Regeling vervalt per 30-06-2025

Subsidieregeling Herdenking 80 jaar Slag om de Schelde

Geldend van 29-05-2024 t/m 29-06-2025

Intitulé

Subsidieregeling Herdenking 80 jaar Slag om de Schelde

Burgemeester en wethouders van Borsele

Overwegende dat het de wens is van de gemeenteraad subsidies te verstrekken voor projecten in het kader van de herdenking van de Slag om de Schelde

Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Algemene Subsidieverordening Borsele 2016

Besluiten

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Herdenking 80 jaar Slag om de Schelde

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Plan van Aanpak 80 jaar Slag om de Schelde: door de gemeenteraad vastgesteld Plan van Aanpak vastgesteld op 07-03-2024

 • 2. Project/activiteit: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten, met een duidelijk geformuleerd doel en eindresultaat.

Artikel 2 Doel van de regeling

Doel van deze regeling is het stimuleren van activiteiten in Borsele in het kader van de herdenking van 80 jaar Slag om de Schelde in de periode 1 augustus 2024 tot en met 30 juni 2025. De nadere subsidieregeling Herdenking 80 jaar Slag om de Schelde is inhoudelijk gebaseerd op het Plan van Aanpak 80 jaar Slag om de Schelde.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • 1.

  Rechtspersonen

 • 2.

  Natuurlijke personen

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvraag te voldoen aan de volgende criteria:

 • 1.

  Het project/de activiteit dient te passen binnen het beleidskader zoals vastgelegd in het Plan van Aanpak 80 jaar Slag om de Schelde.

 • 2.

  Realisatie van het project/de activiteit vindt plaats tussen 1 augustus 2024 tot en met 30 juni 2025.

 • 3.

  Het project/de activiteit vindt plaats binnen de gemeente Borsele.

 • 4.

  Commerciële activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1. Voor het aanvragen van subsidie op grond van deze regeling moet gebruik worden gemaakt van een standaard aanvraagformulier.

 • 2. Aanvragen moeten voorafgaand aan de activiteit worden ingediend.

 • 3. Voor subsidiebedragen hoger dan €2.500 dient binnen drie maanden na afloop van de activiteit een financieel en inhoudelijke verantwoording te worden ingediend.

Artikel 6 Subsidieplafond

Er is in totaal 108.000 euro beschikbaar voor de gehele looptijd van deze regeling.

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1. Het te verstrekken subsidiebedrag per activiteit bedraagt maximaal de in het Plan van Aanpak genoemde bijdrage.

 • 2. Aanvragen die nog niet in dit Plan van Aanpak zijn genoemd zullen worden beoordeeld aan de hand van het beleidskader in het Plan van Aanpak 80 jaar Slag om de Schelde.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt per 30 juni 2025.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als subsidieregeling 80 jaar Slag om de Schelde.

Ondertekening

Heinkenszand

13/05/2024

Burgemeester en wethouders van Borsele

De secretaris

J.M. Jansen

De burgemeester

G.M. Dijksterhuis

Artikelsgewijze toelichting bij de Subsidieregeling Herdenking 80 jaar Slag om de Schelde.

Artikel 6

Indien het totaal van het aantal aanvragen het beschikbare subsidieplafond overschrijdt, kan het college besluiten alleen die projecten/activiteiten te honoreren die het best passen binnen het beleidskader van het Plan van Aanpak 80 jaar Slag om de Schelde.

Artikel 7

Drukwerk met betrekking tot projecten/activiteiten in het kader van deze regeling kan kosteloos worden verricht op het Vrijwilligershuis te Heinkenszand.