Regeling vervalt per 01-08-2025

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente Maashorst 2024

Geldend van 28-05-2024 t/m 31-07-2025

Intitulé

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente Maashorst 2024

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

besluit:

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente Maashorst 2024

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • b.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;

 • c.

  kinderopvang: organisaties die kinderopvang als bedoeld in artikel 1 van de Wet kinderopvang verzorgen;

 • d.

  lokale partij: partner voor gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid in en om de school zoals: (jeugdgezondheids)zorgpartijen, bibliotheken, kinderopvang, sociaal werk, welzijnsorganisaties, sport- en cultuurorganisaties alsook vervolgonderwijsinstanties voor wat betreft het inhalen van COVID-19 vertragingen bij kinderen en jongeren;

 • e.

  maatregelen: activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend zoals bedoeld in artikel 4:21, lid 1, Algemene Wet Bestuursrecht;

 • f.

  NPO: Nationaal Programma Onderwijs zoals bedoeld in de Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19-gerelateerde onderwijsvertragingen.

 • g.

  school: uit Rijks kas bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van de scholen bedoeld in artikel 185 van de Wet op het primair onderwijs.

Hoofdstuk 2

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is om scholen en lokale partijen te ondersteunen om kinderen uit de gemeente Maashorst te helpen hun talenten tot bloei te brengen, ondanks de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.

Artikel 3. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor vier schooljaren (van 2021 tot 2025) is € 947.534,-. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidie kan verleend worden:

  • a.

   als de activiteiten passen in het vastgestelde beleid van de gemeente Maashorst;

  • b.

   als de in te zetten activiteiten een duurzaam karakter hebben.

  • c.

   als de activiteiten de samenwerking bevorderen tussen scholen en/of kinderopvangorganisaties, lokale partijen, belanghebbenden en het netwerk van de kinderen; of

  • d.

   als de activiteiten een bijdrage leveren aan de veerkracht van kinderen en/of hun opvoeders.

 • 2. Een subsidieaanvraag kan worden aangevraagd door één penvoerder die optreedt namens de bij de aanvraag betrokken maatschappelijke samenwerkingspartners.

 • 3. De activiteiten dienen plaats te vinden voor 1 augustus 2025.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

Het College kan subsidie verlenen voor de kosten bedoeld uit de Nationale Regeling NPO:

 • a.

  kosten voor het nemen van bovenschoolse maatregelen of maatregelen op schoolniveau, gericht op het inhalen van onderwijsvertragingen bij kinderen opgelopen door COVID-19, waarvan College na overleg met de bevoegde gezagsorganen van in de gemeente gelegen scholen oordelen;

 • b.

  kosten voor maatregelen om de vertraging die als gevolg van COVID-19 is ontstaan in de voorschoolse periode in te lopen voor kinderen die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie;

 • c.

  kosten voor maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in verlengde leertijd en voor extra beschikbaarheid van zorg op school om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen; deze kosten zijn aanvullend aan de reguliere inzet van de gemeente en worden op basis van analyse van de COVID-19 vertragingen nodig geacht;

 • d.

  kosten gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen scholen, bevoegde gezagsorganen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en andere lokale partijen ten behoeve van de aanpak van vertragingen als gevolg van COVID-19 en op een integrale ondersteuning van kinderen op sociaal, emotioneel, executief en cognitief vlak;

 • e.

  kosten gericht op het betrekken van thuiszitters en leerlingen die thuiszitters dreigen te worden bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19;

 • f.

  kosten voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of College in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 6. Inwerkingtreding en geldingsperiode

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 juli 2025.

 • 2. De subsidieregeling ‘Nationaal Programma Onderwijs gemeente Maashorst’ wordt ingetrokken’.

Artikel 7. Hardheidsclausule.

Het College kan in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze subsidieregeling.

Artikel 8. Citeertitel.

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente Maashorst 2024.’

Ondertekening

Maashorst, 14 mei 2024

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

Drs. J.H. van der Pas