Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord MVS 2023 – 2026

Geldend van 29-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 17-07-2023

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord MVS 2023 – 2026

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Schiedam, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026, het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de werkagenda VNG bij het Integraal Zorgakkoord,

Overwegende dat:

 • -

  in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken zijn gemaakt om in samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen door processen goed op elkaar aan te laten sluiten en regionaal afspraken te maken over de (domeinoverstijgende) samenwerking;

 • -

  in het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) regionale afspraken zijn opgenomen om in de regio Westland-Schieland-Delfland (WSD) een omgeving te realiseren waarin de inwoners prettig en gezond kunnen leven, verschillende domeinen elkaar versterken en waarin zorg en ondersteuning toegankelijker en beschikbaar zijn wanneer nodig;

 • -

  in de werkstructuur afgesproken tussen VNG en Zorgverzekeraars Nederland 2019 is gekomen tot 44 samenwerkingsregio’s en deze werkstructuur inhoudt dat de drie financiers in de regio (gemeenten, zorgverzekeraar(s) en zorgkantoor) de verantwoordelijkheid hebben voor en aanspreekbaar zijn op de kwaliteit van de samenwerking;

 • -

  de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn aangewezen als de samenwerkingsregio MVS;

 • -

  dat op grond van de Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 en de werkagenda VNG bij het Integraal Zorgakkoord de samenwerkingsregio één gemeente als mandaathouder moet worden aangewezen;

 • -

  het gezien bovenstaande noodzakelijk is dat er een mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord MVS 2023-2026 wordt vastgesteld;

besluiten:

Vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord MVS 2023-2026.

Artikel 1 Reikwijdte volmacht, mandaat en machtiging

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen wordt volmacht, mandaat en machtiging verleend, waarbij het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging wordt toegestaan, om in het kader van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord de volgende bevoegdheden uit te oefenen:

 • a.

  het aanvragen van een bijdrage op grond van de Regeling specifieke uitkering IZA doelen 2023-2026;

 • b.

  het beheren en uitgeven van deze bijdrage conform de Regeling specifieke uitkering IZA doelen 2023-2026, de verleningsbeschikking en het door hen vastgestelde regioplan en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker;

 • c.

  het meewerken aan de afspraken in het IZA ten aanzien van monitoring;

 • d.

  het maken van afspraken en het sluiten van overeenkomsten voortvloeiend uit het vastgestelde regioplan;

 • e.

  het voeren van bezwaarprocedures of rechtsgedingen en handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.

Artikel 2 Instructies

Aan de hierboven genoemde volmacht, machtiging en mandaat de volgende instructies te verbinden:

 • a.

  Dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen van zijn volmacht, mandaat en machtiging geen gebruik zal maken als het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de gemeente Schiedam de bevoegdheid zelf wil uitoefenen;

 • b.

  Dat (een vertegenwoordiger van) het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vlaardingen minimaal één keer per zes maanden overleg met (een vertegenwoordiger van) de gemeente Schiedam heeft over de uitvoering van volmacht en machtiging.

Artikel 3 Voorwaarde

Een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam maakt onderdeel uit van dit mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 17 juli 2023.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord MVS 2023-2026”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 23 april 2024,

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam,

de secretaris,

C.E. Bos

de burgemeester,

mr. H.M. Bergmann