Regeling vervallen per 01-03-2014

Winkeltijdenverordening Teylingen 2010

Geldend van 01-12-2010 t/m 28-02-2014

Intitulé

Winkeltijdenverordening Teylingen 2010

De raad der gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2010;

BESLUIT:

vast te stellen:

de Winkeltijdenverordening Teylingen 2010

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  Geen ontheffing kan worden verleend voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders geldt voor de drie kernen Warmond, Sassenheim en Voorhout, en het buitengebied van Teylingen afzonderlijk.

Artikel 6 is vervallen

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries

 • 2.

  Geen ontheffing kan worden verleend voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

 • 3.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De gemeenteraad kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10. Toerisme

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet

 • a.

  voor de volgende delen van de gemeente: Warmond;

 • b.

  gedurende het hele jaar;

 • c.

  op de volgende dagen en tijdstippen: op zon- en feestdagen, met uitzondering van eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

Artikel 11. Intrekking voorgaande regeling

De Winkeltijdenverordening Teylingen van 26 februari 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2010.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Teylingen 2010.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 oktober 2010.
De raad voornoemd,
De griffier, de voorzitter,
R. van Dijk drs. S.W.J.G. Schelberg