet van (zwaardere) jeugdhulp kan worden voorkomen.

In algemene zin richt de opdracht zich op preventieve activiteiten/interventies gericht op:

 • Het versterken van (kwetsbare) jeugdigen en gezinnen

  • Met het vroeg signaleren en laagdrempelig interveniëren bij opgroei- en opvoedingsproblemen;

  • Met het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van (kwetsbare) jeugdigen en opvoeders;

  • Met het versterken van het informeel sociaal steunend netwerk;

  • Met het versterken van de opvoedrelatie en de opvoedvaardigheden van de ouders;

  • Met de beschikbaarheid van een laagdrempelige voorziening voor vragen over ontwikkeling, opgroeien en opvoeding.

Zie hieronder een overzicht van de voorzieningen die we in het kader van deze opdracht willen realiseren.

 • 1.

  (Informele) ondersteuning kwetsbare jeugdigen en gezinnen

  We willen voorzieningen die na vroegsignalering van problemen de (vrijwillige) steunstructuur van kwetsbare jeugdigen en gezinnen tijdelijk versterkt. Hiermee kunnen onder meer steungezinnen gekoppeld worden aan gezinnen die tijdelijk niet zo stevig staan en/of kan bij veel voorkomende problemen vroegtijdig worden geïntervenieerd en tijdelijke (informele) steun worden geboden. De geboden steun is vraaggericht en draagt bij aan de zelfredzaamheid en draagkracht van de jeugdigen en het gezin. Hierdoor worden problemen duurzaam beter hanteerbaar en wordt een grotere zorgvraag voorkomen. Jeugdigen en gezinnen kunnen zowel met als zonder verwijzing van de jeugdgezondheidszorg of het wijkteam deelnemen aan de geboden voorziening.

 • 2.

  Pedagogische ondersteuning CJG (Centrum Jeugd en Gezin)

  We willen een voorziening bij het CJG die gericht is op het geven van opvoedondersteuning aan ouders. Ouders kunnen hier met of zonder verwijzing van het wijkteam of de JGZ terecht met korte vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 18 jaar. Het gaat om laagdrempelige opvoedondersteuning die wordt geboden in 1 à 2 (maximaal 5) gesprekken. Denk aan vragen over opvallend gedrag of sociale ontwikkeling. Het aanbod dient aanvullend te zijn op het aanbod van het wijkteam.

 • 3.

  Scheidings-en relatieaanbod

  Echtscheidingen en relatieproblemen hebben veel invloed op gezinnen en kinderen. We willen voorzieningen die koppels die relatieproblemen hebben, (overwegen te) gaan scheiden of die net zijn gescheiden, ondersteunen in het ouderschap. Het wijkteam biedt ook aanbod op dit gebied. Het aanbod van de aanvrager dient aanvullend te zijn op het aanbod van het wijkteam.

 • 4.

  Integrale Vroeghulp

  We willen een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot 7 jaar waarbij er een vermoeden is van een beperking. Met een multidisciplinair team moet vroegtijdig worden gesignaleerd, gediagnostiseerd en toe geleid worden naar de benodigde zorg. Het aanbod dient aanvullend te zijn op het aanbod van het wijkteam.

 • 5.

  Zelfstandig leren reizen

  Veel kinderen met een beperking reizen met het speciaal vervoer naar school, dagbesteding, sport of vrienden. We willen graag een voorziening die kinderen voor wie dat haalbaar is, traint om zelfstandig te reizen, bijvoorbeeld met het OV of de fiets.

Doelgroep

Doelgroep per gewenste voorziening:

 • 1.

  (Informele) ondersteuning kwetsbare jeugdigen en gezinnen

  Kwetsbare jeugdigen en gezinnen die (tijdelijk) niet zo stevig staan en baat hebben bij (informele) steun in of dicht bij de thuissituatie.

 • 2.

  Pedagogische ondersteuning CJG

  Ouders van kinderen in de leeftijdscategorie van 0-18 jaar met enkelvoudige vragen over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

 • 3.

  Scheidings- en relatieaanbod

  Koppels met relatieproblemen of die (overwegen te) gaan scheiden of die onlangs zijn gescheiden. De focus ligt hierbij op koppels met kinderen.

 • 4.

  Integrale Vroeghulp

  Kinderen van 0-7 jaar met (dreigende) ontwikkelachterstanden als gevolg van een beperking.

 • 5.

  Zelfstandig leren reizen

  Kinderen met een beperking die niet in staat zijn om zelfstandig te reizen, maar wel de potentie hebben om dit te leren.

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

Doel per gewenste voorziening:

 • 1.

  (Informele) ondersteuning kwetsbare gezinnen

  • De steunstructuur van de kwetsbare jeugdige en gezin wordt tijdelijk versterkt;

  • De steun is vraaggericht en draagt bij aan de zelfredzaamheid en de draagkracht van de jeugdige en het gezin;

  • Gericht op het zelf beter leren hanteren van problemen.

 • 2.

  Pedagogische ondersteuning CJG

  • Ouders met opvoedvragen krijgen in maximaal 5 gesprekken kortdurende en laagdrempelige begeleiding zodat zij zelf weer verder kunnen.

 • 3.

  Scheidings- en relatieaanbod

  • Koppels krijgen praktische informatie en ondersteuning over scheidingen;

  • De communicatie tussen koppels wordt versterkt;

  • Koppels ontvangen informatie over de impact van scheidingen op kinderen en krijgen handvatten voor hoe zij hier het best mee kunnen omgaan.

 • 4.

  Integrale Vroeghulp

  Door deze voorziening worden (dreigende) ontwikkelachterstanden vroegtijdig gesignaleerd, gediagnostiseerd en toe geleid naar benodigde zorg. Ouders en kinderen krijgen snel de hulp die zij nodig hebben.

 • 5.

  Zelfstandig leren reizen

  • Kinderen leren door deze voorziening zelfstandig te reizen.

Evt. aandachtspunten/ vraagstukken per thema of wijk/buurt

Wijkgericht, groepsgericht, community versterkend, aansluiting en samenwerking met de JGZ en het wijkteam.

Uitgangspunten

Samenwerking

De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

Hier kan je benoemen wat je niet in aanvragen terug wil zien

Verwarring voorkomen

De opdracht richt zich op vroegsignalering en preventie jeugd- en gezin.

 • Geen activiteiten die gekoppeld zijn aan de onderwijsagenda

 • Geen specifieke activiteiten Mentaal welbevinden jongeren (opdracht gezonde leefstijl)

 • Geen activiteiten die al worden aangeboden door het wijkteam of het JGZ.

Kaders (Keuzes in het kader)

Landelijk

Landelijke (wetgevende) kaders waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden

Jeugdwet

Gemeentelijk

Gemeentelijke (wetgevende) kaders waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden

Verordening Jeugdhulp

Budgettair

Totaal € 383.897, --

Doorlooptijd

1, 2 of 4-jarige opdracht

De opdracht heeft een doorlooptijd van 2 jaar.

Aantal opdrachtnemers

Meerdere opdrachtnemers

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht Jeugd- en Jongerenwerk (professioneel)

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 4.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 5.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 6.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Opgroeien en ontwikkelen

Kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Zo kunnen zij, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Om toe te werken naar zelfstandigheid en participatie is, naast een passende opleiding en een zinvolle vrijetijdbesteding, een gezond opvoedingsklimaat erg belangrijk. Zo kunnen kinderen en jongeren zich positief ontwikkelen. We zetten in op het versterken van kinderen, jongeren, hun opvoeders en opvoedomgeving.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Katwijk kent van oudsher de aanwezigheid van traditionele steunstructuren en gemeenschappen als de kerk, de buurtgemeenschappen en het verenigingsleven waar bewoners elkaar ontmoeten en steunen. Ook het jeugd- en jongerenwerk maakt daar deel van uit. In Katwijk zijn diverse maatschappelijke partners actief met de organisatie van een vorm van jeugd- en jongerenwerk. Er is een onderscheid tussen het professionele jongerenwerk en het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk. Gezamenlijk is de inzet gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot zelfredzame burgers binnen een veilig en positief opvoedklimaat, zodat zij nu en later kunnen meedoen in de samenleving.

Met de jeugd in Nederland gaat het over het algemeen goed. Echter de groep jongeren met mentale problemen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat geldt ook voor Katwijk. Na de Corona periode zien we meer jeugdoverlast op straat. Het is belangrijk om deze generatie kansen te bieden, hun ontwikkeling te ondersteunen en perspectief te bieden. Deze fase van hun leven is heel bepalend voor de toekomst. Ondersteuning en structuur in de vrijetijd die het jeugd- en jongerenwerk kan bieden, houdt jeugdigen op het goede spoor of geeft een zetje in de goede richting. Ook kennen we specifiek kwetsbare doelgroepen voor wie het jeugd- en jongerenwerk een veilige plek in de vrije tijd biedt en bijdraagt aan hun sociale en maatschappelijke ontwikkeling.

Toekomstige ontwikkelingen

In de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 staat het belang opgenomen dat jeugdigen en gezinnen zoveel mogelijk zijn toegerust om hulpvragen gezamenlijk en in hun sociale context op te pakken.

Daarvoor is lokaal een stevige pedagogische basis nodig. Het jeugd- en jongerenwerk is één van die pedagogische basisvoorzieningen die kan bijdragen aan het versterken van de veerkracht van jeugdigen en hun omgeving.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

De algemene ambitie voor jeugd in de gemeente Katwijk is dat zij gezond, veilig en kansrijk opgroeit. Dit vraagt een stevige lokale pedagogische basis en een gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid van het gehele jeugdveld. Het jeugd- en jongerenwerk is hier een onderdeel van.

Deze opdracht is gericht op de inzet van het professionele jeugd- en jongerenwerk.

Algemeen:

 • De subsidieaanvrager organiseert activiteiten in een pedagogisch en sociaal veilig klimaat;

 • De subsidieaanvrager is bekend met en werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;

 • De subsidieaanvrager zet gebruik van accommodaties multifunctioneel in.

Het professioneel jeugd- en jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage als het gaat om preventie en vroegsignalering, het bevorderen van de maatschappelijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid, het terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van sociale veiligheid. Eveneens leveren zij een bijdrage aan de talentontwikkeling van jongeren. Het richt zich hierbij op jongeren in een kwetsbare positie. Onderstaande elementen maken allen deel uit van de opdracht professioneel jeugd- en jongerenwerk.

 • 1.

  Preventie en vroegsignalering

  Door problemen vroeg te signaleren en in goede banen te leiden, kan het jeugd- en jongerenwerk ervoor zorgen dat situaties niet escaleren. De toegenomen overlast op straat vraagt om ambulante en flexibele inzet van het jeugd- en jongerenwerk. Met preventieve aanpakken wordt ingezet op het voorkomen dat overlast voortduurt. Vroegsignalering vindt plaats met ambulante inzet op de plekken waar de jongeren zich bevinden: op straat, jongerencentra, school en ook in de onlinewereld. Nieuwe trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd en waar nodig direct op geacteerd. Jongerenwerkers werken flexibel en kunnen hierbij goed inspelen op de actualiteiten. Met preventie en vroegsignalering weet het jongerenwerk bij te dragen aan het voorkomen van sociale overlast en het bevorderen van sociale veiligheid.

 • 2.

  Ondersteuning bieden aan kwetsbare kinderen/jongeren op individueel en groepsniveau

  Kinderen en jongeren in kwetsbare situaties met een verhoogd risico en/of beginnende lichte problematiek worden ondersteund in hun ontwikkelproces en het omgaan met problematiek. Die ondersteuning maakt dat zorg niet altijd nodig is. Het jeugd- en jongerenwerk werkt hierin actief samen met relevante partners (waaronder het wijkteam 0-100); Zorgt indien nodig voor de juiste externe ondersteuning en verwijst tijdig door wanneer de situatie daarom vraagt. Andersom kan het jeugd- en jongerenwerk ingezet worden in situaties waarbij een lichtere vorm van ondersteuning passend is bij het afschalen van de jeugdhulp. Zo kan het jeugd- en jongerenwerk ook preventief inzetten op de groepen die overlast geven op straat.

 • 3.

  Aanbieden, coördineren van en toeleiding naar een zinvolle vrijetijdbesteding

  Het jeugd- en jongerenwerk breed (vrijwillig en professioneel) biedt de Katwijkse jeugd en jongeren diverse collectieve activiteiten voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Deze activiteiten zijn gericht op het vergroten van de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren en dragen bij aan hun persoonlijke en sociale vorming. Jeugdigen ontdekken wat zij leuk vinden en waar hun talenten liggen, maar leren ook sociale verbindingen aan te gaan, samen te werken en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen (zoals MDT). Met vraaggerichte activiteiten richt het professioneel jongerenwerk zich op de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie. Daarnaast weet het professionele jongerenwerk na vroegsignalering de jongeren toe te leiden naar activiteiten voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dit vraagt een actieve onderlinge samenwerking met de vrijwillige partners waarin alle partners van het jeugd- en jongerenwerk hun verantwoordelijkheid hebben en het professionele jeugd- en jongerenwerk de regie pakt.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar die extra ondersteuning kunnen gebruiken in de ontwikkeling naar volwassenheid.

Specifieke doelgroepen:

 • De jeugd die extra aandacht nodig heeft vanwege een verhoogd risico op en/of beginnende of lichte (enkelvoudige) problematiek;

 • De jeugd met een licht verstandelijke beperking (LVB);

 • De jeugd met lichte ontwikkelingsproblematiek (zoals een vorm van autisme of AD(H)D).

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

Verwachting is dat de subsidieontvanger in het plan van aanpak beschrijft ‘hoe’ het project en/of de activiteiten bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten. Ook wordt in dat plan van aanpak beschreven aan welke doelen, zoals beschreven in de Maatschappelijke Agenda 2024-2028, een bijdrage wordt geleverd.

De volgende doelen willen we met de inzet van het jeugd- en jongerenwerk bereiken:

 • (Kwetsbare) Jeugdigen ontwikkelen zichzelf in de vrijetijd waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en hun zelfredzaamheid vergroot;

 • Jeugdigen zetten zich in de vrije tijd constructief in en geven minder overlast;

 • Het versterken van het sociaal netwerk en de steunstructuren van de kwetsbare jeugd;

 • Terugdringen van eenzaamheid onder jongeren;

 • Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd, jongeren worden ondersteund en zo nodig doorverwezen;

Samenwerking:

 • Binnen het netwerk van jeugd- en jongerenwerk wordt onderling meer samengewerkt, kennis gedeeld en elkaar versterkt.

 • De professionele partij jeugd- en jongerenwerk neemt hiertoe de regie.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

Het jeugd- en jongerenwerk werkt outreachend om de doelgroep te bereiken en toe te leiden naar de activiteiten.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

 • De opdracht gaat over het Jeugd- en Jongerenwerk binnen de gemeente Katwijk

 • Deze opdracht is niet gericht op sport en beweging.

Kaders (Keuzes in het kader)

Landelijk

Landelijke (wetgevende) kaders waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden

De Jeugdwet

Gemeentelijk

Gemeentelijke (wetgevende) kaders waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden

De lokale ambities op het gebied van maatschappelijke begeleiding / ondersteuning zijn vastgelegd in de Maatschappelijke Agenda 2024-2028.

Budgettair

Concept voorzet op basis van eerdere jaren

Bekijk dit budget kritisch (eventueel i.s.m. senior)

Onder voorbehoud van invulling initiatievenpot

€ 641.082, --

Doorlooptijd

1, 2 of 4-jarige opdracht

4-jarige opdracht.

Aantal subsidieontvangers.

Hoeveelheid organisaties waardoor je de opdracht wil laten uitvoeren.

Eén subsidieontvanger.

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht Jeugd- en Jongerenwerk (vrijwillig)

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 7.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 8.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 9.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Opgroeien en ontwikkelen

Kinderen en jongeren moeten optimale kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Zo kunnen zij, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. Om toe te werken naar zelfstandigheid en participatie is, naast een passende opleiding en een zinvolle vrijetijdbesteding, een gezond opvoedingsklimaat erg belangrijk. Zo kunnen kinderen en jongeren zich positief ontwikkelen. We zetten in op het versterken van kinderen, jongeren, hun opvoeders en opvoedomgeving.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Katwijk kent van oudsher de aanwezigheid van traditionele steunstructuren en gemeenschappen als de kerk, de buurtgemeenschappen en het verenigingsleven waar bewoners elkaar ontmoeten en steunen. Ook het jeugd- en jongerenwerk maakt daar deel van uit. In Katwijk zijn diverse maatschappelijke partners actief met de organisatie van een vorm van jeugd- en jongerenwerk. Er is een onderscheid tussen het professionele jongerenwerk en het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk. Gezamenlijk is de inzet gericht op de ontwikkeling van jeugd en jongeren tot zelfredzame burgers binnen een veilig en positief opvoedklimaat, zodat zij nu en later kunnen meedoen in de samenleving.

Met de jeugd in Nederland gaat het over het algemeen goed. Echter de groep jongeren met mentale problemen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat geldt ook voor Katwijk. Na de Corona periode zien we meer jeugdoverlast op straat. Het is belangrijk om deze generatie kansen te bieden, hun ontwikkeling te ondersteunen en perspectief te bieden. Deze fase van hun leven is heel bepalend voor de toekomst. Ondersteuning en structuur in de vrijetijd die het jeugd- en jongerenwerk kan bieden, houdt jongeren op het goede spoor of geeft juist een zetje in de goede richting. Ook kennen we specifiek kwetsbare doelgroepen voor wie het jeugd- en jongerenwerk een veilige plek in de vrije tijd biedt en bijdraagt aan hun sociale en maatschappelijke ontwikkeling.

Toekomstige ontwikkelingen

In de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 staat opgenomen dat jongeren en gezinnen zoveel mogelijk zijn toegerust om hulpvragen gezamenlijk en in de sociale context op te pakken.

Daarvoor is lokaal een stevige pedagogische basis nodig. Het jeugd- en jongerenwerk is één van die pedagogische basisvoorzieningen die kan bijdragen aan het versterken van de veerkracht van jeugdigen en hun omgeving.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

De algemene ambitie voor jeugd in de gemeente Katwijk is dat zij gezond, veilig, kansrijk en positief opgroeit. Dit vraagt een stevige lokale pedagogische basis en een gezamenlijke inzet en verantwoordelijkheid van het gehele jeugdveld. Het jeugd- en jongerenwerk is hier een onderdeel van.

Deze opdracht is gericht op inzet van het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk. Hierbij staat de persoonlijke vorming van de jeugd centraal en die van de kwetsbare jeugd in het bijzonder.

Algemeen:

 • De subsidieaanvrager organiseert activiteiten in een pedagogisch en sociaal veilig klimaat;

 • De subsidieaanvrager is bekend met en werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;

 • De subsidieaanvrager zet gebruik van accommodaties multifunctioneel in.

Het aanbieden van activiteiten voor een zinvolle vrijetijdsbesteding gericht op maatschappelijke participatie

Het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk biedt de Katwijkse jeugd van 8 t/m 23 jaar diverse collectieve activiteiten voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. De activiteiten zijn gericht op het vergroten van de maatschappelijke participatie van jeugd en jongeren en dragen bij aan hun persoonlijke en sociale vorming. Jongeren ontdekken wat zij leuk vinden en waar hun talenten liggen, maar leren ook sociale verbindingen aan te gaan, samen te werken en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage als het gaat om het bevorderen van de maatschappelijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid, het terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van sociale veiligheid. Het vrijwillige jeugd- en jongerenwerk is toegankelijk voor alle jeugdigen in Katwijk met specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen.

Randvoorwaarden voor de uitvoering van de opdracht:

 • De opdrachtnemers van het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk bieden een samenhangend aanbod gericht op:

  • Het bevorderen van actieve participatie in de samenleving waarbij jeugdigen niet alleen meedoen maar ook verantwoordelijkheid (leren) nemen;

  • Het (digitaal) ontmoeten en (helpen) aangaan van sociale relaties en opbouwen van een sociaal netwerk;

  • Het stimuleren van talentontwikkeling waarbij jeugdigen nieuwe ervaringen opdoen en vaardigheden ontwikkelen;

  • Het stimuleren van een gezonde leefstijl;

  • Het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding en toekomstperspectief;

  • Het functioneren van de jeugd- en jongerenwerkers als positief rolmodel en voorbeeldfunctie;

 • De opdrachtnemers van het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk hebben een rol in preventie, vroegsignalering en ondersteuning;

  • Het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk biedt de jeugdigen naast school en het gezin een veilige (online) plek waar zij leeftijdgenoten ontmoeten en gesteund worden door volwassen jeugdwerkers. Het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk kan eventuele problemen bij de jeugd vroeg signaleren en zo in goede banen leiden.

  • De vrijwillige jeugd- en jongerenwerkers pakken eenvoudige ondersteuningsvragen op een laagdrempelige manier op waardoor zorg niet altijd nodig is. Zij zorgen, indien nodig, voor de juiste extra ondersteuning en kennen de weg in het actief verwijzen naar en samenwerken met het professionele jeugd- en jongerenwerk en het wijkteam.

  • Met preventie, vroegsignalering en ondersteuning draagt het jeugd- en jongerenwerk bij aan het vergroten van de sociale veiligheid (o.a. het verminderen van pestgedrag, ook online) en het verminderen van jeugdoverlast.

  • Ook kennen de opdrachtnemers elkaars aanbod en zoeken in het belang van de jeugd de verbinding en samenwerking met elkaar en het professionele jeugd- en jongerenwerk. Het professionele jeugd- en jongerenwerk voert regie op deze samenwerking.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 8 – 23 jaar

 • Specifieke aandacht voor jongeren die extra ondersteuning kunnen gebruiken in de ontwikkeling naar volwassenheid; De jeugd die extra aandacht nodig heeft vanwege een verhoogd risico op en/of beginnende of lichte (enkelvoudige) problematiek;

 • De jeugd met een licht verstandelijke beperking (LVB);

 • De jeugd met lichte ontwikkelingsproblematiek (zoals een vorm van autisme of AD(H)D).

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

Verwachting is dat de subsidieaanvrager in het plan van aanpak beschrijft ‘hoe’ het project en/of de activiteiten bijdragen aan de beoogde maatschappelijke effecten. Ook wordt in dat plan van aanpak beschreven aan welke doelen, zoals beschreven in de Maatschappelijke Agenda 2024-2028, een bijdrage wordt geleverd.

De volgende doelen willen we met de inzet van het jeugd- en jongerenwerk bereiken:

 • (Kwetsbare) Jeugdigen ontwikkelen zichzelf in de vrijetijd waardoor het zelfvertrouwen toeneemt en hun zelfredzaamheid vergroot;

 • Jeugdigen zetten zich in de vrije tijd constructief in en geven minder overlast;

 • Het versterken van het sociaal netwerk en de steunstructuren van de (kwetsbare) jeugd;

 • Terugdringen van eenzaamheid onder jongeren;

 • Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd, jongeren worden ondersteund en zo nodig doorverwezen;

Samenwerking:

 • Binnen het netwerk van jeugd- en jongerenwerk wordt onderling meer samengewerkt, kennis gedeeld en elkaar versterkt.

 • De professionele partij jeugd- en jongerenwerk neemt hiertoe de regie.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

.

Het jeugd- en jongerenwerk werkt outreachend om de doelgroep te bereiken en toe te leiden naar de activiteiten.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

.

 • Deze opdracht gaat niet over het professionele jeugd- en jongerenwerk zoals die veelal door een professionele welzijnsorganisatie wordt geboden.

 • Deze opdracht gaat niet over jeugd- en jongerenactiviteiten gericht op sport en beweging.

 • Deze opdracht gaat niet over gezonde leefstijl, de risico's van middelengebruik en mentaal welbevinden.

Kaders (Keuzes in het kader)

Landelijk

De Jeugdwet

Gemeentelijk

.

De lokale ambities op het gebied van maatschappelijke begeleiding/ ondersteuning zijn vastgelegd in de Maatschappelijke agenda 2024-2028.

Budgettair

€335.195,31

Doorlooptijd

1, 2 of 4-jarige opdracht

 • 2-jarige opdracht

Aantal opdrachtnemers

 • Opdracht preventie en vroegsignalering jeugd- en jongerenwerk; meerdere opdrachtnemers

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht sport & bewegen professionele organisatie

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 1.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 2.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 3.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Gezond en actief leven

Een gezonde gemeente heeft fysiek en mentaal gezonde inwoners met een grotere kans op een lang en kwalitatief goed leven. Met behulp van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken we aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, zoals voldoende beweging en een gezond eetpatroon. Daarnaast willen we inwoners beschermen tegen gezondheidsproblemen zoals problematische verslavingen en (sociaal)psychische problemen. Dat willen we samen met onze maatschappelijke partners bereiken door een totaal-aanpak, gericht op gezond gedrag en een gezonde fysieke én sociale leefomgeving.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Het aantal inwoners van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen in Katwijk is 50% en 49 % daarvan sport wekelijks. Bij 18 - 64-jarigen is dat percentage 53% en bij 65-plussers 34%.

Van de inwoners van gemeente Katwijk heeft 56% overgewicht (zowel matig als ernstig): 53% van de 18 - 64-jarigen en 66% van de 65-plussers. Het percentage inwoners met ernstig overgewicht (obesitas) in gemeente Katwijk is 23% (22% van de 18 - 64-jarigen en 25% van de 65-plussers).

Katwijk heeft een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven. Maar ook Katwijk ontkomt niet aan verandering en uitdagingen. Overgewicht bij ouderen en jongeren is een probleem in Katwijk, vergrijzing. Daarnaast zijn zowel jongeren als ouderen minder goed geworden in bewegen en zijn steeds meer ouderen fysiek minder zelfredzaam met steeds grotere kans op vallen.

Toekomstige ontwikkelingen

De sportdeelname is lager bij de jeugd in de leeftijd tussen de 13 en 18 jaar, bij ouderen, mensen met een beperking en mensen met een gezondheidsachterstand. Deze trend lijkt zich voort te zetten.

De georganiseerde sport krijgt steeds meer concurrentie van flexibel sporten. Vrijwilligers vragen meer flexibiliteit en binden zich minder snel aan één vereniging, maar doen verschillende vrijwilligersklussen. Sportverenigingen moeten concurreren met de stijgende vraag naar vrijwilligers op andere terreinen (mantelzorg, buurtparticipatie etc.).

Een grotere groep oudere sporters heeft andere sportwensen die niet altijd aansluiten bij het aanbod van de sportverenigingen. De (dubbele) vergrijzing kan een bedreiging zijn/worden voor verenigingen, maar biedt ook kansen.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

Meer sporten en/of bewegen helpt mee aan een gezonde leefstijl en aan een betere gezondheid. Sport en bewegen hebben een grote maatschappelijke waarde en ook een positieve invloed op de vorming en ontplooiing van mensen.

Algemeen

Deze opdracht is gericht op het stimuleren van inwoners om (meer)te gaan sporten en/of bewegen, op het ondersteunen van sportaanbieders, het en het verbinden van sportaanbieders met andere partners en onderling. Sport en bewegen wordt ingezet om beweeg- en gezondheidsachterstanden te verkleinen en daarmee een bijdrage te leveren aan de preventie binnen de gezondheidszorg.

Specifiek

Sport, Welzijn en Zorg

Samenwerking binnen de ketenaanpak Sport, Welzijn en Zorg moet leiden tot een beter bereik van de doelgroep, meer doorverwijzingen naar de beweegmakelaar en het toe leiden van meer mensen naar een passend sport- en/of beweegaanbod.

Ondersteuning sportverenigingen

Subsidieontvanger ondersteunt de sportverenigingen dit moet leiden tot sterkere, gezonde verenigingen met een positieve en veilige sportomgeving. Daarnaast richt de verenigingsondersteuning zich op het ontwikkelen en in stand houden van een aanbod voor de genoemde doelgroepen. Subsidieontvanger is aanspreekpunt voor de sportverenigingen, coördineert en indien mogelijk, acteert op de hulpvraag.

Sport en Onderwijs

Subsidieontvanger ondersteunt en werkt samen met het primair onderwijs aan het inzichtelijk maken en verbeteren van de motorische vaardigheden.

Verder biedt subsidieontvanger een uitgebreid en gevarieerd naschools kennismaking programma aan.

Buurt wijksportactiviteiten

Subsidieontvanger organiseert sport en beweegactiviteiten in wijken waar de beweegachterstand het grootst is.

Samen met jongeren organiseert subsidieontvanger activiteiten op het Cruijffcourt en leidt jongeren op tot Cruijff Hero’s.

In de toekomst organiseert subsidieontvanger ook activiteiten op het Krajicek Playground en werkt samen met de Krajicek Foundation aan het scholarship voor jongeren.

Aangepast sporten

De subsidieontvanger helpt mensen met een beperking en/of chronische ziekte en zorgt voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod zowel lokaal als regionaal.

Sport en bewegen voor ouderen

Subsidieontvanger stimuleert ouderen om (meer) te gaan bewegen en ondersteunt sportaanbieders bij het ontwikkelen van een sport- beweegaanbod voor ouderen.

Jaarlijkse activiteiten

Opdrachtnemer organiseert jaarlijkse terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld de Koningsspelen en Nationale Sportweek (Doe-mee-weken)

Doelgroep

 • Inwoners met een beweeg- gezondheidsachterstand;

 • Inwoners met een beperking en/of chronische ziekte;

 • (Kwetsbare) ouderen;

 • (Kwetsbare) jeugd en jongeren.

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

We willen bereiken dat:

 • Meer inwoners voldoen aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

 • Inwoners met een beweeg- en gezondheidsachterstand meer gaan sporten/bewegen.

 • Meer sterke en gezonde sportverenigingen met een positieve en veilige portomgeving waar iedereen mee kan doen en met plezier kan sporten/bewegen.

 • Passend sport en beweegaanbod voor de genoemde doelgroepen.

 • Samenwerking met maatschappelijke partners op het gebied van Sport, Welzijn en Zorg om de doelgroepen beter te bereiken en toe te leiden naar het sport en beweegaanbod.

 • In samenwerking met het onderwijs het verbeteren van de motorische vaardigheden van de jeugd.

 • Sport en beweegactiviteiten in de wijken/buurten waar de beweegachterstand het grootst is.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

Goede afstemming in wijk/buurt tussen vraag en aanbod sportactiviteitenin inzet op samenwerking met (maatschappelijke) partners in de wijk/buurt.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteunt.

 • In het plan van aanpak, bij de aanvraag, moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of congnitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

Deze opdracht betreft professionele (welzijns)organisaties die is gevestigd in Katwijk. Organisaties die sport en bewegen als middel inzetten en waarbij de integraliteit met andere beleidsterreinen geborgd is. Activiteiten en interventies moeten zoveel mogelijk plaats vinden binnen de gemeentegrenzen van Katwijk en/of in het belang zijn voor de Katwijkse inwoners.

Kaders

Landelijk

 

Gemeentelijk

Maatschappelijke Agenda Algemene subsidieverordening Coalitieakkoord

Lokaal sportakkoord II

Budgettair

€ 574.197

Doorlooptijd

4 jaar

Aantal opdrachtnemers

één opdrachtnemer

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht vrijwilligersorganisaties sport & bewegen

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 1.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 2.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 3.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Gezond en actief leven

Een gezonde gemeente heeft fysiek en mentaal gezonde inwoners met een grotere kans op een lang en kwalitatief goed leven. Met behulp van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken we aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, zoals voldoende beweging en een gezond eetpatroon. Daarnaast willen we inwoners beschermen tegen gezondheidsproblemen zoals problematische verslavingen en (sociaal)psychische problemen. Dat willen we samen met onze maatschappelijke partners bereiken door een totaal-aanpak, gericht op gezond gedrag en een gezonde fysieke én sociale leefomgeving.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Het aantal inwoners van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen in Katwijk is 50% en 49 % daarvan sport wekelijks. Bij 18 - 64-jarigen is dat percentage 53% en bij 65-plussers 34%.

Van de inwoners van gemeente Katwijk heeft 56% overgewicht (zowel matig als ernstig): 53% van de 18 - 64-jarigen en 66% van de 65-plussers. Het percentage inwoners met ernstig overgewicht (obesitas) in gemeente Katwijk is 23% (22% van de 18 - 64-jarigen en 25% van de 65-plussers).

Katwijk heeft een uitstekende basis voor een gezond en sportief leven. Maar ook Katwijk ontkomt niet aan verandering en uitdagingen. Overgewicht bij ouderen en jongeren is een probleem in Katwijk, vergrijzing. Daarnaast zijn zowel jongeren als ouderen minder goed geworden in bewegen en zijn steeds meer ouderen fysiek minder zelfredzaam met steeds grotere kans op vallen.

Toekomstige ontwikkelingen

De sportdeelname is lager bij de jeugd in de leeftijd tussen de 13 en 18 jaar, bij ouderen, mensen met een beperking en mensen met een gezondheidsachterstand. Deze trend lijkt zich voort te zetten.

De georganiseerde sport krijgt steeds meer concurrentie van flexibel sporten. Vrijwilligers vragen meer flexibiliteit en binden zich minder snel aan één vereniging, maar doen verschillende vrijwilligersklussen. Sportverenigingen moeten concurreren met de stijgende vraag naar vrijwilligers op andere terreinen (mantelzorg, buurtparticipatie etc.).

Een grotere groep oudere sporters heeft andere sportwensen die niet altijd aansluiten bij het aanbod van de sportverenigingen. De (dubbele) vergrijzing kan een bedreiging zijn/worden voor verenigingen, maar biedt tegelijkertijd ook weer kansen.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

Met deze opdracht willen we de onderstaande doelgroepen bereiken en stimuleren om meer te gaan sporten/bewegen en daardoor de beweeg- en gezondheidsachterstand verkleinen.

 • Mensen met een beperking en/of chronische ziekte;

 • Jeugd en jongeren(13 – 18 jaar);

 • Ouderen;

 • (Financieel) kwetsbare inwoners.

Deze opdracht is gericht op het werven en behouden van leden uit (één van) de bovenstaande doelgroepen en een passend en gevarieerd sport- beweegaanbod voor genoemde doelgroepen.

Daarnaast is de opdracht gericht op het creëren van een gezonde, positieve(veilige) sport-beweegomgeving waar iedereen mee kan doen en met plezier kan sporten.

In het plan van aanpak bij de aanvraag moet worden aangegeven hoe de activiteiten (financieel) structureel kunnen worden geborgd binnen de vereniging.

Doelgroep

 • Inwoners met een beweeg- gezondheidsachterstand.

 • Inwoners met een beperking en/of chronische ziekte.

 • (Kwetsbare) ouderen.

 • (Kwetsbare) jeugd en jongeren in de leeftijd van 13- 18 jaar.

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

We willen bereiken dat:

 • Meer inwoners voldoen aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

 • Inwoners met een beweeg- en gezondheidsachterstand meer gaan sporten/bewegen.

 • Meer verenigingen werken samen met andere verenigingen en/of zorg- en welzijnsorganisaties om de doelgroepen beter te bereiken en te bedienen.

 • Mogelijke drempels voor inwoners om lid te worden van een sportvereniging worden weggenomen.

 • Verenigingen met een gezonde en positieve(veilige) sportomgeving waar iedereen mee kan doen en met plezier kan sporten/bewegen.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

Goede afstemming in wijk/buurt tussen vraag en aanbod sportactiviteiten en inzet op samenwerking met (maatschappelijke) partners in de wijk/buurt.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

 • Alleen sportverenigingen die (via de sportbond) zijn aangesloten bij het NOC*NSF kunnen een aanvraag op deze opdracht indienen.

 • De opdracht richt zich niet op het ondersteunen van topsport, compensatie van betaalde van beroepskrachten en op het (deels) compenseren van contributies. Ook is de opdracht niet bedoeld voor het (deels)compenseren van een exploitatietekort.

 • Het maximale bedrag per aanvraag is €20.000

Kaders

Landelijk

 

Gemeentelijk

Maatschappelijke Agenda 2024-2028

Lokaal sportakkoord II

Budgettair

Vrijwilligersorganisaties (sportverenigingen): € 128.000

Doorlooptijd

2 jaar

Aantal opdrachtnemers

Sportverenigingen: meerdere opdrachtnemers

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht Gezonde Leefstijl

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 1.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 2.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 3.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Gezond en actief leven

Een gezonde gemeente heeft fysiek en mentaal gezonde inwoners met een grotere kans op een lang en kwalitatief goed leven. Met behulp van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken we aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, zoals voldoende beweging en een gezond eetpatroon. Daarnaast willen we inwoners beschermen tegen gezondheidsproblemen zoals problematische verslavingen en (sociaal)psychische problemen. Dat willen we samen met onze maatschappelijke partners bereiken door een totaal-aanpak, gericht op gezond gedrag en een gezonde fysieke én sociale leefomgeving.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Gezonde leefstijl

Een goede gezondheid is van wezenlijk belang voor het welzijn van mensen. Inwoners met een goede gezondheid hebben een grotere kans op een lang en kwalitatief goed leven en kunnen langer meedoen in de samenleving. De gemeente Katwijk heeft een rol als het gaat om het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. Deze opgave komt overeen met de vierde doelstelling van de omgevingsvisie: ontwikkelen van een gezonde en veilige gemeente.

In de gemeente Katwijk gaan we uit van de brede definitie van positieve gezondheid: het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Er zijn grote verschillen in de gezondheid van onze inwoners. Met deze opdracht willen we deze verschillen terugdringen. De belangrijkste thema's hierbij zijn het mentaal welzijn van onze inwoners, het voorkomen van verslavingsproblematiek en het stimuleren van een gezond gewicht.

In het MAG databoek van 2024 staan de meest recente cijfers over de gezondheidssituatie in Katwijk. Deze zijn gebaseerd op de data van Hecht, waar de GGD onder valt. De GGD Hollands Midden voert elke vier jaar verschillende onderzoeken uit naar de gezondheid van Katwijkers. Vanwege de coronapandemie heeft de GGD een extra monitor uitgevoerd onder jeugdigen, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Op eengezonderhollandsmidden.nl zijn de resultaten van deze monitoren weergegeven. Voor de Maatschappelijke Agenda beleidsopdracht Gezonde Leefstijl zijn de thema’s ‘gezondheid’ en ‘leefstijl’ hierbij van belang.

Hieronder staan cijfers die het verschil met 2016 laten zien.

 • Mentaal welzijn

  Onder jongeren en (jong)volwassenen is er zowel landelijk als regionaal en lokaal sprake van een groeiende groep die een matig of hoog risico heeft op een depressie/angststoornis. De coronapandemie heeft dit versterkt.

  • Volwassenen: Het percentage volwassenen met een hoog risico op een angststoornis/depressie is gestegen met 4% (18-64) en bij 65+ is gedaald met 1%. In 2022 is het percentage 10% voor volwassen en 3 % voor 65- plussers.

  • Leerlingen: In 2021 geeft 24% van de leerlingen in klas 2 en klas 4 aan psychische klachten te hebben. In Katwijk heeft 34% van de meisjes en 13% van de jongens psychische klachten. In klas 2 is het 21% en in klas 4 26%. Deze percentages liggen lager dan in de regio Hollands Midden.

  • Jongvolwassenen: Dit is niet op het niveau van Katwijk gemeten. In de Duin- en Bollenstreek heeft 41% van de mannen en 62% van de vrouwen psychische klachten. 51% van de 16-17-jarigen ervaart psychische klachten, dat is hoger dan in Nederland. Bij de 18-20-jarigen is dit 53% en bij de 21-25-jarigen is dit 50%. Dit is lager dan in Nederland.

 • Gezond gewicht

  Het aantal volwassenen met overgewicht is gestegen met 3%.

  Het aantal kinderen met overgewicht is in 2022 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Katwijk scoort in alle leeftijdscategorieën ruim boven het gemiddelde als het om obesitas gaat. Dat is een diepgeworteld probleem dat generaties overstijgt.

 • Voorkomen van verslavingsproblematiek

  Drugs: Het percentage volwassenen (18-64 jaar) dat softdrugs gebruikt is gelijk gebleven en het gebruik van harddrugs in deze groep is gestegen met 0,8%. Het gebruik van hard- en softdrugs onder jongeren en jongvolwassenen in Katwijk is gestegen Het gebruik van harddrugs is toegenomen van 1 % in 2019 naar 2,2% in 2022. Het ligt wel onder het regio gemiddelde (2,5%)

  Roken: Het percentage inwoners dat dagelijks rookt is gedaald met 3% van 2016 naar 2020 (19%). In 2022 is dit percentage gelijk gebleven. Het percentage jongeren dat wekelijks rookt is gestegen met 1,8%.

  Drinken: Het percentage inwoners dat verantwoord alcohol drinkt is 37% in 2002. Het overmatig alcoholgebruik is in 2022 gedaald onder 65-plussers en onder volwassen (18-64 jaar). Het percentage zwaar drinken onder 65-plussers is 5%, gelijk gebleven in 2022.

  Het percentage jongeren (18-) dat recent alcohol gebruikt heeft is gestegen met 4% en het percentage bingedrinken onder jongeren is gestegen met 2%.

  Katwijkse middelbare scholieren drinken een stuk meer alcohol dan hun leeftijdsgenoten uit de regio Hollands Midden (34% versus 27%). Ook het aantal bingedrinkers van middelbare schoolleeftijd is in Katwijk een stuk hoger vergeleken met de regio (24% versus 17%).

  Gamen: In Katwijk geeft 26% van de leerlingen aan dagelijks te gamen. In Hollands Midden is dit 25%. Van de leerlingen in klas 2 geeft 34% aan dagelijks te gamen en 19% van de leerlingen in klas 4. Jongens gamen vaker dan meisjes. In Katwijk is dit 42% van de jongens en 11% van de meisjes. In Katwijk is het risico op problematisch gamen toegenomen. Het is nu gelijk aan het gemiddelde van Hollands Midden.

  Sociale media: In Katwijk heeft 6,8% van de leerlingen een risico op problematisch gebruik van social media. In Hollands Midden is dit 8,5%.

  Van de leerlingen in klas 2 heeft 7,1% risico op problematische gebruik van social media en 6,4% van de leerlingen in klas 4. In de meeste gemeenten hebben meisjes vaker dan jongens risico op problematisch gebruik. In Katwijk is dit 9,2% van de meisjes en 4,6% van de jongens.

Toekomstige ontwikkelingen

De betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. Het Rijk heeft dit onderkent en heeft in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) kaders uitgezet om deze trend te keren en heeft hier, in ieder geval tot 2026, budget voor uitgetrokken. Daarmee staat de aandacht voor gezondheid en preventie hoger op de agenda dan voorheen.

Tegelijkertijd is preventie complex. Het raakt aan verschillende onderdelen van gezondheid en is daarmee sterk afhankelijk van een integrale aanpak. Dit heeft te maken met de samenhang tussen gezondheid en andere levensdomeinen, zoals armoede, geldzorgen en schulden, leefomgeving, werk en inkomen, sociale veiligheid en meedoen.

De complexiteit heeft in het kader van deze opdracht vooral te maken met het sturen op gedragsverandering en de bestendiging daarvan. Gedrag is immers moeilijk te beïnvloeden. Het onderzoek in Katwijk van Nienke Slagboom toont aan dat dit een diepgeworteld probleem is dat generaties overstijgt. Alcoholgebruik wordt bijvoorbeeld normaal gevonden (‘dat deden wij vroeger toch ook?’). Tegelijkertijd biedt dit onderzoek handvaten voor een intergenerationele aanpak: het betrekken van grootouders, ouders én kinderen.

Er zijn verschillende inhoudelijke trends op het gebied van gezonde leefstijl zichtbaar. Ten eerste staat mentale gezondheid sterk in de belangstelling. Meer mensen hebben het moeilijk. De coronapandemie heeft dit versterkt en zichtbaar gemaakt. Tegelijkertijd vinden mensen het moeilijk om hierover met elkaar te praten.

Ten tweede heeft mentale weerbaarheid een sterke relatie met middelengebruik. Waar de mentale weerbaarheid laag is en de groepsdruk hoog kunnen verslavingen ontstaan. Dit vraagt om aandacht. Middelengebruik hangt daarnaast samen met sociale veiligheid.

We vatten middelen overigens breed op: van alcohol en roken tot gokken, gamen en gebruik van internet en sociale media. Alcohol en roken zijn regelmatig de opmaat naar ander middelengebruik, met name soft- en harddrugs. Ook is het soort middelen dat wordt gebruikt veranderd, denk aan de opkomst van designerdrugs.

Daarnaast hebben we van onze verslavingspartners eind 2023 het signaal ontvangen dat het alcoholgebruik en roken (met name vapen) snel aan het stijgen is.

Tot slot is overgewicht en obesitas een groeiend probleem, zeker in Katwijk. In zekere zin is voeding ook een middel. Aan de ene kant is een gezondheidshype ontstaan, zichtbaar in (sociale) media. Aan de andere kant is er de beweging van body positivity waarbij ‘curves’ worden omarmd. Dit is een tegenstrijdigheid.

Daarnaast zijn er andere trends met invloed op (de aanpak van) gezonde leefstijl. Zo wordt er meer en meer gebruik gemaakt van online-applicaties om gezondheid te bevorderen (eHealth).

Daarnaast blijkt het in verband met overbevraging en -belasting en andere prioriteiten steeds lastiger om partners zoals het onderwijs en sportverenigingen te betrekken bij een preventieve gezondheidsaanpak. Wel zijn er steeds meer private partners die zich bewegen op de gezondheidsmarkt. Publiek-private samenwerking is wenselijk en vraagt om een specifieke aanpak.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

Deze opdracht is gericht op primaire preventie: inzet gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen bij alle inwoners van 0 – 100 van de gemeente Katwijk

Algemeen:

 • We vragen om bewezen effectieve interventies.

 • We vragen bij alle activiteiten de inzet van de methode van Positieve Gezondheid.

 • We vragen bij alle activiteiten om de aanbevelingen over de overdracht tussen generaties (systemische, intergenerationele aanpak) uit het onderzoek van Nienke Slagboom te benutten.

 • We vragen aanbod op basis van de cijfers, met name inzet op die thema's waarbij we in negatieve zin afwijken van de regionale cijfers.

 • We vragen inzet in buurten en wijken waar sprake is van gezondheidsachterstanden: Hoornes, Cleijn Duin, Koestal, Molenwijk en Centrum Noord (Rijnsburg)

 • Samenwerking met private partijen is een pré.

We vragen inzet op de volgende thema's:

 • Mentaal welzijn

  Interventies op het gebied van preventie van mentale problematiek. Aandachtspunt: in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak GALA ontwikkelen we in samenspraak met onze maatschappelijke partners een gerichter programma dat met ingang van 2026 start. Hierbij zal de focus meer gericht worden op de actuele problematiek.

 • Gezond gewicht

  Interventies op het gebied van voeding en water drinken. Met aandacht voor een intergenerationele aanpak (thuis, familie en sociale omgeving) en de omgevingen buurt en vrije tijd (bijvoorbeeld kantines).

 • Voorkomen van verslavingsproblematiek

  Interventies op het gebied van preventie van middelengebruik: roken (met name vapen), alcohol, drugs en overige middelen.

  Aandachtspunten:

  • 1.

   Sinds 2023 is de verslavingspreventie gedecentraliseerd naar onze gemeente. Gevraagde interventies dienen aanvullend te zijn op dit aanbod.

  • 2.

   In het kader van de uitvoering van het plan van aanpak GALA zetten we een netwerksamenwerking op met relevante partijen om een aanpak voor vroegsignalering alcohol in te richten.

Doelgroep

Deze opdracht richt zich op:

 • Alle inwoners van Katwijk, van 0 – 100 (universele (collectieve) preventie);

 • Specifieke inzet voor risicogroepen en kwetsbare groepen met een gezondheidsachterstand (selectieve preventie).

 • Specifieke inzet voor kinderen en jongeren in relatie tot hun gezin en familie;

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

We willen bereiken dat meer inwoners van Katwijk een gezonde en actieve levensstijl hebben. We streven naar:

 • Meer inwoners die gezonde eetgewoonten hebben;

 • Meer inwoners, zeker jongeren, die mentaal weerbaar zijn;

 • Meer inwoners die bestand zijn tegen middelengebruik.

Het resultaat van deze opdracht moet zijn dat door de inzet van passend, integraal en goed vindbaar preventief aanbod een dekkend preventief landschap ontstaat. Hierbij moeten ook andere partijen een rol spelen, denk aan vrijwilligers en private organisaties (publiek-private samenwerking).

Het beoogde maatschappelijk effect is dat de gezonde gewoonten en vitaliteit van onze inwoners zijn versterkt zodat zij een grotere kans op een lang en kwalitatief goed leven hebben. Op de lange termijn is het beoogde effect dat minder verzekerde zorg nodig is.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

Met name in wijken en buurten waar mensen met een lagere sociaaleconomische positie wonen, is gezondheidswinst te behalen. We vragen daarom specifiek inzet in deze wijken: Hoornes, Cleijn Duin, Koestal, Molenwijk en Centrum Noord (Rijnsburg)

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

Er is samenhang tussen de thema's in deze opdracht en andere thema's.

Deze opdracht gaat echter niet over:

 • Preventie en vroegsignalering jeugd

 • Sport en bewegen (aparte opdracht Sport en bewegen)

 • Overgewicht op school en opvang (Onderwijsagenda)

 • Sociale veiligheid

 • Zware problematiek GGZ en verslaving

 • Gedecentraliseerde verslavingspreventie

 • Specifieke activiteiten die in het GALA staan benoemd.

Kaders

Landelijk

Wetten

 • Wet Publieke Gezondheid

 • Algemene wet bestuursrecht

Bestuursakkoorden

 • Integraal Zorgakkoord

 • Gezond en Actief Leven Akkoord

 • Nationaal Preventieakkoord

Regionale inzet op Integraal Zorgakkoord

 • Regiobeeld

 • Regioplan

Gemeentelijk

 • Maatschappelijke Agenda 2024-2028

 • Algemene Subsidieverordening gemeente Katwijk 2018

 • Subsidieregeling Maatschappelijke Agenda 2025

 • Databoek MAG maart 2023

 • Plan van Aanpak GALA

 • Uitvoeringsagenda Armoede

 • Onderwijsagenda

De JOGG aanpak en de Samenwerkingsagenda van de alliantie Katwijk 2020-2022 als zodanig stoppen. De activiteiten zijn of worden geïntegreerd in de uitvoering van het Plan van Aanpak GALA, andere uitvoeringsagenda's en deze MAG opdracht.

Budgettair

(Vrijwilligers)organisaties: 304.787,53

Doorlooptijd

2 jaar

Aantal opdrachtnemers

Deze uitvraag is gericht op één gezamenlijke aanvraag per thema door meerdere partners.

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht Sociale Veiligheid

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • 4.

  Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • 5.

  Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • 6.

  Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Gezond en actief leven

Een gezonde gemeente heeft fysiek en mentaal gezonde inwoners met een grotere kans op een lang en kwalitatief goed leven. Met behulp van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) werken we aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, zoals voldoende beweging en een gezond eetpatroon. Daarnaast willen we inwoners beschermen tegen gezondheidsproblemen zoals problematische verslavingen en (sociaal)psychische problemen. Dat willen we samen met onze maatschappelijke partners bereiken door een totaal-aanpak, gericht op gezond gedrag en een gezonde fysieke én sociale leefomgeving.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Wat is sociale veiligheid:

Binnen onze gemeente maken wij ons hard voor het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van al onze inwoners. Het gevoel van veiligheid is hierbij een basisbehoefte en een belangrijke voorwaarde om prettig te kunnen leven en voor jongeren om zich evenwichtig te kunnen ontwikkelen.

De term sociale veiligheid verwijst binnen de gemeente Katwijk naar het integrale beleid en de coördinatie van initiatieven binnen de diverse domeinen op het snijvlak van veiligheid. We hebben het in dit thema over domein/snijvlak zorg en veiligheid. Naast het gevoel van veiligheid in de vorm van bijvoorbeeld goede verlichting in de openbare ruimte zijn het creëren van een aanpak voor het weerbaarder maken van ouderen tegen oplichting of de gezamenlijke aanpak in het geval van zorgwekkende signalen rondom jeugd en volwassenen voorbeelden van acties rondom sociale veiligheid.

Het stimuleren van sociale acceptatie (algemene acceptatie van anderen) draagt ook bij aan het gevoel van sociale veiligheid en is daarom onderdeel van deze opdracht.

Recente onderzoeken benadrukken de gevoeligheid van de hersenen van jongeren voor beloning, sociale acceptatie en afwijzing, zowel online als offline. Het gevoel van er niet bij horen versterkt gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid. Dit wil de gemeente Katwijk samen met haar partners voorkomen door onder andere deze opdracht rondom “Sociale Veiligheid” op te stellen met als doel: Een veilige samenleving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt.

Sociale acceptatie:

Om dit doel te bereiken, werkt Katwijk samen met partners en inwoners aan een inclusieve samenleving. Het is essentieel dat ook mensen in sociaal kwetsbare situaties worden opgenomen in hun buurt en niet worden gestigmatiseerd of buitengesloten. Sinds de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in 2023, is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van een inclusieve samenleving, waarbij ook mensen met psychische of psychosociale kwetsbaarheden volledig kunnen deelnemen. Maatschappelijke zorg is de zorg en ondersteuning aan mensen die hun leven niet (meer) zelfstandig kunnen vormgeven. Daardoor kunnen ze soms beperkt meedoen in de samenleving. Er is meestal sprake van isolement, uitsluiting, overlast en soms zijn ze dakloos.

Weerbaarheid 65+ers:

Een veilige woonomgeving is van cruciaal belang voor alle inwoners. Hoewel traditionele vormen van criminaliteit jaarlijks afnemen, zoals geweldsdelicten en vandalisme, is er een stijging te zien in inbraken en oplichtingspraktijken, slachtoffers hiervan zijn vooral ouderen. Het is opvallend dat het jongste slachtoffer van woninginbraak uit 1968 komt. Om deze trend tegen te gaan, is het van belang niet alleen te focussen op fysieke veiligheid, maar ook op online veiligheid aangezien oplichting zowel online als offline plaatsvindt.

Online Veiligheid Jeugd:

Het versterken van digitale veiligheid en online weerbaarheid is cruciaal. Jongeren hebben vaak niet de kennis om zichzelf online goed te beschermen en weerbaar te zijn tegen de uitdagingen van het online leven. Bovendien hebben ouders en verzorgers vaak geen volledig inzicht in de online wereld van hun kinderen. Het is daarom noodzakelijk om zowel jongeren als ouders te onderwijzen en te ondersteunen bij het veilig navigeren door de digitale wereld.

Toekomstige ontwikkelingen

Sociale Acceptatie:

De samenleving wordt steeds diverser. Het wordt daarom belangrijker om een inclusieve samenleving te bevorderen waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Mensen hebben verschillende achtergronden, geloven en manieren van leven. Het Nationaal Programma tegen discriminatie en racisme signaleert zorgelijke ontwikkelingen als het gaat om discriminatie en racisme, institutioneel racisme en polarisatie. Die zorgelijke ontwikkeling is terug te zien in de rapportages van de politie en antidiscriminatie voorzieningen. Dit uit zich ook in Katwijk op verschillende manieren. Van discriminatie in de openbare ruimte tot kinderen die op school gepest worden. Naast de directe aanpak van discriminatie en stimuleren van sociale acceptatie draagt het meer weerbaar maken van onze inwoners bij aan het tegengaan van discriminatie.

Er is een groeiende bewustwording rondom mentale gezondheid en het belang van sociale verbondenheid. Mensen voelen zich beter als ze zich verbonden voelen met anderen. Het aanpakken van sociale isolatie en het bevorderen van acceptatie kunnen bijdragen aan het welzijn van individuen. Dit geldt ook voor inwoners met GGZ-problematiek.

Weerbaarheid 65+ers:

Door de dubbele vergrijzing neemt het aantal ouderen in de samenleving toe en worden zij ook steeds ouder. Door het ontbreken van een ondersteunend netwerk van familie, vrienden en bekenden ervaren veel ouderen sociale isolatie, vooral naarmate ze nog ouder worden. Dit maakt hen kwetsbaar voor misbruik en geweld, zowel online als offline. De digitalisering van de maatschappij vraagt ouderen om steeds meer gebruik te maken van technologie, maar zij zijn vaak minder bekend met digitale veiligheidsmaatregelen, waardoor ze een doelwit kunnen worden voor online oplichting en fraude.

Digitale Veiligheid Jeugd:

Een zorgwekkende trend is de onvoldoende digitale vaardigheden van jongeren. Ondanks dat ze veel tijd online doorbrengen, ontbreekt het velen aan de noodzakelijke vaardigheden om zichzelf te beschermen tegen de gevaren van het internet. Ze zijn zich niet bewust van de risico's van het delen van persoonlijke informatie online, herkennen niet de tekenen van online-misbruik, weten niet wat er valt onder online criminaliteit en de risico’s hiervan, kennen niet het onderscheid tussen echt en nep nieuws of weten niet hoe ze zich moeten wapenen tegen cyberaanvallen.

Daarnaast zien we een alarmerende toename van cybercriminaliteit. Door de voortdurende groei van het internet en technologische ontwikkelingen hebben cyberaanvallen, zoals phishing, malware en online pesten, een vlucht genomen. Deze bedreigingen vormen een direct gevaar voor de veiligheid en het welzijn van jongeren die zich vaak in de digitale wereld bevinden.

Deze combinatie van groeiende cybercriminaliteit en gebrek aan digitale vaardigheden maakt jongeren bijzonder kwetsbaar in de online-wereld. Het is daarom essentieel om gerichte maatregelen te nemen om de online veiligheid van jongeren te waarborgen en hen te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om zichzelf te beschermen tegen digitale bedreigingen. Daarbij groeit deze wereld snel dat deze vaardigheden goed bijgehouden moeten worden om een achterstand of gat aan kennis en bescherming (op een latere leeftijd) te voorkomen.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

Dit thema bestaat uit drie opdrachten:

Sociale acceptatie

 • a.

  Het verbeteren van de sociale acceptatie: Met deze opdracht wil de gemeente Katwijk bereiken dat inwoners zich veilig voelen en zich meer gaan inzetten voor het zorgen en behouden van een veilige buurt en acceptatie van elkaar We willen bereiken dat we sociale overlast door grensoverschrijdend gedrag voorkomen en verminderen.

 • b.

  Een laagdrempelige plek creëren met een oriënterende functie, ontmoetingsfunctie en een informerende functie:Voor iedereen die moeite heeft om mee te komen in de huidige maatschappij, specifiek mensen met GGZ-problematiek, (ex-)dak- en thuislozen en verslaafden. Zij worden actief benaderd en uitgenodigd om op passende wijze mee te doen in de maatschappij. Dit ondersteunt de sociale acceptatie van deze groepen en komt de sociale veiligheid ten goede.

Onderdelen die wij hierin belangrijk vinden zijn:

 • Stigmatisering van doelgroepen

 • Inclusieve samenleving

Weerbaarheid 65+ers:

65+ers weerbaarder maken op het gebied van oplichting, online veiligheid en veilig wonen:

We willen 65+ers weerbaarder maken op gebieden van oplichting, online veiligheid en veilig wonen. In 2021 hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en zes ouderenorganisaties een document ontwikkeld om voorlichting te geven over de verschillende methodes van oplichting en inbraak bij 65+. Deze onderwerpen zijn een goede basis die nodig is om de weerbaarheid en veiligheid van 65+ers te verbeteren.

De onderdelen die hieronder vallen zijn:

 • Oplichting: Babbeltrucs, meekijken met pinnen, hulpvraag fraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing en smishing, helpdeskfraude, spoofing en datingfraude.

 • Online veiligheid: Wachtwoorden, updates, virusscanner, back-ups en wachtwoorden.

 • en veilig wonen: Woninginbraakpreventie, politiekeurmerk Veilig Wonen, veilige toegang tot uw woning

Belangrijke aandachtspunten:

 • Gebruik van de "vrijwilligersbrochure senioren en veiligheid" als basis om de weerbaarheid van 65+ers te vergroten.

 • Richt zich op alle doelgroepen benoemd bij het thema.

Digitale veiligheid jeugd:

De digitale veiligheid en online weerbaarheid van jongeren verbeteren en ouders/ verzorgers meenemen in hun wereld

We willen de digitale veiligheid en online weerbaarheid van jongeren verbeteren en ouders/verzorgers meenemen in hun wereld. Voor deze onderdelen bestaan er al veel verschillende (soms erkende) aanpakken. Hiervoor hoeft het wiel dus niet opnieuw uitgevonden te worden. Daarnaast hebben wij in Katwijk al aanpakken op geldezels en sexting, de nieuwe opdracht moet hierop aansluiten en/of aanvullen.

Het is belangrijk kritisch te leren kijken naar je omgeving en hoe je informatie beoordeelt. Denk hierbij aan het herkennen van “fake news” dat steeds ingewikkelder wordt, het kopen van illegale middelen wordt steeds makkelijker (denk aan drugs) en het kan lastig zijn voor deze leeftijdsgroep illegale activiteiten en hun gevolgen te herkennen. Ook worden online criminelen steeds slimmer en moet de jeugd op tijd meegaan met de ontwikkelingen om bij te blijven en de veiligheid te bevorderen.

Hieronder vallen onderdelen als: Het verschuiven van fysieke verkoop van middelen naar online verkoop (drugs, vapes alcohol etc), piekeren, fake news, exposen/online pesten, sexting, geldezels, preventief signaleren en reageren op cyberbreinen, wat zijn de gevolgen van je online keuzes, en hoe bescherm en beveilig je je eigen informatie.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Er is een onderlinge verbinding tussen de verschillende onderwerpen binnen digitale veiligheid en online weerbaarheid.

 • De aanpak sluit aan bij of is een uitbreiding op de aanpakken die wij al hebben binnen dit thema.

 • Richt zich op alle doelgroepen benoemd bij het thema.

Doelgroep

Sociale acceptatie

 • a.
  • Inwoners van Katwijk, specifiek mensen die te maken hebben met discriminatie of sociale uitsluiting

 • b.
  • Inwoners met GGZ-problematiek, en/of zij die door een opeenstapeling van problemen (nog) niet (geheel) zelfredzaam zijn.

Weerbaarheid 65+ers:

Inwoners boven de 65 jaar die moeite hebben met de huidige (digitale) ontwikkelingen en het inschatten van risico's en gevolgen.

 • o

  Waaronder inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Online veiligheid Jongeren:

 • Inwoners tussen de 8 en 27 jaar die moeite hebben met de huidige (digitale) ontwikkelingen en het inschatten van risico's en gevolgen.

  • o

   Waaronder inwoners met een Licht verstandelijke beperking (LVB).

 • Inwoners tussen de 8 en 27 jaar die goed ontwikkeld zijn in de onlinewereld (cyberbreinen).

 • Ouders en verzorgers van de inwoners tussen de 08 en 27 jaar.

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

Sociale acceptatie:

 • a.

  Wij willen bereiken dat de inwoners van de gemeente Katwijk zich veilig voelen in hun woning, op straat en in de digitale wereld die steeds groter wordt in de leefwereld van mensen. Inwoners hebben meer informatie over en begrip voor de bovengenoemde doelgroepen en hun kwetsbaarheden.

 • b.

  We streven ernaar om een toegankelijke ruimte te bieden waar mensen die moeite hebben om mee te komen in de maatschappij, zoals mensen met GGZ-problematiek, worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de samenleving. Inwoners met een GGZ-achtergrond weten waar ze terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben.

  Door actieve betrokkenheid en ondersteuning willen we bijdragen aan de sociale acceptatie van deze groepen en de sociale veiligheid bevorderen. Belangrijke aandachtspunten zijn het bestrijden van stigma's en het bevorderen van een inclusieve samenleving. Zij worden, net als iedere inwoner, gewaardeerd om wie ze zijn.

  Weerbaarheid 65+ers:

  Het doel is om 65-plussers weerbaarder te maken tegen oplichting, online bedreigingen en inbraken. We willen dat hen voorlichting wordt geboden over verschillende vormen van oplichting en inbraak, zoals babbeltrucs, phishing, en woninginbraak. Daarnaast willen we dat zij maatregelen kunnen nemen om zichzelf te beschermen, zoals het herkennen van verdachte situaties, het gebruik van sterke wachtwoorden en het implementeren van woninginbraakpreventie.

  Digitale veiligheid jeugd:

  Het hoofddoel is om de digitale veiligheid en online weerbaarheid van jongeren te verbeteren en ouders/verzorgers te betrekken in hun online wereld. We willen jongeren bewust maken van de gevaren van onlineactiviteiten, zoals het kopen van illegale middelen en onderscheiden en het verspreiden van echt / fake news. Daarnaast willen we hen voorzien van tools en vaardigheden om zichzelf te beschermen, zoals het herkennen van online pesten en het beschermen van persoonlijke informatie. Belangrijk is ook om ouders en verzorgers te ondersteunen bij het begrijpen en monitoren van de online activiteiten van hun kinderen.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

N.V.T

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Afbakening

Bereik

Buiten deze thema's vallen:

 • Preventie en vroegsignalering jeugd (zie aparte opdracht. Kan wel betrokken worden bij deze opdracht, zeker waar dit de overgang van 18- naar 18+ betreft)

 • Kerntaken Openbare Orde en Veiligheid

 • Middelenpreventie uit opdracht Gezonde Leefstijl

Deze beleidsopgave omvat preventie van discriminatie, weerbaarder maken van ouderen on- en offline, de digitale veiligheid en online weerbaarheid van jeugd verbeteren, signaleren van cyberbreinen, sociale acceptatie en deelname aan de samenleving van mensen met een GGZ- of detentie-achtergrond.

Kaders

Landelijk

Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeentelijk

Maatschappelijke Agenda Katwijk 2024-2028

Veiligheidsagenda

Onderwijs agenda

Budgettair

(Vrijwilligers)organisaties: € 207.221,02

Doorlooptijd

De doorlooptijd per thema is twee jaar.

Aantal opdrachtnemers

Opdracht 1a: meerdere opdrachtnemers

Opdracht 1b: één opdrachtnemer

Opdracht 2: meerdere opdrachtnemers

Opdracht 3: meerdere opdrachtnemers

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Beleidsopdracht Amateurkunsten (vrijwillig)

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Sterke, sociale en leefbare wijken

Leven in sterke, sociale en leefbare wijken bevordert de sociale samenhang, gaat eenzaamheid tegen en zorgt ervoor dat inwoners zich kunnen ontwikkelen. Daarmee hebben sterke, sociale en leefbare wijken verschillende kanten. We willen graag dat mensen basisvaardigheden beheersen, genoeg inkomen hebben en voor zichzelf en anderen zorgen. Daarnaast gaat het in deze wijken ook over culturele ontwikkeling, omdat dit gezondheid en algemeen welbevinden bevordert. Sterke, sociale en leefbare wijken gaat tot slot over goed met elkaar omgaan en elkaar accepteren. Binnen deze opgave streven we naar een lokale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Waarom deze opdracht?

Maatschappelijk doel opdracht

Amateurkunst is kunstbeoefening in de vrije tijd, buiten het kader van onderwijs of maatschappelijke ondersteuning en anders dan beroepsmatig, waarbij inkomsten enkel worden aangewend voor de amateurkunstactiviteiten. Amateurkunsten helpen ons onze identiteit te vormen, onszelf te ontplooien en onze creativiteit te ontwikkelen. Amateurkunsten verbinden mensen aan elkaar, geven plezier en zijn dus belangrijk voor de maatschappij. Het doel van deze opdracht is:

 • Zoveel mogelijk inwoners hebben toegang tot amateurkunst.

 • Door deelname aan amateurkunst worden inwoners betrokken bij de Katwijkse samenleving.

 • Deelname aan amateurkunst is educatief en helpt inwoners zich te ontwikkelen.

 • Deelname aan amateurkunsten geeft plezier en draagt bij aan de positieve gezondheid van inwoners.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Katwijk is op het gebied van amateurkunsten erg actief. Er wordt veel georganiseerd en veel Katwijkers zijn aangesloten bij een vereniging. Veel Katwijkers komen als deelnemer en/of toeschouwer in aanraking met amateurkunst.

Toekomstige ontwikkelingen

In de komende jaren zal de gemeente groeien naar ongeveer 80.000 inwoners en zal de vraag naar amateurkunst toenemen.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

Het doel van deze opdracht is om ervoor te zorgen dat amateurkunst beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen om te beoefenen en/of te ervaren.

Daarnaast is het doel om te zorgen voor een vitaal en toekomstbestendig amateurkunstklimaat in de gemeente Katwijk.

Doelgroep

De inwoners van de gemeente Katwijk in het algemeen. Inwoners jonger dan 18 en ouder dan 64 in het bijzonder.

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

Alle mensen in Katwijk hebben, actief of passief, toegang tot kunst en cultuur. Zo kan men kan meedoen en zich ontwikkelen op het vlak van kunstzinnige- en culturele bevordering. Kennismaken kan op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld repetitie-avonden, koren, muzikale verenigingen, evenementen en bijeenkomsten. Hierbij verwachten we dat de aanbieders een vernieuwend aanbod ontwikkelen en de samenwerking zoeken met andere (culturele) instellingen en musea.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

We streven naar gelijke spreiding over de wijken, in elke wijk van Katwijk moet iets te doen zijn. We verwachten dat de inschrijver aangeeft op welke wijk(en) de activiteiten gericht zijn en waarom.

We streven naar een divers aanbod voor alle doelgroepen. We verwachten dat de inschrijver aangeeft op welke doelgroepen de activiteit is gericht en waarom.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of congnitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt. 

Huidige situatie

Feiten en cijfers – databoek

 

Afbakening

Bereik

 • In deze opdracht gaat het over amateurkunsten en dus niet over professionele kunst en cultuur (bijv. musea).

Kaders

Landelijk

 

Gemeentelijk

 • Maatschappelijke Agenda

 • Subsidieregeling MAG 2025-2028

 • Coalitieakkoord (gemeente wil alle ruimte optimaal benutten, maar wil ook dat er genoeg activiteiten worden georganiseerd)

 • De Algemene Subsidieverordening gemeente Katwijk (ASV)

Budgettair

 • Het subsidieplafond van de opdracht Amateurkunsten bedraagt 140.000,00 euro

 • Er geldt een subsidieplafond van 27.000,00 euro per aanvraag

Doorlooptijd

2 jaar

Aantal opdrachtnemers

Deze opdracht zal worden uitgevoerd door meerdere vrijwillige opdrachtnemers.

Maatschappelijke Agenda Katwijk

Opdracht Integrale programmering cultuurparticipatie

Inleiding

De Maatschappelijke Agenda Katwijk

In Katwijk willen we dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat we samenwerken. We staan voor elkaar klaar, luisteren naar elkaars signalen en bieden een vangnet voor mensen die het (even) niet alleen kunnen. De gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om dit voor elkaar te krijgen. In de Maatschappelijke Agenda (de MAG) heeft de gemeente Katwijk beschreven wat de doelen zijn voor de volgende drie thema’s:

 • Sterke, sociale en leefbare wijken: Inwoners van Katwijk nemen deel- en dragen bij aan de maatschappij

 • Opgroeien en ontwikkelen: In Katwijk krijgen kinderen en jongeren optimale kansen.

 • Gezond en actief leven: Inwoners van Katwijk hebben een gezonde en actieve levensstijl.

Met de MAG beogen we een andere manier van denken en werken. Het uitgangspunt van de MAG blijft dat we beginnen met het stellen van doelen, maar dat we resultaten meten om naar de maatschappelijke ontwikkelingen te kijken. Daarbij hebben we niet alleen oog voor de prestaties, maar richten we ons op de inspanning die we in samenwerking met elkaar leveren.

Hoofdopgave

Sterke, sociale en leefbare wijken

Leven in sterke, sociale en leefbare wijken bevordert de sociale samenhang, gaat eenzaamheid tegen en zorgt ervoor dat inwoners zich kunnen ontwikkelen. Daarmee hebben sterke, sociale en leefbare wijken verschillende kanten. We willen graag dat mensen basisvaardigheden beheersen, genoeg inkomen hebben en voor zichzelf en anderen zorgen. Daarnaast gaat het in deze wijken ook over culturele ontwikkeling, omdat dit gezondheid en algemeen welbevinden bevordert. Sterke, sociale en leefbare wijken gaat tot slot over goed met elkaar omgaan en elkaar accepteren. Binnen deze opgave streven we naar een lokale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Waarom deze opdracht?

Maatschappelijk doel opdracht

Professionals laten inwoners kennismaken met diverse kunstvormen en stimuleren de doorstroming naar een wijd netwerk van lokale verenigingen. Inwoners krijgen de kans mee te doen met de lokale verenigingen van hun keuze en bevorderen daarmee hun persoonlijke ontwikkeling: het is leuk om te doen, je leert je eigen talenten en die van anderen ontdekken en doet nieuwe betekenisvolle contacten op.

Daarnaast doen kleine lokale verenigingen door middel van deze ondersteuning mee in een samenleving waar veelal de grotere lokale verenigingen overheersend zijn. Door het programmatisch ondersteunen, stimuleren en enthousiasmeren van verenigingen, lokale artiesten en kunstenaars worden inwoners met elkaar in contact gebracht en wordt expertise gedeeld. Samen zoeken zij vaak oplossingen voor kwesties die leven in de wijken en wordt er een breed palet van kunst aangeboden. Dit kan onder andere in samenhang met de ondersteuning door de opdracht Amateurkunst.

Achtergrondinformatie

Algemene achtergrondinformatie gemeente Katwijk

Katwijk is op het gebied van cultuurparticipatie al erg actief. Er wordt veel georganiseerd en veel Katwijkers zijn aangesloten bij een vereniging. Veel Katwijkers komen als deelnemer en/of toeschouwer in aanraking met kunst en cultuur.

Toekomstige ontwikkelingen

In de komende jaren zal de gemeente groeien naar ongeveer 80.000 inwoners en zal de vraag naar het beoefenen van of deelnemen aan kunst en cultuur toenemen.

Gewenste situatie

Inhoud van de opdracht

Het doel van deze opdracht is tweeledig:

 • 1.

  Het bevorderen van cultuurparticipatie bij inwoners en instellingen van Katwijk;

 • 2.

  Cultuurparticipatie te integreren met de overige kernthema’s van de MAG

Doelgroep

Alle inwoners van de gemeente Katwijk. Er is speciale aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals inwoners met een beperking, mensen in een sociaal isolement, inwoners met een economisch zwakke positie, mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en inwoners aangemeld door hulpverleners (wijkteam 0-100) en ouderen. In het geval van ouderen richten we ons op de steeds groter wordende groep die nog zelfstandig thuis woont en voor wie kunst en cultuur in combinatie met ontmoeting een meerwaarde heeft. Vanuit het integrale wijkteam hebben we aandacht voor vrijwilligers en verenigingen zoals we beschrijven in de opdracht Ondersteuning en versterking vrijwilligers.

Wat willen we bereiken: effecten, resultaten

Algemeen: alle mensen in Katwijk hebben, actief of passief, toegang tot kunst en cultuur. Zo kan men kan meedoen en zich ontwikkelen op het vlak van kunstzinnige- en culturele bevordering.

 • Middels culturele activiteiten, waarbij het accent ligt op ontwikkeling, creativiteit en ontspanning, brengen we sociale verbindingen tussen inwoners uit diverse doelgroepen actief toekomstgericht tot stand;

 • Door de (ver)bindende kracht heeft kunst en cultuur een sterke relatie met de WMO. Met de inzet van kunst en cultuuractiviteiten dragen we op creatieve en duurzame wijze bij aan de kernthema’s uit de MAG, waarbij we eenzaamheid, isolement en maatschappelijke uitval van kwetsbare groepen tegengaan;

 • Met behulp van kunst en cultuur zetten we in op bewustwording en het zichtbaar maken van bovenstaande kernthema’s in de samenleving. Doordat we diverse kunst en culturele projecten aanreiken hebben we het welzijn van de kwetsbare mens vergroot. Zo willen wij dat lokale netwerken elkaar ontmoeten door thema’s op een andere wijze ter sprake te brengen. Hierdoor bouwen we betekenisvolle relaties op en erkennen we elkaars diversiteit;

 • Door gevarieerd en laagdrempelig cultureel aanbod in de wijken maken inwoners van 0-100 jaar kennis met verschillende vormen van kunst en cultuur. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan meer intergenerationele, culturele ontmoeting en sociale cohesie. We zetten culturele activiteiten bij jongeren in om hen kennis te laten maken met cultuur en voorkomen hiermee verveling en uitval. Samen met ouderen ontwikkelen we culturele projecten om eenzaamheid tegen te gaan;

 • Doordat we inwoners van 0-100 jaar stimuleren zelf cultureel actief te zijn, is hun participatie, creativiteit, plezier en persoonlijke (emotionele) ontwikkeling vergroot. Hierdoor is er minder druk op verdere zorg en is er minder ondersteuningsbehoefte;

 • Door het met elkaar in contact brengen van lokale culturele organisaties en verenigingen versterken we netwerken;

 • Doordat we culturele verengingen in contact brengen met elkaar, wijk- en jongerencentra en scholen, is de bekendheid van deze verenigingen in de lokale en stedelijke netwerken vergroot. Culturele verenigingen leren van en anticiperen op elkaar. Hiermee dragen we bij aan een groot en divers aanbod. Culturele verenigingen en instellingen zijn op de hoogte van wat verschillende partijen in Katwijk aanbieden. We bieden een breed aanbod voor verenigingen zoals we dat beschrijven in de opdracht Ondersteunen en versterken vrijwilligers;

 • Door middel van het beschikbaar stellen van materialen zoals podia en licht- en geluidsinstallaties en het bieden van ondersteuning bij bijvoorbeeld fondsaanvragen, vergroten we de mogelijkheden voor culturele instellingen.

Evt. aandachtspunten/vraagstukken per thema of wijk/buurt

We streven naar uitvoering door één opdrachtnemer vanwege de nodige centrale regie op de integrale programmering.

We streven naar een integraal aanbod zoals is omschreven bij wat we willen bereiken/ resultaten. In deze aanpak is samenwerking met gemeente en andere professionele aanbieders op het gebied van maatschappelijke en culturele participatie essentieel.

Uitgangspunten

Samenwerking

 • De subsidieaanvrager voert zijn activiteiten samen met andere partners uit en pakt deze integraal op. De subsidieaanvrager werkt domein-overstijgend samen met niet voor de hand liggende partners, zoals de samenwerking tussen de formele en informele zorg of een publieke-private samenwerking.

 • De subsidieaanvragers die samenwerken, nemen samen een signalerende rol op zich, zodat de kwetsbare inwoners tijdig en op de juiste manier worden ondersteund.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

Sociale acceptatie

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de subsidieontvanger sociale acceptatie borgt bij het uitvoeren van activiteiten.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van sociale acceptatie. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Toegankelijkheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder toegankelijkheid dat inwoners met een beperking (auditief, visueel, fysiek, verstandelijk of cognitief) mee kunnen doen in de maatschappij. De aanvrager houdt rekening met sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

 • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft ook in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

 • De subsidieaanvrager organiseert één activiteit op het gebied van toegankelijkheid. Dit wordt duidelijk vanuit het plan van aanpak.

Eenzaamheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

 • De subsidieaanvrager heeft aandacht voor bewustwording (preventie) en het delen van kennis over eenzaamheid en betrekt indien mogelijk vrijwilligers bij zijn aanpak.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: bewustwording (preventie), signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

 • De subsidieaanvrager organiseert minstens één activiteit op het gebied van eenzaamheid. Dit wordt duidelijk vanuit het activiteitenplan.

Betrokkenheid

 • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

 • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

Huidige situatie

Feiten en cijfers – databoek

 

Afbakening

Bereik

 • In deze opdracht gaat het over integrale programmering van cultuurparticipatie door professionals en dus niet over amateurkunst.

Kaders

Landelijk

 

Gemeentelijk

 • Maatschappelijke Agenda

 • Coalitieakkoord (gemeente wil alle ruimte optimaal benutten, maar wil ook dat er genoeg activiteiten worden georganiseerd)

 • De MAG subsidieregeling 2022

 • De Algemene Subsidieverordening gemeente Katwijk (ASV)

Budgettair

Het subsidieplafond van deze opdracht bedraagt 100.000 euro.

Doorlooptijd

2 jaar

Aantal opdrachtnemers

Deze opdracht zal worden uitgevoerd door één professionele organisatie.

Bijlage 2: Toetsingskader

Beoordelingsitems

Voldoet niet

Voldoet deels

Voldoet volledig

Motivatie

 • 1.

  ASV

  Geen punten te verdelen

 

Is er een weigeringsgrond als genoemd in de ASV Katwijk 2018 (artikel 8, lid 3) aanwezig?

Op basis van de weigeringsgronden in de ASV wordt gekeken of de aanvraag afgewezen moet worden. Als de aanvraag niet geweigerd wordt, vindt een integrale beoordeling plaats.

 • 2.

  INHOUD

  Maximaal te verdelen punten 45

ALGEMEEN

Past binnen de beschreven doelstellingen

0

8

15

 

Beschrijft het PvA de voor de opdracht te behalen:

 • Doelstellingen

 • Resultaten

0

5

10

 

Biedt het PvA een heldere uiteenzetting van de opzet/werkwijze van de activiteiten?

0

10

20

 
 • 3.

  UITGANGSPUNTEN

  Maximaal te verdelen punten 10

 • 1.

  Samenwerken

  • Er is afstemming en samenwerking met relevante samenwerkingspartners.

  • De subsidieaanvrager beschrijft duidelijk hoe deze samenwerking eruitziet.

  • In het plan van aanpak bij de aanvraag moet beschreven zijn hoe de samenwerking eruitziet, wat de rollen zijn en met wie de subsidieaanvrager samenwerkt bij het uitvoeren van zijn activiteiten.

0

3

6

 
 • 2.

  Toegankelijkheid

  • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp toegankelijkheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat om sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid.

  • In het plan van aanpak bij de aanvraag wordt beschreven hoe de subsidieaanvrager toegankelijkheid borgt bij het uitvoeren van activiteiten. De subsidieaanvrager beschrijft in het plan hoe hij ervaringsdeskundigen betrekt.

0

-

1

 
 • 3.

  Sociale acceptatie

  • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp sociale acceptatie bij het uitvoeren van de activiteiten. Het college verstaat onder sociale acceptatie dat Iedereen in Katwijk zichzelf moet kunnen zijn en kunnen meedoen in de maatschappij, ongeacht achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid en burgerlijke staat.

  • Beschrijft hoe sociale acceptatie wordt geborgd bij het uitvoeren van de activiteiten.

0

-

1

 
 • 4.

  Samenzijn

  • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp eenzaamheid bij het uitvoeren van de activiteiten.

  • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak bij zijn aanvraag aan op welke manier hij voorgaande binnen de eigen organisatie oppakt en hoe hij de samenwerking opzoekt met andere partijen om eenzaamheid tegen te gaan. Er zijn meerdere mogelijkheden: preventie, signaleren, activiteiten en bespreekbaar maken, of een combinatie daarvan.

0

-

1

 
 • 5.

  Betrokkenheid

  • De subsidieaanvrager borgt het onderwerp betrokkenheid bij het uitvoeren van de activiteiten. Het gaat hierbij specifiek op het betrekken van doelgroepen die normaliter (binnen de thematiek van de opdracht) moeilijker te bereiken zijn.

  • De subsidieaanvrager geeft in het plan van aanpak duidelijk aan hoe hij zich inspant om moeilijk bereikbare doelgroepen te betrekken en hoe hij de samenwerking met andere partijen hierin opzoekt.

0

-

1

 
 • 4.

  BEREIK DOELGROEP

  Maximaal te verdelen punten 10

Is het duidelijk op welke doelgroep het PvA zich richt en hoe deze bereikt wordt?

0

5

10

 
 • 5.

  FINANCIELE BEOORDELING

  Maximaal te verdelen punten 10

 
 
 
 

Financiële beoordeling:

 • Begroting voldoet aan de eisen en is goed onderbouwd

 • De gevraagde hoogte van de subsidie is passend voor de activiteiten.

 • De organisatie beschikt niet over eigen vermogen waarvan zij de activiteiten redelijkerwijs (gedeeltelijk) kan uitvoeren

0

-

10

 
 • 6.

  MAATWERK PER OPDRACHT

  Maximaal te verdelen punten 25

 
 
 
 

Eisen vanuit de opdracht:

 • Nader te bepalen door opdrachtschrijver.

 • Nader te bepalen door opdrachtschrijver.

 • Nader te bepalen door opdrachtschrijver.

0

12

25

 

Noot
1

Een ondernemer is in deze regeling gedefinieerd als een eenheid die een economische activiteit uitoefent. Dit is ongeacht de rechtsvorm en/of financiering van een organisatie. Ook als vereniging kunt u dus een onderneming zijn.