Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking rapporten van bevindingen Wmo-toezicht 2023

Geldend van 05-06-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking rapporten van bevindingen Wmo-toezicht 2023

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid,

Gelet op:

 • -

  artikel 3.1 van de Wet open overheid;

 • -

  artikel 5.3 sub e van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, waaruit blijkt dat het toezicht op de kwaliteit van de Wmo een taak is van de GGD;

Overwegende:

Dat het wenselijk wordt geacht dat de Wmo-toezichthouder het rapport van bevindingen niet alleen openbaar maakt aan belanghebbende(n), maar dat het rapport in beginsel ook actief openbaar wordt gemaakt, zodat derden daarvan kennis kunnen nemen, aangezien de inhoud van het rapport ook voor derden van waarde kan zijn.

BESLUIT:

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • 1. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht).

 • 2. Besluit: Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht).

 • 3. Rapport van bevindingen: Een document waarin de toezichthouder de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek vastlegt. Dit kunnen onderzoeken zijn naar aanleiding van proactief en reactief toezicht.

Artikel 2: Bevoegdheid Directeur Publieke Gezondheid

De Directeur Publieke Gezondheid van GGD Gelderland-Zuid neemt namens het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid besluiten over het actief openbaar maken van rapporten van bevindingen, die zijn opgesteld door de Wmo-toezichthouders van GGD Gelderland-Zuid. De Directeur Publieke Gezondheid van GGD Gelderland-Zuid heeft deze bevoegdheid op grond van het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van GGD Gelderland-Zuid gemandateerd aan de strategisch manager II van AGZ (Algemene Gezondheidszorg) en de toezichthouders Wmo.

Artikel 3: Actief openbaar maken, tenzij een weigeringsgrond van toepassing is.

 • 1. Als uitgangspunt geldt dat elk rapport van bevindingen, nadat belanghebbende(n) in een eerdere fase in de gelegenheid zijn gesteld om daarover hun zienswijze te geven, in beginsel actief openbaar wordt gemaakt op de website van GGD Gelderland-Zuid.

 • Bij het openbaar maken van de rapporten van bevindingen wordt beoogd de transparantie van toezichtactiviteiten door de toezichthouder Wmo te bevorderen. Zo wordt voldaan aan de wens van het algemeen bestuur en de vraag van burgers om meer openheid over het Wmo-toezicht door de GGD. Door openbaarmaking kan een beeld worden gegeven van de toezichthoudende activiteiten door de toezichthouder en het effect daarvan. Bovendien wordt met de openbaarmaking beoogd het publiek inzicht te verschaffen in de rapporten Wmo-toezicht en daarmee in de kwaliteit van de geboden Wmo-ondersteuning.

 • 2. Openbaarmaking kan achterwege blijven als een weigeringsgrond, zoals bedoeld in artikel 5 Wet open overheid, zich daartegen verzet.

Artikel 4: Wijze van openbaarmaking

 • 1. Een belanghebbende wordt door de toezichthouder Wmo in de gelegenheid gesteld om feitelijke onjuistheden in de inhoud van het conceptrapport van bevindingen schriftelijk kenbaar te maken. Belanghebbende heeft hiervoor een termijn van twee weken. De toezichthouder Wmo kan gemotiveerd van deze termijn afwijken door deze te verlengen of te verkorten.

 • 2. Na het verstrijken van de termijn van twee weken, die is gesteld voor het indienen van een reactie met feitelijke onjuistheden op het conceptrapport, past de toezichthouder Wmo het rapport van bevindingen aan indien daartoe aanleiding is. De toezichthouder Wmo stelt het definitieve rapport van bevindingen vast met:

  • -

   het oordeel en het advies voor handhaving en;

  • -

   het voornemen van het besluit tot openbaarmaking op de website van GGD Gelderland-Zuid.

 • 3. De toezichthouder stuurt het definitieve rapport naar de belanghebbende. De belanghebbende wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over het voornemen van het besluit tot openbaarmaking, conform artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende heeft hiervoor een termijn van twee weken.

 • 4. De betreffende gemeente, die bevoegd is tot het nemen van maatregelen in het kader van de handhaving, ontvangt tegelijkertijd met belanghebbende het definitieve rapport van bevindingen, inclusief het oordeel van de toezichthouder Wmo en het advies voor handhaving.

 • 5. Na het verstrijken van de termijn van twee weken, die is gesteld voor het indienen van de zienswijze op het voornemen van het besluit tot openbaarmaking, wordt door de toezichthouder Wmo een besluit genomen over actieve openbaarmaking van het rapport van bevindingen. De eventuele zienswijze van de belanghebbende/zorgaanbieder wordt hierbij meegewogen.

 • 6. Belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar maken bij de Directeur Publieke Gezondheid.

 • 7. Het indienen van bezwaar heeft geen opschortende werking. Om openbaarmaking te voorkomen, kan de belanghebbende desgewenst gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

 • 8. Bij het besluit tot openbaarmaking van het rapport van bevindingen wordt belanghebbende in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke reactie te geven op de inhoud van het rapport van bevindingen binnen een termijn van twee weken. De reactie, die belanghebbende indient, wordt eveneens openbaar gemaakt, tenzij belanghebbende heeft aangegeven dat niet wenselijk te vinden.

 • 9. De actieve openbaarmaking van het rapport van bevindingen vindt plaats op de website van GGD Gelderland-Zuid en geschiedt niet eerder dan twee weken na verzending van het besluit, bedoeld in artikel 4.5, aan de belanghebbende.

 • 10. Het rapport blijft voor iedereen toegankelijk op de website gedurende vijf jaar na het tijdstip waarop het toezichts- en handhavingstraject is afgerond.

Artikel 5: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 mei 2023 en worden geplaatst op de website van GGD Gelderland-Zuid.

Vanaf deze datum vervallen de Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking rapporten van bevindingen Wmo-toezicht, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 5 oktober 2017, herzien door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2018.

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels actieve openbaarmaking rapporten van bevindingen Wmo-toezicht 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid op 13 april 2023.