Verordening vrij reizen minima Goeree-Overflakkee

Geldend van 12-06-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2024

Intitulé

Verordening vrij reizen minima Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 maart 2024;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening vrij reizen minima Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Definities

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   aanvrager: inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee van 18 jaar en ouder die in aanmerking wenst te komen voor vrij reizen minima Goeree-Overflakkee;

  • -

   deelnemer: inwoner of zijn ten laste komend minderjarig kind(eren), die na beoordeling door burgemeester en wethouders is toegelaten om deel te nemen aan vrij reizen minima Goeree-Overflakkee;

  • -

   financiële toelage: de toelage zoals bedoeld in artikel 10 of 12 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

  • -

   gezinsinkomen: inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet;

  • -

   inkomensnorm: maximaal 125% van de toepasselijke bijstandsnorm als bedoeld in paragraaf 3.2 van de wet;

  • -

   persoonlijke OV-chipkaart: elektronische vervoerspas op naam met NFC-chip voor het betalen van openbaar vervoer in Nederland;

  • -

   ten laste komend kind: kind van 12 tot en met 17 jaar, voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak op kinderbijslag kan maken of een financiële toelage ontvangt;

  • -

   vervoerder: vervoersbedrijf Connexxion;

  • -

   voordeel-busabonnement: jaarabonnement voor Openbaar Vervoer geldig op werkdagen vanaf 09:00 uur en in de weekenden of op feestdagen de gehele dag, voor het reizen binnen de vervoersregio zoals de vervoerder heeft beschreven in zijn minima product;

  • -

   wet: Participatiewet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet, de Verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Goeree-Overflakkee, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Artikel 2 Vrij reizen minima

Aan inwoners met een laag inkomen wordt, in samenwerking met de vervoerder, een voordeel-busabonnement ter beschikking gesteld welke gedurende een jaar gebruikt kan worden.

Artikel 3 Voorwaarden en uitsluitingsgronden

 • 1.

  Een aanvrager of diens ten laste komende kind kan deelnemen aan de regeling als bedoeld in artikel 2 als:

  • a.

   het gezinsinkomen niet hoger is dan de inkomensnorm;

  • b.

   er toestemming wordt verleend om geanonimiseerde gegevens van de vervoerder te (laten) delen met de gemeente die als doel hebben de effecten van de regeling te kunnen monitoren; en

  • c.

   hij een persoonlijke OV-chipkaart heeft, welke nog tenminste drie maanden geldig is ten tijde van de aanvraag.

 • 2.

  Met personen als bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld degenen die een financiële toelage ontvangen.

 • 3.

  Uitgesloten van deelname zijn:

  • a.

   inwoners die op grond van een studie of anderszins rechthebbend zijn op een OV-abonnement waarmee tenminste in de daluren vrij kan worden gereisd;

  • b.

   personen als bedoeld in het eerste lid die door hun inkomen geen recht hebben op een financiële toelage en woonachtig zijn in de gemeentelijke opvang. 

Artikel 4 Inkomens- en vermogenstoets

 • 1.

  Voor het bepalen van het gezinsinkomen wordt uitgegaan van het gemiddelde netto-inkomen over een periode van twee maanden voorafgaand aan de datum van aanvraag, waarbij de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de wet buiten toepassing gelaten wordt.

 • 2.

  De inkomenstoets wordt niet toegepast als de aanvrager:

  • a.

   op het moment van aanvraag op grond van de wet een uitkering voor levensonderhoud ontvangt;

  • b.

   binnen zes maanden voorafgaande aan de aanvraag een toekenningsbesluit heeft ontvangen voor bijzondere bijstand of een gemeentelijke inkomensregeling en verklaart dat er geen wijzigingen zijn in het inkomen of de gezinssamenstelling in de tussenliggende periode; of

  • c.

   op het moment van de aanvraag in een minnelijke of wettelijke schuldregeling zit en verklaart dat er inmiddels geen wijzigingen zijn in het inkomen of de gezinssamenstelling.

 • 3.

  Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager kan op elk moment een aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders voor zichzelf of zijn ten laste komende kind(eren).

 • 2.

  De aanvrager dient de aanvraag in via het daarvoor bestemde formulier via de website van de gemeente Goeree-Overflakkee. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Bij de aanvraag overlegt de aanvrager:

  • a.

   een bewijs van het gezinsinkomen of de financiële toelage; en

  • b.

   een kopie van de persoonlijke OV-chipkaart op naam van de betreffende gezinsleden.

 • 4.

  Van het overleggen van de gevraagde gegevens in artikel 3, onder a, kan worden afgezien, als de aanvrager de gemeente machtigt om de bewijsstukken van de gemeentelijke uitkering en/of de financiële toelage als bedoeld in artikel 3, derde lid, aan de aanvraag toe te voegen.

 • 5.

  Mocht de aanvrager ten tijde van de aanvraag niet in bezit zijn van een persoonlijke OV-chipkaart, dan dient de aanvrager deze aan te vragen bij de vervoerder, nadat burgemeester en wethouders hem hebben bericht dat hij op grond van de toelatingscriteria in aanmerking komt voor deelname aan de regeling.

 • 6.

  Bij een positief besluit geven burgemeester en wethouders aan de vervoerder opdracht om de deelnemer(s) een voordeel-busabonnement te verstrekken.

 • 7.

  Wanneer burgemeester en wethouders voor de twintigste dag van de maand een positief besluit hebben genomen dan kan het voordeel-busabonnement vanaf de eerste dag van de volgende maand worden geactiveerd en gebruikt. Wanneer er na de twintigste dag van de maand een positief besluit is genomen dan kan het voordeel-busabonnement vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand worden geactiveerd en gebruikt.

 • 8.

  In afwijking van het tweede en derde lid wordt als aanvraag mede beschouwd een aanvraag in het kader van de Participatiewet, mits de aanvrager dat daarbij nadrukkelijk heeft aangegeven.

Artikel 6 Werking voordeel-busabonnement

 • 1.

  De gemeente vergoedt de kosten voor het voordeel-busabonnement en deze kosten worden rechtstreeks overgemaakt aan de vervoerder.

 • 2.

  De aanvrager dient zelf de persoonlijke OV-chipkaart op naam van de deelnemer(s) aan te vragen bij de vervoerder.

 • 3.

  De kosten voor een persoonlijke OV-chipkaart of een vervangende persoonlijke OV-chipkaart worden niet vergoed door de gemeente.

 • 4.

  Het voordeel-busabonnement gaat in vanaf de eerste dag van de volgende maand na toekenning en is geldig voor de duur van een jaar.

 • 5.

  Reizen via het voordeel-busabonnement is beschikbaar vanaf het moment dat de deelnemer het busabonnement activeert op diens persoonlijke OV-chipkaart. De deelnemer dient zelf het voordeel-busabonnement te activeren op de persoonlijke OV-chipkaart bij de daarvoor aangewezen oplaadpunten.

 • 6.

  De deelnemer kan gedurende de geldigheid van het voordeel-busabonnement niet nogmaals een aanvraag indienen, tenzij dit een aanvraag is voor ten laste komend kind dat alsnog de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en daarmee in aanmerking kan komen voor een voordeel-busabonnement.

 • 7.

  Bij verlies of diefstal van de persoonlijke OV-chipkaart dient de deelnemer zelf zorg te dragen voor een vervangende persoonlijke OV-chipkaart en dient de deelnemer de vervoerder zelf te verzoeken de resterende abonnementsduur op de vervangende OV-chipkaart over te zetten.

Artikel 7 Verlengen voordeel-busabonnement

Een aflopend voordeel-busabonnement bij een bijstandsgerechtigde deelnemer die het voordeel-busabonnement in de geldende periode heeft geactiveerd, wordt na het moment van aflopen ambtshalve verlengd met nogmaals twaalf maanden na het moment van toekennen.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 maart 2024.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vrij reizen minima Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 6 juni 2024

drs. G. Brand mr. A. Grootenboer-Dubbelman

griffier voorzitter

Ondertekening