Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (FG) Gemeente Utrecht

Geldend van 28-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (FG) Gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

en

De burgemeester van de gemeente Utrecht,

  • Gelet op artikel 3 Privacyverordening Gemeente Utrecht, artikel 37 Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 36 Wet politiegegevens, artikel 26f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en titel 5.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb);

Overwegende dat bestuursorganen wettelijk verplicht zijn een Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG, Wpg en Wjsg;

Overwegende dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 3 Privacyverordening Gemeente Utrecht namens de raad een Functionaris Gegevensbescherming kunnen aanwijzen, dat deze aanwijzing daarmee tevens geldt als aanwijzing namens de raad;

besluiten vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Artikel 1 Aanwijzing

Als Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de Avg, Wpg en Wjsg wijzen burgemeester en wethouders en burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, aan: degene die de functie van Functionaris Gegevensbescherming heeft en de functionaris die met plaatsvervanging is belast.

Artikel 2 Einde aanwijzing

De aanwijzing van de functionaris die met plaatsvervanging is belast eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de plaatsvervanging geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van deze functionaris.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming.

Michiel J. Ruis

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 21 mei 2024

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Utrecht op 22 mei 2024

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist? Dan kunt u bezwaar maken.

U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen.

Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Utrecht resp. de burgemeester van Utrecht.

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

  • uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de datum van bekendmaking van dat besluit of stuur een kopie van het besluit mee;

  • de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

  • een volmacht, als u het bezwaarschrift namens iemand anders indient.

Als er sprake is van een spoedeisende situatie kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek betaalt u griffierecht.