Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur van de gemeente Katwijk

Geldend van 04-06-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur van de gemeente Katwijk

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Doelmatigheid: de mate waarin de gewenste doelen (prestaties en beoogde maatschappelijke effecten) worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • -

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste doelen (prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten) ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college voert periodiek onderzoeken uit in het kader van deze verordening.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college stelt een onderzoeksplan op voor de te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Dit onderzoeksplan wordt ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad.

 • 2. De onderzoeken in het onderzoeksplan worden per onderzoek globaal uitgewerkt, aan de hand van de volgende punten:

  • a.

   het onderzoeksobject;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering van het onderzoek;

  • f.

   het budget in de begroting voor het te verrichten onderzoek.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in paragraaf Bedrijfsvoering van de jaarstukken of in tussentijdse rapportages over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.

 • 2. Elke rapportage bevat in elk geval de aspecten van onderzoek, de opzet en werkwijze, de bevindingen en de conclusies en aanbevelingen.

 • 3. Het college biedt de rapportage ter kennisgeving aan de raad aan.

 • 4. Het college stelt op basis van de rapportage een plan van verbetering op indien nodig. Het plan van verbetering wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 5. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Intrekking oude regeling

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Katwijk, vastgesteld op 16 december 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur van de gemeente Katwijk”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 16 mei 2024.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek

de burgemeester,

ir. C.L. Visser