Openstellingsbesluit SUMO 2024

Geldend van 31-05-2024 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit SUMO 2024

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2022 en het bepaalde in artikel 1.3 van de Subsidieregeling monumenten Fryslân stellen Gedeputeerde Staten het volgende besluit vast:

Artikel 1. Openstellingsperiode en aanvraag

  • 1. Subsidie voor activiteiten vallend onder de onderdelen genoemd in artikel 2. nummers 1a tot en met 1d, 2 en 3 kan worden aangevraagd van 16-09-2024 tot en met 20-09-2024.

  • 2. Subsidie voor activiteiten vallend onder het onderdeel genoemd in artikel 2, nummer 4 (plankosten) kan worden aangevraagd van 16-09-2024 tot en met 18-10-2024.

  • 3. Een aanvraag wordt geacht tijdig te zijn ingediend, indien deze is ontvangen binnen de in het eerste lid genoemde indieningstermijn.

  • 4. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door gedeputeerde staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de in het aanvraagformulier verplichte bijlagen.

Artikel 2. Verdeling subsidieplafonds

Voor de verdeling van de subsidies gelden de volgende plafonds, waarbij de plafond per subsidiabele activiteiten artikelsgewijs worden weergegeven.

Nr.

Onderdeel

Plafond 2024

Activiteit per artikel

1a

Restauratie Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming Rijksmonumenten, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik

€ 1.132.300

Artikel 2.1.1, onderdelen a, b en d SUMO

1b

Voor restauratie Rijksmonumentale boerderijen in agrarisch gebruik

€ 300.000

Artikel 2.1.1, onderdeel c SUMO

1c

Restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang, zoals zijn aangewezen voor de provincie Fryslân overeenkomstig artikel 30, eerste lid van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM).

€ 300.000

Artikel 2.1.1. jo. artikel 1.5, vierde lid onderdeel b SUMO

1d

Restauratie van groene monumenten

€ 400.000

Artikel 2.1.1, onderdelen a, b en d SUMO

2

Voor onderhoud Rijksmonumentale molens

€ 475.000

Artikel 2.3.1 SUMO

3

Gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden

€ 250.000

Artikel 2.2.1 SUMO

4

Voor plankosten

€ 20.000

Artikel 2.4.1 SUMO

 

Totaal

€ 2.877.300

 

Artikel 3. Verdeling van de financiële middelen

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.5 van de Subsidieregeling monumenten Fryslân.

Artikel 4. Herverdeling plafonds

Na sluiting van de openstelling kunnen Gedeputeerde Staten besluiten over te gaan tot verhoging en verlaging van de ingestelde plafonds.

Artikel 5. Slotbepalingen

  • 1. Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit SUMO 2024 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

  • 2. Nadere details over de Subsidieregeling monumenten Fryslân zijn te vinden via www.fryslan.frl. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 21 mei 2024.

Leeuwarden,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Drs. A.A.M. Brok, voorzitter

Drs. ing. J.J. Algra, secretaris