Nadere regeling Financieel besluit Wmo 2024

Geldend van 31-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Nadere regeling Financieel besluit Wmo 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel,

Gelet op hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Verordening maatschappelijk ondersteuning 2020,

Overwegende dat:

  • -

    Bij de wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2024 de bedragen van de financiële tegemoetkomingen niet langer zijn opgenomen, om te voorkomen dat bij periodieke aanpassing of indexering hiervan de Verordening jaarlijks moet worden aangepast;

  • -

    De financiële tegemoetkomingen voortaan worden opgenomen in een Nadere regeling Financieel besluit Wmo 2024

Besluit vast te stellen de Nadere regeling Financieel besluit Wmo 2024:

Artikel 1. Maximale hoogte financiële tegemoetkomingen

(met verwijzing naar de artikelen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020):

Verhuis- en inrichtingskosten (5.14 lid 1)

€ 3.500

Toepassing verhuisprimaat (5.14 lid 4)

€ 9.000

Bezoekbaar maken woning (5.15)

€ 5.000

Vervangend vervoer (5.16 lid 2)

€ 600

Vervangend vervoer rolstoeltaxi (5.16 lid 3)

€ 2.000

Sportvoorziening (5.17 lid 2)

€ 3.000

 
 

Artikel 2. Inwerkingtreding

De Nadere regeling Financieel besluit Wmo 2024 treedt in werking op de dag van publicatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2024

Artikel 3. Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling Financieel besluit Wmo 2024

Ondertekening

Aldus vastgesteld, 5 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders

het college van burgemeester en wethouders,

de loco secretaris,

A. van de Voort

de burgemeester,

ing. M.S. van Veen