Stimuleringsregeling Groenblauwe Schoolpleinen

Geldend van 25-05-2024 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling Groenblauwe Schoolpleinen

Stimuleringsregeling voor Goudse scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Op 7 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Gouda ingestemd met een budget van

€ 200.000,- voor 2024 en eenzelfde budget voor 2025.

Waarom zijn Groenblauwe schoolpleinen belangrijk?

Groenblauwe schoolpleinen zijn van grote toegevoegde waarde voor een positieve leeromgeving voor leerlingen en de omgeving. Ze nodigen uit tot bewegen en ontdekken, en zorgen voor sociale cohesie tussen leerling onderling en tussen de school en de buurt. Groenblauwe schoolpleinen kunnen helpen om de omgeving klimaatbestendiger in te richten door hittestress tegen te gaan en water te bergen en te laten infiltreren. Ook vergroten ze de biodiversiteit.

Waarom een gemeentelijke regeling?

Afgelopen jaren hebben verschillende scholen al gebruik gemaakt van bestaande regelingen vanuit onder andere de Impulsregeling vanuit het Rijk. Dit heeft ook in Gouda enkele fraaie Groenblauwe pleinen opgeleverd. Te veel pleinen zijn echter nog steeds versteend. Met deze regeling proberen we dit te doorbreken.

Doel van de regeling:

Goudse basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs met een financiële impuls te stimuleren om het schoolplein groener te maken en de waterhuishouding te verbeteren.

Hoe ziet de regeling er uit:

Een school kan subsidie aanvragen op 4 verschillende onderdelen met een totaal maximum van

€ 40.000,- per aanvraag.

1. Ontwerp

Het ontwerp van het Groenblauwe schoolplein wordt gemaakt door een professioneel bedrijf met daarbij aandacht voor duurzaam onderhoud en de waterhuishouding op en om het plein. Hiervoor kan een subsidie aangevraagd worden van maximaal € 8.000,-.

2. Beheer

Om het onderhoud van het Groenblauwe plein voor de eerste jaren te garanderen kan er een subsidie aangevraagd worden van maximaal € 5.000,- voor beheerskosten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudscontract.

3. Activiteiten met de buurt

Een Groenblauw schoolplein maakt deel uit van de leefomgeving. Om de buurt bij de plannen te betrekken en gezamenlijke activiteiten te organiseren kan de school een subsidie aanvragen van maximaal € 2.000,-

4. Aanleg

Voor de concrete aanleg van het Groenblauwe plein is een budget van maximaal € 25.000,- beschikbaar.

De gemeente Gouda hecht grote waarde aan de participatie van leerlingen bij de vergroening van het schoolplein en de onderwijskundige inzet ervan. Dit is terug te vinden bij het bepalen van de volgorde bij eventuele overinschrijving.

Praktische regels

 • Aanvraag kan alleen gedaan worden door een vertegenwoordiger van een Goudse school voor PO, VO of (V)SO voor.

 • Per BRIN-nummer kan één keer gebruik worden gemaakt van de regeling.

 • Een aanvraag gaat altijd over één school.

 • Budgetten van de vier onderdelen zijn niet uitwisselbaar tussen de onderdelen.

 • Subsidie wordt vastgesteld op basis van een begroting onderbouwd met offertes.

 • Aan scholen zal worden gevraagd om de uitvoering van het Groenblauwe schoolplein aan te tonen met foto’s en nota’s van daadwerkelijk gemaakte kosten.

 • De gehele subsidie wordt in een keer uitgekeerd na aanvang van de werkzaamheden en uiterlijk voor voltooiing van de aanleg.

 • In het plan wordt ten minste 30% van het totale pleinoppervlak aangepakt.

 • Uit het plan blijkt dat het schoolbestuur bijdraagt aan het plan voor ten minste een bedrag gelijk aan het aangevraagde subsidiebedrag.

 • Op is op. De subsidie heeft een maximum subsidiebedrag per jaar.

Tijdspad

De subsidie wordt verstrekt in verschillende tranches. (zie tabel)

Aanvraag uiterlijk

Toekenning/Afwijzing uiterlijk

Maximaal beschikbaar

1 september 2024

1 november 2024

€ 200.000,-

1 mei 2025

30 juni 2025

€ 100.000,-

1 november 2025

31 december 2025

Resterende subsidie 2025

Voor een besluit op de subsidieaanvraag kan gevraagd worden om extra informatie of verduidelijking. De uiterlijke aanvraagdatum is de datum waarop hieraan is voldaan. Tijdig aanvragen voorkomt dat de aanvraag een tranche opschuift. Een aanvraag die niet voldoet aan de doelstelling en/of voorwaarden van de subsidieregeling wordt afgewezen.

Toekenning bij overinschrijving

Het kan voorkomen dat er per tranche (zie tijdspad) meer aanvragen gedaan worden dan dat er budget beschikbaar is.

Bij overschrijving geldt een volgorde van toekenning op basis van een puntensysteem, daarbij worden zaken als leerlingparticipatie, onderwijskundige visie en gebruik door de buurt gewogen. De punten per onderdeel staan in het aanvraagformulier vermeld (totaal maximaal 36).

Als bij een van bovenstaande punten duidelijk meer gedaan wordt dan bij vergelijkbare andere aanvragers kan er eenmalig extra punten worden toegekend, dit ter beoordeling aan de gemeente (maximaal 4).

Bij een gelijk aantal punten geldt de volgorde van aanvraag.

Uitsluiting

Om dubbele of onnodige subsidies te voorkomen gelden er een aantal uitsluitingen:

 • Indien er met een school in het Uitvoeringplan IHP 1e tranche al concrete afspraken zijn gemaakt over een Groenblauw schoolplein.

 • Indien een school meegenomen wordt in het Uitvoeringsplan IHP 2e tranche en het schoolplein onderdeel is van de plannen, wordt het Groenblauw Schoolplein onderdeel van de Eigen Bijdrage.

 • Indien een school al meer dan drie jaar niet aan de instandhoudingsnorm voldoet en er op basis van de prognose (Pronexus 2024) niet de verwachting is, dat dit binnen twee jaar verandert.

Ondertekening