Verlengen subsidieregelingen basisinfrastructuur sociaal domein 2025

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Intitulé

Verlengen subsidieregelingen basisinfrastructuur sociaal domein 2025

Het college van burgemeester en wethouders,

In zijn vergadering van 28 mei 2024,

Gezien het voorstel met reg.nr. 16448845

Besluit in te stemmen met de vaststelling van de verlenging van de drie subsidieregelingen met 1 jaar, te weten: Jongeren 2025, Goed Voor Elkaar 2025 en Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge 2025.

Subsidieregeling Jongeren 2025

Artikel 1. Wat is het doel van deze subsidie?

Alle jongeren moeten een gelijke kans krijgen om hun talenten te ontplooien, gezond te kunnen blijven en naar vermogen mee te doen in de samenleving. Voor de meeste jongeren verloopt dit zonder grote problemen, maar voor sommigen is hier ondersteuning bij nodig. Om die reden stimuleert en ondersteunt de gemeente vrijwilligersorganisaties om activiteiten te organiseren die bijdragen aan gelijken kansen, talentontwikkeling, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en bereiken van meer gezonde en gelukkige jaren.

We verwachten dat organisaties actief werken aan deze speerpunten en in het bijzonder kwetsbare inwoners hierop weten te stimuleren, te ondersteunen en te laten deelnemen zodat betrokkenheid op elkaar en bij de eigen leefomgeving bevorderd wordt.

Alleen die organisaties en activiteiten die aansluiten bij de inhoudelijke beleidsdoelen van de gemeente komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 2. Definities

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 • 1.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. Het college stelt het subsidieplafond vast van deze subsidieregeling onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  Vast en flexibel budget: Binnen het vastgestelde subsidieplafond verdeelt de gemeente over alle aanvragende organisaties minimaal 90% tot 95% voor vaste subsidies over 2025 en maximaal 5% tot 10% als flexibele inzet voor de aanpak van onvoorziene situaties en aanvragen die zich mogelijk voordoen in 2025.

 • 3.

  Rechtspersoon: Organisaties zonder winstoogmerk, in de vorm van een vereniging of stichting. De statuten zijn vastgesteld door een notaris, de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er is een bestuur.

 • 4.

  “Tender” methode: Alle volledige subsidieaanvragen worden opgespaard tot de sluitingsdatum van 1 augustus 2024. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de in deze regeling genoemde criteria.

 • 5.

  Op volgorde van binnenkomst methode: De gemeente behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt de datum van binnenkomst van de complete aanvraag. Als wij uw aanvraag ontvangen nadat het subsidieplafond bereikt is, dan nemen wij uw aanvraag niet meer in behandeling. Als in 2025 een beroep wordt gedaan op het flexibel budget behandelen we dit op volgorde van binnenkomst.

 • 6.

  Volledige subsidieaanvragen: het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de begroting 2025 en eventueel aanvullende informatie die nodig is voor de aanvraag.

 • 7.

  Maatschappelijk meerwaarde: Bij de verdeling van subsidiebedragen wordt gekeken naar de maatschappelijk meerwaarde van activiteiten die organisaties uitvoeren. Dit wordt bepaald door alle onderstaande criteria:

  • Het aantal unieke deelnemers dat wordt bereikt met de activiteiten;

  • De toegevoegde waarde van de activiteiten aan de speerpunten genoemd in artikel 5.1;

  • Bijdrage aan de zelfredzaamheid en de participatie van de doelgroep;

  • Bijdrage aan de actieve inzet voor de samenleving door middel van vrijwillige inzet.

Artikel 3. Wat is de doelgroep van deze subsidie?

Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch van 0 tot 27 jaar.

Artikel 4. Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente ’s-Hertogenbosch in de vorm van een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 5. Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie ‘Jongeren 2025’ moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De activiteiten leveren een bijdrage aan minimaal één van de volgende speerpunten:

  • Talentontwikkeling;

  • Het stimuleren van gelijke kansen;

  • Positieve gezondheid;

  • De aanpak van eenzaamheid.

 • 2.

  De activiteiten zijn toegankelijk voor de doelgroep.

 • 3.

  Iedereen kan gelijkwaardig gebruik maken van de activiteiten en initiatieven.

 • 4.

  De activiteiten vinden regelmatig gedurende het jaar plaats en worden voor het grootste deel met vrijwillige inzet ontwikkeld. De uitvoering van de activiteiten gebeurt helemaal of grotendeels met vrijwillige inzet en/of een bijdrage in natura, door inwoners.

 • 5.

  U spant zich in om meerdere inkomstenbronnen te realiseren. U bent zo niet alleen afhankelijk van gemeentelijke financiering maar maakt waar mogelijk gebruikt van meerdere inkomstenbronnen.

 • 6.

  Een subsidieaanvraag is hoger dan €200,-.

 • 7.

  De maatschappelijke meerwaarde van de activiteiten moet zo hoog mogelijk zijn ten opzichte van het subsidiebedrag. Daarbij kijken we naar vergelijkbare organisaties, begrotingen, activiteiten en bereik van inwoners.

Artikel 6. Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor de volgende onderdelen:

 • 1.

  Kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten.

 • 2.

  Kosten voor huisvesting.

 • 3.

  Kosten voor coördinatietaken.

Artikel 7. Wanneer komt u niet voor subsidie in aanmerking?

Het college zal de subsidieaanvraag weigeren, indien de aanvraag of activiteit naar oordeel van het college:

 • 1.

  Niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden uit artikel 5 van deze regeling.

 • 2.

  Niet in verhouding staat tot de maatschappelijke meerwaarde van de activiteiten en het aangevraagde subsidiebedrag. Daarbij kijken we naar vergelijkbare organisaties, begrotingen, activiteiten en bereik van inwoners.

 • 3.

  Een winstoogmerk heeft dan wel op een andere wijze is ingegeven door commerciële belangen.

 • 4.

  Onderdeel uitmaakt van (organisatiekosten van) een actie van een goed doel.

 • 5.

  In aanmerking komt voor een andere, specifiekere subsidieregeling. De gemeente zorgt er samen met u voor dat uw aanvraag op de juiste plek terecht komt.

 • 6.

  Wordt aangewend voor activiteiten die zich richten op een politieke of levensbeschouwelijke overtuiging.

 • 7.

  Zich richt op activiteiten van verenigingen voor personen die een gemeenschappelijke hobby hebben, een liefhebberij of bezigheid ter ontspanning, die men met enige regelmaat uitoefent in zijn vrije tijd. Het betreft activiteiten van persoonlijke interesse (waaronder cafésporten) waarbij voldoening voorop staat en het vergroten van kennis, ervaringen en vaardigheden wordt nagestreefd.

 • 8.

  Zich richt op activiteiten van bewoners- en huurdersbelangen, die zich vooral richten op de eigen bewoners.

 • 9.

  Niet, of onvoldoende, ten goede komt aan inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor aanvragen hoger dan € 50.000,- geldt dat het college kan besluiten om geen subsidie toe te kennen als het vrij besteedbaar vermogen (inclusief eventuele bestemmingsreserves) meer dan 10% van de begrote lasten van de aanvraag is.

 • 10.

  Als door het verlenen van de subsidie het subsidieplafond zou worden overstegen.

Artikel 8. Hoe verloopt de subsidieprocedure vaste subsidie?

 • 1.

  De gemeente verdeelt 90% tot 95% van het subsidieplafond als subsidie. Voor deze verdeling wordt de “tender” methode” gebruikt.

 • 2.

  De subsidie wordt toegekend voor een periode van 1 jaar onder voorbehoud van het budgetrecht van de gemeenteraad.

Artikel 9. Hoe verloopt de subsidie en aanvraagprocedure flexibele inzet?

 • 1.

  De gemeente verdeelt 5 tot 10% van het subsidieplafond als flexibele inzet voor de aanpak van onvoorziene situaties en nieuwe aanvragen. Voor deze verdeling wordt de “op volgorde van binnenkomst methode” gebruikt.

 • 2.

  Als op dat moment het resterende beschikbare flexibel budget in dat jaar op is, nemen wij de aanvraag om die reden niet in behandeling.

Artikel 10. Hoe vraagt u subsidie aan?

 • 1.

  Op www.s-hertogenbosch.nl/subsidieshttps://www.s-hertogenbosch.nl/subsidiesvindt u het aanvraagformulier. U kunt ook contact opnemen via subsidies@s-hertogenbosch.nl.

 • 2.

  Wilt u een aanvraag indienen voor vaste subsidie? Dan dient u het aanvraagformulier en de begroting voor 2025 volledig in te vullen en in te sturen vóór 1 augustus 2024, eventueel vergezeld met aanvullende informatie die u nodig acht voor de aanvraag. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt de datum van binnenkomst van de complete aanvraag. Als uw aanvraag niet vóór de sluitingstermijn van 1 augustus 2024 is ontvangen, verstrekken wij geen subsidie meer.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het flexibel budget 2025, kunt u uw aanvraag indienen vanaf 1 januari 2025 tot uiterlijk 15 november 2025.

Artikel 11. Beoordeling aanvragen

 • 1.

  Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen.

 • 2.

  Alle aanvragen voor subsidie worden beoordeeld op de maatschappelijke meerwaarde van activiteiten die organisaties organiseren.

 • 3.

  U ontvangt in december 2024 een besluit op uw aanvraag voor de vaste subsidie. Bij overige aanvragen ontvangt u een besluit binnen 13 weken.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2025.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jongeren 2025.

 • 3.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2026.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregeling en het subsidieplafond.

 • 5.

  De Algemene Subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze subsidieregeling van toepassing.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via subsidies@s-hertogenbosch.nl .

Subsidieregeling Goed voor Elkaar 2025

Artikel 1. Wat is het doel van deze subsidie?

Alle inwoners moeten een gelijke kans krijgen om hun talenten te ontplooien, gezond te kunnen blijven en naar vermogen mee te doen in de samenleving. Voor de meeste inwoners verloopt dit zonder grote problemen, maar voor sommigen is hier ondersteuning bij nodig. Om die reden stimuleert en ondersteunt de gemeente vrijwilligersorganisaties om activiteiten te organiseren die bijdragen aan gelijken kansen, talentontwikkeling, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en bereiken van meer gezonde en gelukkige jaren.

We verwachten dat organisaties actief werken aan deze speerpunten en in het bijzonder kwetsbare inwoners hierop weten te stimuleren, te ondersteunen en te laten deelnemen zodat betrokkenheid op elkaar en bij de eigen leefomgeving bevorderd wordt.

Alleen die organisaties en activiteiten die aansluiten bij de inhoudelijke beleidsdoelen van de gemeente komen in aanmerking voor subsidie.

Artikel 2. Definities

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 • 1.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. Het college stelt het subsidieplafond vast van deze subsidieregeling onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  Vast en flexibel budget: Binnen het vastgestelde subsidieplafond verdeelt de gemeente over alle aanvragende organisaties minimaal 90% tot 95% voor vaste subsidies over 2025 en maximaal 5% tot 10% als flexibele inzet voor de aanpak van onvoorziene situaties of aanvragen die zich mogelijk voordoen in 2025.

 • 3.

  Rechtspersoon: Organisaties zonder winstoogmerk, in de vorm van een vereniging of stichting. De statuten zijn vastgesteld door een notaris, de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er is een bestuur.

 • 4.

  “Tender” methode: Alle volledige subsidieaanvragen worden opgespaard tot de sluitingsdatum van 1 augustus 2024. De subsidieaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de in deze regeling genoemde criteria.

 • 5.

  Op volgorde van binnenkomst methode: De gemeente behandelt de subsidieaanvragen waarin een beroep wordt gedaan op het flexibel budget, op volgorde van binnenkomst. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt de datum van binnenkomst van de complete aanvraag. Als wij uw aanvraag ontvangen nadat het subsidieplafond bereikt is, dan nemen wij uw aanvraag niet meer in behandeling.

 • 6.

  Als in 2025 een beroep wordt gedaan op het flexibel budget behandelen we dit op volgorde van binnenkomst.

 • 7.

  Volledige subsidieaanvragen: het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de begroting 2025 en eventueel aanvullende informatie die nodig is voor de aanvraag.

 • 8.

  Maatschappelijk meerwaarde: Bij de verdeling van subsidiebedragen wordt gekeken naar de maatschappelijk meerwaarde van activiteiten die organisaties uitvoeren. Dit wordt bepaald door alle onderstaande criteria:

  • Het aantal unieke deelnemers dat wordt bereikt met de activiteiten;

  • De toegevoegde waarde van de activiteiten aan de speerpunten genoemd in artikel 5.1;

  • Bijdrage aan de zelfredzaamheid en de participatie van de doelgroep;

  • Bijdrage aan de actieve inzet voor de samenleving door middel van vrijwillige inzet.

Artikel 3. Wat is de doelgroep van deze subsidie?

Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Artikel 4. Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een vrijwilligersorganisatie uit de gemeente ’s-Hertogenbosch in de vorm van een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 5. Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie ‘Goed voor Elkaar 2025’ moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De activiteiten leveren een bijdrage aan minimaal één van de volgende speerpunten:

  • Talentontwikkeling;

  • Het stimuleren van gelijke kansen;

  • Positieve gezondheid;

  • De aanpak van eenzaamheid.

 • 2.

  De activiteiten zijn toegankelijk voor de doelgroep. Iedereen kan gelijkwaardig gebruik maken van de activiteiten en initiatieven.

 • 3.

  De activiteiten vinden regelmatig gedurende het jaar plaats en worden voor het grootste deel met vrijwillige inzet ontwikkeld. De uitvoering van de activiteiten gebeurt helemaal of grotendeels met vrijwillige inzet en/of een bijdrage in natura, door inwoners.

 • 4.

  U spant zich in om meerdere inkomstenbronnen te realiseren. U bent zo niet alleen afhankelijk van gemeentelijke financiering maar maakt waar mogelijk gebruikt van meerdere inkomstenbronnen.

 • 5.

  Een subsidieaanvraag is hoger dan €200,-.

 • 6.

  De maatschappelijke meerwaarde van de activiteiten moet zo hoog mogelijk zijn ten opzichte van het subsidiebedrag. Daarbij kijken we naar vergelijkbare organisaties, begrotingen, activiteiten en bereik van inwoners.

Artikel 6. Waarvoor kunt u deze subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor de volgende onderdelen:

 • 1.

  Kosten voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten;

 • 2.

  Kosten voor huisvesting;

 • 3.

  Kosten voor coördinatietaken.

Artikel 7. Wanneer komt u niet voor subsidie in aanmerking?

Het college zal de subsidieaanvraag weigeren, indien de aanvraag of activiteit naar oordeel van het college:

 • 1.

  Niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden uit artikel 5 van deze regeling.

 • 2.

  Niet in verhouding staat tot de maatschappelijke meerwaarde van de activiteiten en het aangevraagde subsidiebedrag. Daarbij kijken we naar vergelijkbare organisaties, begrotingen, activiteiten en bereik van inwoners.

 • 3.

  Een winstoogmerk heeft dan wel op een andere wijze is ingegeven door commerciële belangen.

 • 4.

  Onderdeel uitmaakt van (organisatiekosten van) een actie van een goed doel.

 • 5.

  In aanmerking komt voor een andere, specifiekere subsidieregeling. De gemeente zorgt er samen met u voor dat uw aanvraag op de juiste plek terecht komt.

 • 6.

  Wordt aangewend voor activiteiten die zich richten op een politieke of levensbeschouwelijke overtuiging.

 • 7.

  Zich richt op activiteiten van verenigingen voor personen die een gemeenschappelijke hobby hebben, een liefhebberij of bezigheid ter ontspanning, die men met enige regelmaat uitoefent in zijn vrije tijd. Het betreft activiteiten van persoonlijke interesse (waaronder cafésporten) waarbij voldoening voorop staat en het vergroten van kennis, ervaringen en vaardigheden wordt nagestreefd.

 • 8.

  Zich richt op activiteiten van bewoners- en huurdersbelangen, die zich vooral richten op de eigen bewoners.

 • 9.

  Niet, of onvoldoende, ten goede komt aan inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Voor aanvragen hoger dan €50.000,- geldt dat het college kan besluiten om geen subsidie toe te kennen als het vrij besteedbaar vermogen (inclusief eventuele bestemmingsreserves) meer dan 10% van de begrote lasten van de aanvraag is.

 • 10.

  Als door het verlenen van de subsidie het subsidieplafond zou worden overstegen.

Artikel 8. Hoe verloopt de subsidieprocedure vaste subsidie?

 • 1.

  De gemeente verdeelt 90% tot 95% van het subsidieplafond als subsidie. Voor deze verdeling wordt de “tender” methode” gebruikt.

 • 2.

  De subsidie wordt toegekend voor een periode van 1 jaar onder voorbehoud van het budgetrecht van de gemeenteraad.

Artikel 9. Hoe verloopt de subsidie en aanvraagprocedure flexibele inzet?

 • 1.

  De gemeente verdeelt 5 tot 10% van het subsidieplafond als flexibele inzet voor de aanpak van onvoorziene situaties en nieuwe aanvragen. Voor deze verdeling wordt de “op volgorde van binnenkomst methode” gebruikt.

 • 2.

  Als op dat moment het resterende beschikbare flexibel budget in dat jaar op is, nemen wij de aanvraag om die reden niet in behandeling.

Artikel 10. Hoe vraagt u subsidie aan?

 • 1.

  Op www.s-hertogenbosch.nl/subsidieshttps://www.s-hertogenbosch.nl/subsidiesvindt u het aanvraagformulier. U kunt ook contact opnemen via subsidies@s-hertogenbosch.nl.

 • 2.

  Wilt u een aanvraag indienen voor vaste subsidie? Dan dient u dient het aanvraagformulier en de begroting voor 2025 volledig in te vullen en in te sturen vóór 1 augustus 2024, eventueel vergezeld met aanvullende informatie die u nodig acht voor de aanvraag. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt de datum van binnenkomst van de complete aanvraag. Als uw aanvraag niet vóór de sluitingstermijn van 1 augustus 2024 is ontvangen, verstrekken wij geen subsidie meer.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het flexibel budget 2025, kunt u uw aanvraag indienen vanaf 1 januari 2025 tot uiterlijk 15 november 2025.

Artikel 11. Beoordeling aanvragen

 • 1.

  Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen.

 • 2.

  Alle aanvragen voor subsidie worden beoordeeld op de maatschappelijke meerwaarde van activiteiten die organisaties organiseren.

 • 3.

  U ontvangt in december 2024 een besluit op uw aanvraag voor de vaste subsidie. Bij overige aanvragen ontvangt u een besluit binnen 13 weken.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2025.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Goed voor Elkaar 2025.

 • 3.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2026.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregeling en het subsidieplafond.

 • 5.

  De Algemene Subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is op deze subsidieregeling van toepassing.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via subsidies@s-hertogenbosch.n l.

Subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge 2025

Artikel 1. Wat is het doel van deze subsidieregeling?

Alle inwoners moeten een gelijke kans krijgen om hun talenten te ontplooien, gezond te kunnen blijven en naar vermogen mee te doen in de samenleving. Onze inwoners nemen steeds vaker zelf initiatief om de samenleving te veranderen. Met de gemeentelijke subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge ondersteunen we nieuwe initiatieven en challenges die de sociaal maatschappelijke kwaliteit van de stad bevorderen.

U kunt:

 • A.

  Een subsidie aanvragen om Right to Challenge mogelijk te maken, of;

 • B.

  Een subsidie aanvragen om een nieuw initiatief uit te voeren.

Hieronder volgen eerst de algemene bepalingen die voor beide subsidiemogelijkheden gelden. Daarna volgen de bepalingen die specifiek gelden voor Right to Challenge en daarna de bepalingen die specifiek gelden voor Nieuwe Initiatieven.

Artikel 2. Definities

In dit artikel leggen wij een aantal woorden uit:

 • 1.

  Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. Het college stelt het subsidieplafond vast van deze subsidieregeling onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  Rechtspersoon: Organisaties zonder winstoogmerk, in de vorm van een vereniging of stichting. De statuten zijn vastgesteld door een notaris, de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er is een bestuur.

 • 3.

  Op volgorde van binnenkomst methode: De gemeente behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, dan geldt de datum van binnenkomst van de complete aanvraag. Als wij uw aanvraag ontvangen nadat het subsidieplafond bereikt is, dan nemen wij uw aanvraag niet meer in behandeling.

Artikel 3. Wat is de doelgroep van deze subsidie?

Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Artikel 4. Wanneer komt u niet voor subsidie in aanmerking?

Er zijn geen bijdragen mogelijk voor:

 • Initiatieven die religieus of politiek van aard zijn;

 • Feesten, evenementen, excursies of reguliere verenigingsactiviteiten;

 • Initiatieven die in aanmerking kunnen komen voor een specifiekere (subsidie)regeling. Wij zorgen er samen met u voor, dat de aanvraag op de juiste plek terecht komt.

 • Initiatieven die niet ten goede komen aan inwoners van de gemeente.

Artikel 5. Verdeling subsidiebedrag

We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond behandelen wij de subsidieaanvragen ‘op volgorde van binnenkomst’.

A.Right to Challenge

Artikel 6. Wat is het doel van Right to Challenge?

Right to Challenge of Challenge staat voor ‘het recht om de gemeente uit te dagen’. Een groep bewoners neemt het initiatief om een gemeentelijke sociaal-maatschappelijke taak over te nemen. Dit doen zij als zij denken dat het anders, beter en/of slimmer kan, voor maximaal hetzelfde budget.

Artikel 7. Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een groep bewoners uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting, een coöperatie of een vereniging) zonder winstoogmerk kan subsidie aanvragen.

Artikel 8. Voorwaarden

 • 1.

  U daagt ons uit om een huidige gemeentelijke sociaal-maatschappelijke taak over te nemen. U kunt de taak uitvoeren in plaats van door de gemeente gefinancierd aanbod. U haalt de huidige doelen minimaal tegen maximaal hetzelfde budget.

 • 2.

  U bent geworteld in de buurt, wijk of het gebied.

 • 3.

  Er is aantoonbaar draagvlak voor het initiatief vanuit de wijk, buurt of het gebied. Iedereen kan gelijkwaardig gebruik maken van het initiatief. Eventuele te realiseren opbrengsten moeten publiek blijven en ten goede komen aan het maatschappelijk doel.

 • 4.

  U maakt aannemelijk dat u en uw eventuele partners de prestatie kunnen leveren.

Artikel 9. Wat is er nodig voor een aanvraag?

Na een gesprek met de contactpersoon onder deze regeling vult u een aanvraagformulier in. In het gesprek helpen we u op weg met het schrijven van een plan. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een omschrijving van de uitdaging;

 • Welke gemeentelijke taak u wilt uitdagen;

 • Wat de meerwaarde is voor de wijk, buurt of het gebied;

 • Wat het draagvlak is in de wijk, buurt of het gebied;

 • Uitleg over samenwerkings- en uitvoeringspartners en hun (financiële) bijdragen;

 • Uitleg over het beoogde resultaat en effect;

 • Een planning;

 • Een (meerjarig) overzicht van de inkomsten en uitgaven.

B.Nieuwe initiatieven

Artikel 10. Wat is het doel van Nieuwe Initiatieven?

Het gaat om nieuwe initiatieven die de sociale kwaliteit van de stad versterken. Het nieuwe initiatief moet een meerwaarde hebben voor de wijk of buurt en moet de leefbaarheid vergroten. We willen inwoners hierbij (financieel) ondersteunen. Bij deze subsidie gaat het niet om het overnemen (uitdagen) van taken van de gemeente; zie daarvoor A) Right to Challenge.

Artikel 11. Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een groep bewoners uit de gemeente ‘s-Hertogenbosch met rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting, een coöperatie of een vereniging) zonder winstoogmerk kan subsidie aanvragen.

Artikel 12. Voorwaarden

 • 1.

  Het initiatief is aanvullend en/of vernieuwend op sociaal terrein voor en door bewoners. Het initiatief levert een bijdrage aan minimaal één van de volgende speerpunten:

  • Het stimuleren van gelijke kansen;

  • Talentontwikkeling;

  • Positieve gezondheid;

  • De aanpak van eenzaamheid.

 • 2.

  Het initiatief onderscheidt zich door een structuurversterkende aanpak of werkwijze.

 • 3.

  Er is aantoonbaar draagvlak voor het initiatief vanuit de wijk, buurt of het gebied. Iedereen kan gelijkwaardig gebruik maken van het initiatief. Eventueel te realiseren opbrengsten moeten publiek blijven en ten goede komen aan het maatschappelijk doel.

 • 4.

  De uitvoering van het initiatief gebeurt helemaal of voor een deel met vrijwillige inzet en/of een bijdrage in natura, door inwoners.

 • 5.

  U maakt aannemelijk dat u en uw eventuele partners het initiatief kunnen uitvoeren.

 • 6.

  U maakt duidelijk wat de financiële vraag aan de gemeente is. U legt ook uit hoe deze zich verhoudt tot mogelijke andere financieringsbronnen. Voor het duurzaam slagen van het initiatief is het belangrijk dat u naast de gevraagde bijdrage van de gemeente ook andere geldstromen als cofinanciering benut.

 • 7.

  U dient een aanvraag in met daarbij de benodigde gegevens. Deze staan in artikel 13.

Artikel 13. Wat is er nodig voor een aanvraag?

Na een gesprek met de contactpersoon onder deze regeling vult u een aanvraagformulier in. Ophttps://www.s-hertogenbosch.nl/subsidieshttps://www.s-hertogenbosch.nl/subsidieshttps://www.s-hertogenbosch.nl/subsidiesvindt u een contactformulier voor deze subsidie.

In het gesprek helpen we u op weg met het schrijven van een plan. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een omschrijving van het initiatief, de aanpak en activiteiten;

 • De doelen en resultaten die u met de activiteiten nastreeft, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen. In het bijzonder ook in welke mate de activiteiten gericht zijn op de gemeente of haar inwoners.

 • wat de meerwaarde is voor de wijk, buurt of het gebied;

 • wat het draagvlak is in de wijk, buurt of het gebied;

 • Uitleg over samenwerkings- en uitvoeringspartners en hun (financiële) bijdragen;

 • Uitleg over de (inhoudelijke en organisatorische) voortgang van het initiatief in de toekomst;

 • Een planning;

 • Een (meerjarig) overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Artikel 14. Wanneer komt u niet voor subsidie Nieuw Initiatief / Right to Challenge in aanmerking?

 • 1.

  Als u niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden uit de artikelen 8 of 12.

 • 2.

  Als de activiteiten in aanmerking komen voor een specifiekere subsidieregeling. De gemeente zorgt er samen met u voor dat uw aanvraag op de juiste plek terecht komt.

 • 3.

  Activiteiten die zich richten op een politieke of levensbeschouwelijke overtuiging.

 • 4.

  Activiteiten die niet ten goede komen aan inwoners van de gemeente.

 • 5.

  Voor aanvragen hoger dan € 50.000,- geldt dat het college kan besluiten om geen subsidie toe te kennen als het vrij besteedbaar vermogen (inclusief eventuele bestemmingsreserves) meer dan 10 % van de begrote lasten van de aanvraag is.

Artikel 15. Tot slot

Hieronder staat een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2025.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2026.

 • 3.

  Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge 2025.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling vast. Daarna publiceert het college de subsidieregeling en het subsidieplafond.

 • 5.

  De Algemene Subsidieverordening ’s-Hertogenbosch (ASV) is geldig op deze subsidieregeling.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met:

Bo Blitz

Tel. 06-15209306

b.blitz@s-hertogenbosch.nl

Ondertekening

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers