Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen

Geldend van 25-05-2024 t/m 30-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen

Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater,

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Oudewater,

besluit vast te stellen de:

‘Subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen’

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening Oudewater (Asv).

 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a)

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • b)

   Asv: Algemene subsidieverordening Oudewater;

  • c)

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater;

  • d)

   Energietransitie: overgang van het gebruiken van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen;

  • e)

   Maatregelenlijst: de door het college vastgestelde lijst met daarin de energiebesparende maatregelen die voor subsidie op grond van deze subsidieregeling in aanmerking komen;

  • f)

   Natuurvriendelijk isoleren: een vorm van isoleren, uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf, waarbij beschermde diersoorten eerst de kans krijgen de woning te verlaten voordat er geïsoleerd wordt (geldt alleen bij spouwmuurisolatie en bij dakisolatie vanaf de buitenkant);

  • g)

   Intermediair: de partij die namens het college de subsidieregeling uitvoert;

  • h)

   Professionele uitvoerder: een op de website van de intermediair genoemd bedrijf dat de energiebesparende maatregelen uitvoert;

  • i)

   Subsidieaanvraag: het verzoek om in aanmerking te komen voor de subsidie;

  • j)

   Subsidieaanvrager: particuliere woningeigenaar van een grondgebonden woning in Oudewater, die de woning ook zelf bewoont, die de subsidie aanvraagt;

  • k)

   Subsidieontvanger: particuliere woningeigenaar van een grondgebonden woning in Oudewater, die de woning ook zelf bewoont, die de subsidie toegekend heeft gekregen.

Artikel 2:1 Doelstelling

 • 1. Met de subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen beoogt de gemeente Oudewater particuliere woningeigenaren van slecht geïsoleerde woningen te activeren om energiebesparende maatregelen te treffen (isoleren/ventileren) en hen daarbij financieel te ondersteunen en praktisch te ontzorgen.

 • 2. De subsidieregeling wordt uitgevoerd met inachtneming van de Wet natuurbescherming (natuurvriendelijk isoleren).

Artikel 2:2 Doelgroep

De subsidie is uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen die eigenaar zijn van een grondgebonden woning in de gemeente Oudewater en deze ook zelf bewonen:

 • a.

  met een WOZ-waarde van maximaal 429.000 euro (meetjaar 2022); en

 • b.

  met een energielabel D, E, F of G; of:

 • c.

  waarvan door Energie Oudewater is vastgesteld dat deze woning in aanmerking komt voor tenminste twee energiebesparende maatregelen (isoleren/ventileren).

Artikel 2:3 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking:

  • a.

   de kosten van het treffen door een professionele uitvoerder van energiebesparende maatregelen en het realiseren van de daarbij behorende minimale isolatiewaarde zoals opgenomen in de Maatregelenlijst;

  • b.

   de kosten van de aanschaf van materialen voor het zelf treffen van energiebesparende maatregelen en het realiseren van de daarbij behorende minimale isolatiewaarde zoals opgenomen in de Maatregelenlijst (doe-het-zelf);

  • c.

   bij spouwmuurisolatie en dakisolatie vanaf de buitenkant: de variabele meerkosten van het door een professionele uitvoerder te verrichten onderzoek naar de wijze waarop de grondgebonden woning natuurvriendelijk kan worden geïsoleerd.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal 1460 euro inclusief BTW.

Artikel 2:4 Subsidievoorwaarden

 • 1. Subsidie wordt enkel verleend aan natuurlijke personen in de doelgroep zoals beschreven in artikel 2:2.

 • 2. Per adres kan één keer subsidie worden aangevraagd.

 • 3. De subsidieontvanger is verplicht de subsidie te besteden ten behoeve van de eigen woning.

 • 4. De subsidieontvanger is verplicht de subsidie te besteden aan het (laten) treffen van een of meer maatregelen uit de Maatregelenlijst.

 • 5. Met de maatregelen waarvoor subsidie is verleend moet minimaal de in de Maatregelenlijst genoemde isolatiewaarde worden gerealiseerd.

 • 6. In geval van spouwmuurisolatie en bij dakisolatie vanaf de buitenkant mag de subsidieontvanger de subsidie alleen gebruiken voor natuurlijkvriendelijk isoleren door een professionele uitvoerder die beschikt over een certificaat voor natuurlijkvriendelijk isoleren.

 • 7. De subsidieontvanger is verplicht er zelf zorg voor te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is en dat, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen zijn verkregen, zoals monumentenvergunningen.

 • 8. De subsidieontvanger is, bij doe-het-zelf, verplicht de met de waardebon aangeschafte materialen binnen drie maanden te verwerken.

 • 9. De subsidieontvanger is, bij doe-het-zelf, verplicht foto's aan te leveren van de situatie voor het treffen van de energiebesparende maatregelen, tijdens de werkzaamheden en van de situatie na het treffen van de energiebesparende maatregelen. Uit de foto's moet duidelijk blijken dat de met de waardebon aangeschafte materialen zijn verwerkt ten behoeve van energiebesparende werkzaamheden als genoemd op de Maatregelenlijst. Voor deze bewijslevering door middel van foto's dient de subsidieontvanger gebruik te maken van het bewijslastformulier dat de intermediair hiervoor beschikbaar stelt.

Artikel 3. De aanvraag

 • 1. Natuurlijke personen die vallen binnen de doelgroep zoals beschreven in artikel 2:2 kunnen een subsidieaanvraag doen via het aanvraagformulier van de intermediair op de website van Energie Oudewater.

 • 2. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf het moment dat de regeling in werking is getreden tot en met 31 december 2026. Subsidieaanvragen die buiten deze periode worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 3. Bij toekenning van de aanvraag ontvangt de subsidieaanvrager per direct een subsidie onder voorbehoud in de vorm van een digitale waardebon.

Artikel 4. De waardebon

 • 1. De waardebon wordt verstrekt nadat is vastgesteld dat de subsidieaanvrager voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 2:2.

 • 2. De waardebon kan worden besteed aan de aanschaf van materialen ten behoeve van een of meer maatregelen genoemd op de Maatregelenlijst of worden gebruikt voor het inschakelen van een professionele uitvoerder voor het treffen van een of meer maatregelen genoemd op de Maatregelenlijst.

 • 3. Als de aan te schaffen producten of de uit te voeren werkzaamheden in totaal minder kosten dan 1460 euro inclusief BTW dan kan de subsidieontvanger geen aanspraak maken op het verschil tussen de te betalen prijs en het bedrag van de waardebon.

 • 4. Als de aan te schaffen producten of de uit te voeren werkzaamheden meer kosten dan 1460 euro inclusief BTW dan dient de subsidieontvanger het verschil zelf bij te betalen.

 • 5. De waardebon kan alleen worden ingewisseld bij de aangesloten bouwmarkten en de aangesloten professionele uitvoerders. Deze zijn te vinden op de website van de intermediair.

 • 6. De waardebon is tot zes maanden na ontvangst ervan geldig. Na deze periode vervalt de toekenning van de subsidie en kan de waardebon niet meer worden gebruikt.

Artikel 5. Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de subsidiabele activiteiten genoemd in artikel 2:3 is vastgesteld op 200.000 euro.

 • 2. De subsidieverstrekking wordt bepaald in de volgorde van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 3. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één subsidieaanvraag wordt ontvangen, stelt het college de onderlinge rangschikking vast op basis van het tijdstip van binnenkomst van de subsidieaanvraag en bij gelijktijdige binnenkomst door middel van loting.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als de subsidieaanvraag niet voldoet aan de in de artikel 2:2 genoemde voorwaarden of wanneer de subsidiabele activiteiten voor inwerkingtreding van deze regeling al zijn uitgevoerd.

Artikel 7. Verantwoording en vaststelling

 • 1. De subsidieontvanger dient bij doe-het-zelf binnen drie maanden na de (laatste) aanschaf van de materialen met de waardebon het bewijslastformulier in bij de intermediair.

 • 2. Wanneer de waardebon wordt gebruikt voor het inschakelen van een professionele uitvoerder draagt deze zorg voor het aanleveren van het bewijslastformulier bij de intermediair. De professionele uitvoerder dient binnen drie maanden na de laatste werkzaamheden het bewijslastformulier in bij de intermediair.

 • 3. Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat is beoordeeld of aan alle in artikel 2:3 en 2:4 genoemde voorwaarden en verplichtingen is voldaan.

 • 4. Indien niet aan de voorwaarden en verplichtingen is voldaan dan wordt de subsidie vastgesteld op een lager bedrag of op nihil.

 • 5. Indien niet aan de voorwaarden en verplichtingen is voldaan dan wordt de subsidie (deels) teruggevorderd.

Artikel 8:1 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen van deze regeling.

Artikel 8:2 Inwerkingtreding en duur

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking van deze regeling.

 • 2. De subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2026. Na deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor of op 31 december 2026 zijn ingediend. Aanvragen die na 31 december 2026 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Oudewater op 14-05-2024.

De secretaris,

S. van Eck

De burgemeester,

D.C. de Vries

Bijlage Maatregelenlijst Subsidieregeling Oudewater isoleert koopwoningen

Voorwaarden energiebesparende maatregelen bij uitvoering door professionele uitvoerder

Minimale isolatiewaarde

Alleen isolatiemaatregelen en ventilatiemaatregelen op onderstaande websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die voldoen aan de streefwaardes en minimale oppervlakten worden gesubsidieerd.

Voor niet-monumenten:

ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren (rvo.nl)

Voor monumenten:

ISDE: voor monumenteigenaren (rvo.nl)

Soort maatregel

Let op: monumenteigenaren dienen contact op te nemen met de monumentadviseur van de gemeente Oudewater of met een geaccrediteerde externe monumentadviseur om vast te stellen welke maatregelen getroffen kunnen worden en welke energiebesparende maatregelen om een vergunning vragen. De monumentadviseur vindt u op Hulp bij verduurzamen | Monumenten.nl.

Aan de subsidieaanvrager die kiest om werkzaamheden uit te laten voeren door een professionele uitvoerder, wordt subsidie verstrekt voor een beperkt aantal energiebesparende isolatiemaatregelen, te weten:

Spouwmuurisolatie

Gevelisolatie

U krijgt geen subsidie voor het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden.

Bodemisolatie

Het isolatiemateriaal wordt op de bodem van de kruipruimte aangebracht.

Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Vloerisolatie

Het isolatiemateriaal wordt tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aangebracht.

Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Dakisolatie

Bij dakisolatie kiest u voor het isoleren van het bestaande dak.

Zoldervloer- of vlieringvloerisolatie

De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.

Glasisolatie

Om aan de oppervlakte-eis te voldoen, mag u alle vormen van glasisolatie bij elkaar optellen. De oppervlaktes van bijvoorbeeld HR++ glas en een isolerende deur worden bij elkaar opgeteld.

U geeft alleen het aantal m2 op waarmee u oude ramen, panelen of deuren vervangt. Glas dat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat, komt niet in aanmerking.

Ventilatie

Een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie dat voor de eerste keer wordt aangelegd (mechanische ventilatie).

Een systeem voor balansventilatie met een rendement van minimaal 90% aan warmteterugwinning (WTW unit).

Voorwaarden energiebesparende maatregelen bij doe-het-zelf

Minimale isolatiewaarde

Alleen isolatiemaatregelen op onderstaande websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die voldoen aan de streefwaardes en minimale oppervlakten worden gesubsidieerd.

Voor niet-monumenten:

ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren (rvo.nl)

Voor monumenten:

ISDE: voor monumenteigenaren (rvo.nl)

Soort maatregel

Let op: monumenteigenaren dienen contact op te nemen met de monumentadviseur van de gemeente Oudewater of met een geaccrediteerde externe monumentadviseur om vast te stellen welke maatregelen getroffen kunnen worden en welke energiebesparende maatregelen om een vergunning vragen. De monumentadviseur vindt u op Hulp bij verduurzamen | Monumenten.nl.

Aan de subsidieaanvrager die kiest voor doe-het-zelf, wordt subsidie verstrekt voor een beperkt aantal energiebesparende isolatiemaatregelen, te weten:

Dakisolatie

Het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil aan de binnenzijde (warmtezijde). Het isoleren van de buitenzijde van het dak mag alleen door een professionele uitvoerder worden uitgevoerd.

Zoldervloerisolatie

Het isoleren van de bestaande zoldervloer- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is.

(Binnen)gevelisolatie

Het isoleren van de bestaande binnengevel met isolatiemateriaal, d.m.v. voorzetwand.

Vloerisolatie

Het isolatiemateriaal wordt tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aangebracht.

Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Bodemisolatie

Het isolatiemateriaal wordt op de bodem van de kruipruimte aangebracht.

Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Subsidiabele materialen

Binnen de subsidie vallen:

Het isolatiemateriaal zelf

Subsidie kan alleen besteed worden aan Isolatiematerialen die vermeld staan op de Meldcodelijst Isolatie van RVO. Hierop staan de merk- en productnamen van diverse typen isolatiematerialen die veel toegepast worden.

Zie hieronder de gespecificeerde lijst met isolatiematerialen en additionele subsidiabele producten.

Isolatiematerialen

Soort

Glaswol isolatie

Plaat of rol

Steenwol isolatie

Plaat of rol

PIR isolatie

Plaat

Resol isolatie

Plaat

EPS isolatie

Plaat

XPS isolatie

Plaat

Bio EPS isolatie

Plaat

Vlaswol isolatie

Plaat of rol

Houtvezel isolatie

Plaat of rol

Hennep isolatie

Plaat of rol

Métisse isolatie

Plaat of rol

Cellulose isolatie

Plaat of rol

Overig natuurvriendelijke isolatie (Kurk, Zeegras, Gras, Jute, Mycelium, Stro)

Plaat

Meerlaagse warmte-reflecterende isolatiefolie met luchtkamers

[voor vloer of dak] Noppenfolie

Merknamen bijvoorbeeld: Isobooster, PIF, TONZON, superfoil, ATI Pro, Reflex

Dakisolatie pakket

Bijvoorbeeld Kingspan, Isover Amarillo systeem, Iso-Fit, Slimfix

Gevelisolatiesystemen – voorzetwand binnen

Bijvoorbeeld W’all in One, isolatieplaten met afwerking van gipsplaat, gipsvezelplaat of OSB

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand/ binnenkant gevel van Rd 2,5 en niet hoger. Check de meldcodelijst isolatie op ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren (rvo.nl)  voor merknamen en type isolatiematerialen en de benodigde dikte van deze isolatiematerialen voor dak- en vloerisolatie. 

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De extra isolatiematerialen moeten bovenstaande isolatiewaarden opleveren en afgewerkt met een vochtregulerende folie om vochtproblemen te voorkomen. Het is mogelijk om twee nieuwe lagen van isolatiematerialen te combineren om zo tot een Rd-waarde van minimaal 3,5 of hoger voor vloer en dak en maximaal 2,5 voor de voorzetwand/binnenkant gevel te komen.

Op de verpakking staat hoe goed het materiaal isoleert. Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter de isolatie. Gebruik voor isolatie aan de onderkant van de vloer en binnenkant dak materiaal met een totale Rd van 3,5 tot 5. Heb je vloerverwarming? Kies dan voor een isolatiewaarde van minstens Rd 4,5.

Accessoires mogen alleen in combinatie met isolatiematerialen worden afgerekend.

Accessoires

Toelichting

Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor Isolatiewerkzaamheden

Bij isolatiewerkzaamheden aan de binnenzijde van dak of gevel wordt vochtregulerende folie aangeraden als al dampremmende lagen in dak of gevel zitten. Vaak is dit noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.

Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden

Bij isolatiewerkzaamheden aan de binnenzijde van dak of gevel dampremmende wordt dampremmende folie aangeraden. Bij dampopen isolatiematerialen is het noodzakelijk om

vochtproblemen te voorkomen.

Damp-open folie voor isolatiewerkzaamheden

Bij isolatiewerkzaamheden wordt soms damp-open folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.

Luchtdichte tape voor isolatiewerkzaamheden

Is altijd nodig wanneer er met folie wordt gewerkt. Alleen tapes toegestaan die specifiek voor folies zijn. Dus géén duct tape of plakband.

Thermo tape/ Alu tape voor

isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden.

Luchtdichte buismanchet

Wilt u een buis door een buitenmuur of dak voeren? Dan kan dit product nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden om vochtproblemen te voorkomen.

Bevestigingsband voor isolatiefolie

Isolatiefolie moet goed luchtdicht vastgezet worden.

Stiften, schijven, pennen, pluggen en schroeven

Bedoeld om isolatie vast te zetten

Folieversterker

Stickers die isolatiefolie op de plaatsen van bevestiging beschermen tegen scheuren.

Bodemfolie

Laat u de kruipruimte isoleren en is die vochtig? Dan kan bodemfolie, PE-folie met een dikte vanaf 0,15 mm voor op de bodem van de kruipruimte, uitkomst bieden. Dit vermindert vocht in kruipruimte en wordt vaak aangebracht in combinatie met vloerisolatie.

Isolatiemes of -zaag

Gereedschap om isolatiemateriaal mee op maat te maken

Flexibel PUR-schuim (bouwschuim) om isolatie goed luchtdicht te maken

Bij het werken met harde platen zoals PIR, is vaak nog schuim nodig om de grote kieren aan de zijkant te dichten (die niet met tape dicht te maken zijn). Maximaal 3 bussen PUR-schuim perkadokaart.

Compressieband/zwelband/cocoband

PU-schuimband om naden tot 20 mm luchtdicht te maken langs randen van isolatieplaten en aansluiting van dak of vloer op muren (milieuvriendelijk alternatief voor PUR-schuim)