Regeling vervallen per 01-01-2017

Verordening op de ambtelijke bijstand

Geldend van 09-05-2006 t/m 31-12-2016

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand

De raad der gemeente Teylingen

gelet op artikelen van de Gemeentewet;

gelet op het advies van de Klankbordgroep;

gelezen het voorstel d.d. 21 december 2005 van het presidium;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de ambtelijke bijstand

Artikel l

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of de ambtenaar met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn

  • c.

   voor andere zaken dan inzage in of afschriften van documenten die openbaar zijn wendt het raadslid zich tot de griffier.

 • 2.

  Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 3.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 4.

  De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken om ambtelijke bijstand waarbij een omschrijving wordt gegeven van de ondersteuningsvraag.

 • 5.

  De secretaris beslist binnen één week over dit verzoek, inhoudende de ambtenaren die de ambtelijke ondersteuning verrichten,

Artikel 2

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de burgemeester, de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij via de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5

Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Artikel 6

Deze verordening treedt met ingang van heden in werking.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van d.d. 25 januari 2006